НОХД № 238-2018

Определение по Наказателно дело 238/2018г.

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 40

                             гр.Видин   18.03.2019г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - в   закрито заседание проведено на   осемнадесети март    двехиляди и деветнадесета  година  в  състав :

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - НОХ дело №238 от   2018 година - и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

         По   делото   е   постъпило   Решение № ВД-718-27208/2018 от 11.12.2018 г. на Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София  , с   което    на адвокат С.   Ц.   С. -0556    е  заплатено   адвокатско възнаграждение  в размер  на 150.00 /сто и петдесет/ лева, въз основа   на   представения от   него   отчет за извършена  правна помощ  на лицето Е.   Л.   П.  - обвиняем по   ДП № -60/2018 г.  по описа   на   ОД   на   МВР   Видин и   становище   на  АС-Видин от 7.12.2018г.

         При   това   положение   Видинският Окръжен Съд намира ,че   осъденият   по   НОХ дело №238 от 2018 г. към което   е   приложено ДП №60/2018 г.   на ОД на   МВР –Видин  - Е.   Л.   П. ***   с   ЕГН:**********  - следва   да   бъде   осъден  и  да   заплати   разноските   за   назначения му служебен   защитник   на   досъдебното   производство ,тъй   като   с   Определение №66 от   съдебното   заседание взето с   Протокол от   02.10.2018 г. по НОХ дело №238 от 2018 г. е   одобрено Споразумение   между   него   и   Окръжна   Прокуратура гр.Видин ,по   силата   на   което Е.   П.   е   признат   за   виновен   по   обвинението по   което   е   водено ДП №-60/2018 г. на   ОД на МВР –Видин , за   извършено   престъпление   по чл.244 ал.1 от   НК във вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК и е   осъден   на   наказание „Лишаване   от   свобода „   за срок   от   5/пет/ месеца ,което   е   постановено   да изтърпи   ефективно при   първоначален „общ“ режим   по   смисъла   на   чл.57 ал.1 т.3 от   ЗИНЗС.Определението   е     влязло     в     законна     сила .

         Е. Л.   П.  следва  да   заплати на   Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   сумата от   150.00 /сто и петдесет/ лева - за   явяването на   адвокат   С.   Ц.   С. ***  в   качеството   му  на   служебен   защитник   на П.  по   производството по ДП№60/2018 г. на ОД   на   МВР -Видин  приложено   по НОХ дело №238 от 2018 г. на Видински  Окръжен Съд.

         Видинският Окръжен Съд   намира ,че сумата се дължи от   осъдения по   настоящото дело   Е.   П. , тъй  като  с   Определението     посочено   по горе той   е   признат   за  виновен  и   осъден по   обвинението   по   което   е   водено   ДП№60/2018г. на ОД на  МВР –Видин.

       По   смисъла   на   чл.21 т.3 ЗПП,чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК - Съдът   дължи   произнасяне   по разноските за   адвокатско   възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва   след   постановяване   на решението си.

         С оглед на гореизложеното -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСЪЖДА   Е.   Л.   П. ***    с   ЕГН:**********    да заплати   на Националното Бюро   за правна   помощ гр.София - сумата   от   150.00/сто и петдесет/лева – представляваща разноски   за  служебен   защитник по ДП№60/2018 г. на ОД на МВР-Видин   приложено по НОХ дело №238 от 2018 г. на Видински   Окръжен Съд.

         Определението може да се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: