ВГРД № 56-2019

Решение по Гражданско дело 56/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 64

                                              

 

Гр. В**

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на осемнадесети март

две хиляди   и    деветнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д** М**

 

                                                     Членове: С** С**

                                                                     Г** Й**

                                                          

При секретаря

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от С** М**

Гражданско  дело № 56 по описа за 2019г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на П.Л.Т. и Т.С.Т.,***, чрез адвокат П** Т** Т** от В*** адвокатска колегия против разпределение на суми от 04.12.2018г. по изпълнително дело №20167240400276 по описа на ЧСИ В** Т**.

Поддържа се в жалбата, че разпределението е неправилно и постановено в нарушение на процесуалните и материалните норми на закона. Като нарушение се посочва, че по делото не е било връчено съобщение за насрочената публична продан на ипотекарните гаранти С** Т. И** и В** Т** И**. В жалбата са посочени оплаквания по сумите, които са отразени в разпределението, касаещи такси и разноски, като се поддържа, че същите или не е следвало да бъдат начислявани, или са неправилно изчислени. Като оплакване се посочва, че някои от сумите са посочени без да има отразяване по коя от хипотезите са начислени.

В жалбата се съдържат оплаквания за извършено погасяване, като се поддържа, че ЧСИ неправилно е погасил на първо място част от разноските по гражданско дело, след което част от главницата и законната лихва. Поддържа се, че погасяването е извършено в нарушение на чл.76, ал.4 от ЗЗД.

Поискано е да се отмени разпределението, като делото се върне за изготвяне на ново разпределение.

По делото е постъпил възражение по жалбата от „Б** П** Б**“ АД гр.С**, в което се поддържа, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Поддържа се, че при извършване на разпределението ЧСИ е спазила законовите изисквания е се е съобразила с разпоредбата на чл.76, предл.2 от ЗЗД при извършените погасявания при хипотезата, че изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата.

 

Окръжният съд, след като се запозна с жалбата и възраженията по същата, приема за установено следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок и от надлежна страна.

Предмет на обжалване е извършено от ЧСИ разпределение по изпълнително дело №20167240400276 от 04.12.2018г. Разпределението е извършено на суми от проведена публична продан на недвижим имот, собственост на С** Т. И** и В** Т** И**, ипотекиран в полза на взискателя, като публичната продан е била проведена и за купувач е обявена банка „П** Б**“ АД, която е предложила сумата 36 151.00лв. Купувачът е и кредитор в производството. В разпределението е посочен начинът, по който се разпределя получената от публичната продан сума 36 151.00лв., като на основание чл.136, т.1 от ЗЗД и чл.460 от ГПК на първо място е посочена сумата за направени разноски в хода на изпълнителното производство 273.70лв. неплатени авансови такси и 1 822.18лв. пропорционална такса по т.26 от ТТРЗЧСИ, като се посочва, че сумите и начинът на формирането им подробно са отразени в Протокол за извършено погасяване, който е неразделна част от разпределението.

Съдът намира оплакванията в жалбата по отношение на уведомяването на присъединените в производството длъжници за проведената публична продан за неоснователни.

На стр.172 от изпълнителното дело се съдържа протокол за опис на недвижимия имот, който е бил ипотекиран в полза на банката от С** Т. И** и В** Т** И** като ипотекарни гаранти. При извършения опис е присъствал С** Т** И**, който е бил назначен за управител на описания недвижим имот. В протокола е посочена датата, на която ще бъде предявена оценката, както и датата на публичната продан от 08.11 до 08.12.2016г. На посочената дата е била предявена оценката в присъствието на заинтересованото лице С** Т**И**, след което се е състояла обявената публична продан и с протокол от 09.12.2016г. кредиторът банка „П** Б**“ е бил обявен за купувач със сумата в размер на 36 151.00лв.

Окръжният съд намира за неоснователни останалите оплаквания за посочени в разпределението суми и извършено погасяване, тъй като в разпределението изрично ЧСИ е посочил, че същото се извършва при условията на чл.460 от ГПК, а именно при хипотезата, че събраната от публичната продан сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели. Към разпределението са приложени протоколи за извършено погасяване, като в протоколите подробно са описани основанията за погасяването на дължимите такси, погасените суми, общо дължимите суми.

По отношение на останалите оплаквания в жалбата за конкретно посочени суми, съдът приема, че отразените в протокола за извършено погасяване суми отговарят на изискванията на определените по тарифата такси, като в разпределението изрично е посочено, че сумата от 1 822.18лв. пропорционална такса е с редукцията на таксата по чл.20 от Тарифата, поради което в протокола за извършено погасяване е посочено, че общо се погасява сумата 1 447.60лв.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.Л.Т. и Т.С.Т.,***, чрез адвокат П** Т** Т** от В** адвокатска колегия, против разпределение на суми от 04.12.2018г. по изпълнително дело №20167240400276 по описа на ЧСИ В** Т**.

Решението може да бъде обжалвано пред САС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

         2.