ЧНД № 35-2019

Определение по Наказателно дело 35/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№38

гр. Видин 13.03.2019Г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд, наказателно колегия, в публичното заседание на тринадесети март, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Д.

при секретаря                                     и в присъствието на прокурора

.................. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.частно

наказателно дело №35 по описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.243 ал.4 и следващите от Наказателно процесуалния кодекс.

Делото е образувано по жалбата на Община В., представлявана от инж.О.Ц. - кмет на Община В., против Постановление на прокурор при Окръжна прокуратура - град Видин от 31.01.2019година за частично прекратяване на наказателното производство и изпращане по компетентност № PRB 2019003466170 по описа на Окръжна прокуратура - Видин, по пр.пр.№ 1091/2016година, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.219 от НК.

Със жалбата се твърди, че атакуваното постановление е неправилно и незаконосъобразно, постановено при непълнота на разследването и поради това се иска от съда да постанови определение, с което да бъде отменено обжалваното постановление на Окръжна прокуратура - Видин, с което е прекратено наказателното производство по делото, и делото върнато на прокуратурата за продължаване на разследването със задължителни указания относно прилагането на закона. Твърди се в жалбата, че Община В.е претърпяла имуществени вреди изразяващи се в неверифицирани и невъзстановени от Управляващия орган на ****, извършени от Община

В. като Възложител плащания по сертификати за междинно плащане №2 и №3 по реда на под-клауза 14 от специалните условия на договора, както и платено, но недоставено съгласно условията на договора оборудване съгласно сертификат за междинно плащане №4.

Видинският окръжен съд, в настоящия състав, след като се запозна със жалбата, обжалваното постановление и събраните по Досъдебно производство №9/2017 година по описа на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Видин, прокурорска преписка №1091/2016година на ОП-Видин доказателства, водено срещу неизвестен извършител, за извършено за престъпление по чл.219 от НК, прие за установено следното:

Образувано е следствено дело с №9/2017г по описа на ОСлО, пр.пр.№1091/2016г. на ОП - Видин с Постановление от 29.05.2017г. №9/2017г. за извършено престъпление по чл.219, ал.З във вр. с ал.1 от НК, срещу неизвестен извършител, за това, че за периода от 30.07.2013г. до месец август 2015г. в град В., като длъжностно лице при изпълнение на проект „***********,", обект „************ - град .", не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като допуснал заплащане на извършени извън сроковете на договора дейности, и от това е настъпила значителна щета за община В.

Следственото дело е образувано по подробен сигнал на Кмета на Община В. – О. К. Ц., от 21.03.2017 година до МВР Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"/АФКОС/ и до Европейската служба за борба с измамите/ОЛАФ/ за констатирани нередности и измами при изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет „**********". В сигнала се сочат подробни данни относно извършени престъпления във връзка с претърпени от Общината имуществени вреди вследствие на неверифицирани и невъзстановени от Управляващия орган на **********, извършени от Община В. като Възложител плащания по сертификати за междинно плащане №2 и №3 по реда на под-клауза 14 от специалните условия на договора, както и платено, но недоставено съгласно условията на договора оборудване съгласно сертификат за междинно плащане №4.

По следственото дело, въз основа на дадените указания на наблюдаващия прокурор е издадено постановление за назначаване на експертиза с 12 задачи/л.96 от т.1/, която е комплексна строително- икономическа експертиза и е извършена от две вещи лица - едното инженер

по строителни дейност С.И. Б. и от експерт-икономист Р. П. К., както и са разпитани свидетели.

Окръжен съд Видин, вземайки в предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:

Жалбата е редовна, подадена в законоустановения срок от лице, което има право да обжалва в качеството на ощетено юридическо лице.

Производството по чл.243 от НПК има особен характер, като първоинстанционният съд действа като горестоящ прокурор, тъй като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство - чл.243, ал.4 от НПК.

При всички положения, обаче, съдът участва като арбитър по фактическите и правни въпроси между страните в наказателния процес, сред които е и прокуратурата и не може да контролира тяхното процесуално поведение. Съдът не е орган по разкриване на престъпленията и разобличаване на виновните. Единствено в съдебната фаза на процеса, съдът събира доказателства, но това той прави служебно, а не чрез указания до страните. Изложеното до тук не дава възможност на съдебните инстанции да възлагат конкретни действия по разследването, а единствено проверяват неговата пълнота и законосъобразното извършване на процесуалните действия.

В конкретния случай, съдът след преценка на представените по делото доказателства, прие, че жалбата е основателна, поради следните съображения: с оглед на така повдигнатото обвинение, съдът намира, че действително разследването е непълно, не са изпълнени конкретни указания на наблюдаващия прокурор, а с експертизата, освен, че е непълна, но не са дадени конкретни и категорични отговори на така поставените й въпроси, а именно:

Във връзка с установяване на съответното длъжностно лице, което е извършило престъплението по повдигнатото обвинение и установяване на субективната страна на деянието, не е изпълнено даденото в самото начало на следственото дело указание със Постановление за образуване на наказателното производство/л.4, том 1/, в точка 1, а именно- „Да се установи всяко едно длъжностно лице, изпълняващо функции по проекта какви задължения е имало", което има пряка връзка с установяването на евентуалния обвиняем по делото и формата на вината.

Със същото постановление е указано от прокурора да се назначи и изпълни строително-икономическа експертиза, която да отговори на конкретно поставени единадесет задачи, които задачи следователят е възпроизвел в Постановлението за назначаване на експертиза от 27.09.2017г./л.97, т.1/, като е добавена и дванадесета задача, а именно: При възможност, вещите лица да отговорят и на други въпроси, възникнали в хода на експертизата, които биха способствали за изясняване на обективната истина!".

Съдът след като подробно се запозна с приложената по следственото дело комплексна строително-икономическа експертиза/л. 104, тЛ/и след анализ на същата намира, че въпреки огромното количество изложени данни в обстоятелствената част на същата, отговорите на заключенията по единадесетте задачи са неясни, няма категоричност и конкретност по тях, поради което и не може да се направят съответните правни изводи. Така например в част първа на експертизата, касаеща строителната част/л. 105 и сл./, няма категорични отговори по задачи 4, 6, 7, 8, 9 10 и 11, а по тези задачи именно следва да се прави анализ във връзка с фактическата обстановка, за да се установят обстоятелства относно обективната страна на деянието, за което е повдигнато обвинение - съобразно с качеството/задача 4/; стойността на строителните работи във връзка за преустройство на определен строителен обект /задача 6/; необходимото време за извършване на определени строителни работи/задача 7/, от което трябва да се направи анализ защо обекта не извършен в срок и се е налагало удължаване на срока и кой точно не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като допуснал заплащане на извършени извън сроковете на договора дейности и кои са те, и от това е настъпила значителна щета за община .В. няма категоричен отговор по /задача 8/ дали има съответствие между разрешението за строеж и действително извършеното строителство и как ще се отрази това върху елемента от фактическия състав „щета"; което касае и отговора /по задача 9/, установявайки вида, качеството и количеството на вложените строителни материали; няма и отговор на /задача 10/ - дали строителните условия са позволявали строежът да се извърши в определен срок и кои са дейностите, извършени извън сроковете на договора, както и кой допуснал заплащане на тези дейности, и от това да е настъпила значителна щета за община В..

Съдът установи също, че в тази си част на експертизата, отговора на вещото лице по /задача 11/ гласи:" Изпълнените видове работи на обектите по които е работено в техническо отношение са само груб строеж. Оставащите за изпълнение СМР са в огромен обем. Това е щета по отношение на неосъщественото функциониране на обект *********, за нуждите на Общината." От този отговор е следвало вещото лице, в съответствие с поставената /задача!2/ да продължи и да даде отговор на

този възникнал в хода на експертизата извод, който може да способства за изясняване на обективната истина, или съответния орган да даде допълнителна експертиза относно този неизяснен факт.

В част втора, касаеща икономическата част от комплексната експертиза/л.133-1-133/, като тази част е озаглавена "VI. Констативно съобразителна част: Част II, По въпрос 11. Да се установи във връзка с извършени или неизвършени строителни работи, има ли причинени щети на Община Видин и ако има - такъв е техния размер?" съдът установи, че всъщност по тази задача е даден единствено отговор относно строителните работи. А в сигнала е отразено, че е нанесена щета и от неверифицирани и невъзстановени от Управляващия орган на *******, извършен от Община В. като Възложител плащания както и от платено, но недоставено съгласно условията на договора оборудване съгласно сертификат за междинно плащане №4. Последното може да се счете, че следва да бъде включено в задача 11, макар, че в нея се сочи дали във връзка с „извършени или неизвършени строителни работи" има причинена щета на община В., тъй като вещото лице го е отразило в експертизата си, но само като костатация в обстоятелствената част/л. 133/, че с писмо от 12.12.2015 г Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 207-201 Зг" е уведомил Община В., че не верифицира отчетените от общината 1516 666.66лв. без ДДС по фактура от 10.08.2015г. по акт за междинно плащане №4/12.04-2015г. за действително извършени разходи по договорното споразумение за доставка на машини и оборудване на ******* като са посочени обстоятелствата поради които не се верифицира. Относно този факт, в самия диспозитив на заключението отново като констатация е отразено, че „Във връзка с несвоевременното приключване на строителството от управляващия орган не са верифицирани разходи в размер 5 298 814.53лева. От тях 2 100 ООО.ООлева са платени от възложителя Община В.на изпълнителя ************** за недоставено до площадката отговарящо на проекта оборудване за ********** Тоест по този пункт фактически липсва заключение, както и анализ в обстоятелствената част тази сума представлява ли щета или не и то във връзка със съответната клауза в споразумението относно начина на доставянето, а не по принцип, както и преценка на причината, поради която „**********" твърди, че е единствен собственик на оборудването, а „*********"ЕАД изрично е отказала предаването на оборудването.

Съдът намира също, че както с оглед на изясняване на обективната истина, така и с оглед всестранното и пълно разследване експертизата е следвало да отговори и действително ли конкретно така както е отразено в сигнала, са налице щети на Община В. именно във връзка с посочените плащания по сертификати за междинно плащане №2 и №3 по реда на под- клауза 14 от специалните условия на договора, както и платено, но недоставено съгласно условията на договора оборудване съгласно сертификат за междинно плащане №4.

С оглед на горните си съображения, съдът намира, че разследването е извършено относително формално, не е задълбочено, пълно и всестранно, извършената експертиза е както неясна, така и непълна, поради което жалбата - основателна и атакуваното постановление по тези причини следва да бъде отменено и делото върнато на ОСлС-Видин за изпълнение на указанията, визирани в обстоятелствената част на определението.

Предвид горното и на основание чл.243, ал.5, т.З от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Постановление на Окръжна прокуратура - град Видин от 31.01.2019година за частично прекратяване на наказателното производство и изпращане по компетентност № PRB 2019003466170 по описа на Окръжна прокуратура - Видин, по пр.пр.№ 1091/2016година, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.219 от НК.

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура – В., за изпълнение на указанията, визирани в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - София, в седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ