Съдия Даниел Цветков встъпи в длъжност като Председател на Районен съд - Видин

Съдия Даниел Цветков встъпи в длъжност като Председател на Районен съд - Видин

 

 

Днес 15.03.2019 година, Председателят на Окръжен съд Видин – г-н Васил Василев, в присъствието на всички районни съдии, официално подписа акта за встъпване в длъжност на новия Председател на Районен съд-Видин – съдия Даниел Цветков.

Конкурсът за длъжността „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Видин, бе проведен след изтичане на два последователни мандата на съдия Даниел Димитров, който съгласно чл. 167, ал. 5 от ЗСВ няма право повече да заема тази длъжност. Председателят на Окръжен съд-Видин отправи благодарности към г-н Димитров и отчете приключването на неговото ръководство за напълно успешно.

Новият председател бе избран с Решение по Протокол №8 от 05 март 2019 година.  Съдийската колегия на Висш съдебен съвет гласува единодушно с 11 гласа „за“ г-н Даниел Иванова Цветков, като обърнаха внимание на доброто познаване на магистрата относно работата на съда, както и ясната визия на представената от него концепция как да ръководи съда.

Съдия Цветков е с най-висок ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и има над 19 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва като съдебен кандидат, преминава през следовател в Окръжна следствена служба – Видин, след което районен съдия в Районен съд – Видин, а по-късно и до момента на встъпването му като председател   –  заместник-председател на Районен съд Видин.

В работата си като Председател на Районен съд - Видин, съдия Даниел Цветков ще запази и доразвие създадените до момента добри практики, а като приоритет в управлението на съда новият председател поставя акцент върху стратегическите цели на съда: качествено, срочно и достъпно правораздаване; развитие и квалификация на кадровия потенциал; повишаване на общественото доверие; непрекъснато подобряване на материално-техническата обезпеченост и развитие на информационните технологии в съда, борба с корупцията и противодействие на конфликт на интереси; мотивиране на съдиите и съдебните служители за повишаване на тяхната квалификация, провеждане на общи събрания на съдиите за обсъждане на възникнали проблеми.

 

„Връзки с обществеността“

15.03.2019г.