ВГРД № 93-2019

Определение по Гражданско дело 93/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  62

гр. В** 14.03.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на четиринадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:В** В**

Членове:   1.В** М**

                2.Г** Й**

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №93 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435и сл. от ГПК.

Съдът констатира,че жалбата,по която е образувано настоящето производство е подадена направо в ОС-Видин и не е администрирана от ЧСИ Н**.

С оглед на горното производството по настоящето дело следва да бъде прекратено,а копие от жалбата бъде изпратена на ЧСИ Н** за администриране.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по делото.

Заверени копия от жалбата и от вносната бележка да бъдат изпратени на ЧСИ Н** за администриране.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                 Членове: