ЧНД № 10-2018

РЕШЕНИЕ №5

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видин 18.01.2018г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.                  

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: Л. Л.

                                                                                                  Р. Д.

 

при участието на прокурора         В. Д.       и                    секретаря                Н. К.               като изслуша докладваното           от съдията Л. Л. ч.н.д. № 10 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на Федерална служба „Правосъдие“ 53094 Бон, Германия, за признаване и изпълнение на решение за плащане на финансова санкция, постановено в Германия, Полицейски президиум Райнпфалц, ул. „М“ № *, 67346, град Ш. срещу лицето М.С., роден на ***г., с адрес: ***.

         В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

           В съдебното заседание засегнатото лице М. И. С., нередовно призовано, не се е явило и не е взело становище. Лицето не е намерено на постоянния му и настоящ адрес и е налице информация, че е в чужбина.

           Служебния защитник на засегнатото лице М.С. – адвокат Д. М. в с.з. заяви, че са налице изискванията на закона за признаване на чуждото решение.

           Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение № 500.03028202.0/ 03.05.2017г. за плащане на финансова санкция, постановено от Полицейски президиум Райнпфалц, ул. „Максимилиянщтрасе“ № 6, 67346, град Шпайер, Федерална република Германия, влязло в сила на 27.05.2017г. и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

           Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение № 500.03028202.0/ 03.05.2017г. за плащане на финансова санкция, постановено от Полицейски президиум Райнпфалц, ул. „М“ № *, 67346, град Ш, Федерална република Германия, влязло в сила на 27.05.2017г. Решението за постановяване на финансова санкция е на държава – член на Европейския съюз – Федерална Република Германия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата, по германския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари;".

           Тъй като, видно от справката за постоянен и настоящ адрес, засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

           Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение е пълно и визира конкретиката на решение № 500.03028202.0/ 03.05.2017г. за плащане на финансова санкция, постановено от Полицейски президиум Райнпфалц, ул. „Максимилиянщтрасе“ № 6, 67346, град Шпайер, Федерална република Германия, влязло в сила на 27.05.2017г. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

           Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 108,50 евро, включваща сумата от 80 евро санкция за нарушението и 28.50 евро – разходи в производството за постановяване на решението. Последното е за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата по германския закон и няма изискване за двойна наказуемост по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена. Давностния срок за изпълнение на финансовата санкция и за събиране на съдебните разноски изтича на 27.05.2020г.

           Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

           Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 03.05.2017г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 108,50 евро в български лева е 212,20 лева.

           Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

           Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

           ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение № 500.03028202.0/ 03.05.2017г. за плащане на финансова санкция, постановено от Полицейски президиум Райнпфалц, ул. „М.“ № *, 67346, град Ш, Федерална република Германия, влязло в сила на 27.05.2017г., с което на М. И.С., роден на ***г., с ЕГН ********** и адрес ***, е наложена финансова санкция в размер на 108,50 евро, като равностойността в български лева е 212,20 лева.

            Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от узнаването му.

           ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

           Да се уведоми санкциониранното лице.

           СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

         СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: