ВЧГРД № 336-2018

Определение по Гражданско дело 336/2018г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е №61

 

Гр.В.

 

14.03.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД съд в закрито заседание на

Четиринадесети март две хиляди и деветнадесета година   в състав  

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

                                                          Членове:1/Л. Л.

                                                                              2/Г. Й.

                                                                  

при секретаря  ....................................                            и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от съдия Й.                            гр.д. № 336       по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на Чл.250 ГПК /допълване на решението/

Постъпила е молба за допълване на определение от 7.12.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. и на определение №202 от 26.10.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. .

         Въззиваемият не е изразил становище.

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът намира ,че молбата е неоснователна поради следното :

         С определение от 7.12.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. е върната частна жалба с вх.№21477/03.12.2018 г. на САС ,а с определение №202 от 26.10.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. е прекратено производството по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. поради недопустимост на частната жалба.В двете определения Окръжен съд-В. се е произнесъл съобразно материалите по делото ,посочил е правното основание за постановяването на съдебните актове и е постановил диспозитиви,които са ясни и съответстващи на изложените мотиви .

         В молбата на Е.Б. за допълване на определение от 7.12.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. и на определение №202 от 26.10.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. по същество се иска да се провери администрирането на постъпилите частни жалби и при констатиране на незаконосъобразности да се разпореди правилно администриране на входящите документи.В производството по Чл.250 ГПК съдът не разполага с такива правомощия ,а може единствено да провери дали съдът се е произнесъл по цялото искане на страната .Поради което Окръжен съд-В. в производството по Чл.250 ГПК не може да проверява правилното администриране на постъпили в съда входящи документи,което налага отхвърляне на постъпилата молба.

                  Водим от горното и на основание Чл.250 Съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И         :

 

         ОТХВЪРЛЯ молбата на Е.Г.Б. ***  за допълване на определение от 7.12.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. и на определение №202 от 26.10.2018 г. по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. .

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчване на препис.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ :