Т.Д. № 10-2019

Решение по Търговско дело 10/2019г.

                                             Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е№30

                                                13.03.2019 година

                                                   град Видин

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видинският окръжен съд                                                                         граждански състав

На тринадесети март                                             Две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание,в състав:

 

                                                                                           СЪДИЯ: В. М.

 

Секретар:

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията В.М.

Т.д.№10 по описа на съда за 2019год.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ.

             Постъпила е жалба от М. Р. К. по заявление вх. № …г.против постановен отказ за вписване на първоначална регистрация № ….г на длъжностното лице по регистриация.

Подържа в жалбата, че в качеството си на Управител е подала в Агенция по вписванията В… заявление за вписване на първоначална регистрация на ЕООД „Р…", с едноличен собственик на капитала Община Р….

В заявлението е посочена електронна поща — имейл за кореспонденция siavi adv@mail.bg. Проверявала е многократно по различни показателни има ли вписване на юридическото лице в търговския регистър, както и по няколко пъти на ден ежедневно проверявала посочения в заявлението имейл за кореспонденция, както във входяща поща, така и за всеки случай в спам, никъде не се появявала търсената информация.

На 21.02.2019г е извършена справка в А…, от която се установило, че е имало указания за изпълнение, че срока е изтекъл, разбира се без да бъдат изпълнени, тъй като изобщо не е била уведомена по никакъв начин за тях, както и че има постановен отказ,поради неизпълнението на указанията, за които изобщо не съм подозирала, че са постановени.

С оглед на гореизложеното, поради неизпълнение на нито едно от задълженията си, свързани с уведомяването, като не е изпратило по никакъв начин нито указанията за изпълнение, нито отказа за вписване на първоначална регистрация и е била лишена по всякакъв начин от възможността да приложи поисканите от него допълнителни документи за регистрация в изпълнение на дадените указания, отказа е незаконосъобразен.

Моли съда да отмени постановения отказ за вписване на първоначална регистрация, да задължи Агенция по вписванията да изпрати по надлежния ред указанията и да възстановите срока им за изпълнение, считано от получаването им.

             Съдът като взе предвид доводите изложени в жалбата и след обсъждане на приложените доказателства към преписката по обжалвания отказ,приема за установено от фактическа и правна страна следното:

           Жалбата е подадена против подлежащ на обжалване пред съда акт на длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписвания,от активно легитимирано лице,в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна,а обжалваният отказ незаконосъобразен.

           При преценка на законосъобразността на отказа по заявлението от длъжностното лице по регистрацията,съдът изхожда от вменените му със ЗТРРЮЛНЦ и Наредба №1/2007г. за водене,съхранение и достъп до ТР правомощия.Съгласно чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ   длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред,дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези,за които се предвижда вписване в ТР/респ. акта подлежи на обявяване/;дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи;съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона;да са представени изискуемите декларация по чл.13 от ЗТРРЮЛНЦ; да е заплатена следващата се държавна такса/когато такава се дължи/.

       В настоящият случай обжалвания отказ е незаконосъобразен,постановен в нарушение на чл.22 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ,съгласно която разпоредба,когато към заявлението не са приложени всички изискуеми по закон документи на заявителя се дават указания за отстраняване на нередовността.Указанията на длъжностното лице по регистрацията,за отстраняване на нередовността се оповестяват по електронната партида на търговеца,а в случаите когато заявителят е посочил електронна поща,указанията се изпращат на нея,не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър.

       Указанията на длъжностното лице за отстраняване на нередовности е следвало да се изпратят на посочения от заявителя електронен адрес,на посочената в заявлението електронна поща.Доказателства за изпълнение на задължението произтичащо от разпоредбата на чл.22 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ ,че е изпълнено от страна на длъжностното лице по регистрацията не са представени по делото.Не са представени и доказателства за изпълнение на задължението по чл.24 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ.

         При тези данни по делото съдът счита,че длъжностното лице по регистрацията е постановил незаконосъобразен отказ ,който ще следва да се отмени.На практика с постановения отказ длъжностното лице по регистрацията не е дало възможност на заявителя да изпълни дадените му указания за отстраняване на нередовности в срока предвиден в ЗТРРЮЛНЦ и едва след изтичането на този срок да постанови отказ.    

                 По изложените по-горе съображения,съдът намира,че постановеният отказ….г на длъжностното лице по регистрацията към АВ е незаконосъобразен,поради което същият ще следва да бъде отменен и преписката следва да бъде върната за продължаване на производството по нея-указанията за отстраняване на нередовности да се връчат на заявителя по посочената от него ел.поща и едва след изтичането на срока за отстраняването на посочените нередовности да се предприемат последващи процесуални действия от длъжностното лице по регистрацията.

                Мотивиран от горното,съдът

 

 

                                                     Р   Е   Ш   И   :

 

             ОТМЕНЯ отказ № …г на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията ,постановен по заявление вх.№…г от М. Р. К.-управител, за вписване на първоначална регистрация на ЕООД „Р…", с едноличен собственик на капитала Община Р…,като незаконосъобразен.

             УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията,Търговски регистър да извърши необходимите действия по исканото вписване със заявление вх.№ …г.,съгласно мотивите на настоящето решение.

             Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  СЪДИЯ: