ГР.Д. № 80-2019

Определение по Гражданско дело 80/2019г.

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 21

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД..............търговско отделение

в разпоредително заседание на 12 март,                                                

две хиляди и деветнадесета ........................година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. П.

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. ГрД.№ 80 по описа

за 2019 година.на ВОС.

 

     Делото е образувано по молба на Ю.Г.Л. , Ч.Л.Л. и А.Л.Л. , първите двама от с.В., община М., област В. и третата от гр.В. за поставяне под запрещение на В.М.Т. *** с правно основание чл.336 и сл. ГПК .

     Постъпила е молба от ищците, с която заявяват, че оттеглят молбата си и молят производството по делото да бъде прекратено.

     Съдът след като се запозна с молбата и данните по делото , намира същата за основателна. Ищецът е в правото си да оттегли исковата си молба и тъй като производството по делото е във фаза преди първото заседание, съгласието на ответника не е необходимо.   

       По молбата за допускане на предварителни обезпечителни мерки съдът не се е произнесъл поради нередовността на исковата молба – не е внесена съответната д.т. и не са представени доказателства за правния интерес на ищците.    

     Водим от горните мотиви и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

           

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 80 по описа за 2019г. на ВОС поради оттегляне на исковата молба от Ю.Г.Л. , Ч.Л.Л. и А.Л.Л. , първите двама от с.В., община М., област В. и третата от гр.В. за поставяне под запрещение на В.М.Т. *** с правно основание чл.336 и сл. ГПК .         Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до ищците.

 

Окръжен съдия: