ВЧНД № 49-2019

Определение по Наказателно дело 49/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     № 35

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                   Гр.Видин,

12.03.2019 година

 

          Окръжен съд – град Видин, наказателно отделение, в закрито заседание, проведено на дванадесети март, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЛ.С.

 

  1. Р.Д.

 

след като разгледа докладваното от съдията Д. въззивно частно наказателно дело №49 по описа за 2019 година на Окръжен съд В. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.341, ал.2 от Наказателно процесуалния кодекс.

Подадена е жалба от „************“АД, чрез адвокат .-адвокат З.Д. – АК –Видин срещу протоколно определение на Районен съд – В., постановено в съдебно заседание от 22.02.2019г. по н.о.х.д.№393/2017г по описа на ВРС, с което не е уважена молбата за конституиране на ощетеното юридическо лице –„********“АД като граждански ищец и не е приет за съвместно разглеждане в наказателното производство гражданския иск за имуществени вреди.

В жалбата се излагат съображения за това, че атакуваното определение е незаконосъобразно и неправилно с произтичащите от това последици. Сочи се, че с полученото разпореждане за насрочване в разпоредително заседание е посочено, че е съобщено на ощетеното юридическо лице, че в седемдневен срок от връчване на съобщението може да направи искане за конституиране като граждански ищец, което и е сторило. Сочи се, че неоснователно първостепенния съд се е позовал на негодно доказателство и не е приел молбата за конституиране на гражданския ищец с мотивите, че това ще затрудни наказателното производство, за което обаче не са посочени мотиви.

       Твърди се, че по никакъв начин с приемането за съвместно разглеждане на гражданския иск от ощетеното юридическо лице няма да се затрудни наказателното производство по делото и гражданския иск да стане причина за отлагане на делото, тъй като съдът е приел за разглеждане други предявени граждански искове от други пострадали по същото дело.

          По делото е постъпило и възражение от подсъдимия П.Г.М., представляван от адвокат Св.С. – АК – Видин, с което се възразява срещу подадената частна жалба от банката и се сочи, че същата е недопустима, тъй като НПК не е предвидил ред за обжалване на определение на съд, с което се отхвърля молба за конституиране на граждански ищец. На следващо място се сочи, че има съдебна практика по този въпрос в лицето на Тълкувателно решение №2 от 05.02.2004г на ОСНК на ВКС, където в точка три от диспозитива му се сочи категорично, че не подлежи на обжалване подобно определение.

 

Видински окръжен съд, като обсъди доводите, релевирани в частната жалба и възражението на подсъдимия и се запозна с атакуваното определение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Частната жалба е НЕДОПУСТИМА.

Обжалваното определение, с което първоинстанционният съд е отказал да конституира жалбоподателя „**************“АД, не подлежи на отделен съдебен контрол от присъдата. В тази насока са и задължителните указания на ВКС, дадени в Тълкувателно решение №2 от 05.02.2004г. по н.д.№2/2003г., ОСНК на ВКС, в точка 3, според които: „Отказът на първоинстанционният съд да допусне до участие гражданския ищец не подлежи на обжалване.“

В тази насока следва да се отбележи, че са неоснователни и твърденията, че посоченото основание от първостепенния съд това, че конституирането на гражданския ищец ще затрудни наказателното производство по делото и гражданския иск ще стане причина за отлагане на делото, тъй като това преценява решаващия съд с оглед фактическата и правна сложност на делото. Това определение само по себе си не е от категорията на тези, с които наказателното производство се прекратява или се прегражда пътя на процеса, каквито принципно са актовете по чл.341, ал.1 от НПК, нито е посочено в тази разпоредба. Нещо повече – отказът да бъде приет за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения граждански иск, респ. отказът за конституиране на гражданския ищец не преклудира възможността пострадалият да търси защита на правата си и да реализира претенциите си за обезщетение за претърпени вреди от престъплението по гражданско-правен ред.

По отношение на определението за отказ да се конституира граждански ищец и да се приеме за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск изрично не е предвидено, че същото подлежи на обжалване отделно от присъдата, респ. по реда на глава XXII от НПК, т.е. то не попада в категорията на тези актове, за което е налице изрична регламентация в разпоредбата на чл.341, ал.2 от НПК. Това следва и от нормата на чл.249, ал.3 от НПК, според която единствено отказът на съда по чл.248, ал.2 от НПК да допусне частен обвинител подлежи на атакуване по реда на глава XXII-ра от НПК

По изложените съображения и на основание чл.345, ал.3 от НПК, Окръжен съд – Видин

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „**************“АД, подадена чрез адвокат .- адвокат З.Д. – АК –В. срещу протоколно определение на Районен съд – В., постановено в съдебно заседание от 22.02.2019г. по н.о.х.д.№393/2017г по описа на ВРС, с което не е уважена молбата за конституиране на ощетеното юридическо лице –„***********“АД като граждански ищец и не е приет за съвместно разглеждане в наказателното производство гражданския иск за имуществени вреди, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.н.ч.д. №49 по описа за 2019г. на Окръжен съд – Видин.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                             2.