НОХД № 24-2019

Споразумение по Наказателно дело 24/2019г.

П Р О Т О К О Л № 21

 

 

Гр. Видин, 12.03.2019год.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание   на  дванадесети март,

две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                   Председател:   В. С.

 

        Съдебни заседатели: 1.Ф.Н.

                                               2.Д.Д.

                               

При участието на секретаря: И. К.

и прокурора К. К.  сложи за разглеждане

НОХ Дело № 24 по описа за 2019г., докладвано

от съдията В. С.

На   именното   повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът К.

Подсъдимият В.С.Е. – се явява лично и с адв.Б.В. с пълномощно от ДП.

 

Съдът запита страните за искания по чл.274 от НПК, както и становище по даване ход на разпоредителното заседание.

Прокурорът К.: – Нямам искания за отводи.

Адв.В.: – Също нямам искания за отводи и по реда на разпоредителното заседание.

С оглед гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО за разпоредително заседание.

Делото се докладва от съдията С..

ПРИЕМА НОХД №24/2019г. по описа на Окръжен съд-Видин.

ДАВА възможност на страните по производството всяка една страна да заяви становището си по чл.248, ал.1 по реда на НПК.

  1. Подсъдно ли е делото на съда?

Прокурорът К.: – Да. Делото е подсъдно на Окръжен съд Видин.

Адв.В.: – Делото е подсъдно на Видински окръжен съд.

 

  1. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство?

Прокурорът К.: – Не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство.

Адв.В.: – Няма. Не са налице такива основания

 

  1. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници?

Прокурорът К.: – Не.

Адв.В.: – Не е допуснато такова нарушение.

 

  1. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила?

Прокурорът К.: – Налице са условията по глава ХХІХ от НПК.

Адв.В.: – Да, постигнали сме споразумение с представителя ОП-Видин

 

  1. Разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни действия по делегация?

Прокурорът К.: – Не. Считам, че не са необходими визираните мерки.

Адв.В.: – Също считам, че не са необходими.

 

  1. Взетите мерки за процесуална принуда?

Прокурорът К.: – Нямам искания за промяна на наложената мярка за процесуална принуда.

Адв.В.: – Също не считам, че е необходима промяна.

 

  1. Искания за събиране на нови доказателства?

Прокурорът К.: – Нямам искания за събиране на нови доказателства.

Адв.В.: – Също.

 

  1. Насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Прокурорът К.: – Нямаме искания за друго насрочване.

Адв.В.: – Също.

 

Прокурорът К.: – Господин съдия, няма пречки делото да бъде разгледано по реда на особените правила по глава ХХIХ от НПК, което да бъде сторено в днешното с.з. Считам, че са налице законовите предпоставки за това.  

Адв.В.: – Подкрепям изразеното становище от представителя на Окръжна прокуратура Видин.

 

С оглед направеното искане от представителя на ОП-Видин и защитата на подсъдимия за движение на производството по настоящото дело по реда на глава ХХІХ от НПК, съдът намира същото за основателно и законосъобразно, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОБЯВЯВА процедура по реда на глава ХХІХ от НПК с оглед постигнато споразумение между представителя на ОП-Видин и защитата на подсъдимия.

Делото се докладва от съдията С. с прочитане на диспозитива на обвинителния акт.

Съдът СНЕМА самоличността на подсъдимия както следва:

В.С.Е., ЕГН:**********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи в България, неосъждан, с постоянен адрес ***.

 

На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.4 от НПК, Съдът запитва подсъдимия В.С.Е., разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли ще подпише споразумението.

 

        Подсъдимият В.С.Е.: – Заявявам пред Съда, че разбирам обвинението, признавам се за виновен по обвинението, разбирам последиците от споразумението, а именно: след одобряването му от съда, определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно и съгласно чл.383, ал.1 от НПК има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с последиците от споразумението и доброволно ще подпиша споразумението. Съгласен съм да заплатя по сметка на ГПУ-Видин сумата в размер на 183.61лева- разходи на ДП.

Запознат съм с параметрите на споразумението което е постигнато между моя защитник и представителя на ОП Видин. Съгласен съм последствията от постигнатото споразумение.

Прокурорът К.: – С адвокат В. постигнахме споразумение, което съдържа съгласие, съобразно чл.381, ал.5 от НПК и което Ви предлагаме за одобрение. Споразумението е в следния смисъл:

 

Подсъдимият В.С.Е. следва да бъде признат за ВИНОВЕН, за това че:

1.На 13.12.2018г. около 14:30ч. на ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат при излизане от Р.България с лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ****** направил опит без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – коноп с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 20%, с общо нетно тегло 7.41гр., укрито в два пакета в предна лява врата на автомобила и в кутия от вафли в багажника на задната седалка на обща стойност 44.46лв. – престъпление по чл.242, ал.2, предл.І-во, във вр. с чл.18, ал.1 от НК и

2.На 13.12.2018г. по пътя от гр.Кърджали до ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат с лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ******, негова собственост, без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество – коноп с нето тегло 7.41 грама, опакован в 2/два/ пакета, укрити в предна лява врата и в кутия от вафли в багажника със съдържание на активен компонент „тетрахидроканабинол“ – 20% на обща стойност 44.46лв. – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК

 

На основание чл.242, ал.2, предл.І-во, във вр. с чл.18, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК на подсъдимия В.С.Е. следва да се наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца с отлагане изтърпяване на наказанието за срок от три години, като на основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по-лекото наказание „Глоба“.

 

На основание чл.354а, ал.3, т.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, на подсъдимия В.С.Е. следва да се наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца с отлагане изтърпяване на наказанието за срок от 3 /три/ години и „Глоба“ в размер на 2 000/две хиляди/ лева.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия В.С.Е., със снета по-горе самоличност, следва да бъде наложено едно общо, най-тежкото от определените за всяко престъпление наказания, респ. „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, с изпитателен срок 3/три/ години и глоба в размер на 2 000лв.

На основание чл.242, ал.8 от НК НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМА в полза на държавата превозното средство лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ******, рама №*****************, ведно с контактен ключ, оставени на съхранение в ГПУ-Видин и СРМПС – първа и втора част, предаден в ОП-Видин, поради несъразмерност между стойността на предмета на престъплението и тази на лекия автомобил.

         Предметът на престъплението, предаден на Централно Митническо Управление – София: коноп /канабис/, разпределено в 2/два/ броя пакети, с общо тегло 7.41 грама, с концентрация на активен компонент „тетрахидроканабинол“ – от 20% , на обща стойност 44.46лева, следва ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, съобразно чл.242, ал.7 и чл.354а, ал.6 от НК.

Ще СЛЕДВА ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия В.С.Е., със снета по-горе самоличност, следните веществени доказателства: лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ******, рама №****************** ведно с контактен ключ, оставени на съхранение в ГПУ-Видин и СРМПС – първа и втора част, предаден в ОП-Видин, мобилен телефон, марка „COOLPAD“, ИМЕИ:***********, в едно със СИМ-карта №*************, предадени в ОП-Видин; мобилен телефон, марка „Самсунг“, с ИМЕИ:************ и ИМЕИ-2:********** и СИМ карта №********** и СИМ карта №*********** и SD карта памет марка „Самсунг“, модел „8EVO“ – предадени в ОП-Видин.

        Подсъдимият В.С.Е., със снета по-горе самоличност, следва да бъде осъден да заплати по сметка на ГПУ-Видин сумата 183.61лева- разходи на ДП.

Мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия В.С.Е. „Парична гаранция“ в размер на 1000/хиляда/ лева следва да бъде отменена.

 

Адв.В.: - Действително с представителя на ОП – Видин постигнахме споразумение, което Прокурорът представи точно и в пълнота пред Вас и моля, да го одобрите.

Подсъдимият В.С.Е.: – Съгласен съм с това споразумение. Съгласен съм с последиците от него изцяло с него, както и да заплатя разноските направени в наказателния процес до момента. Моля да одобрите споразумението.

 

На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК, съдът

                                          ОПРЕДЕЛИ:

 

ДА СЕ ВПИШЕ в протокола окончателното споразумение.

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение:

ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.Е., ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това че:

1.На 13.12.2018г. около 14:30ч. на ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат при излизане от Р.България с лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ******* направил опит без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – коноп с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 20%, с общо нетно тегло 7.41гр., укрито в два пакета в предна лява врата на автомобила и в кутия от вафли в багажника на задната седалка на обща стойност 44.46лв. – престъпление по чл.242, ал.2, предл.І-во, във вр. с чл.18, ал.1 от НК и

2.На 13.12.2018г. по пътя от гр.Кърджали до ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат с лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ********, негова собственост, без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество – коноп с нето тегло 7.41 грама, опакован В 2/два/ пакета, укрити в предна лява врата и в кутия от вафли в багажника със съдържание на активен компонент „тетрахидроканабинол“ – 20% на обща стойност 44.46лв. – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

На основание чл.242, ал.2, предл.І-во, във вр. с чл.18, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ДА СЕ НАЛОЖИ на подсъдимия В.С.Е. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца с отлагане изтърпяване на наказанието за срок от три години, като на основание чл.55, ал.3 от НК не налага по-лекото наказание „Глоба“.

На основание чл.354а, ал.3, т.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, ДА СЕ НАЛОЖИ на подсъдимия В.С.Е. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца с отлагане изтърпяване на наказанието за срок от 3 /три/ години и „Глоба“ в размер на 2 000/две хиляди/ лева.

На основание чл.23, ал.1 от НК ДА СЕ НАЛОЖИ на подсъдимия В.С.Е., със снета по-горе самоличност едно общо, най-тежкото от определените за всяко престъпление наказания, респ. „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, с изпитателен срок 3/три/ години и „Глоба“ в размер на 2 000лв.

На основание чл.242, ал.8 от НК ДА НЕ СЕ ОТНЕМА в полза на държавата превозното средство лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер *********, рама №************, ведно с контактен ключ, оставени на съхранение в ГПУ-Видин и СРМПС – първа и втора част, предаден в ОП-Видин, поради несъразмерност между стойността на предмета на престъплението и тази на лекия автомобил.

 

         Предметът на престъплението, предаден на Централно Митническо Управление – София: коноп /канабис/, разпределено в 2/два/ броя пакети, с общо тегло 7.41 грама, с концентрация на активен компонент „тетрахидроканабинол“ – от 20% , на обща стойност 44.46лева, ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, съобразно разпоредбата на чл.242, ал.7 и чл.354а, ал.6 от НК.

 

ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия В.С.Е., със снета по-горе самоличност, следните веществени доказателства: лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер *********, рама №**************, ведно с контактен ключ, оставени на съхранение в ГПУ-Видин и СРМПС – първа и втора част, предаден в ОП-Видин, мобилен телефон, марка „COOLPAD“, ИМЕИ:**************, в едно със СИМ-карта №***************, предадени в ОП-Видин; мобилен телефон, марка „Самсунг“, с ИМЕИ:********** и ИМЕИ-2:************** и СИМ карта №************** и СИМ карта №************* и SD карта памет марка „Самсунг“, модел „8EVO“ – предадени в ОП-Видин.

       

Подсъдимият В.С.Е., със снета по-горе самоличност, ДА БЪДЕ ОСЪДЕН да заплати по сметка на ГПУ-Видин сумата 183.61лева- разходи на ДП.

 

Мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия В.С.Е. „Парична гаранция“ в размер на 1000/хиляда/ лева ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

     ПРОКУРОР:                                               ЗАЩИТНИК:

       ………………………                                       …….…………………..

     / К. К./                               /Адв.Б.В. /

 

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                                          

             ……………………………

               /В.С.Е./  

 

 

 

 

На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК, съдът

 

                                         ОПРЕДЕЛИ:

 

ДА СЕ ВПИШЕ в протокола окончателното споразумение.

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.Е., ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това че:

1.На 13.12.2018г. около 14:30ч. на ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат при излизане от Р.България с лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ********* направил опит без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите да пренесе през границата на страната високорисково наркотично вещество – коноп с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 20%, с общо нетно тегло 7.41гр., укрито в два пакета в предна лява врата на автомобила и в кутия от вафли в багажника на задната седалка на обща стойност 44.46лв. – престъпление по чл.242, ал.2, предл.І-во, във вр. с чл.18, ал.1 от НК и

2.На 13.12.2018г. по пътя от гр.Кърджали до ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат с лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ************, негова собственост, без надлежно разрешително по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество – коноп с нето тегло 7.41 грама, опакован В 2/два/ пакета, укрити в предна лява врата и в кутия от вафли в багажника със съдържание на активен компонент „тетрахидроканабинол“ – 20% на обща стойност 44.46лв. – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК

 

На основание чл.242, ал.2, предл.І-во, във вр. с чл.18, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия В.С.Е. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца с отлагане изтърпяване на наказанието за срок от три години, като на основание чл.55, ал.3 от НК не налага по-лекото наказание „Глоба“.

 

На основание чл.354а, ал.3, т.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, НАЛАГА на подсъдимия В.С.Е. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца с отлагане изтърпяване на наказанието за срок от 3 /три/ години и „Глоба“ в размер на 2 000/две хиляди/ лева.

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия В.С.Е., със снета по-горе самоличност едно общо, най-тежкото от определените за всяко престъпление наказания, респ. „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, с изпитателен срок 3/три/ години и „Глоба“ в размер на 2 000лв.

 

На основание чл.242, ал.8 от НК НЕ ОТНЕМА в полза на държавата превозното средство лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер *********, рама №***********, ведно с контактен ключ, оставени на съхранение в ГПУ-Видин и СРМПС – първа и втора част, предаден в ОП-Видин, поради несъразмерност между стойността на предмета на престъплението и тази на лекия автомобил.

 

         Съобразно разпоредбата на чл.242, ал.7 и чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението, предаден на Централно Митническо Управление – София: коноп /канабис/, разпределено в 2/два/ броя пакети, с общо тегло 7.41 грама, с концентрация на активен компонент „тетрахидроканабинол“ – от 20% , на обща стойност 44.46лева.

 

ВРЪЩА на подсъдимия В.С.Е., със снета по-горе самоличност, следните веществени доказателства: лек автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с регистрационен номер ********, рама №***********, ведно с контактен ключ, оставени на съхранение в ГПУ-Видин и СРМПС – първа и втора част, предаден в ОП-Видин, мобилен телефон, марка „COOLPAD“, ИМЕИ:**********, в едно със СИМ-карта №************, предадени в ОП-Видин; мобилен телефон, марка „Самсунг“, с ИМЕИ:************ и ИМЕИ-2:************ и СИМ карта №************* и СИМ карта №************ и SD карта памет марка „Самсунг“, модел „8EVO“ – предадени в ОП-Видин.

       

         ОСЪЖДА подсъдимия В.С.Е., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ГПУ-Видин сумата 183.61лева- разходи на ДП.

 

На основание чл.384, ал.1, във вр. с чл.382, ал.9 от НПК, определението е окончателно.

 

ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ” в размер на 1000/хиляда/ лева, взета спрямо подсъдимия В.С.Е..

 

 

ОСВОБОЖДАВА сумата от 1000/хиляда/ лева, внесена по горната мярка за неотклонение „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ”, с вносна бележка /л.55 и 56 от ДП/, която да се върне на вносителя.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                     2.

 

 

На съдебните заседатели Ф.К.Н. и Д.И.Д. да се изплати възнаграждение за участие в съдебно заседание за времето от 10:00 до 11:00ч., съгласно Заповед №102/13.02.2019г. на Административния ръководител на ВОС.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.00ч.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

       СЕКРЕТАР:

 

 

Съдът намира, че следва да се извърши прихващане от внесената гаранция, като сумата в размер на 183.61лв., представляваща съдебни разноски за разход за вещо лице във фазата на ДП следва да се приспадне от внесената гаранция в размер на 1000лв., за което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИХВАЩА сумата от 183.61лв., представляваща съдебни разноски за разход за вещо лице във фазата на ДП от внесената гаранция в размер на 1000лв. На осъдения да се върне остатъка.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: