ЧНД № 7-2018

РЕШЕНИЕ №

гр. Видин 24.01.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение, в публично заседение на единадесети ятуапи, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: И.И.

Членове: Л.Л.

Р.Д.

при секретаря А.А. и в присъствието на прокурора

.............. , като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ЧНД №7 по

описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.30 във вр. с чл.14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

Производството е по искане на несъдебен орган в Германия, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин И.А., роден на *** година, на когото е наложена финансова санкция от 70/седемдесет/ евро и парични разходи по съдебно и административно производство в размер на 28.50 евро, или общо 98.50/деветдесет и осем евро и петдесет цента/, съгласно Решение №500.03000561.1, постановено от Полицейски президиум Р., Централна служба „Глоби и парични санкции", град Ш., Република Германия.

Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, което е постановено на 20.04.2017г. и влязло в сила на 09.06.2017г. и същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон

 

 

 

се преследват като правонарушения, а именно - като водач на лек автомобил с регистрационен номер *****, движейки се в землище Кайзерслаутерн по федерална автомагистрала 6 при 618,03-ия километър по посока Заарбрюкен, засегнатото лице е превишило *****. в 07.45часа максимално допустимата скорост извън населени места с 24км/ч. Допустима скорост:60км/ч.Установена скорост, след приспадане на границата на толерантност/: 84км/ч.

Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава - членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура - Видин моли решението на германския орган, постановил решението за плащане на финансовата санкция да бъде признато и допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание засегнатото лице И.И.А., роден на ***година, ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, редовно призован, се яви лично в заседанието на 18.01.2018 година и прави изявление, желае да се ползва от правна защита на служебен защитник. В съдебно заседание на 24.01.2018г., след като бе назначен такъв и същият се яви, засегнатото лице не се яви в съдебно заседание. Служебният защитник поддържа становище, че не следва да се признае чуждото решение и не следва съответно да се изпълни.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета издадено въз основа на за признаване и изпълнение на Решение №500.03000561.1, постановено от Полицейски президиум Р., Централна служба „Глоби и парични санкции", град Ш., Република Германия, постановено на 20.04.2017г. и влязло в сила на 09.06.2017г., намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл.4, от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Издадено е Решение №500.03000561.1, постановено от Полицейски президиум Р., Централна служба „Глоби и парични санкции", град Ш., Република

 

 

Германия, постановено на 20.04.2017г. и влязло в сила на 09.06.2017г. за прилагане на финансова санкция срещу И.И.А., роден на ***година, ЕГН **********, в размер на 98.50/деветдесет и осем евро петдесет евроцента/ евро.

Решението е постановено за това, че засегнатото лице със своите действия, които съгласно национален закон на Германия се преследват като правонарушения, е допуснал следното нарушение - като водач на лек автомобил с регистрационен номер ******, движейки се в землище К. по федерална автомагистрала 6 при ****-ия километър по посока З., засегнатото лице е превишило на ****. в 07.45часа максимално допустимата скорост извън населени места с 24км/ч. Допустима скорост:60км/ч.Установена скорост, след приспадане на границата на толерантност/: 84км/ч.

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава - членка на Европейския съюз - Република Германия и се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение по българското законодателство, респективно - Закона за движение по пътищата/ЗДП/, конкретно на чл.182, ал.1, т.З от ЗДП.

Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжен съд - Видин е компетентен да разгледа Решението съгласно чл.31 от ЗПИИРКОРНФС.

Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на Решение №500.03000561.1, постановено от Полицейски президиум Р., Централна служба „Глоби и парични санкции", град Ш., Република Германия, постановено на 20.04.2017г. и влязло в сила на 09.06.2017г. за прилагане на финансова санкция срещу И.И.А., роден на ***година, ЕГН **********, в размер на 98.50/деветдесет и осем евро петдесет евроцента/ евро.

Липсват данни, че срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които: 1. по българското законодателство се счита за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България; и 2.

Са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство и не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че е наложена финансова санкция е не по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция възлиза в общ размер 98.50/деветдесет и осем евро петдесет евроцента/ евро. Решението се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение и конкретно според българското законодателство - нарушение по чл.182, ал.1, т.З от ЗДП. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете за обжалване, но не се е възползвало от това си право.

Не са налице основанията, при което може да се откаже признаване и изпълнение.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представеният акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро, съгласно чл.32, ал.1, във вр. с чл.16, ал.6 от ЗПИИРКОРНФС, следва да се определи равностойността й в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за признаването на финансовата санкция. Служебно известно е, че към 11.01.2018г. тази дата курсът на Българска народна банка е 1.955.83 за 1 евро. Следователно равностойността на 98.50/деветдесет и осем евро петдесет евроцента/ евро в български лева е 192.67/сто деветдесет и два лева и шестдесет и седем ст./лева.

Предвид изложеното, съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.32, ал.1 във вр. с чл.16, ал.7 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Решение №500.03000561.1, постановено от Полицейски президиум Р.,

Централна служба „Глоби и парични санкции", град Шпайер, Република Германия, постановено на 20.04.2017г. и влязло в сила на 09.06.2017г. за прилагане на финансова санкция срещу И.И.А., роден на ***година, ЕГН **********, в размер на 98.50/деветдесет и осем евро петдесет евроцента/ евро, с равностойност в български лева към 24.01.2018г. на 192.67/сто деветдесет и два лева и шестдесет и седем ст./лева.

На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България.

На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                   2.