Годишния отчетен доклад за дейността на съдилищата от Съдебен район Видин за 2018г.

Годишния отчетен доклад за дейността на съдилищата от Съдебен район Видин за 2018г.

 

          На  08.03.2019г. от 11,00ч. в зала №3 на Окръжен съд-Видин се проведе годишното отчетно събрание на съдилищата от съдебния окръг. В него участваха съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от Районните съдилища във Видин, Кула и Белоградчик, както и съдиите от Окръжен съд-Видин. Гости на събранието бяха: Председателят на Апелативен съд-София – г-жа Даниела Дончева, г-н Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд-София и г-н Александър Желязков – съдия в Апелативен съд-София.

Председателят на Окръжен съд-Видин – Васил Василев, представи Годишния отчетен доклад за дейността на съдебния окръг. От представените в доклада статистически данни се констатира следното:

        През 2018 г. общият брой на постъпилите първоинстанционни дела в Окръжен съд-Видин е 323, броят на разгледаните такива през периода дела е 388, а към началото на отчетния период броя на висящите дела е 65. Общият брой на свършениете дела е 316, като 257 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 81,32 % от делата.

През отчетния период общият брой на постъпилите второинстанционни производства  в Окръжен съд-Видин е 466, броят на разгледаните такива през периода дела е 503, а към началото на отчетния период броя на висящите второинстанционни производства е 37. Общият брой на свършениете дела е 460, като 439 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 95,43% от делата.

От делата със значим обществен интерес през изминалия отчетен период в Окръжен съд-Видин е разгледано  едно дело - 275 / 2016 г./делото за взрива в с.Горни лом/, по което е постановена присъда.

През отчетния период в Окръжен съд-Видин щатната численост е била 10 съдии и 1/един/ младши съдия. Към момента длъжността „младши съдия“ е свободна, като е открита процедура за заемането й. Към края на отчетния период  щатната численост на Окръжен съд-Видин за съдебни служители е била 28 броя.

Обобщена бе и информация за дейността на Районните съдилища от съдебния район.

В Районен съд-Видин през 2018 г. общият брой на постъпилите дела е 4983, броят на разгледаните такива през периода дела е 5672, от предходен период са останали несвършени общо 689. Броят на свършените дела е 4954, като 4466 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 90 % от делата. Постигнатият резултат на приключени в срок дела на Районен съд-Видин бе отчетен като положителен и много добър.

През отчетния период в СИС /съдебно изпълнителна служба/ при Pайонен съд-Видин са образувани 1121 дела, а от предходните периоди са останали несвършени 3404 дела.Общо на разглеждане са били 4525 дела. Събраните суми през отчетния период са 1 073 174лв., в сравнение с 2017г., която е 1 734 187лв. Макар и размера на събраните суми да е по-малък от предходния период, работата на държавните съдебни изпълнители при Районен съд-Видин бе отбелязана като много добра.

През 2018 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд-Кула е 482, броят на разгледаните такива през периода дела е 543, от които 60 дела са останали несвършени от предходната 2017 година. Общият брой на свършениете дела е 505, като 494 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 98% от делата. Резултатът на приключени в срок дела бе отчетен като повече от положителен, за което магистратите от Районен съд-Кула, получиха поздравление.

През отчетния период в СИС при Pайонен съд-Кула са постъпили 34  изпълнителни дела от всички видове, останали несвършени от предходен период са били 212. Събрана сума през 2018г. възлиза на 183,913.00 лв.

В Белоградчишкия районен съд през 2018 г. са постъпили общо 1125 дела, броят на разгледаните такива през периода дела е 543, от които 117 дела са останали несвършени от предходната 2017 година. Общият брой на свършениете дела е 1141, като 1065  от тях са приключили в тримесечен срок, което са 93 % от делата. Предвид решените в тримесечния срок дела отчетените резултати са много добри.

През отчетния период в СИС при Pайонен съд Белоградчик са образувани 26 дела, от предходните периоди са останали несвършени 354 дела, като за  разглеждане са били 380 дела. Събраните суми през отчетния период са 61929 лв. Работата на съдебните изпълнители бе квалифицирана като добра.

Анализа на данните относно действителната натовареност в районните съдилища в съдебния район, както спрямо всичко разгледаните, така и спрямо всичко свършените сочи най-голяма натовареност на Районен съд-Видин - 43,97 бр.дела/38,4 бр.д., след това Районен съд-Белоградчик-34 бр.дела/31,69 бр.дела и Кулски районен съд -22,63 бр.д./21,04 бр.д.

В заключение председателят на Окръжен съд-Видин квалифицира  работата на окръжния и районните съдилища от съдебния окръг през изминалата 2018г. година като много добра. Поздрави всички съдебните служители от съдилищата за отлично свършената работа. Той отбеляза, че всеки трябва да се стреми  към повишаване на своята квалификация, с което несъмнено ще издигне нивото на съдилища, а с общите усилия на съдии и съдебни служители проблемите, които  съществуват могат да бъдат отстранени.

Председателят на Апелативен съд-София – г-жа Даниела Дончева поздрави за отличните резултати ръководството на съда, съдиите и съдебните служители. Тя пожела на магистратите да продължават все така качествено да извършват своята правораздавателна дейност, да поддържат високия процент на приключилите в тримесечен срок дела и да се стремят към повишаване на своята квалификация. Г-жа Дончева поздрави съдия Габриел Йончев, за това че през отчетния период няма отменени актове и подчерта,че Председателят на Окръжен съд приключва напълно успешно втория си мандат и пожела на всички служители и магистрати новият председател да продължи успешните политики на председателя Васил Василев и да следват неговата успешна комуникация с институциите, които ръководят.

 

„Връзки с обществеността“                                                11.03.2019 г.