ВЧГРД № 67-2019

Определение по Гражданско дело 67/2019г.

                                   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                            

                                   гр. Видин ,05.03.2019 година

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд., гражданско отделение в закрито заседание на пети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ В.В.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:   АН.П.

                                                                                           В.М.

Секретаря..........и с участието на прокурора...............................................................................................................                                 изслуша докладваното от председателя СЪДИЯ В.М. В.ч.гр.д.№ 67 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе в предвид следното:

         Производството е по реда на чл..274,ал.1,т.2 ГПК във вр. с чл. 396 и сл. ГПК.

Образувано по частна жалба М.В.П. ЕГН : ********** *** против определение от 30.11.2018г по грд № 3029/2018г по описа на ВРС, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск, който Г.Н.И. ще предяви против М.В. П. за сумата 20 000 лв., обезщетение за неимуществени вреди и 10 000 лв., обезщетение за имуществени вреди.

        Подържа,че така постановеното определение е незаконосъобразно:Представени са убедителни писмени доказателства за дискриминационното деяние, липсват убедителни писмени доказателства за неимуществените и имуществените вреди, както и писмени доказателства за причинната връзка. Прието е, че деянието е извършено от М.В. при или по повод извършването на служебната й дейност. Отговорен за вредите е работодателя й – „Дирекция за социално подпомагане“ Д./ решение на ВАС/ - чл. 49 от ЗЗД.

По тези причини не са налице предпоставките за допускане на обезпечение по реда на чл. 391 ал. 1 т. 1 от ГПК. Отделно стойността на имотите, върху които е допуснато налагането на възбрана е много по- висока от предявената .

С оглед горното, моли Съда да постанови определение , с което отмени атакуваното определение и отхвърли молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск.

В законния срок е постъпил отговор на частната жалба против Определение от 30.11.2018г. по делото, с което е допуснато по молба на Г.И. обезпечение на бъдещия иск против М.В.П..

        Ответната по жалба страна Г.Н.И. счита обжалваното определение за правилно и законосъобразно постановено и моли съда да остави без разглеждане подадената против него частна жалба като неоснователна.

Посочва, че бъдещият иск е подкрепен с убедителни писмени доказателства.Дискриминационното деяние е установено с влязло в сила решение, представено с молбата и не се нуждае от по нататъшно доказване. Представени са множество медицински документи, обосноваващи твърденията за понесени неимуществени вреди, изразяващи се във влошаване на здравословното състояние, стрес и душевно разстройство и материални вреди във вид на похарчени средства за лечение на възникнали в резултат на тормоза заболявания. На този етап това са достатъчно доказателства за допустимостта на обезпечението на бъдещия иск за обезщетение на вреди. Писмени доказателства за причинна връзка между дискриминационното деяние и понесените неимуществени вреди са именно представените медицински документи.

        Видинският окръжен съд, намира частната жалба за подадена в срок от лице имащо право и интерес от настоящето обжалване.

Разгледана по същество е неоснователна поради следното :

        Обезпечение на иск, се допуска от съда, когато обезпечаваният иск е допустим и са налице визираните процесуални предпоставки - искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства или с гаранция по чл. 180 - 181 от ЗЗД /чл.390 ал.4 ГПК/ и без обезпечението за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по бъдещото съдебно решение /т. 2/. Убедителността по см. на чл. 391, ал. 1, т. 1 от ГПК на писмените доказателства предпоставя представяне на такива доказателства, от които могат да се правят изводи, че правото, предмет на защита с иска, вероятно съществува в правната сфера на ищеца, респ. че отричаното от ищеца право вероятно не съществува в правната сфера на ответника.

        Обезпечителната нужда се преценява от съда съобразно конкретните твърдения и факти по делото, без да е необходимо да се доказва от ищеца. Допускането на обезпечение е обусловено освен от посочените предпоставки на чл. 391, ал. 1 от ГПК, също и от съответствието между обезпечителната мярка и търсената чрез иска правна защита.

Съдът приема че са налице предпоставките за допускане на обезпечението, бъдещият иск е подкрепен с убедителни писмени доказателства.

Дискриминационното деяние е установено с влязло в сила решение, представено с молбата и не се нуждае от по нататъшно доказване. Представени са множество медицински документи, обосноваващи твърденията за понесени неимуществени вреди, в хода на доказването на бъдещия иск ще се установи наличието или липсата на тази причинна връзка. Видно от предявената молба, от фактическите обстоятелства в същата искът се квалифицира като такъв по чл 71 ал.1 от Закона за защита от дискриминация, който може да се разгледа от общите съдилища, когато източникът на дискриминация е субект, който е равнопоставен на дискриминираното лице.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.391, ал.1 от ГПК – искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства и без допускане на обезпечението би се затруднило осъществяване на правата по решението

Като е постановил определение в същия смисъл ВРс е постанови обоснован съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от горното, ВОС,

 

                 ОПРЕДЕЛИ :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 30.11.2018г по грд № 3029/2018г по описа на ВРС.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                   2.