Т.Д. № 2-2019

Определение по Търговско дело 2/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 28

           ВОС,търговско..............................................отделение

в закрито ……………………. заседание на шести март

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:В***В**                                                                                                                                                

                                                                             Членове:

                                                                                                                                                  

при секретаря………………………….. …………..………………………..…………и с участието на…………………….прокурора……………………………………..……изслуша докладваното от съдията В*****....т.д.№2

по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

             От страна на ответника по делото е постъпил отговор ,в който се прави искане за прекратяване на производството по делото и изпращането му по подсъдност на СГС.Искането е обосновано с обстоятелството,че седалището на ответното дружество е в гр.София.

             Съдът като взе предвид направеното искане счита,че същото е основателно и следва да бъде уважено.Видно от направената справка в ТР седалището на дружеството е в гр.С**,поради което компетентен да разгледа спора е СГС.

Водим от горното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Прекратява производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в седмичен срок от връчването на препис от настоящето определение.

След влизане в сила на определението делото да се изпрати на СГС по компетентност.

     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: