ЧНД № 5-2018

                                    Р Е Ш Е Н И  Е №1                            

                           гр.Видин 11.01.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на единадесети януари  двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                Л.Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

                                                  

 

при  участието на   секретар   А.А.   и прокурора Пр.В. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №5 от  2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване  ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./.

         Образувано   е   по  постъпило Наказателно постановление  от 13.06.2017г. по дело BLS-V-17 40008/3  на Районна   Администрация   БРУК НА ЛАЙТА   ,Австрия влязло в   законна   сила   на   07.07.2017г.  и   Удостоверение   свързано   с   наложена глоба   за     сумата  от 520.00 евро   на    лицето    Т.   Н.   Т.   от   България, живущ *** за   извършени  административни  нарушения   по  ЗМПС   на   Австрия.

         В  съдебното   заседание   на 11.01.2018г. - прокурорът   пледира    за признаване   и   изпълнение   на    наказателното постановление   на   Австрийския   административнонаказващ   орган   -обективирано   в   Удостоверението   по   чл.4   от   Рамковото решение 2005/214 /ПВР   на Съвета   относно   прилагане   на   принципа   за   взаимно   признаване   на   финансови   санкции.

         Засегнатото   лице   Т.   Н.   Т.   се   е   явило   в  съдебното   заседание   на 11.01.2018г. и  лично е   оспорило   Наказателното Постановление   и   Удостоверението   в което   е   обективирано   това   наказателно   постановление.Представило   е   Договор   за   покупко-продажба   на   МПС - нотариално   заверен ,от   който   е   видно     че     се   е     разпоредило     с     МПС   с  рег. №******   /продало   е   същото/ на   C. M. V. - гражданин   на Румъния    ,роден   на   ***г . ,като   покупко-продажбата   на   товарния     автомобил   е     извършена   на   24.06.2010г.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след    като   разгледа Наказателното   Постановление  ,представеното  удостоверение   преведени     на   български  език  и   доказателствата по делото ,съобрази   следното :

         По   делото   е   приложено Наказателно  Постановление  от  13.06.2017 г. по BLS-V-17 40008/3   на Районна   Администрация   БРУК НА ЛАЙТА   ,Австрия влязло в сила   на 07.07.2017г.    и Удостоверение по   чл.4   от   Рамково   решение 2005/2014/ПВР   на   Съвета   относно   прилагане   на   принципа   за   взаимно   признаване   на     финансови   санкции  свързано  с   наложената   глоба  за    сумата   от 520.00 евро   на    лицето   Т.   Н.   Т. ***. Решението   за   признаване   и   изпълнение   ,се  отнася   за   деяния   ,които   са   извършени   на   територията   на   издаващата   държава   и   не   попадат   под   юрисдикцията   на     българските   съдилища.Представеното   Удостоверение   е   пълно   и   отговаря  на   изискванията   на     закона ,като  в     него   е изложено - приложеното   Наказателно   Постановление   от   13.06.2017 г.   по BLS-V-17 40008/3   на Районна   Администрация   БРУК НА ЛАЙТА   - Австрия  влязло   в   сила   на   07.07.2017г ,но   очевидно   са налице   обстоятелства   ,които   НЕ ОТГОВАРЯТ   на изложеното в   Наказателното   Постановление  и   Удостоверението .

       По   силата   на  влязлото     в  сила   Наказателно Постановление - Т.     Н.   Т. ***   на   04.06.2017г.   в   09.00   часа     на   Територията   на   Община   Б. на Л. - Австрия, магистрала **** ,**** км. посока   - В.   с МПС   ***** - тежкотоварен  автомобил   е   извършил   следните   административни   нарушения :

     1.В   качеството   си   на   лице   ,на   чиите   име   е   регистрирано   посоченото   МПС ,не   е   положил   дължимата   грижа     за     това ,състоянието ,съответно   товарът   на   горепосоченото   МПС   да   отговаря   на   изискванията   на   Закона   за   МПС.В   горепосочения   момент на   горепосоченото   място   МПС –во   е   било  управлявано   от  И. Д.Н.   ,при   което   е   установено ,че   ППС-то от   клас N   не   е   оборудвано със   странични   габаритни   светлини   ,които   излъчват   жълто-червена светлина   ,въпреки   че   МПС-тата от клас   М и   N с дължина   над 6   метра ,в     която     не   влизат     шасито   и   кабината   на     водача   ,трябва   да   бъдат   оборудвани   със   странични   маркиращи   светлини   ,които     излъчват  жълто-червена   светлина .Установено   е,че   всички   странични габарити   от   лявата     страна   и   един от   дясната   не   функционират.

       2.В   качеството   си   на   лице   ,на   чието   име   е регистрирано   посоченото   МПС,не   е     положил   дължимата   грижа   за това   ,състоянието,съответно   товарът   на горепосоченото     МПС     да   отговаря     на     изистванията     на   Закона   за   МПС.В   горепосочения     момент   ,на горепосоченото място   МПС – то   е   било   управлявано   от И.Д.Н.   ,при     което   е   установено   ,че   стъклата     на   стоповете   на     тежкотоварното     МПС   вляво   и     вдясно   са   счупени   и   при   включване   излъчват   бяла светлина .

     3.В   качеството   си     на   лице   ,на   чието   име   е регистрирано     посоченото   МПС ,не   е   положил   дължимата   грижа     за това,състоянието,съответно товърът     на   горепосоченото   МПС   да   отговаря   на   изискванията   на Закона   за МПС.В   горепосочения   момент   ,на горепосоченото   място   МПС-то   е било управлявано от   И.Д.Н. ,при   което   е     установено   ,че   части   от     въпросното     ППС ,осигуряващи   транспортната и   експлоатационната   му     безопасност   ,не   отговарят   на   изискванията       на     Закона   за   МПС ,въпреки   че   МПС-тата и     ремаркетата трябва   да   са   произведени   и   оборудвани   по     такъв   начин   ,че   при     обикновена   експлоатация да   не     създават   опасност   за     водача,водачите   или   превозваните   лица     или   другите   лица     на     пътя ,нито   да   причиняват   щети   на   пътя     или     вредни   вибрации или   прекоменер     шум   ,дим   ,неприятна   миризма ,вредни замърсявания     на     въздуха   или   замърсяване   на   други лица   на   пътя     или   техните   МПС ,които   биха   могли   да   бъдат     избегнати .Установено   е,че   отляво   и   отдясно липсват   по   два     шарнира     на  товарната     стена .

     4.В   качеството   си   налице ,на чието име   е   регистрирано     посоченото   МПС,не   е   положил   дължимата   грижа    за   това ,състоянието,съответно   товарът     на   горепосоченото     МПС   да отговарят   на   изискванията   на   Закона   за   МПС.В   горепосочения момент   ,на горепосоченото   място   МПС-то е   било   управлявано от   ИНДИРАС   Данут   Николае ,при   което   е     установено ,че   части   от   въпросното ППС,осигуряващи    транспортната   и   експроатационната   му     безопасност ,не отговарят   на   изискванията   на   Закона   за МПС,въпреки   че   МПС-тата   и   ремаркетата   трябва   да   са   произведени   и   оборудвани   по такъв   начин ,че   при   обикновена   експлоатация   да   не   създават   опасност   за   водача,водачите   или   превозваните лица   или   другите   лица   на   пътя   ,нито   да   причиняват   щети   на пътя   или   вредни   вибрации   или   прекомерен   шум ,дим   ,неприятна   миризма ,вредни   замърсявания   на въздуха   или     замърсяване     на   други   лица   на пътя  или тяхни   МПС ,които   биха     могли   да   бъдат   избегнати. Установено е,че   основния   ремък   отляво     и     отдясно    е напълно   разкъсан .

  1. В   качеството   си   налице ,на чието име   е   регистрирано     посоченото   МПС,не   е   положил   дължимата   грижа     за   това ,състоянието,съответно   товарът     на   горепосоченото     МПС   да отговарят   на   изискванията   на   Закона   за   МПС.В   горепосочения момент   ,на горепосоченото   място   МПС-то е   било   управлявано от   И.Д.Н. ,при   което   е     установено ,че   части   от   въпросното ППС,осигуряващи   транспортната   и   експроатационната   му     безопасност ,не отговарят   на   изискванията   на   Закона   за МПС,въпреки   че   МПС-тата   и   ремаркетата   трябва   да   са   произведени   и   оборудвани   по такъв   начин ,че   при  обикновена   експлоатация   да   не   създават   опасност   за   водача,водачите   или   превозваните лица   или   другите   лица   на   пътя   ,нито   да   причиняват   щети   на пътя   или   вредни   вибрации   или   прекомерен   шум ,дим  ,неприятна   миризма ,вредни   замърсявания   на въздуха   или     замърсяване     на   други   лица   на пътя или тяхни   МПС ,които   биха     могли   да   бъдат   избегнати.Установено   е ,че липсват   каквито и   да   е   крепежни   елементи   на     акумулатора .

       Изложено е ,че   с   посочените по горе деяния   са   нарушени     разпоредбите   на   :по т.1 §103 ал.1 т.1 от ЗМПС   във   вр. с § 14 ал.6b ЗМПС ;по т.2 §103 ал.1т.1 ЗМПС във вр. с   §14 ал.4 от ЗМПС;по т.3 §103 ал.1 т.1 от ЗМПС във вр. §4 ал.2 от ЗМПС ;по т.4 §103 ал.1 т.1 от ЗМПС   във вр. с §4 ал.2 от ЗМПС   и по т.5 §103 ал.1 т.1 от ЗМПС във вр. с §4 ал.2 от ЗМПС   и   на   основание   §134 ал.1 от ЗМПС са   наложени слните   административни     наказания:по т.1 -75.00 евро;по т.2- 75.00 евро;по т.3 -75.00 евро ;по т.4 – 75 евро и   по т.5 - 220.00 евро или   общо 520.00 евро .

        По   делото   не   са   събрани   доказателства ,че   срещу   осъденото лице   за  същото   деяние   в   Република   България   или   в     друга   държава   ,различна   от  издаващата /Австрия / и   от   изпълняващата   /Република   България / е   постановено   и     приведено   в   изпълнение   решение   за     налагане    на     финансови   санкции.Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не   е  налице   имунитет   или  превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на решението     недопустимо.

         Съдът конститара  от   извършената   справка   по   реда   на   Наредба №14   от   18.11.2009г. ,че     лицето    явило  се     в   съдебното   заседание     на   11.01.2018г. - призовано   на   адрес гр.Видин ул.” ******“№**** е  с ЕГН:********** .

         Решението   не     се отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са  били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   административнонаказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената  финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ   на   изпълнение   е   520.00   евро    и   равностойността   на   финансовата   санкция     в  български   лева е  1018 лева  и 44 стотинки - по  официалния   курс на БНБ за деня   на постановяване   на   решението – при   условие ,че   решението бъде   признато.

         Решението   се   отнася    за     деяния   ,които   съставляват    административно   нарушение    и     според   българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи административнонаказателна   отговорност   и   подлежи   на   наказателно   преследване   за   деянията ,които   обосновават  решението .

         От  представеното   удостоверение   е    видно ,че лицето Т.   Н.   Т.    не е  участвало лично   в   производството ,а   наказателното     постановление   е   издадено   срещу   него   за   това,че     товарен     автомобил   ****** ВР –тежкотоварен   е   регистриран   на   негово   име.

       По   делото   от   засегнатото   лице   Т.   Н. Т.     е     представен  договор   за   покупко продажба   на   МПС , от   който     е   видно , че   на 24.06.2010г. той    се   е     разпоредил   със   собствения   си   товарен     автомобил   марка „****“   модел   ***   с   ДР№ *****   ,като   е     продал  същия     на     С.М. V. - гражданин   на   Румъния     ,роден   на   ***г. От   представения   в   днешното съдебно   заседание   препис   на   Наказателното Постановление   на   австрийските   власти     и   приложената   с   него   вносна   бележка     е     видно,че   засегнатото   лице   направо   е    уведомено   от  австрийските власти   за   влязлото   в   сила   наказателно постановление   и   е   уведомено,че следва   да  внесе   520.00   евро ,за което   му е   изпратена   и   попълнена   за   внасяне   вносна   бележка ,без   да   му   е   дадена   възможност   да успори  НП .

         От   така     представените     доказателства   се   установява ,че  представеното   Удостоверение     е     пълно и   в     него   е  обективирано      Наказателното Постановление   на австрийските   власти   ,но   с  оглед  на изискванията   в   чл.35 т.1   от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./СЪДЪТ   следва   да   откаже   да   признае изпълнение   на   решението   за   налагане   на   финансови санкции ,тъй    като   установи ,че  автомобила към   дата   04.06.2017 г. не   е   собственост   на   Т. Н.  Т. ***   ,поради   което   той   не   може   да носи административнонаказателна   отговорност   за   извършените   с   този   автомобил   административни  нарушения/само   заради   това ,че   е   собственик   на     същия/.

             Обстоятелството ,че   C. M. V. - гражданин   на   Румъния     ,роден   на   *** г. е   придобил   собствеността   на     този   автомобил   и     не   го   е   регистрирал   в   Румъния   на   негово   име - съобразно   договора   за   покупко продажба на   МПС   с   нотариална заверка на   подписите   ,което   е   негово   задължение,а   не   на   Т.   Н.   Т.   - не   може     да     вмени задължения  за   Т.     и     в     последващ   момент   от   него   да   се   търси   административнонаказателна   отговорност   за     автомобил ,който     не     е     негова   собственост. Изложеното   в     Удостоверението и   Наказателното   постановление   очевидно   не     отговаря     на     обстоятелствата ,че   Т.   Н.   Т.   е   собственик   на   товарния     автомобил   марка „*****“ МОДЕЛ „****“ с   ДР №*****   към   04.06.2017г.От представения по делото договор   за   покупко   продажба   на МПС   с   нотариална   заверка   на   подписите   е   видно ,че   Т.   Н.   Т.     е     продал     този     автомобил   и     той     не   е   негов   собственик   от   24.06.2010г. / препис   от   договора   е   приложен   по     делото/ ,поради   което   изложеното   в   Наказателното Постановление   и Удостоверението не отговаря   на   обстоятелството,че   Т.   е   собственик   на     МПС - за   да   може   да   му се   търси     административнонаказателна   отговорност   за посочените   в     НП     административни    нарушения.

         По   смисъла   на чл.144 ал.1 и 2 от   Закона за   движение по пътищата   на   Република   България ,собствеността   на   МПС   се   прехвърля   с   писмен   договор   между   страните с   нотариална   заверка   на   подписите.Между   Т.   Н.   Т. /засегнатото   лице / и румънския гражданин   C.M. V. - роден   на   ***г. е сключен   такъв договор     относно   собствеността   на   товарен     автомобил   „*****“ ,модел   „****“ с   регистрационен номер   ******   на   24.06.2010г. и   от   тази - дата 24.06.2010г. – C. M. V. - гражданин   на   Румъния     ,роден   на   *** г. е   собственик   на   този   товарен автомобил ,като   е   бил   длъжен   да   го     пререгистрира     по   постоянния   си   адрес   в   Румъния - съобразно   румънските   закони   ,което   той   не     е     извършил .Съществува   задължение     за   лицето   придобило   собствеността   на   автомобила ,в   случая     C. M. V. - гражданин   на   Румъния     ,роден   на   *** г. да   го   регистрира   по постоянния   си   адрес ,което   той     не е   направил   и   е   продължил   да     управлява     автомобила - без   да     го   пререгистрира   на   свое име   в законоустановения   срок -  според  законодатеството     на    румънската  страна .

         Не   съществува   задължение   от   страна   на   засегнатото лице - в     случая   Т. Н.   Т.   да   проверява   в   Румъния ,дали   C. M. V. - гражданин   на   Румъния     ,роден   на   *** г. е   пререгистрирал  автомобила   или    не     го     е    пререгистрирал   на свое   име,тъй   като   това е задължение   на   румънския   гражданин   .Със   самото   прехвърляне   на   собствеността   на 24.06.2010г. собственик   на   този автомобил   е   C. M. V. - гражданин   на   Румъния     ,роден   на   *** г.   и   от   тази   дата   на Т.   Н.   Т.     не може   да   му   се   търси   никаква   отговорност   относно   собствеността   на   този   товарен автомобил ,тъй   като той   НЕ Е   СОБСТВЕНИК   НА СЪЩИЯ.При     това     положение   Видинският   Окръжен   Съд   намира ,че   следва   да   откаже   признаване   и   изпълнение   на  Наказателното   постановление   от   13.06.2017г. по дело BLS-V-17 40008/3   на Районна   Администрация   БРУК НА ЛАЙТА   ,Австрия влязло в   законна   сила   на   07.07.2017г.   и   Удостоверението   свързано   с   наложена   глоба   за    сумата   от 520.00 евро   на     лицето   Т.   Н.   Т.   от   България, живущ *** за   извършени   административни   нарушения   по   ЗМПС   на   Австрия,тъй   като   посоченият   по   горе   товарен     автомобил   към   04.06.2017г.   НЕ   Е   БИЛ   СОБСТВЕНОСТ     на   Т.   Н.   Т..Съдът   намира,че   на   същия   не   може да   му се търси     административнонаказателна     отговорност     към   04.06.2017 г.   за     посочения     автомобил ,с оглед   на   това че     той     НЕ     Е   СОБСТВЕНИК   на     този     автомобил   от   24.06.2010г.Несправедливо   би   било признаване   и   изпълнение   на   едно   решение   за налагане   на   финансови   санкции     на   лице,което   не   е   собственик   на   МПС - към     посочения   по горе   момент.Румънският   гражданин   не   е   изпълнил задълженията   си   ,за     регистрация     на   товарния   автомобил   и   от    това     негово     бездействие - недопустимо   е     засегнатото     лице     в   случая - Т. Н.   Т.   да   търпи     негативни   последици именно от   това   му     бездействие.Той   не   може   да   носи   отговорност   за   товарния     автомобил   , след   като   преди   7/седем/ години   е     прехвърлил   собственистта     на   същия   на   друго  лице .

      Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Наказателно Постановление и   Удостоверение   по чл.4   от   Рамково   Решение 2005/214/ПВР   на   Съвета относно   прилагане   на   принципа   на   взаимно   признаване   на   финансови   санкции   да    не     бъдат     признати и   изпълнени   в     Република България.

       С   оглед на   посоченото на  основание чл.16 ал.7 т.2 от ЗПИКонфОтнНалФС - СЪДЪТ

 

                 Р         Е        Ш        И   :

 

         ОТКАЗВА да   признае   и   изпълни - Наказателно Постановление от 13.06.2017г.   по   дело   BLS-V-17 40008/3   на Районна   Администрация   БРУК НА ЛАЙТА   ,Австрия   влязло   в   сила   на   07.07.2017г. - въз   основа   на  което  е   издадено   Удостоверение по чл.4 от   Рамково Решение 2005/2014 /ПВР на   Съвета   относно   прилагане   на   принципа   на   взаимно признаване   на   финансови     санкции   - свързано   с   наложена     глоба  за     сумата   от 520.00  евро  на     лицето   Т.   Н. Т.   от България, живущ ***   с     ЕГН:********** за   извършените   от   него  административни   нарушения   на 04.06.2017г. в 09.00 часа   на територията   на   Община   Брук на Лайта -Австрия, магистрала   А4 033,00 км. посока Виена като , равностойността   им   се  изразява   на 1018 лева   и 44 стотинки - по   официалния   курс   на   БНБ   към   деня   на   постановяване   на   решението,тъй   като   същия   НЕ   Е   бил СОБСТВЕНИК     на   посочения     по горе   товарен   автомобил   на   04.06.2017г. - за   да му бъде търсена   административнонаказателна     отговорност    за     това .

       ПРЕКРАТЯВА   производството по   ЧН дело №5 от 2018г.   на   Видински   Окръжен   Съд.

         Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен  съд     в   седемдневен срок   от днес.

         Препис  от   решението   на съда  да се  връчи  на засегнатото    лице Т.   Н.   Т. ***   с   ЕГН:********** - след влизането му в законна сила.

         Да се уведоми   компетентният орган на  издаващата държава  за     решението ,като   му   се   изпрати   препис от   същото   , както и   копие от    решението   да се изпрати и    на   Министерство на   Правосъдието на   Република България   -   след     влизането   му   в   законна сила .

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

                                                ЧЛЕНОВЕ :