Т.Д. № 1-2019

Решение по Търговско дело 1/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 7

 

гр.В**, 06.03.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, търговска колегия в открито

заседание на двадесет и шести февруари

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   Васил Василев    

                                                            

при секретаря   А** Ан**....... и в присъствието на    прокурора   като разгледа докладваното от съдия В** търговско дело № 1 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявеният иск е с правно основание чл. 155 ал.1 т.3 от ТЗ
         Делото е образувано по искова молба от ОП гр.В** против „Н** к**“ ЕООД гр.В**. Поддържа се в исковата молба, че от ТД на НАП е постъпило уведомление ,че представляващия дружеството управител и едноличен собственик А*** С** С** е починала на 29.12.17г. и до момента няма вписан управител.Иска се да бъде постановено решение, с което да се прекрати дружеството със законните последици.

         Наследниците на починалия управител и едноличен собственик на дружеството Ан*** С** С** не са намерени на регистрираните от тях адреси за да заявят желанието си за продължаване дейността на дружеството.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното от фактическа и правна страна:

         От извършената служебна справка в електронното досие на ответното дружество, водещо се в Търговския регистър към АВ се установява,че управител и едноличен собственик Ан*** С** С** е същата е управител и едноличен собственик на капитала на дружеството.Видно от представеното удостоверение от НАП-база „Население“ Ан**** С**С** починала на 29.12.17г.Наследниците на починалия управител и едноличен собственик на дружеството Ан*** С** С** не са намерени на регистрираните от тях адреси за да заявят желанието си за продължаване дейността на дружеството.Видно от изготвената справка от ТР след 29.12.17г. в регистрацията на дружеството не са извършвани промени.

При така установената фактическа обстановка съдът счита,че предявения иск е допустим, като изхождащ от разполагащ с право на иск правен субект, предявен е в надлежния съд, исковата молба отговаря на изискванията на закона и не са налице процесуални пречки за предявяването му. Искът е и основателен. Съгласно чл.157,ал.1 от ТЗ дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.

В настоящия случай наследниците на починалия собственик на капитала не са поискали да продължат дейността на дружеството,поради което същото следва да бъде прекратено.

След влизането на решението в сила препис от него следва да се изпрати на Агенция по вписванията с оглед предприемане на следващите се след прекратяването на дружеството съгласно ТЗ действия.

           Като се води от гореизложеното, ВОС


                                          Р       Е      Ш      И  :

 

         ПРЕКРАТЯВА  „Н** к**“ ЕООД,ЕИК ** със седалище и адрес на управление гр. В**, ул. „Б**” № **.

         ОСЪЖДА „Н**** к**“ ЕООД,ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр. В**, ул. „Б***” № **, да заплати по сметка на ВОС държавна такса в размер на 30 лева.

       РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред САС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването на страните.

           Препис от решението да се изпрати на адреса на регистрация на дружеството.

          След влизането в сила, препис от решението да се изпрати на АВ – Търговски регистър за вписването му по партидата на дружеството и предприемане на действия по ликвидация на дружеството.

 

 

          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: