ГР.Д. № 356-2018

Решение по Гражданско дело 356/2018г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №9

                      

                                            Гр . Видин 08.01.2019г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА осми февруари

ПРЕЗ две хиляди и деветнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                            

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           2.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ             И.К.                     И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА           В.Д.     КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

Съдия               С. С.        ГР.Д. № 356      ПО ОПИСА

ЗА     2018   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК,във връзка с чл.5,ал.1 ЗЛС.

Предявен е иск от П.П.И. чрез адв. Т.К… с правно основание чл.336,ал.1 ГПК за поставяне под запрещение на братовчедка й Р.Й.З.,за която ищцата се грижи.Твърди се в ИМ,че ответницата е живяла с майка си в гр. А.,но след смъртта й живее със семейството на ищцата в с.Г..Твърди се,че ответницата не може да се грижи сама за интересите си и податлива на чуждо влияние,поради което съществува опасност от външна намеса в личните й дела и посегателство върху имущестгвото й.Иска се ответницата да бъде поставена под пълно запрещениеукоето ще е в неин интерес. Разноски не са претендирани.

В законния едномесечен срок по чл.131 ГПК ответницата Р.Й.З. не е подала отговор.

Прокурорът е изразил становище,че молбата е основателна и ще следва да се уважи като ответницата бъде поставена под пълно запрещение с оглед заключението на ВЛ.

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Установено е по делото с у-ние за родствени връзки,че ищцата е първа братовчедка на ответницата и притежава активна легитимация за предявяване на иска по чл.336 ГПК. Приложени са експертно решение на ТЕЛК-Видин,7бр. епикризи ,от които е видно,че ответницата страда от психично заболяване.С експертно решение на ТЕЛК-В.. й е определена 81% трайно намалена работоспособност поради психично заболяване „параноидна шизофрения и лека умствена изостаналост“ .

На основание чл.337,ал.1 ГПК съдът придоби лични впечатления от лицето,чието запрещение се иска,като осъществи контакт в съдебната зала на 06.02.2019г..Констатира,че лицето е контактно, разбира въпросите,които му се задават,дори има критично отношение към собственото си сътояние като заявява,че не ходи никъде сама и не може сама да се справя в ежедневието.

По делото е назначена психиатрична експертиза,изпълнена от вещото лице д-р Б.И.К.,който е лекуващ лекар на Р.Й.З. от както тя е при братовчедка си и е запознат с документацията във връзка със заболяването й .Той дава заключение,че лицето не е в състояние да разбира свойството и значението на действията,които извръшва и да защитава интересите си,тъй като страда от психично заболяване- шизофрения.От ранна детска възраст ответницата е имала леко умствено изоставане и често е хоспитализирана поради проблеми от психичен характер като от 1993г. се води на учет в психо-диспансер гр.П…. В с.з. д-р К. поддържа заключението си като е заявил,че ответницата страда от душевно заболяване с устойчив дефицит,което не подлежи на лечение,а с времето само ще се влошава състоянието й дори и при редовен прием на предписаните медикаменти. Заявил е,че ответницата приема предписаните й медикаменти за лечение,но те имат функцията да подтиснат агресивните състояния и ответницата да може да бъде обгрижвана.Потвърждава заключението си,че тя не е в състояние да се грижи за своите работи както и да защитава интересите си .

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема,че са налице условията на чл.5,ал.1 ЗЛС.Лицето страда от психично заболяване и не може да се грижи само за своите работи,поради което ще следва да бъде поставено под пълно запрещение.

Ще следва да се съобщи на органа по настойничеството-Кмета на Община В…,за да се учреди настойничество и се определи настойник,на основание чл.338,ал.3 ГПК .С оглед намеренията на ищцата,изразени в съдебно заседание предвид възможността за полагане на грижи за Р.Й.З. и съобразявайки заключението и препоръката на ВЛ д-р К. следва да се има предвид ,че за ответницата ще е най- добре да бъде настанена в институцията,където да бъде настанена за постоянно и където ще могат да се полагат адекватни грижи за нея. По изложените съображения Окръжният съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ  Р.Й.З.,ЕГН **********, с адрес:с***

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община В. за учредяване на настойничество и определяне на настойник.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: