Т.Д. № 25-2016

Решение по Търговско дело 25/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №28

 

гр.Видин 27.10.2016 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, колегия в открито заседание

на осемнадесети октомври

две хиляди и шестнадесета година в състав:    

                                    

                                                    Председател:  В** В**

                                                            

при секретаря   ....В.К........................ и в присъствието на прокурора .............. като разгледа докладваното от съдия     В**В**т.д. №25 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

     Правната квалификация на предявеният иск е чл.79,ал.1 и чл.86,ал.1 от ЗЗД.

Делото е образувано по искова молба от „Е** Т**” ЕООД град В** с ЕИК:**** против Общ. Б***, гр. Б*** с ЕИК: ***.

Поддържа се в исковата молба, че на 24.04.2008 година между страните е сключен Договор с предмет „Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на територията на Общ. Б***”, Договор от 02.06.2008 година с предмет „Сметопочистване и сметоизвозване в населените места на територията на Общ. Б***”, Договор от 19.12.2008 година с предмет „Разполагане на допълнителни 50 броя контейнери тип „Бобър” за селата на територията на Общ. Б*** и тяхното обслужване с кратност четири пъти месечно и увеличаване на кратността на вдигане на съществуващите контейнери в селата с още два пъти”, Договор от 27.02.2009 година с предмет „Разполагане на 400 броя допълнителни съдове кофи тип „Мева” на територията на Общ. Б*** и тяхното обслужване с кратност, кратноста на основния договор от 02.06.2008 година”, Договор от 30.03.2009 година с предмет „Ежедневно машинно метене на улици на територията на Общ. Б***”, Договор от 02.08.2008 година с предмет „Механизирано товарене и разтоварване на отпадъци, сгур, земни маси, в това число строителни и едрогабаритни отпадъци, невключващо самото чистене”, Договор от 02.08.2011 година с предмет „Премахвания на нерегламентирани микросметища и замърсявания на площи в землищата на селата и извън самите села”, Договор от 02.08.2011 година с предмет „Почистване на банкети от общинската пътна мрежа двустранно...”, Договор № 4 от 02.01.2013 година с предмет „Осигуряване на дейности за контрол на достъпа до общинско депо за битови отпадъци, находящо се в местността „Ф*** с**”.

По силата на посочените договори ответникът е следвало да изпълни задълженията си, като ежемесечно да заплаща договорената цена на услугата след фактурирането и приемането на работата, съгласно протокол за извършени работи по действителни количества, който протокол е неразделна част от фактурата за задължението за заплащане на извършената работа, което не било изплащано за периода от 01.07.2013 година до 31.12.2013 година въпреки, че бил надлежно поканен с нотариална покана, получена на 22.11.2013 година. Поради това се иска да бъде постановено решение, по силата на което, ответникът бъде осъден да заплати на ищеца сумата 331 213.53 лева, представляваща стойността на незаплатените и извършени работи по договорите, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 20.06.2016 година до окончателното изплащане, както и сумата 82 003.40 лева, представляваща лихва за забава, за периода 22.11.2013 година до 20.06.2016 година.С определение от 18.10.2016 година е допуснато изменение размера на исковата претенция по отношение претенцията за забава, като същата се счита предявена за сумата от 81987.40 лева.Претендират се и направените по делото разноски.

От страна на ответника се оспорва предявеният иск, като се поддържа, че исковата претенция е неоснователна. Поддържа се, че договорите са нищожни, тъй като са сключени без проведена обществена поръчка, каквато е следвало да бъде проведена, съгласно Наредба за възлагане на малка обществена поръчка, която Наредба е отменена от 01.04.2012 година.Иска се предявените искове да бъдат отхвърлени,като бъдат присъдени и направените по делото разноски.В писменния отговор се възразява против претенцията за заплащане на по-голяма сума по част от фактурите,като се подържа,че в договорите няма предвидена възможност за индексиране на договорените цени.В тази връзка на вещото лице е поставена задача при изчисляване на размера на дължимите суми да съобрази дали в договорите е предвидена възможност за индексиране на договорените цени или не.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:По делото са представени следните договори слючени между ответника в качеството му на възложител и ищеца в качеството на изпълнител:на 24.04.2008 година между страните е сключен Договор с предмет „Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на територията на Общ. Б***”, Договор от 02.06.2008 година с предмет „Сметопочистване и сметоизвозване в населените места на територията на Общ. Б***”, Договор от 19.12.2008 година с предмет „Разполагане на допълнителни 50 броя контейнери тип „Бобър” за селата на територията на Общ.Б*** и тяхното обслужване с кратност четири пъти месечно и увеличаване на кратността на вдигане на съществуващите контейнери в селата с още два пъти”, Договор от 27.02.2009 година с предмет „Разполагане на 400 броя допълнителни съдове кофи тип „Мева” на територията на Общ. Б*** и тяхното обслужване с кратност, кратноста на основния договор от 02.06.2008 година”, Договор от 30.03.2009 година с предмет „Ежедневно машинно метене на улици на територията на Общ. Б**”, Договор от 02.08.2008 година с предмет „Механизирано товарене и разтоварване на отпадъци, сгур, земни маси, в това число строителни и едрогабаритни отпадъци, невключващо самото чистене”, Договор от 02.08.2011 година с предмет „Премахвания на нерегламентирани микросметища и замърсявания на площи в землищата на селата и извън самите села”, Договор от 02.08.2011 година с предмет „Почистване на банкети от общинската пътна мрежа двустранно...”, Договор № 4 от 02.01.2013 година с предмет „Осигуряване на дейности за контрол на достъпа до общинско депо за битови отпадъци, находящо се в местността „Фусино селище”. По силата на посочените договори ищеца следвало да изпълнява задълженията и дейностите подробно договорени в посочените договори,а ответникът следвало да изпълни задълженията си, като ежемесечно да заплаща договорената цена на услугата след фактурирането и приемането на работата, съгласно протокол за извършени работи по действителни количества, който протокол е неразделна част от фактурата за задължението за заплащане на извършената работа.С нотариални покани, получени на 22.11.2013г. и на 25.04.14г. ищеца поканил ответника да заплати дължимите суми по договорите за периода от 01.05.12г. до 31.10.13г. в размер на 1 073 884,74лв.По делото са представени многобройни протоколи и фактури във връзка с изпълнението на договорените между страните отношения.Съгласно заключението на назначеното по делото вещо лице размера на неплатените от ответника суми за процесния период е 331,213,53лв. ,а размера на мораторната лихва за забава от момента на получаване на нотариалните покани –от 22.11.13г. и от 25.04.14г. до датата на предявяване на иска 20.06.16г. е 81 987,40лв. Съгласно заключението на назначеното по делото вещо лице размера на неплатените от ответника суми за процесния период,съобразно това дали в договорите е предвидена възможност за индексация или не е 303 742,41лв. ,а размера на мораторната лихва за забава от момента на получаване на нотариалните покани –от 22.11.13г. и от 25.04.14г. до датата на предявяване на иска 20.06.16г. върху сумата 303 742,41лв. е 75 122,50лв.

При така установената фактическа обстановка, Съдът намира предявените искове са основателни и доказани,поради което следва да бъдат уважени за сумата 303 742,41лв.-главница и за размера на мораторната лихва за забава от момента на получаване на нотариалните покани –от 22.11.13г. и от 25.04.14г. до датата на предявяване на иска 20.06.16г. - 75 122,50лв.Установи се,че между страните по делото са сключени посочените по-горе договори и че по същите ответника дължи заплащане на извършените услуги след изготвяне на съответните протоколи.Установи се от заключението на вещото лице,че по представените фактури размера на дължимата сума е общо 331 213,53лв.-при предвидена възможност за индексиране и 303 742,41лв. –при непредвидена такава.Съдът счита,че следва да бъде присъдена сумата 303 742,41лв. която е изчислена от вещото лице като е съобразено дали в договорите е предвидена възможност за индексация или не.Съдът счита,че следва да бъде присъдена тази сума ,предвид на това, че в представените договори възможност за индексиране е предвидено само в договора от 02.06.08г.-чл.4,ал.3 и в договора от 24.04.08г. чл.18,ал.2. Съгласно чл.86,ал.1 от ЗЗД при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.Установи се,че длъжника е поканен с нотариални покани, получени на 22.11.2013г. и на 25.04.14г. да заплати дължимите суми на ищеца. Съгласно заключението на назначена счетоводна експертиза размера на мораторна лихва за периода от датата на получаване на нотариалните покани –от 22.11.13г. и от 25.04.14г. до датата на предявяване на иска 20.06.16г. върху сумата 303 742,41лв. е 75 122,50лв.Въпреки дадените от съда указания с доклада от страна на ответника не бяха ангажирани доказателства,че претендираната сума по договорите е заплатена.

В останалата си част до пълния размер предявения иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

           Предвид неизпълнението ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца двете суми ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане.

         Съдът счита,че наведените от ответника съображения за нищожност на сключените договори,поради противоречие с Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка е неоснователен.Основен принцип в правото е недопустимостта да се черпят права от собствено неправомерно поведение,а в случая ответника се позовава на именно такова обстоятелство-направемерно проведена обществена поръчка от самия него.Дори и да се приеме,че договорите са сключени при незаконосъобразно проведена обществена поръчка,то по същите е престирано изпълнение от страна на ищеца,което следва да бъде заплатено.

         На основание чл.78,ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски за д.т. 15 154,60лв. и за възнаграждение на в.л. 300лв

           Водим от горното съдът

Р     Е     Ш     И     :

           Осъжда молба Общ. Б*** с БУЛСТАТ ******* да заплати на „Е** Т**” ЕООД град В** с ЕИК: *** следните суми:

- 303 742,41лв. представляваща задължение по договори от 24.04.2008 година, 02.06.2008 година,19.12.2008 година, 27.02.2009 година, 30.03.2009 година, 02.08.2008 година, 02.08.2011 година, 02.08.2011 година и 02.01.2013 година за периода от 01.07.2013 година до 31.12.2013г. ведно със законната лихва считано от 20.06.16г. до окончателното изплащане, като в останалата част до 331,213,53лв. отхвърля предявения иск

- 75 122,50лв. представляваща мораторна лихва считано от 22.11.13г. и от 25.04.14г. до датата на предявяване на иска 20.06.16г. като в останалата част до 81 987,40лв. отхвърля предявения иск

-направените по делото разноски за за д.т. 15 154,60лв. и за възнаграждение на в.л. 300лв.

         Решението може да бъде обжалвано пред САС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: