ВГРД № 60-2019

Определение по Гражданско дело 60/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-53

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на двадесет и седми февруари

През две хиляди и деветнадесета година   в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   С. С.     ч.   гр. д. №60 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на „В. Р. Е. В.“ЕООД-С.,представлявано от Н. И. Р.-управител против отказа на съдията по вписвания при ВРС да впише в съответните книги Удостоверение с изх.№20190107112733 на Агенцията по Вписванията-Търговски регистър за промяна на правоорганизационната форма на търговското дружество.Смята,че в случая не сме изправени пред сделка с недвижими имоти и не е налице вещно-правно-транслативно действие по отношение на недвижимите имоти,тъй като не е налице преобразуване на дружеството в хипотезите на чл.262-263 ТЗ-вливане,сливане,отделяне или разделяне.В случая е налице преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма и не е налице прехвърляне на имущество.Счита,че приложима по отношение на дължимата д. такса е чл.2,ал.2 от ТДТСАВ,а не ал.1 на същия текст и се дължи единствено такса в размер на 10лв.,която заявителят е внесъл.

   Моли обжалваното определение да бъде отменено и съдът да постанови друго, с което да разпореди удостоверение с изх.№ 20190107112733 от Агенцията по Вписвания-ТР да бъде вписано в съответните книги.

Съдът след като се запозна с данните по делото констатира следното:

„В. Р. Е. В.“ЕООД –С. е подало молба до съдията по вписвания при ВРС с искане да впише в съответните книги удостоверение с изх.№ 20190107112733,издадено на 07.01.2019г. от Агенцията по Вписвания –Търговски регистър за преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма   от „В. Р. Е. В.“ ЕАД на „В. Р. Е. В.“ ЕООД.

Към искането са приложени 2бр. у-ния за актуално състояние на преобразуваното и преобразуващото дружество,д.т. по чл.2,ал.2 ТДТСАВ и скица на ПИ с построени в него две сгради.

Съдията по вписвания при РС-В. е отказал да извърши исканото вписване с мотив,че е налице преобразуване на дружеството и макар вписването да няма вещно-транслативен ефект,а вписването да има само оповестително действие,то вписването следва да стане по реда на разделII на ПВ-на актове относно недвижими имоти и д.такса е посочена в чл.2,ал.1 ТДТСАВ.

При тези данни съдът счита жалбата за неоснователна по следните съображения:

Спорът относно обжалвания акт на Съдия по вписвания е относно дължимата д. такса-10лв. по ал.2 на чл.2 от ТДТСАВ,както счита жалбоподателя или по ал.1 на чл.2 ТДТСАВ,както е приел съдията по вписвания.

Преобразуването на търговските дружества, което е уредено в глава ХVI на ТЗ, по правило е свързано с правоприемство. При вливане имуществото на преобразуващото/щите се дружество/а преминава в патримониума на приемащо дружество, а при сливане имуществата на преобразуващите се дружества се придобиват от новоучреденото дружество. При разделяне имуществото на преобразуващото се дружество преминава към имуществата на новоучредени или приемащи дружества, а при отделянето част от имуществото на преобразуващото се дружество преминава към новоучреденото/ите и/или приемащото/ите дружество/а. Правоприемството настъпва от датата на вписването на преобразуването в търговския регистър (арг. от чл. 263и ТЗ), т. е. от тази дата титуляр/и на правата, притежавани преди преобразуването от преобразуващото/щите се дружество/а, става новоучреденото/ните и/или приемащото/щите дружество/а. Когато преобразуващото/щите се дружество/а е притежавало вещни права върху недвижими имоти или други права, за които закон изисква отчуждаването им да бъде вписано в книгите по ПВ, чл. 263и, ал. 6 ТЗ предвижда издаване на удостоверение за вписване на преобразуването и задължава управителния орган на новоучреденото/ните или приемащото/щите дружество/а да го представи пред съответния регистър. Законодателят отчита необходимостта от оповестяване на преминаването на права и постановява нещо различно от общия принцип, че на вписване в книгите по ПВ подлежат актове за недвижими имоти (чл. 4 ПВ). В случая правоприемството се осъществява въз основа на смесен фактически състав, в който се включват както юридически факти на частното право, така и вписването в търговския регистър, което става въз основа на волеизявление на държавен орган. Когато се осъществят всички факти от състава, правоприемството е настъпило и остава единствено да бъде оповестено по надлежния начин, доколкото са преминали права, които по принцип подлежат на вписване. Видно от изложеното, удостоверението за вписване по чл. 263в ал. 1 и чл. 263г ал. 1 ТЗ не е акт за прехвърляне на собственост по смисъла на чл. 4 б."А" от ПВ, нито е акт, който може да бъде приравнен на някои от другите описани в чл. 4 б."Б" - "З" ПВ. То само удостоверява настъпилото правоприемство и поради това се явява акт, за който със закон (ТЗ) е предвидено, че подлежи на вписване, по смисъла на чл. 4 б."Л" ПВ./предишен чл.4,б.“И“/

Като се има предвид изложеното, таксуването на вписването следва да бъде извършено както в останалите хипотези, когато се вписват актове, свързани с преминаване на право на собственост или други вещни права от един субект към друг. Таксата се определя съгласно чл. 2 ТДТСАВ, като се отчита естеството на удостоверенията - те само установяват преминаването на правата, което е настъпило по силата на осъществения смесен фактически състав. Самото преминаване не е таксувано (по смисъла на чл. 2 ТДТСАВ), поради което цената на акта следва да се определи за първи път в производството по вписване, при аналогично приложение на правилата за определяне на таксите при прехвърляне на собственост.

Въззивната инстанция не споделя доводите на жалбоподателя,че не е налице преобразуване на дружеството при хипотезите на чл.262-263 ТЗ и следва да се събере проста такса от 10 лв. по чл.2,ал.2 ТДТСАВ.Независимо,че не са извършени вливане,сливане,отделяне или разделяне по смисъла на ТЗ,извършено е преобразуване на търговско дружество,което от ЕАД е преобразувано в ЕООД и в правния мир е налице нов правен субект,който е универсален правоприемник на преобразуваното дружество.Това е видно дори от представеното удостоверение за актуално състояние на преобразуваното дружество „В. Р. Е. В.“ЕООД като „В. Р. Е. В.“ ЕАД е посочено като преобразуващо се дружество,а „В. Р. Е. В.“ЕООД като правоприемник.Двете дружества са с различен ЕИК и са различни правни субекти,независимо,че е посочено преобразуване чрез промяна на правната форма.

При наличие на недвижими имоти вписването макар да има само оповестително действие, става по реда на чл.2,ал.1 ТДТСАВ,както правилно е приел съдията по вписвания.

Молителят е този,който следва да представи всички необходими документи,удостоверяващи подлежащите на вписване обстоятелства.Разпоредбата на чл.129,ал.2 ГПК е неприложима в производството по вписване на актове относно недвижими имоти.В хипотезата на нередовност на молбата за вписване,съдията по вписванията е длъженда постанови отказ съгласно чл.32а от ПВ,без да може да дава указания за отстраняване на нередовността /ТР№7/25.04.13г. на ВКС по тълк.д. №7/2012г. ОСГК/.

Предвид изложеното настоящия състав на ВОС счита,че следва да потвърди постановения от съдията по вписвания отказ,за което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписвания при РС-Видин,постановен с Определение от 01.02.2019г. да впише в съответните книги удостоверение с изх.№20190107112733,издадено на 07.01.2019г. от Агенцията по Вписвания-Търговски регистър за за преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма  от „В. Р. Е. В. ЕАД на „В. Р. Е. В.“ ЕООД.

Определението не подлежи на обжалване.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                               2.