ВГРД № 77-2019

Определение по Гражданско дело 77/2019г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е-52

 

Гр.Видин

 

28.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на ..................................................... две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             Председател : Д. М.

                                                     Членове :1.С. С.

                                                                       2.Г. Й.

при секретаря     ........................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №77     по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба на Л. С. Т.-И. против действия на ЧСИ В.Т. .

         Жалбата е адресирана директно до Видинския окръжен съд.

         Видинският окръжен съд намира ,че производството по делото следва да бъде прекратено ,тъй като жалбата следва да бъде подадена чрез съдебния изпълнител след изпълнението на всички процедури ,визирани в Чл.436 ал.1-3 ГПК ,които процедури следва да бъдат извършени от съдебния изпълнител .

         Водим от горното и на основание   ГПК Съдът

 

                                         О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Прекратява производството по гр.д.77/2019 г. по описа на Видинския окръжен съд.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-С. чрез Видинския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

Препис от жалбата и приложените към нея доказателства да се изпратят на ЧСИ В. Т. за изпълнение на процедурите ,визирани в Чл.436 ал.1-3 ГПК.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.