ВЧГРД № 37-2019

Определение по Гражданско дело 37/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №31

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на осми февруари

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   С.С.     ч.   гр. д. №37 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на Т.Г.П.,И.М.П. и Г.М.П. чрез адв.С. И. като пълномощник против отказа на съдията по вписвания при РС-Видин да извърши отбелязване на съдебно протоколно определение от 12.12.18г. по гр.д. №3084/2017г. на ВРС.

Съдът констатира,че към ч.жалба е приложен обжалваният акт-отказ на съдията по вписвания ,постановен с Определение от 15.01.2019г. ,но не е приложена преписката към него.За да е в състояние да се произнесе съдът трябва да има възможност да се запознае не само с обжалваният акт ,а и с преписката по него.Няма данни самата ч. жалба да е подадена до Служба по вписвания какъвто е реда за обжалване на отказ на съдията по вписвания.Налице е една ненадлежно подадена ч. жалба ,която е следвало да бъде подадена пред Служба по вписвания-гр.В. и от там ч. жалба с цялата прерипска да се изпрати по компетентност на ВОС.

При това положение настоящото ч.гр.д. №37/2019г.по описа на ВОС следва да бъде прекратено и преписката изпратена на съдията по вписвания при ВРС по компетентност за прилагане на цялата преписка по обжалвания акт след проверка редовността на ч. жалба.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. №37/2019г. по описа на ВОС и изпраща преписката на съдията по вписвания при ВРС по компетентност за прилагане на цялата преписка по постановения отказ с Определение от 15.01.2019г..

Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                 Членове:1.

 

 

 

                                                                     2.