Заповед №214 от 26.07.2007 г.

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

З А П О В Е Д

№ 214 / 26.07.2007 г.

На основание чл. 36д, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1/30.01.2003 г.за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет взето с Потокол № 25 от заседание проведено на 18.07.2007 г.

З А П О В Я Д В А М:

1. Представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на делото с разрешение на председателя на съответния съдебен състав. С разрешение на административния ръководител на съответния съд, те могат да снимат извън съдебната зала, като филмирането на конвойните наряди може да се извършва на разстояние не по-малко от 1,5 метра.

2. По време на съдебното заседание, използването на снимащи и записващи устройства може да се разреши от председателя на съдебния състав.

Административен ръководител -

председател на Видински окръжен съд:

/ Цветан КРЪСТЕВ /