ЧНД № 328-2018

Определение по Наказателно дело 328/2018г.

П Р О Т   О К О Л № 18

 

гр. Видин, 01.03.2019г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно   заседание   на  първи     март,

Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                         

           Председател: В. С.

                                                                             

           Съдебни Заседатели: 1. Е.В.

  1. Б.Б.

                                

При   участието на секретаря: Илияна Каменова

и   прокурорът: М. К. сложи за разглеждане

ЧН Дело № 328 по описа за 2018г., докладвано

от съдията В. С.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът К.

За РАЙОННА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА – се явява инспектор С. Г.

Осъденият Н.П.К. – нередовно призован, не се явява. От ОД на МВР е получена справка, с която уведомяват съда, че Н.П.К. има регистрирано излизане през ГКПП Видин - Дунав мост на 22.11.2018г. и до момента няма регистрирано влизане. Справката е издадена на 12.02.2019г.

В залата се намира назначеният в предишното съдебно заседание за служебен защитник на осъдения – адв.К.Т. ***.

 

Съдът запита страните за искания по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурорът Костов: – Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. Моля, да дадете ход на делото при условията на чл.269, ал.3, т.4 б.“а“ от НПК.

Председателят на пробационния съвет инспектор Г: – Нямам искания.

Адв.Т.: – Също.

Съдът намира, че тъй като осъденият не се намира на територията на Р.България и това е установено по надлежния ред, следва да даде ход на делото по реда на чл.269, ал.3, т.4, б.“а“ от НПК, за което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО при условията на чл.269, ал.3, т.4 б.“а“ от НПК.

Прокурорът Костов: – Поддържам предложението, направено от Районна служба „Изпълнение на наказанията“. Няма да соча доказателства.

Председателят на пробационния съвет инспектор Г.: – Нямам искания за доказателства. Представям подробна справка за сроковете и размера на изтърпяване на наказанието „пробация“ на осъдения и моля да се приеме като доказателство по делото.

Адв.Т.: – Да бъде приета справката. Няма да соча доказателства.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА представената справка за размера на наказанието „Пробация“ на осъдения Н.П. Колев.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът Костов: – Считам, че предложението, направено от Председателя на РС „ИН“ е основателно, тъй като осъдения Н.П.К. съзнателно се е отклонил от изпълнение на наказанието „Пробация“ по НОХД №574/2013г., като моля да се произнесете с определение, с което да замените остатъка от неизтърпяната част от наказанието, съобразно чл.43а, т.2, а именно два дни пробация да се заменят с 1 ден „Лишаване от свобода“, като с оглед многобройните осъждания на К.,*** да бъде при първоначален „строг“ режим.

Председателят на пробационния съвет инспектор Г.: – Поддържам така направеното предложение от представителя на ОП-Видин и нямам какво повече до добавя.

Адв.Т.: – Видно е, че е направено предложение от пробационната служба относно замяна за срока на изтърпяване на наказанието „Пробация“ в „Лишаване от свобода“ по отношение на подзащитния ми Н.П.К.. Видно е, че той се е отклонил от мярката, която е била наложена, а именно „Пробация“ и не е изпълнил условията, които предполага тази мярка. С оглед това, че същият е в чужбина, аз нямам връзка с него и не знам причината, поради която е заминал, но моля, да не уважавате искането на представителя на ОП-Видин.

 

Съдът се оттегли на съвещание след което обяви определението си в присъствието на прокурора М. Костов, председателя на Пробационния съвет - ст.инспектор Станислав Генов и служебния защитник - адв. К.Д.Т..

Производството по делото е по реда на чл.452, ал.1 от НПК във вр. с чл.451 т.2 от НПК.

Направено е предложение от Председателя на Пробационен съвет за района на Районен съд - гр.Видин спрямо осъдения Н.П. К. ***, с ЕГН:********** за това, че същият не изпълнява наложеното  му  наказание „Пробация“ по влязло в законна сила на 27.06.2013г. Протоколно определение по НОХ дело №574/2013г. по описа на Районен съд - гр.Видин. С Определението за извършено престъпление по чл.209, ал.3, във вр. с ал.1 от НК на осъдения е наложено наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

  1. чл.42а, ал.2, т.1 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично — за срок от 3 /три/ години;
  2. чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ - за срок от 3 /три/ години;
  3. чл.42а, ал.2, т.б от НК - „Безвъзмезден   труд в полза на обществото“ — 300 часа годишно за срок от 3 / три / години, общо 900 часа.

По делото са приложени:

  1. Протокол № 67/20.12.2018 г. от заседание на Пробационен съвет за района на РС - Видин;
  2. Базов доклад и Констативни протоколи – 2 бр.
  3. Справка за сроковете и размера на изтърпяното наказание „Пробация“ от Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Видин за това, че осъденият Н.П.К. ***, с ЕГН********** не изпълнява наложеното му наказание „Пробация“ по влязло в законна сила на 27.06.2013 г. Протоколно определение по НОХ дело №574/2013 г. по описа на Районен съд - гр.Видин.

В посочената справка по делото от ОС „ИН“ - Видин е видно, че фактически изтърпения размер и срокове на пробационните мерки спрямо осъдения Н.П.К. към дата 20.12.2018г. са както следва:

-        „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ — 0 години, 11 месеца и 15 дни;

-        „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“- 0 години, 11 месеца и 15 дни;

-        „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ - в размер на 100 часа за срок от една година - отработени 350 часа.

ОСТАВАТ за изтърпяване:

-        „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ – 2 години, 0 месеца и 15 дни

-        „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ - 2 години, 0 месеца и 15 дни

-        „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ – 544 часа.

С оглед на направеното предложение и доказателствата се установява, че осъденият Н.П.К. без уважителни причини не е изпълнявал наложеното наказание „Пробация“, така както е посочено в Протоколно определение по НОХ дело №574/2013г. по описа на Районен съд - гр.Видин.

Видинският окръжен съд намира, че   следва да замени наказанието „Пробация“ по посочената присъда, а именно:         

Два дни „Пробация“ се заменят с един ден „Лишаване от свобода“, а относно „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ следва да се           счита - един час „Безвъзмезден труд в полза на обществото" за един ден „Пробация“ и се определи режим, който следва да бъде първоначален „строг” режим на изтърпяване.

С оглед горното, наказанието „Пробация” следва да се определи, като 2 години и 15 дни се приравнят на 730 дни /това са двете години/ и към тях се прибавят още 15 дни. Получава се неизтърпяно наказание „Пробация” в размер на 745 дни, което се приравнява на 372.5 дни „Лишаване от свобода” /при съотношение 2 дена пробация за 1 ден лишаване от свобода/.

Това е по отношение на първата част от наказанието.

По отношение на наказанието „Безвъзмезден труд в полза на обществото”, което е определено на 900 часа за срок от 3 години замяната следва да се извърши, като 1 час безвъзмезден труд се приравни на 1 ден „Пробация”.

В настоящия случай се заменят 544 часа безвъзмезден труд с 544 дни „Пробация”, която по правилата, посочени по-горе следва се замени с 272 дни „Лишаване от свобода”. Тези 272 дни следва да се прибавят към определените вече 372,5 дни. Общо осъденият следва да изтърпи наказание 644,5 дни „Лишаване от свобода” при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от открит тип. Тъй като решението на съдебния състав следва да бъде най-благоприятно за дееца, то наказанието от             0,5 дена не следва да се включва в наказанието.

 

По изложените съображения СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ЗАМЕНЯ наказание „Пробация“ , наложено с влязло в законна сила на 27.06.2013 г. Протоколно определение по НОХ дело №574/2013 г. по описа на Районен съд - гр.Видин, по отношение на осъдения Н.П.К. ***, с ЕГН:********** в неизтърпяната част от наказанието, като ЗАМЕНЯ наложеното наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода“ за срок от         1/една/ година, 9/девет/ месеца и 9/девет/ дни /равнява се на 644 дни/, което наказание осъденият Н.П.К., ЕГН:********** следва да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок от днес пред Софийския Апелативен съд.

 

На служебния защитник адв.К.Т. да се издаде препис от протокола който да му послужи пред НБПП София.

 

На съдебните заседатели Е.А.В. и Б.Ц.Б. да се изплати възнаграждение за участие в съдебно заседание за времето от 11:00 до 12:00ч., съгласно Заповед №102/13.02.2019г. на Административния ръководител на ВОС.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.00ч.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                     2.

 

 

СЕКРЕТАР: