ГР.Д. № 42-2019

Определение по Гражданско дело 42/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-18

 

Гр.В.

 

27.02.2019 г.

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и седми февруари  две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

                                                                    2.

при секретаря            ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело № 42   по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

                      

 

            Производството по делото е образувано по исковата молба на К.И.Б. срещу Върховния Касационен съд.

            При проверка на допустимостта на иска Окръжен съд-В. констатира ,че искът е недопустим.С исковата молба се претендира по същество обезщетение за вреди ,произтичащи от съдебни актове на отделни съдии от ВКС.

Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 1 Конституцията на РБ, при осъществяването на съдебната власт магистратите не носят гражданска отговорност за техните служебни действия, освен ако извършеното от тях не съставлява умишлено престъпление от общ характер. С тази конституционна разпоредба се урежда т. нар. функционален имунитет на магистрата, който гарантира гражданската неотговорност на действащия съдия, прокурор или следовател за действия, извършени от него при изпълнение на служебните му задължения и за постановените от него актове, освен при изрично предвидени от закона изключения - извършеното да представлява умишлено престъпление от общ характер, като в такъв случай процесуалната реализация на отговорността по отношение на магистрата следва да се развие по общия ред. Уреденият функционален имунитет е гаранция за свободното упражняване на магистратската дейност, като на магистрата се гарантира възможност да правораздава - да тълкува и прилага закона по отделните казуси съобразно своето тълкуване на законовите разпоредби, вътрешното си убеждение и доказателствата по делото. Съобразно цитираната конституционна разпоредба магистрат може да носи гражданска и имуществена отговорност на общо основание само за действия, извън кръга на служебните му ангажименти или ако отговорността е породена или е последица от действия, представляващи умишлено престъпление от общ характер.

В настоящия случай Софийски районен съд и Софийски градски съд не са работодатели на съдиите, така че дори хипотетично не е възможно ангажирането на отговорността им по чл. 49 ЗЗД.

В допълнение следва да се посочи, че искове за вреди от магистрати, причинени от техни действия и бездействия в това им качество са допустими, само при условие, че е налице влязла в сила присъда за това, че извършеното е умишлено престъпление от общ характер. Конституционната забрана за търсене на отговорност от магистратите за извършени от тях действия/бездействия при изпълнение на служебните им задължения, изключва противоправния им характер, извън изрично предвидената хипотеза, при извършено умишлено престъпление./В този смисъл е Определение № 438 от 29.11.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 805/2018 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Ж. Д./.

 

            Конституцията на Република България урежда функционалeн имунитет на магистратите – съдии, прокурори и следователи. Няма никакво съмнение в тълкуването на чл. 132 КРБ, съществува и многобройна и непротиворечива съдебна практика. Този функционален имунитет е с ограничен обхват и се проявява в две основни насоки – в гражданската и наказателна неотговорност за служебните действия на магистратите и постановените от тях актове по делата и преписките, освен ако е извършено умишлено престъпление, установено по надлежен ред. Ясно е, също така, че сезираният съд служебно преценява за наличието, съответно липсата на абсолютните процесуални предпоставки за съществуването и за упражняването на правото на иск. Когато исковата молба бъде върната, съответно исковото производство бъде прекратено, защото е недопустимо, това не е отказ от правосъдие; страната не е лишена от право на участие и от защита, защото съдебният акт подлежи на обжалване. Несъмнено, наличието на функционален имунитет на магистратите е абсолютна процесуална пречка за разглеждане на имуществени искове срещу тях за действия и актове във връзка с длъжността им, т. е. съдът не постановява решение, с което отхвърля иска, а преди това, с определение, производството се прекратява като недопустимо.

Преценката за допустимост на исковото производство е първата, която прави сезираният съд и в момента, в който има данни за недопустимост на иска, съдът се произнася с определение, с което прекратява производството по делото. В случаите, когато обстоятелствата са ясни още при подаване на исковата молба не е нужно провеждане на открито съдебно заседание и съдът се произнася в закрито съдебно заседание. Няма съмнение, че тази уредба не е в нарушение и на изискването за независим и безпристрастен съд, нито противоречи на ЕКЗПЧС и Хартата на основните права на Европейския съюз. Ясно е, също така, че съдът дължи произнасяне при редовно и допустимо сезиране и отказът да разгледа искане, което е недопустимо не съставлява лишаване от достъп до съд. /В горния смисъл е Определение № 411 от 21.09.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 3014/2018 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията А. Б./.

Производството следва да бъде прекратено и поради това ,че същата искова молба е входена с №175/21.01.2019 г. в Окръжен съд-С. .Наличието на две висящи дела между едни и същи страни ,на едно и също основание и зао едно и също искане налага прекратяване на по-късно заведеното дело-това е настоящото дело,което е образувано на 29.01.2019 г.

Водим от горното и на основание Чл.130 и Чл.126  ГПК Съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№42/2019 г. по описа на Окръжен съд-В.

            Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис .

 

                                                СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :