Т.Д. № 47-2018

Решение по Търговско дело 47/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №5

 

Гр.В.

 

26.02. 2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН съд в публичното заседание на петнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година   в състав   окръжен съдия Г. Й.

при секретаря   В. К.                        и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от съдия Й.                          гр.д. № 47       по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

         Делото е образувано по исковата молба на А.Н. К. с ЕГН **********, с адрес *** срещу "Р. Т. 2." ООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр. Б., община В. ул… представлявано от Р. Г. Д. ,вписан в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията като управител на дружеството с правно основание: чл. 74, ал. 1 от Търговския закон .

        Ищецът твърди ,че е съдружник в ответното дружество като притежава 1/3 /една трета/ от дружествените дялове от неговия капитал или 2 /два/ дяла с номинална стойност от 4 /четири/ лева всеки един от тях. С решение от 20.07.2017 год., вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията под N 20170731115309 ищецът бил избран за управител на "Р. т. 2." ООД.Поддържа ,че на 24.12.2018 год. му била връчена покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на ответника „Р. т. 2." ООД, отправена от Р. Г. Д. посочен като управител на дружеството. Поканата била връчена чрез частен съдебен изпълнител Р. М. В. с рег. №790 на КЧСИ, видно от Съпроводително писмо за връчване по чл. 18. ал. 5 от ЗЧСИ с Изх. N 38457 от 20.12.2018 год.Така получената покана го озадачила, тъй като не бил получавал друга такава и не бил присъствал на общо събрание на съдружниците, на което да е променяно управлението на дружеството, съответно не бил участвал в избора на нов управител, в това число и на сочения като такъв Р. Г. Д.. По този повод направил справка в ТРРЮЛНЦ по партидата на ответника и с изненада установил, че на 20.11.2018 год. А. Т. в качеството си на адвокат с изрично пълномощно, била заявила за вписване под вх. N 20181120164128 промени на следните обстоятелства, подлежащи на вписване, а именно: заличаване на обявения адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната в гр. С. район В., ул…. заличаването на ищеца като управител на „Р. т. 2." ООД и вписването на нов управител на търговеца –Р. Г. Д.. Промяната на посочените обстоятелства била вписана по партидата на търговското дружество под № 20181126110018.От представения пред Агенция по вписванията Протокол от общото събрание на съдружниците „Р. т. 2. ООД, проведено на 20.11.2018 год. в гр. С. било видно, че на събранието били присъствали всички съдружници на дружеството, включително и ищецът, които единодушно били взели следните решения, датирани с дата 20.12.2018 год.:

-        Променя адреса за кореспонденция с НАП в гр. С., ж.к…Впрочем, новият адрес за кореспонденция не бил вписан в ТРРЮЛНЦ, очевидно поради техническа грешка,   но пък било   вписано заличаването на   стария   адрес за кореспонденция в гр. С. ул,. въз основа на процесния протокол и

-        Променя управителя на дружеството на Р. Г. Д. ЕГН **********, с адрес ***, като освобождава управителя А.Н.К..

Протоколът бил подписан от всички съдружници.

Ищецът твърди ,че не бил подписвал цитирания протокол и че не е автор на подписа, положен от негово име и че не бил давал и съгласие в тази насока.

Освен това не бил получавал покана за свикване на общо събрание на съдружниците на 20.11.2018 год., още по-малко за събрание, свикано по реда на чл. 16 от Дружествения договор. Не бил и разпращал покани за свикване на ОСС в качеството му на управител,не бил присъствал на събранието, така както било посочено в протокола от 20.11.2018 год.,като на тази дата въобще не бил в гр. С. и не бил участвал във вземането на решенията, отразени в него, като твърди, че такова Общо събрание въобще не било провеждано. Допълнителна индиция за това били обстоятелствата, че не бил посочен адресът, на който е проведено събранието, и неяснотата относно датата, на която се сочи че се е състояло, доколкото в процесния протокол били отразени две дати - 20.11.2018 год. и 20.12.2018 год. В тази връзка правел впечатление фактът, че връчената на 24.12.2018 год. покана за общо събрание, което ще се състои на 10.01.2019 год. била с изрично посочен адрес на провеждане в гр. Б., ул…- по седалището на дружеството.

От правна страна се поддържа ,че съгласно чл. 74, ал. 1 от Търговския закон всеки съдружник или акционер можел да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявявал срещу дружеството.Решенията, взети по протокол от 20.11.2018 год. от общото събрание на съдружниците ,били незаконосъобразни, същите противоречали както на разпоредбите на дружествения договор на „Р. т. 2. ООД - събранието не било свикано редовно съгласно разписаната в

дружествения договор процедура, така и на повелителните норми на закона ,а отразените в протокола факти и обстоятелства не отговаряли на истината, тъй като ищецът нито бил присъствал на събранието, ако такова изобщо било провеждано , нито бил подписвал протокола от същото.Предвид горното за него като съдружник в ответното дружество съществувал правен интерес от предявавянето на настоящия иск за отмяна на незаконосъобразните решения на общото събрание.

Поддържа ,че за настъпилите промени, вписани по партидата на ответника въз основа на атакуваните решения на общото събрание, узнал след получаване на поканата за свикване на общо събрание на съдружниците на 10.01.2019 год., връчена му чрез ЧСИ Р. М.В. на 24.12.2018 год., съпроводена с придружително писмо с Изх. № 38457 от 20.12.2018 год., т.е. това била най-ранната дата, на която би могла да му бъде връчена.

Иска се да бъде постановено решение , с което на основание чл. 74, ал. 1 от ТЗ да се отменят като незаконосъобразни решенията на общото събрание на съдружниците на „Р. т. 2." ООД, проведено на 20.11.2018 год. в гр. С. обективирани в протокол от 20.11.2018 год., с които решения е променен адреса за кореспонденция с НАП в гр. С., ж.к,. и е променен управителя на дружеството на Р. Г. Д. ЕГН **********, с адрес ***, като е освободен управителя А.Н.К..

Иска се на основание чл. 30, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ във връзка с чл. 14 от с.з. да се изпрати служебно заверен препис от влязло в сила решение по спора до Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ за обявяването му и заличаване на вписването.

Претендират се и направените и заплатени по делото държавни такси и разноски, включително и адвокатско възнаграждение.

Към исковата молба са представени следните писмени доказателства: Протокол от общо събрание на съдружниците на „Р. т. 2." ООД от 20.11.2018 год., Решение на едноличния собственик на капитала на „Р. к. 2." ЕООД от 20.07.2017 год. и извлечение за вписаните въз основа на него обстоятелства, Актуален дружествен договор, Покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на ответника „Р. т. 2." ООД и Съпроводително писмо за връчване по чл. 18. ал. 5 от ЗЧСИ с Изх. N 38457 от 20.12.2018 год.,извлечение за актуалното състояние на ответника по партидата на дружеството и справка за вписаните промени по заявление А4 с вх. N 20181120164128,Договор за покупко продажба на дружествен дял от 20.07.2017 год.

Ответникът ,призован по реда на Чл.50 ал.2 ГПК не е представил писмен отговор,не е направил доказателствени искания и не е взел отношение по делото.

След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът прие за установено от фактическа страна следното :

А.Н.К. с ЕГН **********, с адрес *** е съдружник в"Р. Т. 2." ООД, ЕИК.. със седалище и адрес на управление гр. Б. община В., ул.. като притежава 1/3 /една трета/ от дружествените дялове от неговия капитал или 2 /два/ дяла с номинална стойност от 4 /четири/ лева всеки един от тях. С решение от 20.07.2017 год., вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията под N 20170731115309 е избран за управител на "Р. т. 2. ООД.

На 20.11.2018 год. А. Т., в качеството си на адвокат с изрично пълномощно е заявила за вписване под вх. N 20181120164128 промени на следните обстоятелства, подлежащи на вписване, а именно: заличаване на обявения адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната в гр. С. район.., ул.., заличаването на ищеца като управител на „Р. т. 2." ООД и вписването на нов управител на търговеца Р. Г. Д. Промяната на посочените обстоятелства е вписана по партидата на търговското дружество под N 20181126110018.

От представения пред Агенция по вписванията Протокол от общото събрание на съдружниците „Р. т. 2." ООД, проведено на 20.11.2018 год. в гр. С., е видно, че на събранието са присъствали всички съдружници на дружеството, включително и ищецът, които единодушно са взели следните решения, датирани с дата 20.12.2018 год.

-Променя се адресът за кореспонденция с НАП в гр. С., ж.к...Новият адрес за кореспонденция не е вписан в ТРРЮЛНЦ ,   но е вписано заличаването на   стария   адрес за кореспонденция в гр. С. ул,. въз основа на процесния протокол и е

-променя управителя на дружеството на Р. Г. Д., ЕГН **********, с адрес ***, като е освободен управителят А.Н.К..

Протоколът е подписан от всички съдружници.

По делото е депозирано заключение на вещото лице В.П.,което е изследвало неоригиналния документ,представен по делото .От заключението е видно е видно ,че в изображението на подписа на ищеца под протокола на общото събрание на дружеството има както съвпадения,така и различия с представените сравнителни образци от подписа на А.Н. К.,което не дава възможност да се наприви категорично заключение.В с.з. вещото лице заявява ,че несъспаденията са повече от съвпаденията и че категорично становище може да даде само при представяне на оригиналния документ,което ще позволи да се анализира посоката на движение,щрихите и натиска,както и пресечните точки .

При така установената фактическа обстановка Окръжен съд-В. приема за установено от правна страна следното :

Искът е допустим ,тъй като е предявен на 31.12.2018 г.в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание. Ищецът е узнал за решението на общото събрание след получаване на поканата за свикване на общо събрание съдружниците на 10.01.2019 год., връчена му чрез ЧСИ Р. М. В. на 24.12.2018 год., съпроводена с придружително писмо с Изх. N 38457 от 20.12.2018 год.

Съгласно чл. 74, ал. 1 от Търговския закон всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството /в този смисъл Тълкувателно решение № 1 от 6.12.2002 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2002 г., ОСГК, докладчик съдията Д. П./.

Решенията на ОС, които противоречат на учредителния акт или на повелителни разпоредби на ТЗ са нищожни. Когато са опорочени процедурата по свикване на ОС, реда и кворума за приемане на решения (процесуална незаконосъобразност) или противоречат на императивни разпоредби на учредителния акт и закона, те са незаконосъобразни, т. е. отменяеми, но не и нищожни. Отмяната им може да бъде поискана по реда и в сроковете на чл. 74 ТЗ.

Съдът приема ,че решенията, взети по протокол от 20.11.2018 год. от общото събрание на съдружниците са незаконосъобразни поради следното :

Събранието е свикано в нарушение на Чл.16 ал.4 от дружествения договор на „Р. т. 2." ООД ,изискващ общото събрание да се свика чрез писмени покани ,включващи дневния ред ,получени от всички съдружници най-малко 7 дни преди датата на заседанието.По делото не са представени доказателства от страна на ответното дружество относно изпълнението на тази разпоредба на дружествения договор .

Не се установява от събраните по делото доказателства отразените в протокола факти и обстоятелства да отговарят на истината, тъй като не се установява от доказателствата по делото ищецът да е присъствал на събранието и да е подписвал протокола .От показанията на свидетеля И. И. Б. в с.з. на 15.02.2017 г.се установява ,че на 20.11.2018 г.ищецът е бил в с.М..където е извършвал ремонт на наследствена къща.

От заключението на вещото лице е видно ,че графическите признаци на оригиналния подпис на ищеца ,положен в експериментално-автентични и условно-свободни образци ,са свързани,усложено –прости и със средна безбуквена част от двойно кръговиден елемент,а графическите признаци на подписа на ищеца под представения по делото протокол от общото събрание на дружеството са несвързани,прости и със средна безбуквена част от единичен кръговиден елемент –от горното съдът прави категоричен извод,че подписът на ищеца под представения по делото протокол от общото събрание не е положен от него и че е налице имитация на подписа на ищеца .Следва да се отбележи ,че ответникът не е изпълнил разпореждането на съда да представи оригинала на документа ,поради което на основание Чл.190 ал.2 ГПК следва да се считат за доказани фактите,относно които страната е създала пречки за събирането им.

С оглед на гореизложеното предявеният иск следва да бъде уважен ,а също така и на основание Чл.193 ал.1 ГПК следва да бъде обявен ЗА НЕИСТИНСКИ протокол от общо събрание на „Р. т.“ООД с ЕИК… ,проведено на 20.11.2018 г. ,обективиращ взети решения за промяна на адреса за кореспонденция с НАП в гр. С. ж.к.. и за избор на нов управител на дружеството –Р. Г. Д. ЕГН **********, с адрес *** и за освобождаване на управителя А.Н.К..

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ

С оглед изхода на делото ответникът «Р. т. 2.»ООД следва да бъде осъден да заплати на А.Н.К. с ЕГН **********, с адрес ***   направените по делото разноски-80 лв.за държавна такса,150 лв.за възнаграждение на вещо лице и 1000 лв.за адвокатско възнаграждение .

         Водим от горното и на основание Чл.74 ал.1 ТЗ Съдът

        

 

                                               Р         Е         Ш         И         :

        

         ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията на общото събрание на съдружниците на „Р. т. 2." ООД, проведено на 20.11.2018 год. в гр. С. обективирани в протокол от 20.11.2018 год., с които решения е променен адреса за кореспонденция с НАП в гр. С. ж.к,.. и е променен управителя на дружеството на Р. Г. Д., ЕГН **********, с адрес ***, като е освободен управителя А.Н.К..

На основание чл. 30, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ във връзка с чл. 14 от с.з. да се изпрати служебно заверен препис от влязло в сила решение по спора до Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ за обявяването му и заличаване на вписването.

На основание Чл.193 ал.1 ГПК обявява ЗА НЕИСТИНСКИ протокол от общо събрание на „Р. т.“ООД с ЕИК.. ,проведено на 20.11.2018 г. ,обективиращ взети решения за промяна на адреса за кореспонденция с НАП в гр. С., ж.к,.. и за избор на нов управител на дружеството –Р. Г. Д. ЕГН **********, с адрес *** и за освобождаване на управителя А.Н.К..

ОСЪЖДА «Р. т. 2.»ООД да заплати на А.Н.К. с ЕГН **********, с адрес *** направените направените по делото разноски-80 лв.за държавна такса,150 лв.за възнаграждение на вещо лице и 1000 лв.за адвокатско възнаграждение .

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичес срок от връчване на препис .

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :