ЧНД № 40-2019

Решение по Наказателно дело 40/2019г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е № №17                          

                           гр.Видин 27.02.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН  СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на двадесет и седми    февруари  двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                В.   С.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р. Д.

 

при  участието на   секретар И. К. и прокурора   М.К. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №40 от  2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г.изм. и доп. ДВ бр.55 от 19.07.2011 г./

         Образувано   е   по  постъпило  Удостоверение       по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   принципа   за   взаимно   признаване на   финансови санкции .В   Удостоверението   се   сочи, че   Специална   служба „Движение   по пътищата“ гр.Ратцебург   окръг херцогство   Лауенбург- Германия  е     постановила  решение  за   плащане     на   финансови   санкции от 02.05.2018г.,влязло   в   законна   сила   на 01.06.2018 г. по дело №615.799053.3 срещу    Л.   Ц. ***    роден   на   ***г.   в гр.Видин    живущ *** с ЕГН:********** .Излага   се ,че  с   решението   на   Л.   Ц.    е наложена   финансова   санкция  и   той е със   задължение   за   плащане   на   сумата   от  108.50 евро , като     е   наказан   за     извършено   от  него административно нарушение.От   тази   сума   80 евро представлява парична сума   ,наложена   с   решението     за осъждане   за   нарушението  и   28.50   евро - парична   сума   за   разходите по   съдебното   и   административно   производство ,които   са   довели  до    решението ,за   това ,че :

       Като   водач  на   товарен  автомобил   марка   МАН   с   регистрационен   номер ВТ 48 12 КК   движейки   се   в   землището   Мьонзен   по   федерална   автомагистрала 24   при 26,100 - ния     километър   по   посока   гр.Хамбург,   засегнатото   лице    не   е   спазило     на   20.02.2018г. в 10:59 часа   минимално   допустимото   разстояние   от   движещото   се   пред   него   превозно   средство   от   50 м   при   движение със   скорост   от   над   50 км/ч   по   автомагистрала .

       Посочено   е ,че извършеното   от   Л.   Ц.   нарушение   е   наказуемо  по   реда   на   чл.4   ал.3   ,чл.49 от   Правилника   за   движение по пътищата   ,чл.24 от   Закон   за   движение   по пътищата   и   15   от   Федерален   каталог   за   финансови санкции .

       Изложено   е   ,че поведението  на   лицето   нарушава   тези     разпоредби   за   движение   по пътищата ,както   и нарушава   разпоредбите   за   времетраенето   на   управление   и     почивки   на   моторни   превозни средства ,както   и   разпоредбите   за   опасни   товари.

     Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

     Изложено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата   държава   не   е   постановявано     решение   срещу    същото лице   за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата   държава   или   трета   държава   ,различна   от   издаващата  или     изпълняващата .

     В   съдебното   заседание   на 27.02.2019г. прокурорът   поддържа   искането   за   признаване   и   изпълнение на   решението.

         Засегнатото   лице   Л.   Ц.  се  явява   в  съдебното   заседание   на 27.02.2019 г.,като   заявява,че   е запознат   с     решението .Предоставя   на    съда     да    реши     спора .

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след като  разгледа   решението ,представеното   удостоверение   преведени   от   немски  език на  български език и  данните   по делото, съобрази  следното :

         По   делото е   приложено Удостоверение       по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   взаимно   признаване   на   финансови   санкции   с  издаваща   държава   Германия     и   изпълняваща   държава   България .В   Удостоверението   се   сочи, че   Специална   служба „Движение   по пътищата“ гр.Ратцебург   окръг херцогство   Лауенбург - Германия   е     постановил   решение   за   плащане     на  финансови   санкции   от   02.05.2018г. ,влязло   в   законна   сила   на 01.06.2018 г. по дело №615.799053.3    срещу   Л.     И.     Ц. ***    роден   на  *** г. в  гр.Видин   България  и   живущ *** с ЕГН:********** . Излага   се ,че   с   решението  на   Л. И.   Ц.    е  наложена  финансова   санкция   и   той   е   със   задължение   за   плащане   на   сумата   от   108.50 евро , като     е     осъден     за     извършено   от  него  нарушение.От   тази   сума   80 евро представлява парична сума   ,наложена   с   решението     за  осъждане   за   нарушение   и   28.50   евро - парична   сума   за разходите по   съдебното   и   административно   производство, които   са   довели   до   решението ,за  това ,че :

           Като   водач   на  товарен автомобил   марка   МАН МАН   с   регистрационен   номер ВТ 48 12 КК   движейки   се   в   землището   Мьонзен   по   федерална   автомагистрала 24   при 26,100 - ния     километър   по   посока   гр.Хамбург,   засегнатото   лице   не   е   спазило     на   20.02.2018г. в 10:59 часа   минимално   допустимото   разстояние   от   движещото   се   пред   него   превозно   средство   от   50 м   при   движение със   скорост   от   над   50 км/ч   по   автомагистрала .

       Посочено   е ,че извършеното  от   Л.   Ц.   нарушение     е     наказуемо по   реда   на   чл.4   ал.3   ,чл.49 от   Правилника   за   движение   по пътищата   ,чл.24 от   Закон   за   движение   по пътищата   и   15   от   Федерален   каталог   за   финансови санкции .

       Изложено   е   ,че поведението   на   лицето   нарушава   тези     разпоредби   за   движение   по пътищата ,както   и нарушава   разпоредбите   за   времетраенето   на   управление   и     почивки   на   моторни   превозни средства ,както   и   разпоредбите   за    опасни   товари.

     Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

     Изложено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата   държава   не   е   постановявано     решение  срещу     същото лице   за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата   държава   или   трета   държава   ,различна   от   издаващата   или     изпълняващата .

    По   делото    са   събрани   доказателства ,че   срещу   осъденото лице   за   същото   деяние   в   Република   България   или   в     друга   държава   ,различна   от издаващата /Германия/  и   от   изпълняващата   /Република   България / не   постановено   и     приведено   в   изпълнение   решение   за     налагане     на     финансови   санкции.Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

     Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ  на   изпълнение   е   108.50 евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева   е  212.20 /двеста и дванадесет   лева   и   двадесет стотинки / лева по   курса   на БНБ   за   27.02.2019 г.         Решението се   отнася   за     деяние,   което     съставлява    административно  нарушение    и     според  българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи администратовно- наказателна   отговорност   и  подлежи   на   наказателно   преследване   за   деянията ,които обосновават решението .

         От   така     представените     данни   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и изпълнение. Видно   е   от   посоченото по горе   ,че  решението   касае Л.     И.     Ц. ***     роден   на   *** г.   в     гр.Видин  България   и   живущ ***  с   ЕГН:**********,за   който     е  представена     и   приложена   по   делото  Справка   по   реда     на  Наредба №14   от  18.11.20019г.

           Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да   бъде признато и  изпратено на органите   на  НАП   за  изпълнение .

         С оглед   на посоченото СЪДЪТ

 

                     Р         Е         Ш         И   :

 

         ПРИЗНАВА   РЕШЕНИЕ за   плащане     на    финансови   санкции   от 02.05.2018г.,влязло   в   законна   сила   на 01.06.2018г. по дело №615.799053.3  на Специална   служба „Движение   по пътищата“ гр.Ратцебург   окръг херцогство   Лауенбург - Германия   срещу   Л.     И.     Ц. ***     роден   на   *** г.   в   гр.Видин    България   и   живущ ***   с   ЕГН:**********   за   наложена   финансова   санкция   и   той   е   със   задължение   за   плащане   на   сумата   от   108.50 евро , като     е     осъден     за     извършено   от   него   нарушение.От   тази   сума   80 евро представлява парична сума   ,наложена   с   решението     за   осъждане   за   нарушението   и   28.50   евро - парична   сума   за   разходите по   съдебното   и   административно   производство ,които   са   довели   до   решението ,за   това ,че :

         Като   водач   на   товарен    автомобил   марка   МАН   с   регистрационен   номер ВТ 48 12 КК   движейки   се   в   землището   Мьонзен   по   федерална   автомагистрала 24   при 26,100 - ния     километър   по   посока   гр.Хамбург,   засегнатото   лице   не   е   спазило     на   20.02.2018г. в 10:59 часа   минимално   допустимото   разстояние   от   движещото   се   пред   него   превозно   средство   от   50 м   при   движение със   скорост   от   над   50 км/ч   по   автомагистрала .

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ   на   изпълнение   е   108.50 евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в  български   лева   е   212.20 /двеста и дванадесет   лева   и   двадесет стотинки / лева по   курса   на БНБ   за   27.02.2019 г.      

         Изпраща   РЕШЕНИЕ за   плащане     на   финансови   санкции   от 02.05.2018г.,влязло   в   законна   сила   на 01.06.2018г. по дело №615.799053.3   на Специална   служба „Движение   по пътищата“ гр.Ратцебург   окръг херцогство   Лауенбург - Германия   срещу   Л.    И.     Ц. ***     роден   на   *** г.   в   гр.Видин    България   и   живущ ***   с   ЕГН:**********   за   наложена   финансова санкция   в едно с  препис от настоящото решение на органите на Национална Агенция по   приходите   за изпълнение.

         Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен Съд в седемдневен  срок от днес.

         Препис  от решението на съда да се връчи на засегнатото лице  Л.   И.     Ц. - след влизането   му в   законна сила.

         Да се уведоми компетентният орган на издаващата държава както и копие от уведомлението да се изпрати и на Министерство на Правосъдието на Република България.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: