ВГРД № 385-2018

Решение по Гражданско дело 385/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е   № 2      

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр. Видин, 20.02..2019 г.

 

Видинският районен съд гражданска колегия в публичното заседание на осми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател : В.В.

ЧЛЕНОВЕ : А.П.

                    В.М.

       

при секретаря В.К., като разгледа докладваното от съдия В. М. в.гр. дело № 385 по описа за 2018 г. , и за да се произнесе, взе предвид следното:

                Производство по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано по въззивна жалба от „В…." ЕООД, адрес на управление „Ш…." .., ЕИК …, представлявано от Г.В. – управител против: Решение № 538 от 03.10.2018 г. на Районен съд - Видин по гр. дело № 831/2018 г., с което е отхърлен предявения от „В…" ЕООД иск срещу И.Н.В..

        Посочват, че решението на Районен съд - Видин е неправилно, необосновано и постановено при съществени нарушения на материалните и процесуални правила и норми .

        Посочват, че съгласно чл. 22 от Общите условия за предоставяне на В… услуги на потребителите от В…оператор Изразходваните количества вода се отчитат по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от В… оператора и/ или в имотите на потребителите". Потребеното количество вода и отведени отпадни води по партидата на абоната И.Н.В. се отчитат на базата на показанията на индивидуалния му водомер. Потребеното количество вода и отведени отпадни води за процесния период е отчетено на базата на годно и работещо измервателно средство - индивидуалния водомер на потребителя.Питейна вода и отведени отпадни води е установена и доказана по категоричен и несъмнен начин. Ако нямаше доставка на В… услуги, то показанията на водомера при два последователни отчета щяха да бъдат идентични.

В месеците, в които е установено количество за разпределение, във фактурите на потребителя освен отчетеното количество по индивидуалния му водомер, е включено и съответното количество от разпределение, изчислено на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от ОУ и записана на отделен ред във фактурата, съгласно чл. 25, ал. 3 от ОУ.

         Цитирана от PC - Видин справка съдържа информация какви фактури са издавани по партидата на абоната за определен период от време, кога са издадени, каква е тяхната стойност и кога са заплатени. При анализ на представената таблица съдът неправилно е приел, че осем броя фактури са издадени на 17.06.2014 г. Както се вижда от колона „Вид" на представената таблица, факурите описани по номера в редове от 9 до 16 са заплатени на 17.06.2014 г., а не са издадени тогава

         Районен съд - Видин неправилно е разчел представената таблица, поради което е достигнал и до неправилен извод. Във фактура № … г. на стойност 33,60 лв., ясно и точно е посочено какво е фактурирано. Видно от фактурата, същата се отнася за периода от 29.01.2014 г. до 30.10.2014 г. Показанието на водомера на 29.01.2014 г. е 2360 куб.м., а на 30.10.2014 г. е 2376 куб.м. Разликата между старото и новото показание на водомера (16 куб.м.) е и потреблението на абоната за посочения период.

        Чл. 32, ал. 2 от ОУ гласи, че За сгради - етажна собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител изразходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено и разпределено по реда на чл. 25", в настоящия случай - отчетено от индивидуалния водомер на потребителя. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ОУ „В… операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или служено начисляване на количества'''. Именно на основание налична консумация Дружеството е издало и процесиите фактури.

Молят Съда да постанови решение, с което да отмени изцяло като неправилно, необосновано и постановено при съществени нарушения на материалните и процесуални правила и норми Решение № 538/03.10.2018 г. на Районен съд - Видин по гр. дело № 831/2018 г. и да постанови друго, с което да признае за установено, че И.Н.В. дължи на „В…." ЕООД и сумата в размер на 162,83 лв., главница, представляваща стойността на изразходваната питейна вода и отведени отпадни води на адрес: гр. В…., ж.к. „К…." бл. ., вх. ., ап. … по фактура № … г. и за периода от 15.10.2015 г. до 15.03.2017 г. ведно със законната лихва, считана от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 02.10.2017 г. до окончателно изплащане на вземането.

Молят да бъдат присъдени и направените до този момент разноски - 25 лв. в заповедното производство, 150 лв. юрисконсултско възнаграждение в заповедното производство, 25 лв. довнесена държавна такса в исковото производство, 150 лв. депозит за особен представител на ответната страна, 60 лв. депозит за вещо лице и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение в исковото производство пред първоинстанционния съд.

Моля в полза на „В…." ЕООД да бъдат присъдени разноски във въззивното производство.

Ответната по делото страна оспорва изцяло жалбата, подържа, че решението е правилно и обосновано и следва да бъде потвърдено.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ответната по делото страна и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

Искът е с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 79 от ЗЗД.

С Решение № 538 от 03.10.2018 г. на Районен съд - Видин по гр. дело № 831/2018 г., е отхърлен предявения от „В…." ЕООД иск срещу И.Н.В., за сумата в размер на 162,83 лв., главница, представляваща стойността на изразходваната питейна вода и отведени отпадни води на адрес: гр. В…., ж.к. „К…" бл. …, вх. …, ап. … по фактура № …. г. и за периода от 15.10.2015 г. до 15.03.2017 г. ведно със законната лихва, считана от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 02.10.2017 г. до окончателно изплащане на вземането.

От данните по делото се установи, че по приложеното гр.д. № 2890/2017г. ВРС е издал Заповед № 2931- РЗ от 04.10.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, по силата на която длъжникът И.Н.В., следва да заплати на кредитора „В …” ЕООД, сумата 162,83 лева, представляваща стойността на неплатена доставена питейна вода и отведени канални води за процесния период за адрес на потребление: гр. В…, ж.к. ”К…”, бл. …, вх. …, ап. …, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 02.10.2017г. до окончателното изплащане, както и сумите 25,00 лева разноски по производството за платена държавна такса и 150,00 лева - юрисконсултско възнаграждение.

От представените по делото 19 броя – копия на издадени фактури, се установява, че по фактури, издадени за периода от 15.10.2015г. до 15.03.2017г. включително, на ответника ежемесечно е начислявана количество потребена вода между 2 и 3 куб.м. като са посочени стари и нови показания. По фактура от 15.11.2014г. на ответника е начислено количество вода за периода   от 29.01.2014г. до 30.10.2014г. общо 16 куб.м. като отново е посочено старо и ново показание.

Вещото лице по назначената и приета по делото съдебно – икономическа експертиза, след преглед на документите по делото и след посещение в счетоводството на ищеца, е дало заключение, че процесните фактури са отразени в счетоводството при ищеца, както и че от ответника не е извършено плащане по фактурите.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Ответникът е абонат на ищцовото дружество и е потребител на предоставяната от дружеството услуга.

Съгласно чл. 22 от Общите условия за предоставяне на В… услуги на потребителите от В…. оператор Изразходваните количества вода се отчитат по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от В… оператора и/ши в имотите на потребителите". Потребеното количество вода и отведени отпадни води по партидата на абоната И.Н.В. се отчитат на базата на показанията на индивидуалния му водомер.

Потребеното количество вода и отведени отпадни води за процесния период е отчетено на базата на годно и работещо измервателно средство - индивидуалния водомер на потребителя. Питейна вода и отведени отпадни води е установена и доказана по категоричен и несъмнен начин. Ако нямаше доставка на В…. услуги, то показанията на водомера при два последователни отчета щяха да бъдат идентични.

В месеците, в които е установено количество за разпределение, във фактурите на потребителя освен отчетеното количество по индивидуалния му водомер, е включено и съответното количество от разпределение, изчислено на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от ОУ и записана на отделен ред във фактурата, съгласно чл. 25, ал. 3 от ОУ.

Представената по делото справка съдържа информация какви фактури са издавани по партидата на абоната за определен период от време, кога са издадени, каква е тяхната стойност и кога са заплатени. При анализ на представената таблица съдът неправилно е приел, че осем броя фактури са издадени на 17.06.2014 г. от представената таблица се установява,че факурите описани по номера в редове от 9 до 16 са заплатени на 17.06.2014 г., а не са издадени тогава.

Във фактура № 1003550518/15.11.2014 г. на стойност 33,60 лв., ясно и точно е посочено какво е фактурирано. Видно от фактурата, същата се отнася за периода от 29.01.2014 г. до 30.10.2014 г. Показанието на водомера на 29.01.2014 г. е 2360 куб.м., а на 30.10.2014 г. е 2376 куб.м. Разликата между старото и новото показание на водомера (16 куб.м.) е и потреблението на абоната за посочения период.

        Чл. 32, ал. 2 от ОУ гласи, че За сгради - етажна собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител изразходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено и разпределено по реда на чл. 25", в настоящия случай - отчетено от индивидуалния водомер на потребителя.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ОУ „В…. операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или служено начисляване на количества'''. Именно на основание налична консумация Дружеството е издало и процесиите фактури.

С оглед на това въззивния съд, счита, че следва да постанови решение, с което да отмени изцяло като неправилно Решение № 538/03.10.2018 г. на Районен съд - Видин по гр. дело № 831/2018 г. и да постанови друго, с което да признае за установено, че И.Н.В. дължи на „В…." ЕООД и сумата в размер на 162,83 лв., главница, представляваща стойността на изразходваната питейна вода и отведени отпадни води на адрес: гр. В…, ж.к. „К…." бл. …, вх. …, ап. … по фактура №…. г. и за периода от 15.10.2015 г. до 15.03.2017 г. ведно със законната лихва, считана от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 02.10.2017 г. до окончателно изплащане на вземането.

С оглед изхода на делото и при липса на възражение за прекомерност, разпоредбата на чл.78 ал.5 във вр с ал.8, ответната по жалба страна следва да заплати направените до този момент разноски - 25 лв. Д.т в заповедното производство, 150 лв. юрисконсултско възнаграждение в заповедното производство, 25 лв. довнесена държавна такса в исковото производство, 150 лв. депозит за особен представител на ответната страна, 60 лв. депозит за вещо лице и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение в исковото производство пред първоинстанционния съд., както и разноските пред въззивната инстанция 25 лв. държавна такса, 300 лв. юрисконсултско възнаграждение

Воден от горното, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 538/03.10.2018 г. на Районен съд - Видин по гр. дело № 831/2018 г. ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА :

        ПРИЗНАВА   ЗА УСТАНОВЕНО, че И.Н.В. ЕГН :********* *** дължи на „В…." ЕООД сумата в размер на 162,83 лв., главница, представляваща стойността на изразходваната питейна вода и отведени отпадни води на адрес: гр. В…, ж.к. „К…." бл. …, вх. .., ап. … по фактура № … г. и за периода от 15.10.2015 г. до 15.03.2017 г. ведно със законната лихва, считана от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 02.10.2017 г. до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА И.Н.В. ЕГН :********* *** да заплати на „В…." ЕООД направените разноски - 25 лв. Д.т в заповедното производство, 150 лв. юрисконсултско възнаграждение в заповедното производство, 25 лв. довнесена държавна такса в исковото производство, 150 лв. депозит за особен представител на ответната страна, 60 лв. депозит за вещо лице и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение в исковото производство пред първоинстанционния съд.,както и разноските пред въззивната инстанция 25 лв. държавна такса, 300 лв. юрисконсултско възнаграждение

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                         ЧЛЕНОВЕ : 1.