ВЧГРД № 72-2019

Определение по Гражданско дело 72/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №49

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на двадесет и втори февруари

През две хиляди и деветнадесета година   в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.С.С.

                                                                      2.Г.Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдия С. С.   ч. гр. дело № 72   по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Пред РС-Монтана е образувано гр.д. №203/19г. като ищцата Б.К.Б. е предявила иск за развод по ч.49 СК срещу Е… П…-гражданин на С.,гр. П.След служебна справка РС-Монтана е констатирал,че постоянният и настоящ адрес на ищцата са в гр. Г. и на основание чл.118 ГПК вр. с чл.107,ал.2 ГПК е приел,че компетентен да разгледа спора е РС-Кула,поради което прекратил производството пред РС-Монтана и е изпратил делото по подсъдност на КРС.

Пред РС-Кула е образувано гр.д.№26/19г. като съдът е приел,че делото не му е подсъдно,тъй като възражение за местна подсъдност извън случаите на чл.119,ал.1-3 ГПК може да се прави само от ответника-чл.119,ал.4 ГПК.Предвид становището си КРС е повдигнал препирня за подсъдност пред Окръжен съд Видин.

Като се запозна с данните по приложените дела Окръжен съд-Вид проема,че компетентен да разгледа спора по чл.49 СК е РС.Монтана по следните съображения:

Правилно РС-Кула е приел,че в настоящия казус не е налице нито една от хипотезите,посочени чл.119,ал.1-3 ГПК и съдът не може служебно да следи за местната подсъдност на спора-чл.119,ал.4 ГПК.Възражение за неподсъдност на спора може да се направи само от ответника и то най-късно в срока за отговор на ИМ.

Предявеният иск е за развод и не е посочен адрес на ответника на територията на РБългария.За да се изпълни разпоредбата на чл.107,ал.2 ъв вр. с ал.1 ГПК следва да се установи,че ответникът няма постоянен адрес на територията на РБългария и няма пълномощник или представител,на чийто постоянен адрес да се предяви иска.

В случая следва да се приложи разпоредбата на чл.48 ГПК като съобщението до ответника се отправи чрез публикация в неофициалния раздел на „Държавен вестник“.За целта отново задължение на ищеца е да удостовери чрез справка,че ответникът няма адресна регистрация и потвърди с декларация,че не му е известен адресът на ответника в чужбина.

Като съобрази сочените разпоредби относно призоваване на ответник с неизвестен адрес РС-Монтана следва да остави ИМ без движение като даде указания на ищцата за отстраняване на нередовности по ИМ предвид изискванията на чл.48 ГПК и процедира съобразно установеното след представяне на необходимите справки и декларации относно установяване на адрес на ответника на територията на страната или в чужбина,съответно да му се назначи особен представител-чл.48,ал.2 ГПК.Едва след установяване на постоянен адрес на ответника или негов пълномощник на територията на страната или след назначаване на особен представител,то представляващия ответника може да направи възражение за неподсъдност на спора по правилата на местната подсъдност.Преди да се изпълнят сочените законови разпоредби относно установяване адрес или представляващ ответника,съдът не е компетентен сам служебно да следи за местнвата подсъдност при иск с правно основание чл.49 СК.

По изложените съображения ВОС счита,че компетентен да разгледа спора е РС-Монтана и делото следва да му бъде изпратено  по компетентност ,за което на основание чл.122 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

Компетентен да разгледа спора по чл.49 СК с ищец Б.К.Б. и ответник Е.П.-гражданин на РС. е РС-Монтана.

ИЗПРАЩА гр.д. №26/19г. на РС-Кула и приложеното към него гр.д. №203/2019г. по описа на РС-Монтана за разглеждане от РС-Монтана.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.              

 

                                                  2.