ГР.Д. № 271-2018

Решение по Гражданско дело 271/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 6

                                              

 

Гр. В.

                                                                                                       25.02.2019

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на шестнадесети януари

Две хиляди   и    деветнадесета   година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

                                                    Членове:

                                                          

При секретаря В. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско дело № 271 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на Г. Ф. гр.С. против С.В.П. ***, с цена на иска 426 970.56лв. с правно основание чл.45 и чл.288, ал.12 от КЗ /отм./

Поддържа се в исковата молба, че ищецът е изплатил по щета №210106/29.04.2013г. обезщетение за неимуществени вреди общо в размер на исковата сума на близки на загинали и пострадали при ПТП, станало на 15.02.2013г. в с.Н. с. с лек автомобил, управляван от С.В.П., при което са загинали лицата С. С. К. и С. Б. М. и са били причинени средни телесни повреди на лицата З. С. К. и А. Г. Н..

Поддържа се, че в нарушение на чл.249, във вр. с чл.259 от КЗ /отм./, действащ към момента на ПТП, ответникът е управлявал автомобила без сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност, като автомобилът е бил некомплектован съгласно изискванията на ЗДвП, тъй като са липсвали всички врати и всички седалки в купето.

Поддържа се, че близките на пострадалите са се обърнали към Г. ф. за заплащане на обезщетение за причинените им неимуществени вреди, като УС на ГФ определило обезщетение както следва:

На З. С. К.– обезщетение в размер на 20 000.00лв.;

На А. Г. Н. – 43 614.30лв.;

На А. С. М. – 20 000.00лв.;

На Б. Д. М. – 20 000.00лв.;

И на Е. Я. К. – 20 000.00лв.

Обезщетенията били изплатени с платежни нареждания от 27.12.2013г. общо в размер на 123 614.30лв. След изплащане на посочените обезщетения, посочените по-горе лица и Ю. К. С. са предявили против Г. Ф. искове Софийски градски съд, който е постановил решение по гр.дело №7759/2014г., с което е присъдил следните суми:

На З. С. К. – обезщетение в размер на 30 000.00лв.;

На А. Г. Н. – 40 000.00лв.;

На А. С. М. – 40 000.00лв.;

На Б. Д. М.– 40 000.00лв.;

На Е. Я. К. – 40 000.00лв.

И на Ю. К. С. – 60 000.00лв.

Присъдените суми са били изплатени включително възнаграждение на адв.М. и изплатената дължима сума като ДТ в размер на 10 400.00лв.

Ищецът поддържа, че е изпратил покана до ответника да възстанови изплатените от Г. Ф. суми, но същият не погасил задължението си.

Поискано е ответникът да бъде осъден да заплати на Г. Ф. исковата сума общо в размер на 426 970.56лв., представляваща изплатените от Г. Ф. по щета и присъдени суми по влязло в сила съдебно решение, като заплати и законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска до окончателното й изплащане както и разноските по делото.

Ответникът С.В.П. не е подал писмен отговор на исковата молба, поискал е предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство по делото, като назначения адвокат В. В. от АК-В. в съдебно заседание на 16.01.2019г. е направила изявление, че не оспорва размера на предявения иск и обстоятелството, че исковата сума е изплатена на посочените в исковата молба наследници и пострадали.

От представените по делото доказателства, Окръжният съд приема за установено следното:

С Присъда №48/03.10.2013г., постановена по НОХД №241/2013г. по описа на Видински окръжен съд, подсъдимия С.В.П. е признат за виновен в това, че на 15.02.2013г. в с.Ново село при управление на МПС лек автомобил, марка „Хонда Акура“, модел „МДХ“ с ДК №РВ…..ВТ, собственост на П. Д., движейки се с превишена скорост от 100км/ч и нарушавайки правилата за движение – чл.20 и чл.21 от ЗДвП по непредпазливост е причинил смъртта на С. С. К. и С. Б. М. и средни телесни повреди на З. С. К. и А. Г. Н., поради което е осъден на „Лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца, което наказание да бъде изтърпяно при условията на чл.66 от НК. Представена е справка, от която е видно, че към момента на ПТП лекият автомобил не е имал застраховка „Гражданска отговорност“.

Пред Г. Ф. е постъпило заявление на 29.04.2013г. от пострадалите З. С. К. и А. Г. Н. и от Б. Д. М. като наследник на С. Б. М., Е. Я. К. – като наследник на С. С. К. и Ю. К. С. като пострадало лице в качеството на биологичен родител, упражняващ бащинска грижа на С. С. К.

С протокол №28/20.11.2013г. Г. Ф. е определил обезщетения на посочените по-горе лица, подробно описани в исковата молба, като не е уважил претенцията на Ю. К. С..

По делото е представен препис от Решение от 27.02.2015г., постановено по гр.дело №7759/2014г. по описа на Софийски градски съд, с което Г. Ф. е присъдил на посочените по-горе лица извън определените от Г. Ф. обезщетения допълнителни суми, подробно описани в исковата молба, които са били изплатени с платежно нареждане на 30.04.2015г. общо в размер на 292 956.26лв. на името на процесуалния представител на ищците адв.Ц. М..

По делото е представен препис от регресна покана, изпратена на 30.08.2017г. до ответника С. В.П. относно щета от 29.04.2013г., с която ответникът е поканен да внесе по посочена сметка на Г. Ф. изплатените по щетата и по съдебното решение суми.

По делото не са представени доказателства, че ответникът е изплатил посочените суми.

От така установените обстоятелства, Окръжният съд приема, че са налице условията на действащия към момента на ПТП закон, а именно чл.288, ал.12 от КЗ/отм./. Установява се, че Г. Ф. е изплатил обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на основание чл.288, ал.1, т.2, б.“а“ от КЗ/отм./, като изплатило обезщетения на пострадалите лица, тъй като виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност„ на автомобилистите.

Съгласно разпоредбата на чл.288, ал.12 от КЗ/отм./ фондът встъпва в правата на увреденото лице, като на основание ал.13, след изплащане на обезщетението фондът има право на иск срещу превозвача до размера на платеното и направените разходи. На това основание предявения иск се явява основателен и доказан с представените по делото писмени доказателства, поради което ще следва да се уважи изцяло.

Ответникът ще следва да бъде осъден да заплати на Г. Ф. исковата сума от 426 970.56лв., изплатена по щета №210106/29.04.2013г. и изплатени присъдени суми по влязло в сила решение по гр.дело №7759/2014г. на СГС, както и да заплаща законната лихва от датата на предявяване на иска 03.09.2018г. до окончателното изплащане на присъдената сума и да заплати направените по делото разноски както следва: ДТ в размер на 17 078.82лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00лв. на основание чл.78, ал.8 от ГПК. Възнаграждението се определя съобразно участието на упълномощения юрисконсулт и обстоятелството, че делото не е от фактическа и правна сложност.

По изложените съображения Окръжния съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА С.В.П., ЕГН:********** *** да ЗАПЛАТИ на Г. Ф. гр.С., ул.. , представляван заедно от изпълнителните директори Б. М. и С. С. сумата в размер на 426 970.56лв., изплатена по щета №210106/29.04.2013г. и изплатени присъдени суми по влязло в сила решение по гр.дело №7759/2014г. на СГС, както и да заплаща законната лихва от датата на предявяване на иска 03.09.2018г. до окончателното изплащане на присъдената сума и да заплати направените по делото разноски както следва: ДТ в размер на 17 078.82лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00лв. на основание чл.78, ал.8 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

              

         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: