ВЧНД № 208-2017

                                О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №127

                              гр.Видин 10.07.2017г.

 

 

   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД – наказателно отделение в закрито заседание   проведено на    десети юли    двехиляди и седемнадесета година в състав:

                  

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : В. В.

 

                                                                 И. И.

                                           ЧЛЕНОВЕ :

                                                                 С. С.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И.  - в.ч.н.дело №208 от   2017 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

         Производството   по делото   е   по чл.345 ал.1 от НПК във   вр.   с   чл.249 ал.3 от   НПК

        Делото   е   образувано   по   частен   протест на Районна Прокуратура гр.Видин    против   Разпореждане   от 02.06.2017г. постановено  по НОХ дело №774 от  2017 г. на Видински  Районен   Съд , с   което е  прекратено съдебното   производство по делото и   е постановено връщане на Районна Прокуратура гр.Видин    за   отстраняване   на   допуснато   отстранимо съществено   нарушение  на  процесуалните  правила .

         Твърди се в  протестта ,че  с   Разпореждането   си    Видинският РС   е    прекратил  съдебното  производство по делото   ,приемайки ,че   в   хода   на   досъдебното   производство   е  допуснато   съществено   отстранимо нарушение   на   процесуалните   правила   ,довело до   ограничаване   на   правото   на     защита на обвиняемия   К.   Г.   Г.   с   ЕГН:**********   в ктачеството   му   на   обвиняем ,като   следва   да   се   прецизира   въпросното   процесуално   следствено   действия   от   страна   на   разследващия   орган.    Излагат   се   оплаквания, че   в     Разпореждането  се     сочи   ,че    по   отношение     на К.   Г.   е приложима разпоредбата   на   чл.63 ал.2 от   НК,а     в       тази     разпоредба     са     налице     две   хипотези     за   приложението   им,по   отношение   на   лица   навършили   16 годишна     възраст     - какъвто   е  обв.Г..Излага   се,че   първата     хипотеза   е   когато   е извършено   престъпление   наказуемо  с лишаване от сквобода  и     наказание   повече от   15 години ,наказанието   се   редуцира     в   лишаване   от   свобода   от   5   до 12 години ,а   втората     хипотеза   е   ,когато     за     извършеното   от   дееца   престъпление се   налага   лишаване от свобода за повече от десет   години ,наказанието   се   редуцира от   лишаване от свобода   от 2 до 8 години .

           Твърди     се,че   в     настоящия     случай   обвинението   е   за извършено   престъпление ,за   което   е   предвидено наказание – лишаване   от     свобода   от   2 до 10   години ,т.е чл.63   ал.2 от НК   е   неприложим   - по отношение на   повдигнатото   обвинение   на   обв.Г. ,поради   което   на същия   е     повдигнато   обвинение   за   престъпление     по   чл.131 ал.1   т.12   от НК   във   вр. с чл.129 ал.2   от НК   във вр. с чл.129 ал.1 от   НК   във   вр. с чл.20 ал.2 от   НК   във   вр. с чл.63 ал.1 т.3 от   НК.

         Иска   се отмяна   на   разпореждането ,като неправилно,   незаконосъобразно и   да бъде  постановено     насрочване и    разглеждане   на делото в   съдебно заседание.

       ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - след   като разгледа   протестта  и  извърши   служебна   проверка  на атакувания съдебен   акт – прие   за установено следното :

       Протестта    е     подаден от лице   с   право   и   интерес да   протестира - Разпореждане    на Видински    РС постановено   по реда   на   чл.249 ал.1 от НПК , с   което   е   прекратено   съдебното   производство по НОХ дело №774 от 2017 г. и е върнато на РПрокуратура –Видин за отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение   на  процесуалните правила   ,в   законоустановения срок  и е   процесуално  ДОПУСТИМ.

         Разгледан   по   същество     е   ОСНОВАТЕЛЕН –поради   следното :

       За   да   прекрати   съдебното   производство   по   НОХ дело №774   от   2017 г. - Видински   Районен   Съд   по реда   на чл.249 ал.1   от   НПК   и   върне   същото   на   Районна   Прокуратура гр.Видин   за   отстраняване   на   допуснато   отстранимо   съществено   нарушение   на процесуалните правила   довели   до   нарушаване   на правата   на   обвиняемия   К.   Г.   Г.   с   ЕГН: **********  в   качеството     му   на   обвиняем   по   това производство ,за това   ,че   бил     навършил   16   години ,а   в   чл.63   ал.2 от НК   били     посочени   две   хипотези   на редуциране   на     наказанията - първоинстанционния съд   неправилно  е     тълкувал   разпоредбата   на   чл.63 ал.2 от   НК ,поради   което   е   постановил   изцяло незаконосъобразен съдебен   акт ,който   следва   да     бъде   отменен  и   делото   се  върне   на   Видински   Районен Съд, за     да  бъде     насрочено    и     разгледано .

       Основателни     са     оплакванията   изложени   в   протестта   - за   това,че   след     като     на     обвиняемия   К.     Г.    Г.     с     ЕГН:**********   му     е     повдигнато     обвинение     по   чл.131 ал.1 т.12 предл.І –во   от НК   във   вр. с чл.129 ал.2 от НК   във вр. с чл.129 ал.1 от   НК във вр. с чл.20 ал.2   от   НК   във   вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК - то   НЕПРИВИЛНО   И   НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО   -Видински РС     с  атакуваното   Разпореждане  е   прекратил   производството   по   НОХ дело №774 от 2017г. - указвайки ,че   след   като   Г.   е     навършил 16 години ,то   следва   да   му   се   предяви   обвинение   не   във   връзка   с   чл.63 ал.1 т.3   от   НК ,а във връзка   с   чл.63   ал.2   от НК ,тъй   като   в  нито   една  от     хипотезите   на   чл.63 ал.2   от     НК   е  предвидено   наказание „Лишаване   от   свобода „   от   2   до 10 години .Видинският   РС     не   е   взел   в   предвид   това обстоятелство   и е   постановил   изцяло   незаконосъобразен съдебен   акт,който следва   да бъде   отменен   и   делото върнато   на   този     съд   за     насрочването   му   и   разглеждане   в   открито   съдебно     заседание.Основателни   са   оплакванията     в     протестта,за   това ,че   в   първата   хипотеза   на   чл.63 ал.2 от НК   е   предвидено     редуциране   на   наказанието ,в     случей     че     същото   е     от   доживетен   затвор   без     замяна ,доживотен     затвор     и   лишаване   от   свобода   за   повече от 15 години - с   лишаване   от   свобода от  5   до 12   години ,а     при   втората   хипотеза   от   лишаване от свобода   за повече от 10 години с лишаване   от свобода   от   2   до 8   години .С   оглед   на   това,че   обвинението   срещу   К. Г.   предвижда   наказание „Лишаване от свобода „ за  срок от 2 до 10 години   - правилно е   посочено   в  обвинителния   акт, че намира   приложение     разпоредбата   на   чл.63 ал.1   т.3 от   НК .

           Видинският   Окръжен Съд - при   това   положение следва   да   отмени   разпореждането     на   Видински   Районен   Съд ,като   незаконосъобразно   и  върне делото     на   този съд за   насрочване и разглеждане  на   делото   в открито    съдебно   заседине .

         С  оглед на  гореизложеното и   на основание чл.345 ал.2 от   НПК   -   ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОТМЕНЯ   РАЗПОРЕЖДАНЕ   от   02.06.2017 г.   с което   е     прекратено     съдебното     производство   по   НОХ   дело   №774   от   2017 г.   на   Видински   Районен   Съд   и делото   е     върнато   на   Районна   Прокуратура гр.Видин   за   отстраняване   на отстраними съществени   нарушения   на процесуалните правила ,довели   до нарушаване на правата   на обвиняемия К. Г. *** - като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         ВРЪЩА   делото   на   Видински   Районен   Съд   за насрочването   му    и     разглеждане   в   открито съдебно заседание.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест   и   обжалване .

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: