НОХД № 6-2019

Споразумение по Наказателно дело 6/2019г.

                             ПРОТОКОЛ №16

 

 

гр. Видин, 22   февруари 2019 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

съдебно заседание на 22.02.2019 г.   в   състав:                                    

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСЕНКА ДЕНОВА

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Ф.Н.

  1. Л.Н.

                                                                                      

        

При участието на секретар Н. К.

и прокурора П. В. сложи за разглеждане

НОХ    дело № 6 по описа за   2019  година   докладвано

от съдията Р. Д.

На именното повикване в   10:00 часа  се  явиха:

 

 

 

 

ЗА ОКРЪЖНА   ПРОКУРАТУРА Видин се явява прокурорът В.

ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.М. се явява лично и с адв. С.М., с пълномощно от ДП.

 

След приключване на разпоредителното заседание по делото, Съдът констатира, че по ДП липсва пълномощно на адвокат                      С.М. от нейния довереник, поради което адвокат                М. представя заверено копие на същото, което съдът прилага по делото.

 

АДВ. М. – Моля, да ни дадете възможност да представим писмени доказателства, относно здравословното състояние                 на моя доверител, тъй като по обективни причини не можем да ги представим в настоящото съдебно заседание. Бихме могли да ги

представим още днес, но след обяд, поради което Ви моля, да ни дадете тази възможност.

 

Съдът намира, че с оглед правото на защита на подсъдимия, следва да му се даде тази възможност, поради което обявява почивка до 14:00 часа, когато съдебното заседание ще продължи.

 

 

Заседанието продължава в 14:00 часа, в присъствието на страните.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК и се взе становище по отношение даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ –   Моля, да се даде ход на делото. Нямам искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК.

АДВ. М. – Моля, да се даде ход на делото. Нямам искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, за което

 

                                 ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВ. М. – Уважаема г-жо председател, представям и моля да приемете медицински документи, относно здравословното състояние на подсъдимия.

От същите е видно, че му е изписан „Ривотрил“. Вижда се, че е със заболяване на щитовидната жлеза. Видно е, че има нервно заболяване, за лечението на което му е предписан „Ривотрил“-ът.

От лабораторните изследвания от 1 февруари т.г. се установява, че стойностите на хормона, произвеждан от неговата щитовидна жлеза,                    са много под референтните такива и, че той не се произвежда в                    достатъчно количества, което налага постоянно лечение и                     непрекъснато посещение при ендокринолог и периодични изследвания. След всяко проведено изследване и с оглед на резултатите,                                       се променя схемата на приемане на регулиращия                                       медикамент.

 

ПРОКУРОРЪТ – Относно доказателствата, предоставям на съда. В представените материали от защитата липсва твърдяното предписано

 

ползване на „Ривотрил“, което става със зелена рецепта, а такава не е приложена тук.

 

АДВ. М. – Представям зелена рецепта от месец август. На практика, последният изписан „Ривотрил“ той не си е купил с тази рецепта, защото беше задържан. Другата, която е била у него, се намира в ДП.

 

Съдът намира, че така представените писмени доказателства следва да бъдат приети, за което

 

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените:

амбулаторен лист №000435 от 01.04.2015г., издаден от д-р Б. К.;

амбулаторен лист №20003 от 1.02.2019г., издаден от д-р Е. Д.;

изследване на хормон на щитовидната жлеза, направено в МЦ „Биомед 99“-Видин от 1.02.2019г.;

рецептурна бланка /зелена рецепта/ №15 от 28.08.2018г.

 

АДВ. М. – С представителя на обвинението постигнахме споразумение относно наказанието, което моят                     доверител следва да понесе, като същият признава вината си и                            всички обстоятелства по делото. Наказанието, за което постигнахме споразумение, е „лишаване от свобода“ за срок от 1 година,                               чието изпълнение, на основание чл.66 от НК, следва да бъде                              отложено с изпитателен срок от 5 години.

Същевременно, на основание чл.242, ал.8 от НК, превозното средство, с което е пренесено рисковото наркотично вещество,                                 сме съгласни да се отнеме в полза на държавата, като                                          относно алтернативното предвидено наказание „Глоба“ постигнахме споразумение, на основание чл.55, ал.3 от НК, същата да не бъде наложена.

Също така, предметът на престъплението – 1530 таблетки „Ривотрил“, също да се отнемат в полза на държавата.

Доверителят ми е съгласен да заплати направените по делото разноски в размер на 451,28 лв., която сума да се преведе по сметка на Митница гр.Лом.

 

 

Ще помоля за разрешение, доверителят ми да си вземе от конфискувания автомобил лични вещи – дрехи, музикален плеър, флашки с музика и други спортни принадлежности.

 

ПРОКУРОРЪТ – Съгласна съм с така постигнатото споразумение, описано по горе.

 

С оглед постигнатото споразумение между ОП-Видин                         и подсъдимия и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът                                      запита подсъдимия разбира ли в какво е обвинен, признава ли се за виновен и отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред, доброволно ли подписва споразумението и разбира ли последиците от споразумението. Съгласен ли е да заплати разноските в размер на 451.28 лева.

 

ПОДСЪДИМИЯТ – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен и се отказвам от разглеждане на делото по общия                                 ред. Доброволно ще подпиша споразумението, като заявявам, че разбирам последиците от това. Съгласен съм да заплатя разноските по делото в размер на 451.28 лева.

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото между, окръжния прокурор                                   от ОП-Видин П. В. и адв. С.М. ***                             и подсъдимия, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 във вр. с                        чл.384, ал.1 от НПК, поради което и в същото не следва да                                   бъдат направени промени. Предвид на това и на основание чл.382,                            ал.4 от НПК, окончателното съдържание на постигнатото                          споразумение следва да бъде отразено в съдебния протокол, както                     следва:

 

Подсъдимият А.Д.М. ***, с ЕГН:********** се признава за виновен в това, че е извършил престъпление по чл.242, ал.2, предложение 2 от НК, изразяващо се                           в това, че на 22.08.2018г. на ГКПП „Връшка чука“, обл. Видин при                 влизане от Репубрлика Сърбия в Република България с лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ярис“ с рег.№ВН 2401 ВС и с рама № VNKKL12370A029834, лична собственост, без съответните разрешителни по чл.32, ал.1, чл.73, ал.1 и чл.59, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите пренесъл през границата                               на страната рискови наркотични вещества включени в Cписък III                               от Приложение №3 към чл.3, т.3 от „Наредба за реда за класифициране                        

на растения и вещества като наркотични“, приета на основание чл.3,                       ал.2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ броя таблетки „клоназепам“                                 с търговско наименование „Ривотрил“ 2мг., с общо нето тегло 261,4гр.                       на обща стойност 765 лева с активно вещество „клоназепам“ 3,06гр.                           на стойност 45,90 лева, укрити в раница и в „жабките“ на автомобила. - престъпление по чл.242, ал.2, предложение второ, във връзка с чл.55,                     ал.1, т.1 във вр. с ал.3, във вр. с чл.36 и чл.54 от НК, поради което                       налага на подсъдимия А.Д.М. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година.

На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението                             на наказанието за срок от 5 години, считано от влизането в сила                               на настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 във вр. с ал.1,                           т.1 от НК, не налага предвиденото наказание „глоба“.

На основание чл.278а, ал.6 от НК, предметът на престъплението - рисково наркотично вещество „клоназепам“ с търговско                          наименование „Ривотрил“ – 1530 таблетки, следва да се отнемат в полза на държавата.

На основание чл.242, ал.8 от НК следва да се отнеме в                            полза на държавата моторното превозно средство – лек автомобил                              „Тойота Ярис“ с рег.№ВН 2401 ВС, на съхранение в МБ-Видин,                        Северна промишлена зона, както и 1бр. ключ за същия лек                        автомобил, както и 1 бр. свидетелство за регистрация част 2 за същия автомобил.

Останалите веществени доказателства, описани в приложението към обвинителния акт – 1 бр. мобилен телефон, марка Айфон                              /iphone/ с логото от задната страна с №СЕ 0682, и 1 бр. СИМ карта на „Теленор“ с №89359050000523338492, да се върнат на А.Д.М..

Разноските по делото, в размер на 451.28 лева, следва да бъдат заплатени от подсъдимия.

Деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл, тъй                             като същият е съзнавал опасния характер на извършеното, предвиждал е обществено опасните му последици и е искал тяхното                             настъпване.

Престъплението се доказва от събраните по делото доказателства на ДП – обясненията на обвиняемия, свидетелските показания, свидетелството за съдимост и извършените по делото експертизи. За посоченото по-горе престъпление от общ характер                       чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за решаване на делото.

От виновното поведение на подсъдимия не са причинени съставомерни имуществени вреди.

На подсъдимия М. бе разяснен смисъла на настоящото споразумение и същият декларира, че се отказва от разглеждането на делото по общия ред.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

За Окръжна прокуратура-Видин:

 

Прокурор :.......................

                   /П. В./

 

 

Защитник на подсъдимия:

Адв. С.М.:...................

 

 

Подсъдим:....................

                 /А.Д.М./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на Закона и морала и няма пречка същото да бъде одобрено, като се прекрати производството по делото.

С оглед на горното и на основание чл.384, ал.3 във вр. с чл.382, ал.7 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК

 

СЪДЪТ

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА така постигнатото между П. В. – прокурор в ОП-Видин, адв. С.М. *** и подсъдимия А.Д.М., с ЕГН:********** споразумение за решаване на делото в следния окончателен смисъл, а именно:

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ А.Д.М. с ЕГН: **********, роден в гр.Шабла, живущ ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за виновен в това, че на 22.08.2018г. на ГКПП „Връшка чука“, обл. Видин при влизане от Република Сърбия в Република България с лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ярис“ с рег.№ВН 2401 ВС и с рама № VNKKL12370A029834, лична собственост, без съответните разрешителни по чл.32, ал.1, чл.73, ал.1 и чл.59, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите пренесъл през границата на страната рискови наркотични вещества включени в Cписък III от Приложение №3 към чл.3, т.3 от „Наредба за реда за класифициране на растения и вещества като наркотични“, приета на основание чл.3, ал.2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ броя таблетки „клоназепам“ с търговско наименование „Ривотрил“ 2мг., с общо нето тегло 261,4гр. на обща стойност 765 лева с активно вещество „клоназепам“ 3,06гр. на стойност 45,90 лева, укрити в раница и в „жабките“ на автомобила – престъпление по чл.242, ал.2, предложение 2 от НК, поради което на същото основание и във връзка с чл.55, ал.1, т.1 във вр. с ал.3, във вр. с чл.36 и чл.54 от НК, му налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 5 /пет/ години, считано от влизането в сила на настоящото споразумение.

       ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл.278а, ал.6 от НК, предметът на престъплението - рисково наркотично вещество „клоназепам“ с търговско наименование „Ривотрил“ – 1530 таблетки, които следва да бъдат унищожени след изтичане на 6 месеца от влизане на споразумението в сила, както и 46 бр. кутии с правоъгълна форма с надпис на тях Rivotril Klonozepam 2mg, всяка съдържа по 1 брой кафяво стъклено празно шише и листовка с указания за употреба, както и 5 бр. кутии с правоъгълна форма с надпис на тях Rivotril Klonozepam 2mg, всяка съдържаща по 3 броя празни блистери и листовка с указания за употреба, 1 бр. Зелена рецептурна бланка за лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества, серия А, №15 0217082, издадена на А.Д., които също следва да бъдат унищожени в същия срок.

На основание чл.242, ал.8 от НК отнема в полза на държавата моторното превозно средство – лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег.№ВН 2401 ВС, на съхранение в МБ-Видин, Северна промишлена зона, както и 1 бр. свидетелство за регистрация част 2 за лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег.№ВН 2401 ВС, и 1 бр. ключ за лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег.№ВН 2401 ВС.

Веществените доказателства, описани в приложението към обвинителния акт – 1 бр. мобилен телефон, марка Айфон /iphone/ с логото от задната страна с №СЕ 0682, и 1 бр. СИМ карта на „Теленор“ с №89359050000523338492, да се върнат на А.Д.М., след влизане на споразумението в сила.

Разрешава на А.Д.М., ЕГН**********, да получи намиращите се в конфискувания автомобил лични вещи - дрехи, музикален плеър, флашки с музика и други спортни лични принадлежности.

            ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.М. с ЕГН:**********                           да заплати разноските по сметка на Митница гр.Лом в размер                                     на 451.28 лева.

             ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение „Домашен арест“, наложена на А.Д.М. с Определение №56/24.08.2018г. по ч.н.д.№229 за 2018г. на ВОС.

             ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение „Забрана за напускане пределите на Република България, наложена с постановление на ОП-Видин от 30.08.2018г., за което да се уведомят ГКПП.

             ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6 по описа за 2019г. на Окръжен съд-Видин.

           Определението е окончателно и не подлежи на протест или обжалване.

 

        

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                               СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                     2.

 

 

           На съдебните заседатели Ф.К.Н. и Л.А.Н. да бъде изплатено   възнаграждение за времето от    10:00 часа до    14:45 часа / пет час/от бюджета на ВОС.

 

           Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 14:45 часа.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР: