ВНОХД № 293-2018

Решение по Наказателно дело 293/2018г.

РЕШЕНИЕ №1

гр. Видин 11.02. 2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното заседание на десети януари

през две хиляди и осемнадесета година в състав :

Председател: Л.Л.

Членове: ВЛ.С.

Р.Д.

при секретаря ... А. А.                                       и в присъствието на

прокурора ... М. К. .... като разгледа докладваното от СЪДИЯТА СТОЯНОВ ВНОХ д. № 293 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба на Ц.И.П. *** против Присъда № 475 / 2018 г. на Районен съд - Видин, постановена по НОХ д. № 1266 /2018 г. по описа на същия съд.

С жалбата не се обжалва присъдата по делото. Обжалват се присъдените на пострадалото лице разноски за адвокат на ДП. Развиват се съображения, че пострадалото лице не е било конституирано нито като частен обвинител, нито като граждански ищец на ДП. Пострадалият не е имал такова качество и в съдебна фаза.

Иска се Присъдата да бъде да бъде отменена в частта, с която подсъдимата е осъдена да заплати на пострадалия сумата от 500 лева, представляваща разноски за адвокат на ДП.

Подсъдимата Ц.И.П., редовно призована не се явява в съдебно заседание. Вместо нея се явява адв. Г.Г. *** с пълномощно от ДП.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин в съдебно заседание заяви, че Присъдата следва да бъде потвърдена. Обвинението е по чл. 343 ал.1 от НК.

Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и след като извърши служебна проверка на присъдата в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК намира, че въззивната жалба е основателна в частта за разноските, а атакуваната присъда следва да бъде потвърдена в останалата част с оглед на следното:

Депозираната жалба е допустима - подадена е в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и срещу обжалваем акт.

С атакуваната присъда Районен съд - Видин е признал подсъдимата Ц.И.П. за виновна и я е осъдил по повдигнатото й обвинение по чл. 343 ал.1 от НК, като е приложил разпоредбата на чл.78а от НК и е постановил да заплати „глоба" в размер на 1000 лева.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, като ги е преценил поотделно и в съвкупност. Фактическите положения, които са приети за установени се доказват по несъмнен начин. По делото са изяснени обстоятелствата свързани с повдигнатото обвинение, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи процесуалните права на страните.

С оглед установената фактическа обстановка, първоинстанционният съд правилно е приложил закона, като е приел, че от събраните доказателства може да се направи несъмнен и безспорен извод, че именно подсъдимата е извършила престъплението, предмет на настоящото обвинение.

Оплакванията в жалбата са основателни.

С оглед на събраните на досъдебното производство и във фазата на съдебното следствие писмени и гласни доказателства по делото е безспорно установено, че на 01.12.2017 г. около 13,30 часа в гр. Видин на кръстовище, образувано от бул. „****" и локални улици за вход и изход на жк „***" при управление на МПС - л.а. „***" модел ****** с per. № *****, собственост на К.Б. К. от. гр. Б., обл. М. с посока на движение от жк „**********" към жк „******" и в нарушение на правилата за движение по пътищата, установени в ЗДП и ППЗДП, поде. Ц.И.П. допуснала настъпване на ПТП и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на П.С.П. ***.

В тази насока са показанията на свидетелите П.С.П., В. Ц. А., Н. А. А., К.Б. К..

Делото е образувано по внесен от РП-В.н обвинителен акт. Районният съд е преценил, че са налице изискванията на чл. 78а от НК, признал е подсъдимата за виновна и я е освободил от наказателна отговорност, като е наложил административно наказание „глоба" в размер на 1000 лева.

Фактическата обстановка, която е установена от Районния съд се възприема изцяло от въззивния съд. Преценени са показанията на всички свидетели, които имат информация за извършеното престъпление и могат да установят факти по внесеното обвинение.

Писмените доказателства подкрепят и допълват установената със свидетелски показания фактическа обстановка. Те са обстойно анализирани в мотивите към Присъдата. В тези мотиви Районният съд е извършил анализ на събраните писмени и гласни доказателства, който категорично сочи че подсъдимата е извършител на престъплението. Поради това фактическата обстановка, която е установена в пълнота, коректно и точно се възприема изцяло от въззивната инстанция.

Възприетата фактическа обстановка изцяло обезпечава разкриването на обективната истина по делото.

С оглед на това въззивната инстанция намира, че основавайки се на правилно изяснена фактическа обстановка районният съд е постановил една обоснована от фактическа страна присъда.

С въззивната жалба се обжалват присъдените разноски, които Районният съд е присъдил в полза на пострадалия. Разноските са били направени на ДП.

Въззивният съд установи, че на стр. 78 от ДП е приложено Пълномощно, с което пострадалият е упълномощил адв. Г.Г. от САК да го подпомага до приключване на делото.

На стр. 102 от ДП е приложена молба, с която адв. Г. е поискал да бъде проведен повторен разпит на пострадалия.

На стр. 109 от ДП е наличен Протокол за разпит на пострадалия, в който е посочено, че пострадалият се явява лично и с адв. Г., който е присъствал при разпита.

В съдебно заседание пред Районен съд - Видин адв. Г. се е явил и е заявил, че всички суми са изплатени на неговия доверител, не прави искане за обезщетение и няма да се конституира като частен обвинител или граждански ищец /стр. 18/2 от делото на В PC/.

Пострадалият не е бил коституиран като частен обвинител или граждански ищец нито във фазата на ДП, нито в съдебна фаза.

През цялото време, докато се е движело наказателното производство, пострадалият не е имал друго процесуално качество, освен качеството на свидител.

При това положение въззивният съд намира, че жалбата е основателна.

Въпреки, че пострадалият е имал право да поиска да бъде конституиран и във фазата на ДП и в съдебна фаза, той не е поискал това нито лично, нито чрез упълномощения от него адвокат.

При положение, че няма процесуално качество на граждански ищец или частен обвинител, пострадалият не би могъл да се ползва от право да търси разноски, тъй като не е страна в процеса.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена. В частта за присъдените на пострадалия разноски същата следва да бъде отменена.

Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от НПК, Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ОТМЕНЯВА Присъда № 475 / 2018 г. на Районен съд - Видин, постановена по НОХ д. № 1266 /2018 г. по описа на същия съд в частта, с която поде. Ц.И.П. е осъдена да заплати на П.С.П. *** сумата 500 лева за процесуален представител на ДП.

ПОТВЪРЖДАВА Присъдата в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и/или протест.