ВГРД № 70-2019

Определение по Гражданско дело 70/2019г.

РЕШЕНИЕ №    47                                                                                         гр. В**** 21.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

                 2.В** М**

                                   

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В*** въззивно гражданско дело №70 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

Делото е образувано по   жалба от „В**“АД,гр.В**,ЕИК ***** против действията на ЧСИ Т**-постановление от 11.01.19г. по изп.д.№2019/09г.,с което е прието за събиране дължимо адвокатско възнаграждение в размер на 420лв.Подържа се,че сумата определена за събиране е прекалено завишена и не са налице условията за заплащането й,поради това,че делото не е с висока фактическа и правна сложност.Подържа се,че по делото от страна на адвоката на взискателя е извършено само образуване на изпълнително дело,за което съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения се дължи възнаграждение в размер на 200лв.Сумата, дължима по изпълнителното дело била събрана с налагането на запор по банковата сметка на длъжника-настоящия жалбоподател,поради което по изпълнителното дело други действия от страна на адвоката на взискателя не следвало да бъдат извършвани. Иска се да бъде постановено решение,с което размера на адвокатското възнаграждение,което следва да бъде събрано по делото бъде намален от 420лв. на 200лв. или въобще дължимите разноски за адвокатско възнаграждение да бъдат отменени.

Ответната страна е представила становище,в което оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното постановляние.Претендират се и направените по настоящето дело разноски.

В представените от съдебния изпълнител мотиви по чл.436,ал.3 от ГПК същият подържа,че жалбата е неоснователна.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в срок и от легитимирано да обжалва лице, поради което е допустима.

По съществото на жалбата

Съдът като взе предвид подадената жалба и производството по изпълнителното дело счита,че същата е неоснователна. Изп.д.№9/19г. на ЧСИ Т** е образувано по молба на Е. Ц*** С. *** против жалбоподателя за събиране на парично задължение в размер на 1 558,72лв.Към молбата за образуване на изпълнителното дело е представен договор за правна помощ на стойност 50 лв. между взискателя и адв.Милева за подаване на молба за издаване на изпълнителен лист по гр.д.№1595/18г. на ВРС и договор за правна помощ между взискателя и адв.Милева на стойност 370лв. за процесуално представителство за събиране на сумите по решението по гр.д.№1595/18г.С обжалваното постановление от 11.01.19г. съдебният изпълнител е приел за събиране направените от взискателя разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 420лв.

При така установената фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е неоснователна,поради което обжалваното постановление следва да бъде потвърдено.Съгласно чл.10 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е: за образуване на изпълнително дело - 200 лв. и т.2 за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 7.Съгласно при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.В настоящия случай сумата,която следва да бъде събрана е 1 558,72лв.При това положение размера на дължимото адвокатско възнаграждение по чл.10,т.2 от Наредбата се формира по следния начин:300лв. плюс 7% от 558,72лв. е равно на 339,11лв. умножено по една втора е равно на 169,55лв.За образуването на изпълнителното дело дължимото адвокатско възнаграждение е 200лв. плюс дължимото възнаграждение по чл.10,т.1 от Наредбата в размер на 169,55лв.-т.е. общия размер на дължимото минимално адвокатско възнаграждение е 369,55лв.Договореното и заплатеното адвокатско възнаграждение от взискателя за процесуално представителство по изпълнителното дело е 370лв. което е равно на минимума по Наредбата.В момента на образуване на изпълнителното дело и сключването на договор за правна помощ за процесуално представителство взискателя и неговия адвокат са в неизвестност дали дължимата сума ще бъде събрана още с налагане на запора или не.Поради това и съдът счита,че законосъобразно страните са договорили възнаграждение както за образуване на изпълнително дело /200лв./ ,така и за действия по събиране на вземането /169,55лв./.Следва да се има предвид,че причината за образуването на изпълнителното дело е поведението на длъжника-настоящ жалбоподател изразяващо се в липса на доброволно плащане на сумата дължима по силата на влязло в сила съдебно решение.Ако жалбоподателят не е искал да заплаща разноски за адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по бъдещо изпълнително дело,същият е разполагал с възможността да изпълни доброволно след влизане в сила на решението.

Сумата от 50 лв. по договора от 27.12.18г. между взискателя и адв.М** за подаване на молба за издаване на изпълнителен лист по гр.д.№1595/18г. на ВРС законосъобразно е включена за събиране от съдебният изпълнител.Процедурата по чл.404 и сл. от ГПК за снабдяване с изпълнителен лист е уредена в глава пета от ГПК “Изпълнително производство“,поради което правилно съдебният изпълнител е включил за събиране и тази сума.

         С оглед на горното обжалваното постановление следва да бъде потвърдено.

         С оглед изхода на спора на основание чл.78,ал.3 от ГПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по настоящето дело разноски за адвокатско възнаграждение за подаване на отговор в размер на 100лв.

Водим от горното Съдът

РЕШИ:

Потвърждава действията на ЧСИ Т** изразяващи се в 11.01.19г. по изп.д.№2019/09г.,с което е прието за събиране дължимо адвокатско възнаграждение в размер на 420лв.

Осъжда „В**“АД,гр.В**,ЕИК *** да заплати на Е. Ц** С. ***,ЕГН ********** направените по настоящето дело разноски за адвокатско възнаграждение за подаване на отговор в размер на 100лв.

На основание чл.437, ал.4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

                                     2.