ВГРД № 11-2019

Решение по Гражданско дело 11/2019г.

 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е №46

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание на двадесет и първи февруари

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. В.М.

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С.С.   гр . дело № 11 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на М.П. М. против действията на ЧСИ В.Т. по изп.д. №20127240400010 ,изразяващи се в отказ да извърши нова оценка по реда на чл.468,ал.4 и чл.485 ГПК.

Моли съда да отмени обжалваните ДСИ като счита,че разпоредбата на чл.435,ал.2,т.4 ГПК дава възможност на длъжника да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468,ал.4 и чл.485 ГПК,а не самата оценка,определена от ЧСИ с помощта на ВЛ.Смята,че насрочената продан е следваща първа продан и следва да се прилагат правилата ан чл.485 ГПК.

Взискателят „О…“АД-С… не е подал отговор.

ЧСИ В.Т… е изложила мотиви по обжалваните действия- чл.436,ал.3 ГПК. Пояснява,че първата публична продан е извършена още през 2012г. и до сега са проведени повече от десет продажби,поради което реда,предвиден в чл.485 ГПК е неприложим.Възможността за обжалване на оценката на недв.имот се прилага само за първата публична продан.

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по ч.жалба съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателят М.П. М. е длъжник по изп.дело №20127240400010, по което взискател е „О…“АД.

От приложеното копие на изп.д. №20127240400010 е видно,че изп. производство е образувано на 09.01.2012г. и тогаза е насрочена и извършена първа публична продан на недвижимия имот на длъжника.Настоящата публична продан,насрочена за 15.10.18г. до 15.11.18г. е единадесета по ред,както твърди самият жалбоподател.

При тези данни ВОС приема,че жалбата е допустима,а по същество неоснователна по следните съображения:

Видно от приложеното изп.д . №20127240400010 последната публична продан на недвижимия имот на длъжника е единадесета по ред в изпълнителното производство. Разпоредбата на чл.435,ал.2,т.4 ГПК дава възможност на длъжника да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468,ал.4 и чл.485 ГПК.В чл.468,ал.4 е посочено начина за определяне цена на движима вещ в първото обявление за продажбата й,а в чл.485 ГПК се сочи реда за определяне начална цена за публична продан.В ал.6 на чл.485 ГПК изрично се сочи,че тези правила се прилагат само при първата публична продан.Новата продан се извършва по реда на чл.494 ГПК,която действително препраща към правилата на първата продан,но също така е посочено,че цената е 90 на сто от цената при първата продан,т.е правилата по чл.485,ал.2,3 и 5 ГПК не се прилагат при новата продажба-чл.485,ал.6 ГПК.

При това положение съдът приема,че следва да потвърди действията на ЧСИ В.Т…ва относно реда за определяне цената на недвижимия имот,изнесен на публична продан

Предвид изложеното съдът

 

Р   Е   Ш     И :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ В.Т… по изп.д. №20127240400010 ,изразяващи се изразяващи се в отказ да извърши нова оценка на изнесен недвижим имот на публична продан по реда на чл.468,ал.4 и чл.485 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: