Т.Д. № 37-2018

Определение по Търговско дело 37/2018г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 26

           ВОС,търговско..............................................отделение

в закрито ……………………. заседание на двадесети февруари

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:В** В**                                                                                                                                                

                                                                             Членове:

                                                                                                                                                  

при секретаря………………………….. …………..………………………..…………и с участието на…………………….прокурора……………………………………..……изслуша докладваното от съдията В**................т.д.№37 по описа за 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

               На 20.02.19г. е постъпила молба от ищеца по делото,в която се подържа,че подаденото възражение от страна на ответника против издадената заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.№2140/18г. на ВРС е оттеглено.Подържа се,че поради оттеглянето не са налице процесуалните предпоставки за упражняване на правото на иск по чл.422 от ГПК,поради което настоящето дело следва да бъде прекратено.Претендират се направените по делото разноски.

            Съдът като взе предвид подадената молба и движението по ч.гр.д.№2140/18г. на ВРС счита,че молбата е основателна и следва да бъде уважена.Настоящето дело е образувано по искова молба подадена от ищеца с правно основание чл.422 от ГПК. Делото е заведено на 31.10.18г. ,поради постъпилото на 13.09.18г. възражение от страна на ответника против издадената по ч.гр.д.№2140/18г. на ВРС заповед за незабавно изпълнение и дадените с разпореждане от 14.09.18г. от ВРС указания за предявяване на иск.На 12.11.18г. по ч.гр.д.№2140/18г. на ВРС е постъпила молба от ответника по делото,в която същият уведомява съда,че е оттегля възражението против издадената заповед за изпълнение.

             С оглед направеното от страна на ответника оттегляне на подаденото възражение и влизането в сила на заповедта за изпълнение съдът счита,че за ищеца липсва правен интерес от предявяването на настоящия иск.С оглед липсата на положителната процесуална предпоставка-правния интерес от иска,съдът счита ,че производството по делото е недопустимо,поради което следва да бъде прекратено.

           Поради това,че с поведението си /подаването на възражение против заповедта за изпълнение/ ответника е станал причина за предявяване на иска ,същият на основание чл.78,ал.1 от ГПК следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски за държавна такса в размер на 3 271,74лв.

Водим от горното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Прекратява производството по делото.

         Осъжда „А**“ЕООД,гр.В**,ЕИК*** да заплати на „А**н** е**“,гр.Д**,ЕИК *** направените по делото разноски за държавна такса в размер на 3 271,74лв.

Определението може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в седмичен срок от връчването на препис от настоящето определение.

     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: