ВНОХД № 11-2019

Решение по Наказателно дело 11/2019г.

                                                Р Е Ш Е Н И Е №14

                                   гр.Видин 20.02.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение в   открито съдебно заседание - проведено на   четиринадесети   февруари    двехиляди и деветнадесета година   в   състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

                                                 ВЛ.С.            

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

 

при участието на   секретар Арт.А. и прокурора М.   К. , след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно ОХ дело №11  от   2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано   по въззивен   протест   от   прокурор   при   Районна Прокуратура гр.Видин   срещу   Присъда   №482 от   06.11.2018 г. постановена  по   НОХ  дело №755 от 2018 г. на   В.Районен   Съд,   с   която   подсъдимият  Ф.     Г.   Ф. ***6   с   ЕГН:********** е признат   за     невинен   и оправдан   по   обвинението   по чл.343в   ал.3 от   НК   във   вр.   с чл.343в ал.1   от   НК   във вр. с   чл.9 ал.2   предл.ІІ –ро   от   НК - в това,че   на   27.03.2018г. в гр.Видин ,от     участъка   на   кръстовището на **** „*****“ – В   към   входа   на   двора   на ****“ –Видин     управлявал   МПС - лек   автомобил   марка „*****“,модел   „*****“   с рег.№*****,собственост   на   Б.   В.     Н. от   гр.С.   ,без   съответно     свидетелство   за   управление   на   МПС    в   срока     на     изтърпяване     на   принудителна   административна    мярка     за     временно     отнемане   на   свидетелството   му   за   управление   на   МПС   наложена   му със   Заповед   за     прилагане     на   принудителна   административна   мярка   №17-0291 - 000324   ,издадена   на   28.11.2017г.   от   служител   на РУ –К. към ОД   на МВР –Видин ,влязла     в   законна   сила   на     13.12.2017 г.

       В   протестта     се     развиват  оплаквания   за  това ,че   от   събраните     по   делото   доказателства ,взети     в   тяхната съвкупност   и   взаимовръзка , може   да   се направи единствения  извод ,че   подсъдимия е   извършил     деянието   предмет     на     обвинението,но   въпреки   това   В.   РС   е     приел   че   е   налице   чл.9 ал.2   от НК   и     го   е   оправдал.Излага   се,че   материалния   закон   е   приложен   неправилно ,тъй   като   единствено   от обясненията   на     подсъдимия ,които     са   негова защитна теза   е   видно,че   св.Р.   Т.   му   е   наредил   да   премести   автомобила ,след   като   Ф.   му   е   казал ,че   няма     СУМПС.Сочи се,че   от   представените писмени     доказателства   е     видно ,колко   пъти   е   наказван подсъдимия   за   нарушения   по     ЗДвП ,но   не   си   е   взел   бележка   и     продължава   да   върши   престъпления.

       Иска     се     отмяна     на   оправдателната   присъда   и   признаване   на     подсъдимия   за     виновен    по   повдигнатото    му     обвинение,което   е    имал     в   първата   инстанция,както   и    налагането     на     същия   на     справедливо    наказание.

       Представителят на Окръжна Прокуратура гр.Видин е заявил   в съдебното заседание   на 14.02.2019 г.,че подържа протестта   и   моли   същия   да  бъде уважен,така както  е предявен .

       Подсъдимият     не    се е  явил   лично    в   съдебното   заседание   на   14.02.2019г. ,като е  бил  представляван      от  защитника си, който   е     оспорил   протестта   и е заявил, че     присъдата е  законосъобразна   ,обоснована   и   следва     да   бъде    потвърдена ,като     такава .

         ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД  - след като  разгледа въззивният   протест ,събраните   по делото доказателства, атакувания   съдебен акт  и взе в предвид становището на страните – прие   за установено   следното :

         Въззивният   протест  е  подаден  от надлежна страна -прокурор   от   РПрокуратура   гр.В. по НОХ дело   №755   от   2018г. на Видински  РС,с     право   и   интерес   да   протестира , подлежащ на   въззивен   протест  съдебен акт / Оправдателна   Присъда / - в законоустановения   срок  и   е     процесуално  ДОПУСТИМ.

         Разгледан   по същество е  НЕОСНОВАТЕЛЕН –поради   следното :

         За   да   се произнесе   с Присъда №482   от   06.11.2018г.   по   НОХ дело   №755   от   2018 г. - Видинският Районен   Съд     и      признае     подсъдимия   Ф.   Г.     Ф. ***6     с     ЕГН:**********   за  невинен   в   това,че   на  27.03.2018 г.   в   гр.В.    от     участъка   на   кръстовището на ****“ – Видин   към   входа   на   двора   *****“ –Видин     управлявал   МПС - лек   автомобил   марка „******“,модел   „****“   с рег.№**** ТК,собственост   на   Б.     В.   Н. от   гр.С.   ,без   съответно     свидетелство   за   управление   на   МПС   в   срока     на     изтърпяване     на   принудителна   административна     мярка     за     временно     отнемане   на   свидетелството   му   за     управление   на   МПС   наложена   му   със   Заповед   за     прилагане     на   принудителна   административна   мярка   №******   ,издадена   на   28.11.2017г.   от   служител   на РУ –К. към ОД   на МВР –В. ,влязла     в     законна     сила     на     13.12.2017 г.,като   го   оправдае   по   повдигнатото   му   обвинение   по   чл.343в ал.3   от   НК   във     вр.   с   чл.343в   ал.1   от   НК   във   вр.   с   чл.9 ал.2   предл.ІІ –ро   от   НК  - правилно е установил фактическата    обстановка    по    делото и правилно е  приложил   закона.

         Съдебният му   акт  не страда от  пороците изложени     във    възивния протест.

         В.Районен  Съд   е   установил с допустимите   от закона    доказателства, че на   27.03.2018г. свидетелят   по     делото   Р.   Т. ,който   изпълнявал     длъжността   ********   група   „*******“   в ******“   при   **********  и   бил    този ден   на     работа ,определяйки     реда     за     пропускане   на   моторни   превозни     средства   в     двора   в   сектор   „*******   при     ********   ,около 14.00 – 14.30   часа     разговарял     с     подсъдимия   , относно документите   необходими     за       регистрация     на     автомобил   на свидетеля     П.   В.     С.. ,който     чакал   на   гишето     в     сградата     на     „*********.Т.   му казал,че   като  му  дойде     реда , ще     види     дали     всичко     е   на     ред   и     ще   бъде   пропуснат.Подсъдимият попитал  дали    с     пълномощното    , което    носи     може     да     послужи    пред   КАТ ,при   което Т.   му   казал   да   премести   колата ,за   да   влязат   две     коли     в   двора     на     ******,които   били   странично .Подсъдимият   казал   на   св.Т.,че   няма   книжка ,при     което Т.     му     казал   „Давай, давай, че   ще   минеш   последен   ,а   може   и   да не    минеш“.Чувайки     тези   думи ,   подсъдимият  се    качил  в     автомобила   и   го     преместил     един   метър   назад ,за    да   минат   двете   коли,за     които   му   казал   св. Т. и   след  като те     минали ,той     преместил     автомобила     след     тях.Тогава   при     него     отишъл     св.Т.     и     му     казал   „Дай   си  книжката“,при     което  Ф.   му   казал, че     няма книжка   и     нали     му     казал     преди     това,след     което Т. попитал  къде е   шофьора   на   автомобила, при     което   той   му   казал,че   е     на     гишето     в  КАТ   и   двамата отишли   при     св.П.   С.   пред   гишето,като   св.Т.   казал    на  подсъдимия,че   трябва     да   му   састави акт   за извършено административмно   нарушение.Тогава   Ф.   му   казал,че автомобила   е   докаран   до  *****  от св.П. С.  и   той  не   го   е   шофирал ,а     го   е   преместил,защото именно   той /св. Т./ го   е накарал   да го премести,след   като   преди     това му   е     казал ,че   няма   шофьорска  книжка.По   разпореждане   на   св.Т. са     свалени     номерата     на     автомобила ,който   е   следвало   да     бъде     преригистриран от св.П.   С.    и       на     подсъдимият   Ф.   бил   съставен АУАН   за   това,че   управлява   МПС   без   шофьорска   книжка.В.   РС   е     установил   именно тази   фактическа   обстановка   правилно ,като   е   заключил,че   действително   автомобила   е       бил   преместен   от   подсъдимия,който   е     управлявал     МПС   в   срока   на   изтърпяване     на       принудителна     административна   мярка за   временно   отнемане     на   свидетелство   за   управление   на  МПС.Приел   е,че   действително   подсъдимия     към момента   на   извършване   на   деянието   е   бил   неправоспособен     водач     на     МПС,тъй   като   от   приложената   по   делото     Заповед   №**********   издадена   на   28.11.2017г.   от   служител   на   РУ-К. ********* ,влязла   в законна  сила   на 13.12.2017г. - СУМПС   му   е било   отнето до   заплащането   на   дължима  глоба.Действително   от   приложената   справка   по   делото   е видно,че   подсъдимия   е   наказван   многократно за    нарушения   по     ЗДвП.

           В.   РС   за   да   оправдае     подсъдимия, правилно     е     кредитирал     обясненията     на   подсъдимия,тъй     като   същите   са   във   връзка   с   показанията   на     св.П.С.,които   също   са   кредитирани ,като   последователни,логични ,непротиворечиви и   кореспондиращи   по   между   си   ,както   и     относими   към   предмета   на   делото.В   изложените   си   мотиви,към   присъдата   първоинстанционния   съд   задълбочено   е   изложил съображенията   си,защо   приема,че   се   касае   за   приложение   на   чл.9 ал.2 предл.ІІ- ро   от   НК , за   да   оправдае подсъдимия.Правилно е   посочил,че   подсъдимия   е   обяснил   на   св.Т. ,че   не     притежава   шофьорска   книжка,но   след   като     Т.   му   казал   да   премести     автомобила ,той     го     е     сторил , без   да подозира,че   това   обстоятелство   ще бъде  използвано  от Т.   ,за   да   му     състави   АУАН.Подсъдимият   с   поведението   си   не   е   застрашил   живота   и   здравето   на   околните   водачи   с   преместването   на   автомобила,което правилно   е   посочено   от   В. РС   в   мотивите   си.   При   това положение   става ясно ,че   обществената   опасност   на     деянието   извършено от   подсъдимия   е незначителна.

       Въззивната   инстанция   споделя   така   изложените мотиви на     първоинстанционния   съд   ,поради което    намира ,че    присъдата    е   законосъобразна     и обоснована.Не са   налице   оплакванията изложени    във въззивния  протест.За     да  признае     подсъдимия  за виновен ,обвинението     следва   да     е     безспорно     доказано   и   да     няма    никакви   съмнения,докато     по   производството е налице именно чл.9 ал.2 предл.ІІ ро от  НК.Не   е   престъпно   деянието   на     подсъдимия,въпреки   че   осъществява   призначите   на   предвиденото     престъпление,тъй   като   обществената му опасност     е     явно     незначителна .

         Въззивният съд   извърши   проверка на присъдата, независимо от основанието   посочено   в протестта - на основание чл.314 ал.1 от НК ,като я   намира     за законосъобразна   и   обоснована  и     при постановяването и не са   допуснати съществени нарушения   на процесуалните   правила.

         По   тези   съображения ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира   ,че следва   да   потвърди     присъдата    на   В.  Районен  Съд - като   законосъобразна  и   обоснована .      

         С оглед на гореизложеното и на основание чл. 338 от НПК във вр. с чл.334 т.6 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   Р           Е           Ш           И     :

 

       ПОТВЪРЖДАВА   ПРИСЪДА №482 от 06.11.2018г. по НОХ дело №755  от 2018 г.   на Видински    Районен Съд.

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ.

 

                                                                          

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: