ВГРД № 58-2019

Определение по Гражданско дело 58/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №45

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на деветнадесети февруари

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г.Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдията С. С.   гр . дело № 58 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на инж.М. М. Х. в качеството му на ЕТ „М….“-гр.С.- длъжник по изп.д. №20097240400553 на ЧСИ В.Т. с район на действие ОС-В..Жалбоподателят излага оплаквания за недължимост на сумите по изпълнителния лист,въз основа на който е образувано изп. производство и позовавайки се на Конституцията,НК,ЗЗД и ГПК иска от съда да реши правния спор съгласно законите на страната,а на лицата,извършили сочените в жалбата престъпления да се потърси наказателна отговорност.

Взискателят по изпълнителното производство „С…“ЕООД –гр.П…не е депозирал отговор,с който сочи,изпълнителното дело е заведено въз основа на издаден изпълнителен лист по решение на ОС-Пазарджик,споровете между страните са разрешени с влезли в сила съдебни актове и изп. дело на ЧСИ В. Т. е приключено на 14.12.18г..

ЧСИ В.Т. с район на действие ОС-В. е представила обяснения по чл.436,ал.3 ГПК като счита жалбата за недопустима,а по същество за неоснователна. Излага,че от длъжника-жалбоподател са събрани суми по изп. лист и след събиране на сумата и разноските делото е приключено.

ВОС се запозна с приложеното изп.д. №20097240400553 на ЧСИ В.Т… с район на действие ОС-В…. и достигна до следните изводи:

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изп. лист от 16.09.2005г. по гр.д. №73/2003г. на ОС-П…,с който ЕТ „М….“- е осъден да заплати на „С.“ЕООД,посочени в изп. лист суми.ЧСИ е предприел съответните изп.действия като е наложен запор върху пенсията на М.М.Х. и след погасяване на задължението производството е приключено с разпореждане от 14.12.18г. на ЧСИ В. Т..

Изложените в жалбата оплаквания не касаят изпълнителното производство.Споровете относно дължимостта на дадени суми се разрешава по граждански ред,а твърденията за извършени престъпления са предмет на наказателното право.

На практика жалбоподателят не сочи някакво конкретно изпълнително действие,което да обжалва.В чл.435,ал.2 ГПК изчерпателно са изброени ДСИ,които могат да бъдат обжалвани от длъжника и твърденията на жалбоподателя не попадат в нито една хипотеза.

Не може да се приеме,че жалбоподателят е трето лице ,срещу чието имущество е насочено изпълнението,тъй като в качеството си на едноличен търговец той отговаря с имуществото си като физическо лице.

Съдът намира,че не следва да разглежда по същество изложените в жалбата оплаквания,тъй като не е налице хипотезата на чл.435,ал.2 ГПК и жалбата се явява недопустима.

Водим от горното съдът

 

О   П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на инж.М.М. Х. в качеството му на ЕТ „М….“-гр.С.- длъжник по изп.д. №20097240400553 на ЧСИ В.Т.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.