ВГРД № 52-2019

Определение по Гражданско дело 52/2019г.

РЕШЕНИЕ

№  44

гр. В** 14.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

                2.В**М**

                                   

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №52 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

Делото е образувано по   жалба от П.А.С. от с.К** против действията на ЧСИ Т**-постановление от 19.11.18г. по изп.д.№735/18г.,с което е прието за събиране дължимо адвокатско възнаграждение в размер на 500лв.Подържа се,че сумата 500лв. определена за събиране е прекалено завишена и не са налице условията за заплащането й,поради това,че делото не е с висока фактическа и правна сложност.Подържа се,че общия размер на сумата,която следва да бъде събирана по изпълнителното дело е 1049,99лв.При така определения размер на задължението,което следва да бъде събрана , според жалбоподателя следва да бъде определено адвокатско възнаграждение 367лв.Иска се да бъде постановено решение,с което размера на адвокатското възнаграждение,което следва да бъде събрано по делото бъде намален от 500лв. на 367лв.претендират се и направените по настоящето дело разноски.

Ответната страна,уведомена за жалбата не е взела становище по същата.

В представените от съдебния изпълнител мотиви по чл.436,ал.3 от ГПК същият подържа,че жалбата е неоснователна.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в срок и от легитимирано да обжалва лице, поради което е допустима.

По съществото на жалбата

Съдът като взе предвид подадената жалба и производството по изпълнителното дело счита,че същата е неоснователна. Изп.д.№735/18г. на ЧСИ Т*** е образувано по молба на М.Д.К. против жалбоподателя за събиране на парично задължение в размер на 1049,99лв.С обжалваното постановление от 19.11.18г. съдебният изпълнител е приел за събиране направените от взискателя разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500лв.

При така установената фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е неоснователна,поради което обжалваното постановление следва да бъде потвърдено.Съгласно чл.10 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е: за образуване на изпълнително дело - 200 лв. и т.2 за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 7.Съгласно при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.В настоящия случай сумата,която следва да бъде събрана е 1049,99лв.При това положение размера на дължимото адвокатско възнаграждение по чл.10,т.2 от Наредбата се формира по следния начин:300лв. плюс 7% от 49,99лв. е равно на 303,50лв. умножено по една втора е равно на 151,75лв.За образуването на изпълнителното дело дължимото адвокатско възнаграждение е 200лв. плюс дължимото възнаграждение по чл.10,т.1 от Наредбата в размер на 151,75лв.-т.е. общия размер на дължимото минимално адвокатско възнаграждение е 351,75лв.Договореното и заплатеното адвокатско възнаграждение от взискателя е 500лв. Съдът в настоящия му състав счита,че така заплатеното адвокатско възнаграждение от взискателя не е прекомерно с оглед фактическата сложност на делото.След като дължимата сума не е събрана в рамките на времето от образуване на делото до образуването на настоящето дело,то е повече от очевидно,че се полагат усилия същото да продължи повече от обичайното време,което обстоятелство прави и така заплатения хонорар адекватен на необходимия труд.

   С оглед на горното обжалваното постановление следва да бъде потвърдено.

         Вън от горното съдът счита,че е недопустимо страните по делото да бъдат мотивирани да извършват допълнителни парични разходи като настоящите за удовлетворяване на чужди на тях интереси.

Водим от горното Съдът

РЕШИ:

Потвърждава действията на ЧСИ Т** изразяващи се в постановление от 19.11.18г. по изп.д.№735/18г.,с което е прието за събиране дължимо адвокатско възнаграждение в размер на 500лв.

На основание чл.437, ал.4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

                                      2.