ГР.Д. № 412-2018

Определение по Гражданско дело 412/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №17

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесети февруари

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

При секретаря                                                                 и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С.С.   гр . дело № 412 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

С отговора по чл.131 ГПК ответникът „Н….“-С. направил възражение по чл.119,ал.3 ГПК за неподсъдност на спора пред Окръжен съд-гр.Видин предвид правилата на специалната разпоредба на чл.115,ал.2 ГПК.

След служебна справка за предоставяне на данни по реда на Наредба №14/18.11.2009г.ВОС констатира,че ищцатаВ.В.Ш. е с постоянен адрес в гр. Н…,а настоящият от 13.12.2011г. е в А….

Според чл.115,ал.2 ГПК по искове за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател,какъвто е настоящият иск, искът се предявява пред съда,в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищаца,или по местонастъпване на застрахователното събитие.

Застрахователното събитие е настъпило извън пределите на страната- в Република С.,настоящият адрес на ищцата също е извън РБългария и остава единствано постоянният адрес,който е в гр. Н. като единствена възможност,определяща местната подсъдност на спора.

Ответниците са спазили срока за възражение предвид разпоредбата на чл.119,ал.3 ГПК,поради което ВОС намира молбата за основателна. По правилата на местната подсъдност-чл.115,ал.2 ГПК компетентен да разгледа спора е Окръжен съд-гр. Б…,в чийто съдебен район се намира постоянният адрес на ищцата.

По изложените съображения и на основание чл.119,ал.3 ГПК във връзка с чл. 115,ал.2 ГПК ВОС следва да прекрати производството по делото и го изпрати по подсъдност на Окръжен съд-гр.Б. ,за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№412/2018г. на Видински окръжен съд като го изпраща по подсъдност на Окръжен съд-гр.Б….

Определението не подлежи на   обжалване.

 

                       Окръжен съдия: