Т.Д. № 28-2017

Решение по Търговско дело 28/2017г.

                                                 РЕШЕНИЕ № 98

 

гр.Видин  

 

 

17.08.2017 г.

 

                                   В   ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание на седемнадесети август две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                               Председател: Г. Й.

при секретаря   ...................................... и в присъствието на прокурора ................................................         като разгледа докладваното от съдия   Г.Й.   търговско дело № 28 по описа за 2017     година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Делото е образувано по исковата молба на "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК...,със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. „Ц... „№ .., представлявано от П.П.П. -ликвидатор

със съдебен адрес:*** с правно основание: чл. 625 от ТЗ

В исковата молба се твърди ,че "С...." ЕООД - в ликвидация, има парични задължения, които не може да заплати.

Задълженията към датата на подаване на настоящата молба били следните :

-        11213.77 лв. към Националната агенция по приходите, от които 8 707.60 лв. -главница и 2 506.17 лв. -лихви, произтичащи от неизплатени суми за здравно и пенсионно осигуряване, както и данъчни задължения;

-        600.00 лв. към „Х..." ООД, ЕИК ...., адрес: гр. В..., ул. П.... № ... - по проформа фактура № 52/15.12.2014 г. за извършена оценка на машини,оборудване и инвентар;

-        2 016.63 лв. по граждански договори за счетоводно обслужване с Д. Ц.Д..., ЕГН **********, адрес: ***, от които 1 785.00 лв. -възнаграждения,   156.03   лв.   - осигурителни   вноски   Фонд „П..."   и   75.60 лв.   -осигурителни вноски НЗОК.

В исковата молба се поддържа ,че дружеството притежава движими вещи, но стойността на същите е многократно по-ниска от размера на задълженията. "С....." ЕООД- в ликвидация била спряло плащанията си и била в невъзможност да обслужва задълженията си.

С оглед на горното се иска :

  1. Да се открие производство по несъстоятелност на "С......" ЕООД - в ликвидация, ЕИК ...., седалище и адрес на управление: гр. В..., ул. Ц... № ..., представлявано от П. П. П.-ликвидатор.
  2. Да се определи начална дата на неплатежоспособността.

Към исковата молба е приложено уведомление по чл. 78, ал. 1 от ДОПК до ТД на НАП – В...- офис В...от 11.05.2017 г.

След като взе предвид събраните по делото доказателства Съдът прие за установено следното :

 

Ищецът „С...." ЕООД в ликвидация има парични задължения, които не може да заплати,като според ликвидатора на дружеството, задълженията на същото към датата на подаване на молбата за откриване производство по несъстоятелност в съда на 11.05.2017 г. са:

-        11 213.77 лв. към Национална агенция по приходите, от които 8 707.60 лв. - главница и 2 506.17 лв. -лихви, произтичащи от неизплатени суми за здравно и пенсионно осигуряване, както и данъчни задължения.

-        600.00 лв. към „Х...." ООД ЕИК .... гр.В... по проформа фактура №... г. за извършена оценка на машини, оборудване и инвентар.

-        2 016.63 лв. по граждански договори за счетоводно обслужване с Д.Ц. Д.,ЕГН **********, от гр.В...., от които 1 785.00 лв. възнаграждения, 156.03 лв. -осигурителни вноски във фонд „П....." и 75.60 лв. осигурителни вноски НЗОК.

При проверката на място в „С......" ЕООД - в ликвидация на вещото лице Р.К. са предоставени Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2014 г., 31.12.2015 г, 31.12.2016 г. и 11.05.2017 г. и Отчет за приходите и разходите за периодите от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г, от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. и от 01.01.2017 г. до 11.05.2017 г.

От Счетоводния баланс вещото лице дава заключение,че размерът на изискуемите и незаплатени от дружеството задължения към 11.05.2017 г. е 9000 лв.По счетоводни данни дружеството няма парични наличности в каса или по банкова сметка, *** „Други материални запаси" в размер на 15 х.лв., от продажбата на които биха могли да бъдат покрити тези задължения от 9 000 лв. От евентуалната продажба на материалните запаси на дружеството, имайки в предвид специфичността на тези материални запаси (стоматологични инструменти и приспособления), зависи погасяването на част от задълженията на същото и покриване разходите по несъстоятелността. Последното извършено плащане от дружеството е преди 24.01.2014 г. когато е била публикувана поканата до кредиторите в Агенция по вписванията „Търговски регистър".

Началната дата на неплатежоспособността на „С...." ЕООД - в ликвидация е 24.01.2014 г.според вещото лице. По счетоводни данни дружеството притежава краткотрайни активи - материални запаси, но поради тяхната специфика последните са трудно реализруеми и поради съществуващия недостиг на парични средства, то не е в състояние да покрие паричните си задължения.

Дружество „С...." ЕООД - в ликвидация не е пререгистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър в срок до 31.12.2011 г, поради което дейността му е прекратена на основание § 5, ал.2 от ПЗР на Закона за търговския регистър. То не реализира приходи поради неизвършване на дейност. Същото по балансови данни към 11.05.2017 г. притежава материални запаси на стойност 15 х.лв., поради което за покриване на част от задълженията от съществено значение е продажбата на тези материални запаси на дружеството.

 

По счетоводни данни дружеството е реализирало загуби през последните три години от функционирането си, като след стартирането на процедурата по ликвидация на дружеството през 2015 г. е реализирало печалба от ликвидация в размер на 7000 лв., а през 2016 г. е реализирало печалба от ликвидация 9000 .лв. и до 11.05.2017 г. не е реализирало нито печалба нито загуба. Капиталът на дружеството е отрицателна величина към 31.12.2014 г. и към 31.12.2015 г. и положителна величина към 31.12.2016 г. и към 11.05.2017 г., което се дължи на отписани през 2016 г. задължения към НАП в размер на 10 х. лв

Общата стойност на краткотрайните материални активи по баланса на дружеството към 11.05.2017 г. е 15 000.00 лв., а размерът на задълженията на дружеството към тази дата е 9 000.00 лв. и превишението на краткотрайните материални активи спрямо задълженията е 6000.00 лева, или 166.67%. Също така може да се каже, че размерът на обезпечението на задълженията от 9000.00 лева с краткотрайни активи е 166.67%, което се дължи на отписаните през 2016 г. 10х. лв. задължения към НАП.

Коефициентите за бърза, незабавна, абсолютна и обща ликвидност са изчислени от експертизата на база данните от Счетоводните баланси на дружеството към 31.12.2014 г. 31.12.2015 г, 31.12.2016 г. и 11.05.2017 г. и са подредени от вещото лице в таблица на л.85 от делото.                               

Показателите за ликвидност - коефициентите на обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност на „С...." ЕООД - в ликвидация към 11.05.2017 г. са:

Коефициентът на обща ликвидност на дружеството е 1,6667 .Коефициентът показва, че при реализацията на краткотрайните активи дружеството може да покрие около 166,67% от краткотрайните си задължения. За норматив на общата ликвидност се приема коефициент 1.00.

Коефициентът на бърза ликвидност на дружеството е нула.Коефициентът показва, че при събиране на краткосрочните си вземания дружеството ще бъде в състояние да покрие 0.00% от краткотрайните си задължения.

Коефициентът на незабавна ликвидност на дружеството е нула.Този коефициент би трябвало да клони към 1. При условие, че той е 0, това е доказателство, че дружеството изпитва големи затруднения на паричните средства.

Коефициентът на абсолютна ликвидност на дружеството е нула.Този коефициент би трябвало да клони към 1. При условие, че той е 0, това е доказателство, че дружеството изпитва големи затруднения на паричните средства.

Показателите на финансова автономност са коефициентите на финансова автономност и задлъжнялост.Коефициентът на финансова автономност на дружеството е 0.6667 .Собственият капитал на дружеството би следвало да бъде минимум една трета от всички задължения, за да се осигури възможност за разплащане за дълъг период от време. За общ норматив на финансова автономност се приема коефициент 0.33. Стойността на коефициента показва, че дружеството при реализация на наличните материални запаси ще може да покрие задълженията си.

Коефициентът на задлъжнялост на дружеството е 1.50 .Положителната стойност на коефициента говори за възможност на дружеството да обслужва изискуемите си задължения при реализиране на наличните си материални запаси.

Финансовите резултати на дружеството по счетоводни данни към 11.05.2017 г. с натрупване са 0.00 лв., поради липсата на приходите от продажби, дължащо се на неизвършвана стопанска дейност и състояние на ликвидация на дружеството. Липсата на обороти от стопанската дейност и привидно достатъчната наличност на краткотрайни активи от дружеството, спрямо задълженията му показва, че финансовите му затруднения не са с временен характер, а имат траен и необратим характер.Дружеството не е било в състояние да покрива краткосрочните си задължения за посочения период.

По счетоводни данни към 11.05.2017 г. дружеството не притежава материални и нематериални дълготрайни активи.

Дружеството по счетоводни данни към 11.05.2017 г. не притежава краткотрайни финансови активи.

Дружеството по счетоводни данни към 11.05.2017 г. няма краткосрочни вземания с падеж до 1 година.

Стойността на притежаваните от „С...." ЕООД-в ликвидация към 11.05.2017 г. краткотрайни активи е 15 х.лв. и са описани подробно в таблица на л.88 от делото.Краткотрайните материални активи на „С...." ЕООД - в ликвидация към 11.05.2017 г. от 15 х.лв. са достатъчни за покриване на текущите задължения на дружеството от 9 000.лв., в случай, че се намери купувач за същите активи, поради тяхната специфика.

Счетоводството на „С..." ЕООД - в ликвидация през периода 2014 г. до 11.05.2017 г. е водено редовно, но липсата на пререгистрация в Агенция по вписванията-Търговски регистър, липсата на помещения, в които да упражнява дейност дружеството и липсата на парични средства са пречка същото да упражнява стопанска дейност и да покрива задълженията си.

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира за установено от правна страна следното :

 

За да бъде открито производство по несъстоятелност следва да са налице при условията на кумулативност предпоставките на сложния фактически състав, установен в разпоредбите на чл. 608, чл. 625, ал. 1 и чл. 631 от ТЗ, съответно на чл. 742 от ТЗ, а именно: да е подадена пред компетентния съд писмена молба от някое от лицата, посочени в разпоредбата на чл. 625 от ТЗ, съответно от лицата по чл. 742, ал. 2 от ТЗ; длъжникът да е търговец по смисъла на чл. 1 от ТЗ; да е налице изискуемо парично задължение на длъжника, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й, или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане; да е налице неплатежоспособност на длъжника по смисъла на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, евентуално да се установи свръхзадълженост съгласно чл. 742, ал. 1 от ТЗ, ако длъжникът е капиталово търговско дружество; затрудненията на длъжника да не са временни, а състоянието на неплатежоспособност да е обективно и трайно.

Налице е трайноустановена практика на ВКС, че неплатежоспособността е обективно финансово състояние на длъжника и състоянието на неплатежоспособност следва да се прецени от съда въз основа на цялостен анализ на доказателствата за икономическото състояние и възможността длъжникът да изпълнява паричните си задължения спрямо всички кредитори към момента на постановяване на решението. От значение за икономическото състояние са показателите за ликвидност, които представляват количествени характеристики на способността на длъжника да изплаща текущите си задължения с краткотрайните активи, т. е. релевантно за определяне икономическото състояние на длъжника е това имущество, което е бързоликвидно, като освен показателите за ликвидност, съдът може да обсъди и други, обуславящи финансовото състояние на търговеца - коефициентите на финансова автономност и на задлъжнялост. След анализ на показателите следва да се определи каква е тенденцията в дейността на дружеството - за влошаване или за подобряване, съобразно балансите за съответните години. Началната дата на неплатежоспособността съдът следва да определи, като съобрази общото икономическо състояние на длъжника, съобразно изведените критерии, и момента на спиране на обслужване на задълженията, като от значение е не само най-старото непогасено задължение, а общото икономическо състояние на длъжника и момента, когато е спрял плащанията към кредиторите си, а не към отделен кредитор. В този смисъл са постановените от ВКС на основание чл. 290 ГПК и задължителни за долустоящите съдебни инстанции: Р. № 32/17.06.2013 г. по т. д. № 685/2012 г. на I т. о.; Р. № 33/07.09.2010 г. по т. д. № 915/2009 г. на II т. о.; Р. № 118/09.08.2013 г. по т. д. № 1042/2012 г. на I т. о.; Р. № 54/08.09.2014 г. по т. д. № 3035/2013 г. на II т. о.; Р. № 71/30.04.2015 г. по т. д. № 4254/2013 г. на I т. о.; Р. № 25/21.03.2014 г. по т. д. № 4356/2013 г. на II т. о.

   В настоящия случай са налице предвидените от закона процесуалноправни предпоставки - сезираният съд е този по седалището на ответника към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност и се явява компетентен по смисъла на разпоредбата на чл. 613 от ТЗ.

   Съгласно разпоредбата на чл. 625 от ТЗ писмена молба до съда за откриване на производството по несъстоятелност могат да подават длъжникът, съответно ликвидаторът или кредитор на длъжника по търговска сделка, Националната агенция за приходите за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане. В конкретния случай, съдът е сезиран с молба от ликвидатор , който се явява легитимирано лице по смисъла на чл. 625 от ТЗ.

   Налице е и втората предпоставка за откриване на производството - длъжникът е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ, предвид правно организационната си форма като търговско дружество.

   Разпоредбата на чл. 608 от ТЗ урежда следващите описани по-горе предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност, като посочва, че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение на длъжника, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й, или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане.В конкретния случай паричното задължение на длъжника произтича от задължения към НАП и физически лица за извършени от тях услуги. Неплатежоспособността съгласно чл. 608, ал. 1 от ТЗ е обективно състояние. Тя е свързана с невъзможността на длъжника да изпълнява своите изискуеми парични задължения към определени категории кредитори, чиито вземания произтичат от сделки, свързани с търговската дейност на длъжника.

   Търговски са сделките, сключени от търговеца при и по повод на извършване на занятието му, а също така и абсолютните търговски сделки, изброени в чл. 1, ал. 1 от ТЗ, независимо от качеството на страните (чл. 286 от ТЗ). От своя страна публичните задължения на търговеца са установени в ДОПК и са такива за данъци, мита, такси. Във всички случаи, независимо от това дали се касае за задължение по търговска сделка, или за такова от публичен хапактер, следва да се установи, че същото е действително и съществува към момента на произнасяне на съда по молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Задължението следва да е изискуемо, т.е. падежът му да е настъпил, за което се прилагат общите правила на гражданското право.  

   В разглеждания случай безспорно се установява от събраните доказателства, че ответникът има изискуеми парични задължения към кредитори , които не е платил. В тежест на търговеца-длъжник е да докаже, че не е спрял плащанията към кредитори, което не е сторено в производството. Дружеството –ищец , което носи доказателствената тежест за това, не ангажира в производството по несъстоятелност доказателства, обуславящи извод, че затрудненията му за извършване на плащанията са временни или че разполага с достатъчно имущество за покриване на задълженията си, без опасност за интересите на кредиторите (по аргумент от чл. 631 от ТЗ).

По делото не се установява плащане на изискуеми задължения на ищцовото дружество на кредиторите.

   По изложените съображения, съдът намира за доказано, че ищцовото дружество е в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608 от ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълни свои изискуеми парични задължения по търговски сделки.

   Следва да се приложи в случая презумпцията на чл. 608, ал. 2 от ТЗ, по силата на която неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията.

   След съвкупен анализ на посочените по-горе доказателства съдът прави извода за влошено финансово-икономическо състояние на ответното дружество. Съобразявайки посочените от вещото лице коефициенти на ликвидност, финансова автономност и задлъжнялост, съдът приема, че ответното дружество е в нестабилно финансово състояние, силно зависимо от кредиторите си, с текущи задължения, които не са обезпечени с краткотрайни активи и съответно не биха могли да бъдат погасени в срок. Установените неплатени задължения на дружеството ,свързани с търговската му дейност, съдът намира, че водят до обективното състояние на ответното дружество да не може да погасява задълженията си, и то вече с необратим характер.

До този извод води анализът на заключението на вещото лице.

Показателите за ликвидност изразяват способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, в които не се включват разходите за бъдещи периоди. Показателите за ликвидност се определят като коефициенти, при изчислението на които се съпоставят активи и задължения.Базовата величина, ползвана за намиране на отделните коефициенти, е различна -краткосрочни задължения и текущи задължения.Показателите за ликвидност отразяват възможностите на предприятието да покрие задълженията си в даден момент, обикновено балансова дата. Особено показателен от тази гледна точка е коефициентът за абсолютна ликвидност, който характеризира платежоспособността на предприятието, при положение че падежите на текущите задължения са близки до балансовата дата. Коефициентите на обща и бърза ликвидност за този момент дават твърде условна оценка за платежоспособността на предприятието, защото в техните елементи има вероятност да са включени много бавноликвидни или даже трудноликвидни активи .При съпоставянето на определени активи с краткосрочните или текущите задължения е нормално да се получи коефициент около единица. Желателно е коефициентите за ликвидност да превишават единица, което означава, че предприятието разполага с повече краткотрайни активи от задълженията му към балансовата дата. При тези условия, степента на риска предприятието да изпадне в състояние на невъзможност за посрещане на задълженията си, е твърде малка. От заключението на вещото лице е видно, че предприятието няма краткосрочни вземания и налични парични средства, с които да покрие задълженията си към кредиторите затова и коефициентите за ликвидност са нула.

Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност. Те характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал. В счетоводния баланс задълженията към кредиторите са посочени като дългосрочни и краткосрочни пасиви, които обхващат неуредените разчети към доставчиците, към банките кредитори, към клиентите, предоставили аванси срещу бъдещи продажби, към персонала, към държавния и общинските бюджети за начислени и невнесени данъци, към осигурителните фондове за начислени, но невнесени социални и здравни осигурителни вноски, приходите за бъдещи периоди и други. В случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица,както е в настоящия случай, е налице превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието и обратно.Дружеството има материални запаси в размер на 15 000 лв.,но тези активи са специфични-силно амортизирана стоматологична техника и трудно могат да бъдат реализирани.В същото време дружеството не извършва стопанска дейност и финансовите му затруднения имат не временен ,а постоянен и необратим характер съгласно заключението на вещото лице .

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЧАЛНАТА ДАТА НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

Първоначалният ищец не сочи конкретна начална дата на неплатежоспособността.Непосочването на конкретна начална датата на неплатежоспособността на търговеца - длъжник от страна на молителя не води до неяснота на претендираното искане. Затова и липсата му не се явява порок, релевантен за редовността на молбата по чл. 625 ТЗ, нито сама по себе си се отразява на допустимостта на заявено за първи път искане на надлежна страна в процеса за определяне на друга конкретна начална дата /Решение № 56 от 10.09.2014 г. на ВКС по т. д. № 3057/2013 г., II т. о., ТК, докладчик председателят В.А./. Несъстоятелността, уредена по действащото законодателство като производство за универсално принудително изпълнение е преди всичко граждански процес, в частност -изпълнителен процес и по силата на изричната разпоредба на чл. 621 ТЗ субсидиарно приложими в производството по несъстоятелност, при липса на специални правила, са нормите на ГПК.Следователно, при отсъствието на специални разпоредби в гл. IV "Н...." относно необходимото съдържанието на молбата по чл. 625 ТЗ, извън въведените с чл. 628, ал. 2 и ал. 3 ТЗ задължителни изисквания, вкл. с оглед предвидените в специалната норма на чл. 621а ТЗ, за съответно приложими следва да се приемат процесуалните разпоредби на общото исково производство, включващи и чл. 127, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК на р. I, гл. ХIII ГПК.Това означава, че преценката за редовността на молбата по чл. 625 ТЗ, следва да се извърши с оглед на визираните реквизити по чл. 127, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК, но при отчитане на особения и предмет и на обстоятелството, че начална дата на неплатежоспособността на длъжника е задължителен елемент от решението за откриване на производство по несъстоятелност. Поради това, при констатирано наличие на състояние на неплатежоспособност, респ. свръхзадълженост по см. на чл. 742, ал. 1 ТЗ, съдът всякога е задължен да определи същата въз основа на анализ на цялостното финансово и икономическо състояние на търговеца, независимо от заявената или твърдяната от страните в хода на производството дата. Съобразено обстоятелството, че именно върху определената от съда начална датата на неплатежоспособност, настъпват и правните последици на влязлото в сила решение, с което искането е уважено и формираната от него сила на пресъдено нещо се разпростира спрямо всички, вкл. неучаствалите в производството кредитори, дава основание да се приеме, че непосочването на конкретна начална датата на неплатежоспособността на търговеца - длъжник от страна на молителя не води до неяснота на претендираното искане.

Съгласно задължителната практика на ВКС, изразена в решения: № 64 от 23.03.2010 г., по т. д. № 959/2009 г. на II т. о., № 115/25. 06.2010 г., по т. д. № 169/2010 г. на II т. о., № 90/20.07.2012 г., по т. д. № 115/2011 г. на I т. о. и др. началната дата на неплатежоспособност се определя с оглед на цялото икономическо състояние на длъжника към момента на постановяване на съдебното решение, а не само с оглед на последното извършено плащане от същия към определен кредитор или кредитори.

След анализ на събраните по делото доказателства на съдът намира ,че като начална дата на неплатежоспособността следва да се определи 24.01.2014 г.,тъй като след анализ на финансовото състоянише на дружеството вещото лице сочи именно тази дата като начална дата на неплатежоспособността.

 

Поради липса на налично имущество на длъжника за покриване на началните разноски на производството по несъстоятелност и на основание Чл.632 ТЗ във връзка с Чл.629бТЗ в с.з. на 23.06.2017 г. ищецът е поканен в срок от един месец да внесе разноските в размер на 6 000 лв.предварително.Ищецът е уведомен за това в с.з. ,но не е предплатил първоначалните разноски в производството по несъстоятелност в указания срок.

         При така установената фактическа обстановка Съдът прие за установено от правна страна следното :

Съгласно разпоредбата на Чл. 632 ал.1 ГПК когато наличното имущество е недостатъчно за покриване на началните разноски и ако разноските не са предплатени по реда на чл. 629б ТЗ , съдът обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, определя началната й дата, открива производството по несъстоятелност, допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки, постановява прекратяване дейността на предприятието, обявява длъжника в несъстоятелност и спира производството. В този случай съдът не постановява заличаване на търговеца от търговския регистър.

Поради всичко изложено, съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на решение по  чл. 632, ал. 1 от ТЗ. Налице е неплатежоспособност на длъжника, тъй като той е спрял плащане на задълженията си, като началната дата на това съгласно представените с молбата приложения по чл. 628 ТЗ следва да бъде 24.01.2014 г.

Длъжникът не разполага с имущество ,което да е ликмидно и да покрие разноските по несъстоятелността ,а финансовите му затруднения имат траен и необратим характер.Поради това и следва да се обяви ответното дружество в неплатежоспособност с начална дата 24.01.2014 г., да се открие производство по несъстоятелност, да се допусне обезпечение чрез налагане на запор върху цялото движимо имущество и вземанията на длъжника, както и обща възбрана върху недвижимите имоти, да се прекрати дейността на предприятието на длъжника, да се обяви длъжника в несъстоятелност и да се спре производството,като диспозитивът на решението се съобрази и с разпоредбата на Чл.711 ал.1 ТЗ във връзка с Чл.710 ТЗ.

 

       ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ :

Разноски не следва да се присъждат ,тъй като същите са за зметка на дружестово.

Водим от горното и на основание чл.632 ал.1 от ТЗ във връзка с Чл.711 ал.1 ТЗ във връзка с Чл.710 ТЗ съдът

 

Р     Е     Ш     И       :

 

 

ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на "С..." ЕООД - в ликвидация, ЕИК....,със седалище и адрес на управление: гр. В..., ул. „Ц.... „№ .... ,като определя началната и дата 24.01.2014 г.

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК....,със седалище и адрес на управление: гр. В..., ул. „Ц.... „№ ....

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ чрез налагане на запор на цялото движимо имущество и сметки на "С......" ЕООД - в ликвидация, ЕИК....,със седалище и адрес на управление: гр. В..., ул. „Ц... „№ ...,както и обща възбрана върху недвижимите имоти на "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК...,със седалище и адрес на управление: гр. В..., ул. „Ц.... „№ ....

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК....,със седалище и адрес на управление: гр. В..., ул. „Ц.... „№ ....

ЛИШАВА длъжника "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК...,със седалище и адрес на управление: гр. В...., ул. „Ц.... „№ ... от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелността.

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК.....,със седалище и адрес на управление: гр. В...., ул. „Ц... „№ ....

ОБЯВЯВА "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК....,със седалище и адрес на управление: гр. В...., ул. „Ц... „№ ... В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

СПИРА производството по несъстоятелност по т.д. №28 год. по описа на Видински окръжен съд за 2017 г. срок от една година от вписване на решението в Търговския регистър.

УКАЗВА на "С..." ЕООД - в ликвидация, ЕИК....,със седалище и адрес на управление: гр. В..., ул. „Ц.... „№ .... и неговите кредитори, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението, по молба на длъжника или на кредитор, ако те удостоверят, че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б от ТЗ в размер на 5000 лева.

УКАЗВА на длъжника "С...." ЕООД - в ликвидация, ЕИК.....,със седалище и адрес на управление: гр. В...., ул. „Ц... „№... и неговите кредитори, че ако в срока по чл. 632, ал. 2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

Указанията да се съобщят на кредиторите чрез вписване в книгата по чл. 634в от ТЗ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от датата на вписването му в Търговския регистър пред Софийски апелативен съд .

Препис от решението да се изпрати незабавно на Агенция по вписванията -Търговски регистър съгласно чл.622 от ТЗ за вписване.

Делото да се докладва след изтичане на едногодишен срок от вписване на решението в търговския регистър.

 

                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: