Т.Д. № 61-2017

Решение по Търговско дело 61/2017г.

                                       Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-4

 

                                             Гр.В.

 

                                            18.02.2019 г.

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на осми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

при секретаря   В. К. ............................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. т.д. дело №61     по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

Делото е образувано по исковата молба на „ Г. – в. т." ЕООД, ЕИК,.. със седалище и адрес на управление: гр. В., К. „Г. представлявано от Т. И. Й. - Управител, чрез М. К. Н. -юрисконсулт- пълномощник и от ЕТ „Ф.-Г-И. Й." ЕИК. със седалище и адрес на управление: гр. В. бензиностанция, представлявано от Управителя И. Т. Й. чрез адв. И. В. – ВдАК със съдебен адрес ***,„Г. против

1.„Ф.   -   Г"   ООД,   в   несъстоятелност,   ЕИК ., със седалище и адрес на управление: гр. В. с Управител И. Т. Й. и представлявано от Синдика Р. Г. *** , тел:.. и

 1. „Т. Б." АД, ЕИК.. със седалище: гр. С. 1000, р-н.. ул… представлявано от В. Г. В. М. С. Ш. и А. П. Ц.– Б..

Искът е с правно основание: чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 167, ал. 3 от ЗЗД, вр. с чл. 166, ал. 2 ЗЗД, вр. с чл. 167, ал. 3 ЗЗД, вр. с чл, 170 ЗЗД и чл. 137 ТЗ

Поддържа се в исковата молба ,че исковете, които се предявяват срещу двамата ответници са за прогласяване на нищожността на договорни ипотеки, сключени между тях върху определени недвижими имоти ,описани по- долу. Една част от недвижимите имоти, предмет на договорните ипотеки, към настоящия момент били изключителна собственост на първото ищцово дружество, а друга част на втория ищец. Ищците независимо че не са страна по тези договори за учредяване на ипотеките, имали пряк правен интерес да установят тяхната нищожност, доколкото тези договорни ипотеки пряко рефлектирали върху правната им сфера, тъй като засягали правото им на собственост върху ипотекираните имоти.

Синдикът на ответното дружество „Ф.-Г" ООД/ в несъстоятелност/ при изготвяне на списъка за предявените и приети вземания на основание чл. 685 във вр. с чл. 686, ал. 1, т. 1 от ТЗ /Доказателство № 40/ бил приел изцяло предявеното вземане на втория ответник „Т. Б. „АД, като кредитор по следните Договори за банков кредит: а/Договор за банков кредит № 000-236-001 от 20.03.2007 год в размер на главница - 6 870 353.33 лв и лихва - 818 582.68 лв.; б/ Договор за банков кредит № 000-253-001 от 13.04. 2007 год в размер на главница - 682 981,45 лв и лихви- 61073,28 лв; в/ Договор за банков кредит № 0055-156-001 от 09.12.2009 год. в размер на главница 870 401,81 лв и лихви 146 605,08 лв.

В Списъка за приети вземания синдикът в графата за „обезпечено" вземане бил записал, че така приетото вземане е обезпечено по реда на чл. 722 ал. 1 т.1 от ТЗ, което означавало, че вземането е обезпечено с договорна ипотека, в която са включени и описаните по- долу недвижими имоти, собственост на ищците и предмет на настоящият иск.

Исковете били процесуално допустими, защото имали за предмет право на собственост на трети лица върху имотите от масата на несъстоятелността на длъжника - ответното дружество „Ф.- Г" ООД/н/ и завеждането им след открито производство по несъстоятелност се допускало по изключението на чл. 637, ал. 6, т. 1 от ТЗ.

Поддържа се в исковата молба ,че с Решение № 157 от 10.10.2014 год., постановено от Видински окръжен съд по гр. д. № 467/2013 год. по отношение на първият от ответниците „Ф.-Г" ООД било открито производство по несъстоятелност.

 1. С Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 084 том II, рег. № 2418, н. д. № 284 от 2007 год., вписан в Службата по вписвания В. с вх. Рег. № 3033 от 20.04 2007 год., Акт № 84, том II, д. № 2364/07 год., парт. книга 7787,17804 ответникът „Ф. - Г" ООД като трето лице -ипотекарен длъжник на основание чл. 4 от Договора за встъпване в дълг от 20.03.2007 год. към Договор за банков кредит № 000-236-001/20.03.2007 год.със шест броя Анекси към него - между „Т. Б." АД гр. С. като Кредитор и „Р." ООД гр. В. /сегашно наименование „Ф.“ ЕООД/ като кредитополучател, „Ф.-Г" ООД като трето лице - солидарен длъжник чрез представителя си И. Т. Й.- Управител, учредил в полза на кредитора - вторият ответник „Т. Б." АД гр. С. първа по ред договорна ипотека, върху недвижими имоти, подробно описани в представеният с исковата молба нотариален акт за учредяване на договорна ипотека , между които и за:

а/ Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В. в местността „Е. Б. с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин осемдесет и чети кв. м. / при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 на ЕТ „Ф.-Г И. Й.- Гр. В.;

б / Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. м./ при граници и съседи: Кад.№ 000181- полски път; имот № 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.; Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на насл. на Г. Г. и К. Ц.;

в/ В УПИ III: Паркинг   с площ 4 800/ четири хиляди и осемстотин /

кв.м.

г/. Газостанция с площ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м.;

д/ Открит паркинг с площ 2 000- две хиляди кв. м.

В Цитирания Нотариален акт на стр. 2 в пункт втори било записано „на основание чл. 4 от Договор за встъпване в дълг от 20.03.2007 год,„Ф. - Г" ООД гр. В. .... учредява в полза на Кредитора- „Т. Б." АД гр. С.  първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими   имоти,   собственост на дружеството ,   като имотите подробно са описани в приложеният нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти собственост на трето лице.

Твърди се ,че в случая към момента на учредяване на договорната ипотека - 20.04.2007 год. ответникът „Ф.- Г" ООД гр. В. не бил собственик на ипотекираните имоти, поради което договорът бил нищожен на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД като противоречащ на закона, а именно на разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД .Съгласно чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД нищожни били договорите, които противоречат на закона, а съгласно чл. 167, ал. 3 от ЗЗД ипотеката може да се учреди само върху имоти, които при сключване на договора принадлежат на лицето, което я учредява.

При учредяване на гореописаната договорна ипотека, третото лице „Ф.-Г"ООД - ипотекарен длъжник въз основа на сключен Договор за встъпване в дълг от 20.03.2007 год., видно от цитираният Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице-нот.акт № 084 том II, рег. № 2418, н. д. № 284 от 2007 год., вписан в Службата по вписвания В. с вх. Рег. № 3033 от 20.04 2007 год., Акт № 84, том II, д. № 2364/07 год, парт. 7787,17804, при доказване на собствеността си пред Нотариус Ц. Д., вписана под № 025 в регистъра на Нот. камара на Р Б., с район на действие-Районен съд гр. В. бил представил следните документи, установяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона, а именно:

1.1. ДОГОВОР за покупко - продажба на недвижим имот-частна общинска собственост от 02.06.1997 год., на О. В., вписан във входящ двоен регистър на СВ гр. В. под № 1874 на 02.06.2007 год, том 170, №43, парт. 58 / вместо 158 / .От това приложено доказателство се виждало, че О. гр. В.е продала на ищеца ЕТ „Ф. - Г – И. Й." следните недвижими имоти, а именно:

а/ 7264 кв.м.- недвижим имот- частна общинска собственост представляваща парцел II от масив 65 по плана на гр. Д. о. гр. В. — имот по раздел II, т. 1 от договорната ипотека.

б/ 5474 кв. м.- недвижим имот- частна общинска собственост, представляваща парцел 8 от масив 65 по плана на гр. Д. о. В. - имот по раздел II, т. 1. от договорната ипотека.

Това означавало, че тези два имота не са били собственост на третото лице ипотекарен длъжник „Ф.-Г" ООД към момента на учредяване на ипотеката, а са били собственост на ЕТ „Ф.- Г – И. Й..

Тези имоти не са предмет на настоящият иск

1.2. ДОГОВОР за покупко - продажба на недвижим имот- частна общинска собственост от 16.07.1999 год., на О. В., вписан във входящ двоен регистър на СВ гр. В. под № 1155 на 16.07.1999 год., том I, № 260, парт. 199, стр. 43 .От това приложено доказателство се виждало, че О. гр. В. е продала на ищеца ЕТ „Ф.- Г- И. Й." следния недвижим имот:

- 5 066 кв.м.- недвижим имот- частна общинска собственост, за които е придобито право на строеж, представляващ парцел 9 от масив 65 по плана на гр. Д. о. гр. В. - имот по раздел II, т. 1. от договорната ипотека.Това означавало, че този имот не е бил собственост на третото лице ипотекарен длъжник „ Ф.-Г" ООД, към момента на учредяване на ипотеката, а е бил собственост на ищеца „ ЕТ „Ф.-Г – И. Й.".

Този имот не е предмет на настоящия иск

1.3.НОТАРИАЛЕН АКТ № 31, том IV, н.д.№ 1707 от 1996 год. на РС Видин .

От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник-ответникът „Ф.-Г" ООД/н/ е бил собственик, а че по време на учредяване на ипотеката ищецът ЕТ „Ф.-Г – И. Й." гр. В. е бил собственик на следния ипотекиран недвижим имот: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ със сервиз за техническо обслужване със застроена площ от 298 кв. м.; СГРАДА на бензиностанцията със застроена площ от 248 кв. м. състояща се от два етажа и сутерен ; ДВА БРОЯ стоманени козирки от 210 кв. м. и 195 кв. м.; АВТОМИВКА със сервиз за техническо обслужване със застроена площ от 387 кв. м., ведно с отстъпено право на строеж от 5 декара общински терен находящ се в землището на гр. Д., извън регулационният план в източната част на път Е-79 при километър 15+ 700.

Тези два имота не са предмет на настоящият иск

1.4. НОТАРИАЛЕН АКТ № 133, т. I, н.д. № 300 от 1997 год. на ВРС

От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник -ответникът „Ф.-Г" ООД/н/ е бил собственик, а че по време на учредяване на ипотеката ищецът ЕТ „Ф.-Г- И. Й. гр. В. е бил собственик на следния недвижим имот: МАСИВНА СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА със застроена площ от 113 кв. м., състояща се от първи етаж, в който са разположени - склад, котелно помещение и две помещения за диагностичен канал и втори етаж с шест броя канцеларии и входно антре, построена върху общински терен с отстъпено право на строеж върху 5 декара ,находящи се в землището на гр. Д. извън регулационният план в източната част на път Е-79 при километър 15+700.

Този имот не е предмет на настоящият иск

1.5.НОТАРИАЛЕН АКТ № 139, т. V, н.д. № 2240 от 1997 год. на ВРС .

От   това   приложено   доказателство   се   виждало,       че   не ипотекарният длъжник „Ф.-Г"ООД /н/ е бил собственик по време на учредяване на ипотеката, а че ищецът ЕТ „Ф.-Г И. Й." гр .В. е бил собственик   на следния недвижим имот: ОТКРИТ ПАРКИНГ,изграден върху 2 000 кв.м., върху общински терен с отстъпено право на строеж от 5 декара, находящи се в землището на гр. Д., извън регулационния план в източната част на път Е-79 при километър 15+700 . Към настоящият момент този имот бил собственост на ищеца „ЕТ „Ф.-Г И. Й." гр. В.

Този имот е предмет на настоящия иск

1.6.НОТАРИАЛЕН АКТ с № 83, т. II, рег. № 2520, н. д. № 388 от 1999 год. на Нотариус Т. А. рег. № 162 на Нот.камара и район на действие ВдРС.

От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник „Ф.-Г" ООД /н/ е бил собственик по време на учредяване на ипотеката, а че ищецът ЕТ „Ф.-Г И. Й."   е бил собственик на следния недвижим имот: НИВА от 5,484 дка, находяща се в землището на гр. Д. в местността „Емир Бугаз" имот № 079001 по плана за земеразделяне.

Понастоящем този имот чрез покупко – продажба, видно от Нотариален акт № 44 том III, рег. № 3579 по нот. д. № 318/2017 год. на нотариус Л. Ц. с рег. № 029 бил собственост на първия ищец „Г.- в. т." ЕООД.

Този имот е предмет на настоящия иск

1.7. НОТАРИАЛЕН АКТ № 187, т. II, рег. № 3235, н. д. № 512 от 1999 год. на Нотариус Т. А. рег. № 162 на Нот. камара и район на действие ВдРС .

От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник „Ф.-Г" ООД/н/ е бил собственик по време на учредяване на ипотеката а че ищецът ЕТ „Ф.-Г – И. Й." гр. В. Е БИЛ СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот: НИВА от 3,400 дка находяща се в землището на гр. Д. общ. В. в местността „Емир Бугаз" имот № 079002 по плана за земеразделяне.

Понастоящем този имот чрез покупко-продажба, видно от Нотариален акт № 28 том IV, рег. № 6921, нот. д. № 628/2017 год на нотариус Т. А. с рег. № бил собственост на първия ищец „ Г. – в. т. ЕООД .

Този имот е предмет на настоящия иск

1.8.НОТАРИАЛЕН АКТ № 91, т. I, рег. № 1905, н. д. № 300 от 1999 год. на Нотариус Т. А. рег. № 162 на Нот.камара и район на действие ВдРС .

От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник -ответникът „Ф.-Г" ООД/н/ е бил собственик по време на учредяване на ипотеката, а че ищецът ЕТ „Ф.-Г – И. Й." гр. В. е бил собственик на следния недвижим имот: НАДСТРОЙКА НА СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА /Административна сграда/ представляваща мансарден етаж със застроена площ от 113 кв. м., състояща се от 5 броя канцеларии и фоайе, ведно с припадащото му се право на строеж върху общински терен от 5 дка, находящ се в землището на гр. Д., извън регулационният план в източната част на път Е - 79 при километър 15+700 .

Този имот не е предмет на настоящият иск.

1.9.НОТАРИАЛЕН АКТ № 92, т. I, рег.№ 1906, н. д. № 301 от 1999 год. на Нотариус Т. А. с рег. № 162 и район на действие ВдРС .

От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник -ответникът ,,Ф.-Р' ООД/н/ е бил собственик по време на учредяване на ипотеката, а че ищецът ЕТ „Ф.-Г – И. Й." гр. В. е бил собственик на следния недвижим имот: ТРАФОПОСТ С АГРЕГАТНО с мощност 400 КW, построен в комплекса „Ф.-Г", източно от масивната сграда- автомивка, със застроена площ от 51 кв.м., състояща се от: помещение за трансформатора, помещение с табла НН и агрегатно помещение, ведно с припадащото му се право на строеж върху общински терен от 5 дка, находящ се в землището на гр. Д. извън регулационният план в източната част на път Е-79 при километър 15+700 .

Този имот не е предмет на настоящият иск.

1.10. Нотариален акт № 083, т. I, рег. № 5026, н. д. № 407 от 2001 год., на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС .

От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник „Ф.-Г" ООД/н/ е бил собственик по време на учредяване на ипотеката, а че ищецът ЕТ „Ф.- Г – И. Й." гр. В. е бил собственик на следния недвижим имот: ПАРКИНГ с площ от 4800 кв., м. построен върху недвижим имот, находящ се в землището на гр. Д. , в местността „Емир Бугаз", парцел 1 масив 079 по плана на гр. Д..

         И към настоящият момент този имот бил собственост на ищеца ЕТ „Ф.-Г И. Й. гр. В.

Този имот е предмет на настоящия иск

1.11.Нотариален акт № 084, т. I, рег. № 5030, н. д. № 408 от 2001 год. на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС.От това приложено доказателство се виждало, че не ипотекарният длъжник „Ф.-Г" ООД/н/ е бил собственик към момента на учредяване на ипотеката, а че ищецът ЕТ „Ф.- Г- И. Й." гр. В. е бил собственик на следния недвижим имот: ГАЗОСТАНЦИЯ с площ от 876 кв. м., построена върху недвижим имот, находящ се в землището на гр.Д. в местността „Емир Бугаз", парцел 1 от масив 079, по плана на гр. Д..

Понастоящем този имот чрез покупко - продажба, видно от Нотариален акт № 82 том IV, рег. № 4607, нот. дело № 388/2017 год на нотариус Т. А. с рег. № 162 бил собственост на първия ищец „ ГТ – В. т.' ЕООД" /тогава ООД/ гр. В..

Този имот е предмет на настоящия иск

1.12. нотариален акт № 085, т. I, рег, № 5031, н. д. №409 от 2001 год. на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС.

От това приложено доказателство се виждало, че ищецът ЕТ „Ф.- Г –И. Й. гр. В. е собственик на следния недвижим имот: ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАД № 1, с площ 302,56 кв. м., построен върху недвижим имот, находящ се в землището на гр. Д. в местността „Емир Бугаз", парцел № 1 , масив № 079 по плана на гр. Д. .Този имот не е предмет на настоящия иск

1.13. Нотариален акт № 086, т. I, рег. № 5033, н. д. № 410 от 2001 год на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и

район на действие ВдРС.

От това приложено доказателство се виждало, че ищецът ЕТ „Ф.- Г –И. Й. гр. В. е собственик на следния недвижим имот: ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАД № 2, с площ 302,56 кв. м., построен върху недвижим имот, находящ се в землището на гр. Д., в местността „Емир Бугаз", парцел № 1 , масив № 079 по плана на гр. Д..Този имот не е предмет на настоящият иск

1.14. НОТАРИАЛЕН АКТ № 087, т. I, рег. № 5034, н. д. № 411 от 2001 год на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС.От това приложено доказателство се виждало, че ищецът ЕТ „Ф.- Г –И. Й. гр. В. е собственик на следния недвижим имот: ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАД № 3, с площ 302,56 кв, м., построен върху недвижим имот, находящ се в землището на гр. Д., в местността „Емир Бугаз", парцел № 1 , масив № 079 по плана на гр. Д.Този имот не е предмет на настоящия иск

1.15. НОТАРИАЛЕН АКТ № 088, т. I, рег. № 5035, н. д. № 412 от 2001 год на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС.От това приложено доказателство се виждало, че ищецът, ЕТ „Ф.- Г-И. Й." гр. В. е собственик на следния недвижим имот: ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАД № 4, с площ 525,76 кв. м., построен върху недвижим имот, находящ се в землището на гр. Д., в местността „Емир Бугаз", парцел № 1 , масив № 079 по плана на гр, Д. .Този имот не е предмет на настоящия иск

 1. НОТАРИАЛЕН АКТ № 089, т. I, рег. № 5036, н. д. № 413 от 2001 год. на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС.

От това приложено доказателство се виждало, че ищецът ЕТ „Ф.- Г –И. Й. гр. В. е собственик на следния недвижим имот: ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАД № 5, с площ 282 кв. м., построен върху недвижим имот, находящ се в землището на гр. Д. в местността „Емир Бугаз", парцел № 1 , масив № 079 по плана на гр. Д..Този имот не е предмет на настоящия иск

 1. НОТАРИАЛЕН АКТ № 106, т. II, рег. № 5868, н. д. № 486 от 2003 год на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС.

От това приложено доказателство се виждало, че ищецът ЕТ „Ф.-Г –И. Й." гр. В. е собственик на следния недвижим имот: ПАРКИНГ със застроена площ от 7,264 дка, ведно с припадащото му се право на строеж върху терен, находящ се в землището на гр. Д. извън регулационния план.Този имот не е предмет на настоящия иск

 1. НОТАРИАЛЕН АКТ № 107, т. III, рег. № 5869, н. д. № 487 от

2003 год. на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие ВдРС.

От това приложено доказателство се виждало, че ищецът ЕТ „Ф.- Г –И. Й. гр. В. е собственик на следния недвижим имот: ПАРКИНГ със застроена площ от 5,474 дка, ведно с припадащото му се право на строеж върху терен, находящ се в землището на гр. Д., извън регулационният план .Този имот не е предмет на настоящия иск

1.19.НОТАРИАЛЕН АКТ за поправка № 157, т. I, рег. № 2361,н. д. № 157 от 2004 год. на Нотариус Ц. Д. *** действие ВдРС.

С този нотариален акт е извършена поправка в Нотариален акт № 106, том III, рег, № 5868, дело № 486 от 12.12.2003 год. -Доказателство № 21 в частта на площта на паркинга като вместо с площ от 7, 264 дка да се чете 10, 464 дка- поправка на площта на имота по т. 1.17

1.20. НОТАРИАЛЕН АКТ за поправка № 158, т. I, рег. № 2362,

н. д. № 158 от 2004 год. на Нотариус Ц. Д. с рег. № 025 на Нот.камара и район на действие В.РС.С този нотариален акт била извършена поправка в Нотариален акт № 107, том III, рег. № 5869, дело № 487 от 2003 год. в частта на площта на паркинга като вместо с площ от 5,747 дка да се чете 7,699 дка -поправката площта на имота по т. 1.18 .

1.21.РАЗРЕШЕНИЕ за строеж № 858 от 02.08.2004 год., издадено от О. гр. В. .Видно от това доказателство с Разрешението за строеж от О. гр. В. се разрешавало на вторият ищец ЕТ „Ф.-Г- И. Й. гр. В. да извърши строителство на Двуетажна сграда за ресторант и офиси.В него никъде не фигурирало третото лице- ипотекарен длъжник „Ф.-Г" ООД

Този имот не е предмет на настоящия иск

1.22. УДОСТОВЕРЕНИЕ № У0661-2854 от 13.02.2006 год. изд. издадено от О. В. за степента на изграждане на „двуетажна сграда за ресторант и офиси".

Това Удостоверение било издадено от О. гр. В. на И. Т. Й. в качеството му на Управител на фирма „Ф.-Г" ООД гр. В./ответника/, собственик, съгласно договор за покупко-продажба№ 1155 от 16.07.1999 год, т. I, № 260, парт. 199, стр. 43

Цитираният договор за покупко-продажба № 1155 от 16.07. 1999 год., т. I, № 260, парт. 199, стр. 43 в това Удостоверение представлява Доказателство № 6 по настоящата искова молба и от него се виждало, че на този недвижим имот не е собственик и че не го е закупил ответникът “Ф.-Г" ООД, а че собственик и купувач е вторият ищец ЕТ „Ф.-Г – И. Й..

 1. 23. РЕШЕНИЕ на ВдОС № 935 от 15.11.2005 год. по ф. д. №165/2003 за прехвърляне на дялове от ЕТ „Ф.-Г -И. Й." в капитала на ООД въз основа на непарична вноска.

Видно от това доказателство ,приложено по договорната ипотека, не е вписана никаква непарична вноска ,а само е вписано прехвърляне на дялове и тяхната парична равностойност от дяловете на ищеца ЕТ „Ф.- Г-И. Й." на други съдружници, физически лица в дружеството ответник „Ф.Г" ООД.

1.24. ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 264 ал. 1 от ДОПК

Същата нямала отношение към предявения иск,

1.25. ПРОТОКОЛ от 20.03.2007 год от Общо събрание на съдружниците на „Ф.-Г“ООД.

От това доказателство се виждало, че съдружниците на ответника „Ф.Р“ ООД са взели решение, изразяващо се в съгласие определени недвижими имоти да бъдат ипотекирани по Договор за банков кредит № 000-236-001/20.03,2007 год., сключен между „Т. б." АД и „Р." ООД.

Описаните в това решение имоти не били собственост на ответника „Ф.-Г" ООД, което се виждало от представените и описани по- горе доказателства по време на учредяване на ипотека.

1.26. ПРОТОКОЛ   от 25.01.2007 год. от извънредно общо събрание на „Р. ООД.

От това доказателство се виждало, че съдружниците на „Р. ООД са взели решения както следва: 1. Да кандидатстват пред „Т. Б. АД за предоставяне на инвестиционен кредит; 2. Дават съгласие за обезпечение на кредита да бъде учредена ипотека на сграда на клиника за коремна хирургия ,находяща се в гр. В. на ул….3. Упълномощават Управителя на дружеството да подготви и подпише необходимите документи по горната сделка

Имотът, описан в този протокол        не съществувал в атакуваната ипотека и не бил предмет на настоящия иск

1.27. ПЪЛНОМОЩНО   Рег.   №   4122/12.04.2007   год   на Нотариус В. И. с рег. № 271 с район - РС, гр. С. Пълномощното е описано на първа страница на приложеното доказателство № 2 и нямало отношение към предявеният иск

Така анализирани,от тези представени доказателства при учредяване на договорната ипотека се виждало, че за тези недвижими имоти, включени в атакуваната договорна ипотека, при учредяването ѝ не са представени никакви доказателства за собственост от третото лице ипотекарен длъжник „Ф.-Г"ООД, а напротив ,били представени доказателства ,от които се виждало, че тези ипотекирани имоти - Поземлен имот № 079001; Поземлен имот № 079002;Паркинг с площ 4 800 кв.м.; Газостанция с площ от 876 кв. м. и открит паркинг с площ от 2000 кв.м. ,които са предмет на настоящият иск, към момента на учредяване на ипотеката са били собственост на друг търговец ,а именно - ищецът ЕТ „Ф.-Г И. Й.". Поради тези обстоятелства договорът бил нищожен по отношение на тези недвижими имоти на основание чл, 26 ал. 1 пр. 1 от ЗЗД, като противоречащ на закона, а именно на разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД.

На второ място,както се посочило по- горе Договорната ипотека между страните била учредена на основание Договор за встъпване в дълг от 20.03.2007 год към Договор за банков кредит № 000-236 - 001/20.03.2007 год.

В този Договор за встъпване в дълг , третото лице солидарен и ипотекарен длъжник -ответникът „Ф.-Г" ООД /н /бил поел задължението да учреди договорна ипотека на имотите които са подробно описани в този договор за встъпване в дълг.

При внимателен прочит на имотите ,описани в Договора за встъпване в дълг от 20.03.2007 год. към Договор за банков кредит № 000-236-001/20.03.2007 година се виждало, че два от имотите, върху които е учредена атакуваната ипотека, а именно Поземлен имот представляващ парцел 001 в масив 079 и Поземлен имот, представляващ парцел 002 в масив 079 по плана за земеразделяне на гр. Д. не са посочени между имотите, описани в Договора за встъпване в дълг.Това означавало, че върху тези имоти не е следвало да се учредява договорна ипотека

На трето място: така учредената договорна ипотека била нищожна и не пораждала правни последици, тъй като противоречала на следните разпоредби на материалният закон, а именно:

а/На разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от ЗЗД, тъй като ипотеката можела да се учреди само върху „поединично определени имоти". Нормата на чл. 166 ал. 2 от ЗЗД и съдебната практика регламентирали необходимият обем информация   за   ипотекираният   имот   и   страните   били   длъжни    да индивидуализират   надлежно   всеки   един   имот   в   нотариалният   акт   за учредяване на договорна ипотека.

Индивидуализирането на недвижимият имот ставало чрез посочване на местоположението, границите и площта на имота. Видно от описаните в атакуваната Договорна ипотека за посочените по -горе и ипотекирани недвижими имоти, предмет на настоящият иск, не било посочено местоположението на Газостанцията и двата паркинга - в кои масив и в кои парцел и имот се намират по плана за земеразделяне на гр. Д..

б/ На разпоредбата на чл. 167, ал. 2 от ЗЗД, съгласно която се установява нотариалната форма като форма за действителност на договорната ипотека, в която трябва да се прави пълна правна индивидуализация на недвижимия имот ,върху които се учредява ипотеката. Без такава индивидуализация не можела да се впише ипотеката, дори да е извършена в нотариален акт, тъй като самото вписване на ипотеката имало конститутивно действие.

в/ На разпоредбата на чл. 170 от ЗЗД тъй като липсвало „тъждество" по смисъла на тази разпоредба. На понятието „тъждество" нито в нормативен акт, нито в практиката не била дадена легална дефиниция. Тълкувайки понятието, предвид систематичното място на чл. 170 от ЗЗД- разположен след нормата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД, сочеща, че ипотеката може да се учреди само върху имоти, които при сключването на договора принадлежат на лицето, което я учредява, в понятието „тъждество" се включвала възможността имотът да бъде идентифициран като имот, собственост на лицето ,което учредява ипотеката към този момент и че никой не може да се разпореди с права, които не притежава.

Тъждеството следвало да е видно от описанието на имотите в акта за учредяване на ипотека и действителните имоти, така както са по кадастрална карта, План за земеразделяне и идентификационни номера.Такава тъждественост в случаят липсвала.

 

 1. С Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 083 том II, рег. № 2417, н. д. № 283 от 2007 год., вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 3037 от 20.04 2007 год., Акт № 86, том II, д. № 2368/07 год., парт. книга 7787, 17804, ответникът „Ф. - Г" ООД, като трето лице -ипотекарен длъжник, на основание чл. 5 от Договор за банков кредит № 000-253-001/13.04.2007 год. и чл. 4 от Договора за встъпване в дълг от 13.04.2007 год. , чрез представителя си И. Т. Й.- Управител, учредявал в полза на кредитора- вторият ответник „Т. Б.АД гр. С., втора по ред договорна ипотека   върху недвижими имоти, подробно описани в представеният с настоящата искова молба Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека , между които и за:

а/ Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКА ТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин осемдесет и чети кв. м. / при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 та ЕТ „Ф.-Г И. Й.- Гр. В.

б / Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. м./ при граници и съседи: Кад.№ 000181- полски път; имот № 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.; Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на насл. на Г. Г. и К. Ц..

в/ В УПИ III: Паркинг   с площ 4 800/ четири хиляди и осемстотин /

кв.м.

г/. Газостанция с плащ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м./ д/ Открит паркинг   с площ 2 000- две хиляди кв. м.

В Цитирания Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека на стр. 2 в пункт втори било записано „на основание чл. 5 от Договор за банков кредит № 000-253-001/ 13.04.2007 год   и   чл. 4 от Договор за встъпване в дълг от 2007 год         „Ф. - Г" ООД гр. В. ....учредява в полза на Кредитора-„Т. Б." АД гр. С.        втора по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на дружеството ", като имотите са подробно описани в приложения нотариален акт за учредяване на договорна ипотека ..

В случая към момента на учредяване на тази втора по ред договорна ипотека от 20.04.2007 год., както и в по-горе разгледаната първа по ред ипотека, учредена на същата дата, ответникът „Ф. -Г" ООД гр. В. не бил собственик на ипотекираните имоти, поради което договорът бил нищожен на основание чл. 26 ал. 1 пр. 1 от ЗЗД като противоречащ на закона, а именно на разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД

На първо място, при учредяване на договорната ипотека, третото лице-ипотекарен длъжник въз основа на сключен Договор за встъпване в дълг от 13.04.2007 год. ответника „Ф. - Г" ООД гр. В.,   видно   от   цитирания   Нотариален   акт   за   учредяване   на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 083 , при доказване на собствеността си пред Нотариус Ц. Д., вписана под № 025 в регистъра на Нот.камара на Р Б. с район на действие-Районен съд гр. В. бил представил същите документи, /доказателства/ установяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона, а именно които са представени по разгледаната по- горе първа по ред ипотека и подробно описани от т. 1.1 до т. 1.27, без доказателствата, описани по- горе в т. 1.25 и 1.26 от настоящата Искова молба.

Вместо тези два броя описани по -горе доказателства по т. 1.25 и по 1.26, третото лице ипотекарен длъжник ответника „Ф.-Г" ООД /н/ бил приложил други два протокола а именно:

а/ протокол от 13.04.2007 год от Общо събрание на съдружниците на „Ф.-Г" ООД .От това доказателство се виждало, че съдружниците на ответника „.Ф.-Г" ООД са взели решение, изразяващо се в съгласие определени недвижими имоти да бъдат ипотекирани по Договор за банков кредит № 000-253-001/13.04.2007 год., сключен между „Т. б." АД и „Р." ООД.

Описаните в това решение имоти не били собственост на ответника „Ф.-Г" ООД, което се виждало от представените и описани по- горе доказателства по време на учредяване на ипотека

б/ ПРОТОКОЛ от 04.04.2007 год. от извънредно общо събрание на „Р. ООД.От това доказателство се виждало, че съдружниците на „Р." ООД са взели решения както следва: 1. Да кандидатстват пред „Т. Б." АД за предоставяне на инвестиционен кредит; 2. Дават съгласие за обезпечение на кредита да бъде учредена ипотека върху недвижими имоти ,собственост на „Ф.-Т" ООД, находящи се в землището на гр. Д., Комплекс бензиностанция 3. Упълномощават Управителя на дружеството да подготви и подпише необходимите документи по горната сделка

На първо място в този протокол не било индивидуализирано върху кои имоти да се учреди ипотека и на второ място, видно от представените по -горе доказателства ,в землището на гр. Д. нито „Ф.-Г" ООД нито „Р." ООД са били собственици на имотите в този комплекс .

Както се посочило по -горе, описаните в тази втора по ред договорна ипотека, ипотекираните имоти не били собственост на третото лице-ипотекарен длъжник „Ф.-Г" ООД, а видно от представените доказателства при учредяването на ипотеката пред Нотариуса са били собственост на втория ищец ЕТ „Ф.- Г- И. Й. като част от тях, видно от приложените доказателства са били вече собственост на първия ищец „ ГТ- В. т." ЕООД.

След като ответникът „Ф.-Г"ООД, в качеството си на трето лице-ипотекарен длъжник бил учредил ипотека върху недвижими имоти, които към деня на сключването на договорната ипотека не са били негова собственост, то и тази ипотека била нищожна с оглед разпоредбите на чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 167, ал. 3 от ЗЗД

На второ място Договорната ипотека между страните била учредена на основание Договор за встъпване в дълг от 13.04.2007 год към Договор за банков кредит № 000-253-001/ 13.04.2007 год.

В този Договор за встъпване в дълг , третото лице солидарен и ипотекарен длъжник- ответникът „Ф.-Г" ООД /н / бил поел задължението да учреди договорна ипотека на имотите които са подробно описани в този договор за встъпване в дълг .

При внимателен прочит на имотите ,описани в Договора за встъпване в дълг от 13.04.2007 год към Договор за банков кредит № 000-236-001/13.04.2007 година се виждало, че два от имотите ,върху които е учредена атакуваната ипотека, а именно Поземлен имот представляващ парцел 001 в масив 079 и Поземлен имот представляващ парцел 002 в масив 079 по плана за земеразделяне на гр. Д. не били посочени между имотите описани в Договора за встъпване в дълг.

Това означавало, че върху тези имоти не е следвало да се учредява договорна ипотека

На трето място :така учредената договорна ипотека била нищожна и не пораждала правни последици, тъй като противоречала на следните разпоредби на материалният закон ,а именно:

а/ На разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от ЗЗД, тъй като ипотеката можела да се учреди само върху „поединично определени имоти". Нормата на чл. 166 ал. 2 от ЗЗД и съдебната практика регламентирали необходимият обем информация за ипотекираният имот и страните били длъжни да индивидуализират надлежно всеки един имот в нотариалният акт за учредяване на договорна ипотека.

Индивидуализирането на недвижимият имот ставало чрез посочване на местоположението, границите и площта на имота. Видно от описаните в атакуваната Договорна ипотека за посочените по -горе и ипотекирани недвижими имоти, предмет на настоящият иск, не било посочено местоположението на Газостанцията и двата паркинга - в кои масив и в кои парцел и имот се намират по плана за земеразделяне на гр. Д..

б/ На разпоредбата на чл. 167, ал. 2 от ЗЗД, която установявала нотариалната форма като форма за действителност на договорната ипотека, в която трябвало да се прави пълна правна индивидуализация на недвижимия имот, върху който се учредява ипотеката. Без такава индивидуализация не можело да се впише ипотеката, дори да е извършена в нотариален акт, тъй като самото вписване на ипотеката имало конститутивно действие,

в/ На разпоредбата на чл. 170 от ЗЗД тъй като липсвало „тъждество" по смисъла на тази разпоредба. На понятието „тъждество" нито в нормативен акт, нито в практиката не била дадена легална дефиниция. Тълкувайки понятието, предвид систематичното място на чл. 170 от ЗЗД - разположен след разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД, сочеща, че ипотеката може да се учреди само върху имоти, които при сключването на договора принадлежат на лицето ,което я учредява, в понятието „тъждество" се включвала възможността имотът да бъде идентифициран като имот, собственост на лицето, което учредява ипотеката към този момент и че никой не можел да се разпореди с права, които не притежава.Тъждеството следвало да е видно от описанието на имотите в акта за учредяване на ипотека и действителните имоти, така както са по кадастрална карта, План за земеразделяне и идентификационни номера.Такава тъждественост в случаят липсвала.

На четвърто място, при учредяване на договорната ипотека, третото лице - ипотекарен длъжник въз основа на сключен Договор за встъпване в дълг от 13.04.2007 год. ответникът „Ф. - Г" ООД гр. В., видно от цитираният Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти на трето лице № 083, том II, рег.№ 2417, н.д. 283/ 2007 год. при доказване на собствеността си пред Нотариус Ц. Д., вписана под № 025 в регистъра на Нот. камара на Р Б. с район на действие-Районен съд гр. В., не се бил идентифицирал .

Видно от процесната договорна ипотека на стр. 2 ред четвърти, третото лице ипотекарен длъжник- „Ф.-Г" ООД, първият ответник бил записан с ЕИК.. С този идентификационен номер, този ипотекарен длъжник се бил легитимирал пред Нотариуса извършващ сделката.Видно от приложеното Електронно извлечение за актуално състояние от Търговският регистър - действителният ЕИК на ответника „Ф.-Г" ООД- ипотекарен длъжник бил 105551161.

Нотариусът, извършващ сделката не бил проверил самоличността на една от страните, участваща в сделката, а именно на ипотекарният длъжник „Ф.-Г" ООД, с което била нарушил разпоредбата на чл. 578, ал. 4 от ГПК, а вписвайки го в Договорната ипотека с друг идентификационен номер ,бил нарушил чл. 580 т. 3 от ГПК.Тези нарушения водели до нищожност на нотариалното удостоверяване на основание чл. 576 във вр. с чл. 578, ал. 4 и чл. 580, т. 3 от ГПК, която нищожност следвало да бъде констатирана от съда.

 1. С Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижим имот № 073, том III, рег. № 7937, н. д. № 473 от 2009 год., вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 5623 от 07.12.2009 год., Акт №57, том II, д. № 3065/09 год., парт.книга/без номер/- Доказателство № 36, ответникът „Ф. - Г" ООД, като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ и ипотекарен длъжник, на основание чл. 5 от Договор за банков кредит № 055-156-001/09.12.2009 год. -Доказателство № 37, чрез представителя си И. Т. Й. Управител, учредил в полза на кредитора- вторият ответник „Т. Б." АД гр. С. договорна ипотека, върху недвижими имоти, подробно описани в представеният с настоящата искова молба Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 073 , между които и за:

а/ Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община Видин, в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин осемдесет и чети кв. м. / при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- Гр. В.;

б / Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В. в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. м./ при граници и съседи: Кад.№ 000181- полски път; имот № 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В. Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на наел. на Г. Г. и К. Ц..

в/ В УПИ Ш/трети/: Паркинг с площ 4 800/ четири хиляди и осемстотин / кв.м./;

г/. Газостанция с площ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м./

д/ Открит паркинг   с площ 2 000- две хиляди кв. м.

В цитирания Нотариален акт на стр. 2 в т.2 било записано „...на основание Договор за банков кредит № 055-156-001 от 09.12.2009 год., „Ф. - Г" ООД гр. В. .... учредява в полза на Кредитора- „Т. Б. АД гр. С. договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на дружеството", като имотите подробно са описани в приложеният нотариален акт.

В случая към момента на учредяване на договорната ипотека, /без дата/ .12.2009 год, както и в по- горе разгледаните две ипотеки, ответникът „Ф. -Г" ООД гр. В., не бил собственик на описаните по- горе ипотекирани имоти, поради което договорът бил нищожен на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД като противоречащ на закона, а именно на разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД

На   първо   място при учредяване на договорната ипотека, кредитополучателят и ипотекарен длъжник- ответникът „Ф. - Г" ООД гр. В., видно от цитираният Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти № 073, том III, рег. № 7937, н. д. № 473 от 2009 год., при доказване на собствеността си пред Нотариус Ц. Д., вписана под № 025 в регистъра на Нот. камара на Р Б. с район на действие- Районен съд гр. В. е представил същите документи, /доказателства/, установяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона ,а именно, които са представени по разгледаните по- горе първа и втора по ред ипотеки и подробно описани от т. 1.1 до т. 1.24 и т. 27 от исковата молба.

За процесиите пет недвижими имота, а именно: Поземлен имот № 079001; Поземлен имот 079002; Паркинг със застроена площ 4 800 кв. м.; Газостанция и Открит паркинг с площ от 2000 кв. м. включени в договорната ипотека, били представени като доказателство за собственост от страна на учредилият ипотеката ответник „Ф.-Г" ООД описаните по- горе в първа по ред ипотека, а именно Нотариален акт № 139/1997 год /; т. 1.5/, Нотариален акт № 83/1999 год / т. 1.6,/; Нотариален акт № 187/1999 год /т. 1.7/; Нотариален акт № 083/2001 год /т. 1.10/; и Нотариален акт № 084/2001 год т. 1.11/ и /, описани като Доказателства под № 9, М10, М 11, М 14, и №15/. От същите било видно, че собственик на тези пет недвижими имоти към момента на учредяване на ипотеката .12.2009 год. е бил ищецът ЕТ „Ф.-Г – И. Й.", а не ответникът „Ф.-Г" ООД, който е кредитополучател и учредител на ипотеката.

Някой от тези недвижими имоти към настоящият момент били собственост на първият ищец „ГТ-В. т." ЕООД. /Доказателство под №№ 41,42,43 а другите на вторият ищец ЕТ „Ф.-Г И. Й."/.

След като ответникът „Ф.-Г"ООД в качеството си на ипотекарен длъжник бил учредил ипотека върху недвижими имоти, които към сключването на договорната ипотека не са били негова собственост, то и тази ипотека била нищожна с оглед разпоредбите на чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 167, ал. 3 от ЗЗД. На второ място, така учредената договорна ипотека била нищожна и не пораждала правни последици, тъй като противоречи на следните разпоредби на материалният закон, а именно:

а/ На разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от ЗЗД, тъй като ипотеката можела да се учреди само върху „поединично определени имоти". Нормата на чл. 166, ал. 2 от ЗЗД и съдебната практика регламентирали необходимият обем информация за ипотекираният имот и страните били длъжни да индивилуализират надлежно всеки един имот в нотариалният акт за ипотека.

Индивидуализирането на недвижимият имот ставало чрез   посочване на местоположението, границите и площта на имота. Видно от описаните в атакуваната Договорна ипотека за газостанцията и двата паркинга не било посочено тези недвижими имоти- в коя местност в кои парцел и масив се    намират по плана за земеразделяне на гр. Д. .

б/ На разпоредбата на чл. 167, ал. 2 от ЗЗД, съгласно която се установявала нотариалната форма като форма за действителност на договорната ипотека, в която трябвало да се прави пълна правна индивидуализация на недвижимия имот, върху които се учредява ипотеката. Без такава индивидуализация не можело да се впише ипотеката, дори да е извършена в нотариален акт, тъй като самото вписване на ипотеката имало конститутивно действие.

в/ На разпоредбата на чл. 170 от ЗЗД, тъй като липсвало „тъждество" по смисъла на тази разпоредба. На понятието „тъждество" нито в нормативен акт, нито в практиката не била дадена легална дефиниция. Тълкувайки понятието, предвид систематичното място на чл. 170 от ЗЗД- разположен след разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД, сочеща, че ипотеката може да се учреди само върху имоти, които при сключването на договора принадлежат на лицето ,което я учредява, в понятието „тъждество" се включвала възможността имотът да бъде идентифициран като имот, собственост на лицето ,което учредява ипотеката към този момент и че никой не можел да се разпореди с права, които не притежава.Тъждеството следвало да е видно от описанието на имотите в акта за учредяване на ипотека и действителните имоти, така както са по кадастрална карта, План за земеразделяне и идентификационни номера.Такава тъждественост в случаят липсала.

На трето място, към Договорната ипотека липсвали задължително необходимите решения на Общото събрание на „Ф. Г" ООД да обезпечи чрез учредяването на договорна ипотека върху недвижими имоти договореният кредит. „Ф. Г" ООД не можел да учредява ипотека върху недвижими имоти за обезпечаване на дълга без редовно взети решения на Общото събрание на дружеството, проведено преди сключване на Договора за банков кредит. Не било в компетентността на Управителя на едно ООД да сключва такива договори без решение на общото събрание на дружеството.Липсата на Решение на Общото събрание на съдружниците на ипотекарния длъжник - “Ф.-Г" ООД да обезпечи със свои недвижими имоти полученият кредит от втория ответник водело до нищожност на ипотечния договор на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЗД ,тъй като била нарушена разпоредбата на чл.137, ал. 1, т. 7 от ТЗ.

Такова решение на Общото събрание на учредилият ипотеката „Ф. -Г" ООД не било описано в доказателствата по договорната ипотека, не било представено, което означавало, че и не е вземано от съдружниците.

На четвърто място, при учредяване на договорната ипотека, Нотариусът, извършващ сделката, не бил вписал деня, в който ипотеката е учредена. Съгласно чл. 580, т. 1 от ГПК в съдържанието на Нотариалният акт се посочвало, освен годината и месеца, също така и деня на издаването му.Това нарушение водело до нищожност на нотариалното удостоверяване на основание чл. 576 във вр. чл. 580 т. 1 от ГПК, която нищожност следвало да бъде констатирана от съда.

На пето място Договорната ипотека между страните била учредена на основание чл. 5 от Договор за банков кредит № 055-156-001 от 09.12.2009 год .В този Договор кредитополучателят и ипотекарен длъжник- ответникът „Ф.-Г" ООД /н / бил поел задължението да учреди договорна ипотека на имотите които са подробно описани в този договор за Банков кредит

При внимателен прочит на имотите, описани в Договор за банков кредит № 055-156-001/09.12.2009 година се виждало, че два от имотите ,върху които е учредена атакуваната ипотека а именно Поземлен имот представляващ парцел 001 в масив 079 и Поземлен имот представляващ парцел 002 в масив 079 по плана за земеразделяне на гр. Д. не са посочени между имотите, описани в Договора за встъпване в дълг.Това означавало, че върху тези имоти не е следвало да се учредява договорна ипотека.С оглед на гореописаното и приложените доказателства ставало ясно, че по време на учредяването и на трите атакувани Договорни ипотеки ипотекарният длъжник- първият ответник „Ф.-Г" ООД, които е учредил ипотеките в полза на вторият ответник „Т. Б." АД, не е бил собственик на ипотекираните недвижими имоти и по трите ипотеки, поради което същите не били валидно учредени.

При учредяването и на трите описани по- горе договорни ипотеки били нарушени разпоредбите на чл. 167, ал. 3 ЗЗД; чл. 167, ал. 2 ЗЗД; чл. 166, ал. 2 ЗЗД; чл. 170 от ЗЗД, чл. 576 във вр. с чл. 578, ал. 4 и чл.580, ал. 1 и 3 от ГПК,както и чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ, като тези нарушения водели до тяхната нищожност с оглед разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, която нищожност следвало да бъде прогласена.

С оглед на гореизложеното се иска да бъде постановено решение , с което:

 1. ДА СЕ ПРОГЛАСИ НИЩОЖНОСТТА на Договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти от 20.04.2007 год., обективиран в Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 084 том II, рег. № 2418, н. д. № 284 от 2007 год., на Нотариус Ц. Д. вписана под № 025 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС гр. В., вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 3033 от 20.04 2007 год, Акт № 84, том II, д. № 2364/07 год, парт, Книга 7787,17804, с който „Ф. - Г" ООД със седалище гр. В. ЕИК.. като трето лице- Ипотекарен длъжник, за обезпечаване на всички вземания по банков инвестиционен кредит учреден с Договор за банков кредит № 000-236-001/20.03.2007 год. и въз основа на Договор за встъпване в дълг от 20.03.2007 год по този Договор за банков кредит, учредява първа по ред в полза на „Т. Б. АД, ЕИК..договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

а/ Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКА ТЕ 24061, община В. в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин осемдесет и чети кв. м. / при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 та ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.

б / Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В. в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. и,/ при граници и съседи: Кад.№ 000181- полски път; имот № 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.; Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на насл. на Г., Г. и К. Ц.

в/ В УПИ III: Паркинг с площ 4 800/ четири хиляди и осемстотин / кв. м.

г/ Газостанция с плащ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м.

д/ Открит паркинг с площ 2 000- две хиляди кв. м.

 1. ДА СЕ ПРОГЛАСИ НИЩОЖНОСТТА   на Договор за учредяване на   договорна   ипотека   върху   недвижими   имоти   от   20.04.2007   год.,обективиран   в   Нотариален   акт   за   учредяване   на   ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 083, том II, рег. № 2417, н. д. № 283 от 2007 год., на Нотариус Ц. Д., вписана под № 025 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС гр. В.,   вписан в Службата по вписвания с вх, Рег. № 3037 от 20.04 .2007 год., Акт № 86, том II, д. № 2368/07 год., парт.книга 7787,17804, с които „Ф. - Г" ООД със седалище   гр. В., ЕИК. като трето

лице- Ипотекарен длъжник, за обезпечаване на всички вземания по банков инвестиционен кредит учреден с Договор за банков кредит № 000-253-001/13.04.2007 год,,     и Договор за встъпване в дълг от 13.04.2007 год,учредява втора по ред в полза на „Т. Б. АД, ЕИК…договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

а/ Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В. в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин осемдесет и чети кв. м. / при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.

б / Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. м./ при граници и съседи: Кад.№ 000181- полски път; имот № 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.; Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на насл. на Г. Г. и К. Ц..

в/ В УПИ III: Паркинг с площ 4 800/ четири хиляди и осемстотин / кв. м.

г/. Газостанция с плащ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м.

д/ Открит паркинг с площ 2 000- две хиляди кв. м.

 1. ДА СЕ ПРОГЛАСИ НИЩОЖНОСТТА   на Договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти от .12.2009 год., обективиран в Нотариален   акт   за   учредяване   на   ДОГОВОРНА   ИПОТЕКА   върху недвижим имот № 073, том III, рег. № 7937, н. д. № 473 от 2009 год., на Нотариус   Ц.   Д.,   вписана   под   №   025   в   регистъра   на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС гр. В.   вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 5623 от 07.12.2009 год., Акт № 57, том II, д. № 3065 год., парт. книга /без номер/, с която „Ф.- Г"   ООД със седалище гр. В., ЕИК.. като Кредитополучател - Ипотекарен длъжник, за обезпечаване на всички вземания по банков инвестиционен кредит учреден с Договор за банков кредит № 055- 156 - 001/09.12,2009 год., учредява в полза на “Т. Б. АД , ЕИК. договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

а / Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061 ,Община В., в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин и осемдесет и четири кв. м. / при граници и съседи:   Кад. №000181-полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 на ЕТ „Ф.-Г И. Й.- гр. В.

б/Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/   по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка четиристотин кв. м./ при граници и съседи:   Кад.№ 000181- полски път;имот Л° 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.; Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на наел. на Г. Г. и К. Ц..

в/   В УПИ III/трети/: Паркинг     с площ   4 800/ четири хиляди и осемстотин / кв. м.

г/ Газостанция с площ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м .

д/ Открит паркинг с площ 2 000- две хиляди кв. м.

Претендират се и направените по делото разноски.

 

Към исковата молба са приложени:

 1. Решение :№ 157 от 10.10,2014 год. на ВдОС постановено по гр. д. №467/2013 год.
 2. Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти на трето лице № 084, том II, рег. № 2418, н. д. № 284 от 2007 год.

3.Договор за встъпване в дълг от 20.03.2007 год., към Договор за банков кредит 000-236-001/20.03.2007 год,

 1. Договор за банков кредит за банков кредит № 000-236-001/20.03.2007 год.

5.Договор за покупко-продажба на недвижим имот- частна общинска собственост от 02.06.1997 год. на Община В.

 1. три броя Нотариални актове -Доказателства под №№ 41,42, и 43
 2. Договор за покупко - продажба на недвижим имот- частна общинска собственост от 16.07.1999 год., на Община В.
 3. Нотариален акт № 31 от 03.09.1996 год, том IV, нот. д. №1707/1996 г.
 4. Нотариатен акт№ 133 от 14.02.1997 год , том I, нот. д. № 300/1997 г.
 5. Нотариален акт № 139 от 03.09.1997, том V, нот. д. №2240/1997 год
 6. Нотариален акт№ 83 от 13.08.1999 год., том II, нот. д. № 388/1999 г.
 7. Нотариален акт№ 187 от 27.09.1999 год, том II, нот. д. № 512/1999 г.
 8. Нотариален акт № 91 от 21.06.1999 год, том I, нот. д. № 300/1999 г.
 9. Нотариален акт№ 92 от 21.06.1999 год, том1, нот. д. №301/1999 год
 10. Нотариален акт№ 083 от 17.09.2001 год, том I, нот. д. № 407/2001 г.
 11. Нотариален акт№ 084 от 17.09.2001 год, том I нот. д. № 408/2001 г.
 12. Нотариален акт№ 085 от 17.09.2001 год, том I, нот. д. №409/2001 г.
 13. Нотариален акт№ 086 от 17.09.2001 год, том I, нот. д. № 410/2001 г.
 14. Нотариален акт№ 087 от 17.09.2001 год, том I, нот. д. № 411/2001г.
 15. Нотариален акт№ 088 от 17.09.2001 год, том I, нот. д. № 412/2001 г.
 16. Нотариален акт№ 089 от 17.09.2001 год, том I, нот. д . 413/2001 год
 17. Нотариален акт№ 106 от 12.12.2003 год, томIII, нот. д. № 486/2003г.
 18. Нотариален акт № 107 от 12.12.2003 год, том III, нот. д. № 487/2003г.
 19. Нотариален акт№ 157 от 12.05.2004 год! том I, нот. д. № 157/2004 г.
 20. Нотариален акт№ 158 от 12.05. 2004 год, том I, нот. д. № 158/2004 г.
 21. Разрешение за строеж № 858/02.08.2004 год на Община Видин
 22. Удостоверение   № У0661-2854 от 13.02.2006 год изд. издадено от Община В.
 23. Решение на ВдОС № 935 от 15.11.2005 год по ф. д. №165/2003год.
 24. Протокол от Общо събрание на съдружниците на „Ф.-Г" ООД от 20.03.2007 год.
 25. Протокол от Общо събрание на съдружниците на „Р." ООД от 25.01.2007 год.

31.Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти на трето лице № 083 том II, рег.№ 2417,н. д.№ 283 от 2007г.

         32.договор за    банков   кредит №   000-253-001/13.04.2007   год   и приложени към него анекси

33.договор за встъпване в дълг от 13.04.2007 год към Договор за

Банков кредит № 000-253-001/13.04.2007 год.

34.извлечение от ТР относно актуално състояние за „Ф.-Г" ООД в несъстоятелност.

 1. Протокол от ОС на „Ф.-Г" ООД от 13.04.2007 год
 2. Протокол от извънредно ОС на „Р." ООД от 04.04.2007 год
 3. Нотариален   акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 073, том III, рег. № 7937, н. д. № 473 от 2009 год.
 4. Договор за банков кредит № 055-156-001/09.12.2009 год.
 5. Скица №КО1510/03.11.2017год. за имот № 079001
 6. Скица № 004091/ 07.11.2017 год. за имот № 079002
 7. Удостоверение за данъчна оценка на имот № 079001 от 09.11.2017 год. на община В.
 8. Удостоверение за данъчна оценка на имот № 079002 от 09.11.2017 год от Община В.
 9. Удостоверение   за   данъчна   оценка   на   Търговски   обект   -

Газостанция в имот № 079001 от 09.11.2017 год. на община В.

 1. Списък на предявени и приети вземания от синдика на „Ф.- Г" ООД/н/.

 

Подаден е отговор на исковата молба от „Т. Б." АД, ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. С. ул.. (по-долу за краткост наричано и „Б./та"), представлявано от адв. И. С. Б. пълномощник с    адрес за връчване:       Адвокатско        дружество К.,С., К. и съдружници гр. С. ул..,адв. И. Б.в който се оспорват изцяло предявените от ЕТ „Ф.-Г – И. Й., ЕИК. и от „ГТ – в. т." ЕООД, ЕИК.. три субективно съединени иска за прогласяването на нищожността на три броя договори за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, сключени между „Т. б.“АД и първия ответник и обективирани в:

А) нот. акт 084, т. II, рег. № 2418, н.д. 284 от 2007 г., на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в СВ с вх. Рег. № 3033/20.04.2007 г, Акт № 84, т. II, д. № 2364/07, парт. книга 7787,17804;

Б) нот. акт 083, т. II, рег. № 2147, н.д. 283 от 2009 г, на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в СВ с вх. Рег. № 3037/20.04.2007 г, Акт № 86, т. II, д. № 2368/07, парт. книга 7787,17804; и

В) нот. акт 073, т. III, рег. № 7937, н.д. 473 от 2009 г., на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в СВ с вх. Рег. № 5623/07.12.2009 г., Акт № 57, т. II, д. № 3065/09, парт. книга без номер относно ипотекираните с тях в полза на банката недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти.

ИПоддържа се ,че исковете са неоснователни и необосновани и като такива следва да бъдат отхвърлени изцяло .Законът изисквал учредителят на ипотеката обективно да е бил собственик на ипотекираните имоти към момента на сключването на договора за ипотека 5 бр.удостоверения от службата по вписванията - гр. В..

Видно било от приложените копия от Дружествени договори на „Ф. Г" ООД от 2003 г., от 2005 г. и от 2009 г, които са приложени по фирменото дело на „Ф. Г" ООД ,че на основание чл. 491а, ал.1 ГПК (отм.) с определения на Видински ОС процесните имоти са били апортирани от ЕТ „Ф. Г И. Й." в капитала втория ответник - „Ф. Г" ООД , които съгласно посочените по-горе удостоверения от Службата по вписванията са били вписани и в Службата по вписванията и че следователно през целия период - от 2005 г, през времето, когато са учредявани процесиите ипотеки, както и до 2013 г. включително, дружество „Ф. Г" ООД несъмнено е било изключителен и действителен собственик на всички имоти, които са предмет на процесиите ипотеки, в това число и на процесиите имоти.Поддържа се ,че при учредяването на ипотеките не е нарушена разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД и че процесиите договори за ипотека са валидни и действителни, тъй като ипотекираните имоти по силата на извършения по-рано апорт към датите на учредяването на ипотеките реално са били собственост на дружеството, което е учредило ипотеки върху тях.

Изразяват се подробни доводи и относно твърдението на ищците, че ипотеките са нищожни, защото при поемането на задължението да учреди ипотека, съгласно договорите за кредит, „Ф. Г" ООД се е задължило да учреди ипотека върху по-малко имоти, отколкото в действителност са били ипотекирани и че с договорите за ипотека са били ипотекирани и имоти, за ипотекирането на които „Ф. Г" ООД (н) не е поемало ангажимент за бъдат ипотекирани.

Изразяват се подробни доводи и относно твърдението на ищците, че договорите за ипотека противоречели на нормата на чл. 166, ал. 2 и на чл. 167, ал. 2 от ЗЗД, тъй като имотите не били поединично определени и не били надлежно индивидуализирани чрез посочване на тяхното местоположение, граници и площ,че за част от имотите не била посочена площта, за други - местността, в която се намират по плана на гр. Д. и че липсвала и тъждественост на имотите.

Поддържа се ,че са необосновани и твърденията на ищците, че ипотеките противоречели на чл. 170 от ЗЗД, тъй като липсвало тъждество, разбирано като възможност имотът да се идентифицира като имот, собственост на лицето, което учредява ипотеката, както и че никой не можел да се разпорежда с права, които не притежавал и че липсвала тъждественост между описанието на имотите в акта за учредяването на ипотеките и действителните имоти, така както са по кадастрални карти.

Изложени са подробни доводи и относно необоснованост на твърдението на ищците, че съществувала неяснота относно идентификацията на лицето, учредяващо ипотеката, тъй като в нотариалния акт „Ф. Г" ООД било записано с ЕИК на друго юридическо лице.

         Оборва се и твърдението на ищците, че към момента на учредяването на ипотеките, в землището на гр. Д., между гр. Д. и гр. В. не е имало кадастрален   план   и че имотите   не   били   урегулирани.Изразяват се подръбни доводи и относно необоснованост на твърдението, че за договорните ипотеки липсвали задължително необходимите решения на ОС на „Ф. Г" ООД за учредяването на ипотеките .

Изравяват се подробни доводи и относно необоснованост на твърдението на ищците, че в акта за учредяването на ипотеката от 2009 г. не бил посочен деня, в който е учредена ипотеката -претендирано нарушение на чл. 580, т. 1 от ГПК.

Към отговора са приложени удостоверения от Службата по вписванията - гр. В. с изх. номера: изх.№4685/18.08.2008 г; № 1873/30.12.2009 г.; № 20/02.11.2006 г.; изх.№ 21/02.11.2006 г.;

-        Дружествен Договор, приложен към фирменото дело на „Ф. Г" ООД, с определение от 28.02.2003 г. на ОС В.;

-        Дружествен Договор, приложен към фирменото дело на „Ф. Г" ООД при ОС В. (извадка);

-        Дружествен договор от 2009 г., приложен към фирменото дело на „Ф. Г ООД (извадка).

-        Нотариален акт № 163, т. III, рег. № 2499, дело № 271 от 2013 г- на Нотариус Т. А., № 162 НК, вписан в СВ вх. Рег. № 2665/15.04.2013 г, Акт № 94, т. IX,дело № 891/2013 г.

-        Удостоверения за данъчна оценка изх № 5504006617/11.08.2006 г. и изх №5504006611/11.08.2006 г.

-        Скица № 559/28.02.2006 г. на ЗПР, съгласно Заповед № 154/08.11.2005 г., на Община В.;

         Пълномощно за процесуално представителство

Ответникът“Ф. Г“ООД /в несъстоятелност/ не е представил отговор на исковата молба.

         Ищците и ответникът „Т. б.“АД са депозирали и допълнителна искова молба и допълнителен отговор на исковата молба ,в които допълват и развиват своите изложени по-рано правни доводи .

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът прие за устатновено от фактическа страна следното :

 

 

С Решение № 157 от 10.10.2014 год., постановено от Видински окръжен съд по гр. д. № 467/2013 год. по отношение на първият от ответниците „Ф.-Г" ООД е открито производство по несъстоятелност /л.33-42 от делото/.

С Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 084 том II, рег. № 2418, н. д. № 284 от 2007 год., вписан в Службата по вписвания В. с вх. Рег. № 3033 от 20.04 2007 год., Акт № 84, том II, д. № 2364/07 год., парт. книга 7787,17804-/л.43-47 от делото/ ответникът „Ф.- Г" ООД, като трето лице -ипотекарен длъжник, на основание чл. 4 от Договора за встъпване в дълг от 20.03.2007 год. /л.48-51 от делото/, към Договор за банков кредит № 000-236-001/20.03.2007 год. /л.52-58 от делото/с шест броя Анекси към него /л.55-71 от делото/ между „Т. Б." АД гр. С. като Кредитор и „Р." ООД гр. В. /сегашно наименование „Ф. Г“ ЕООД/ като кредитополучател, „Ф.-Г" ООД като трето лице - солидарен длъжник чрез представителя си И. Т. Й.- Управител, учредил в полза на кредитора, вторият ответник „Т. Б." АД гр. С., първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти,   собственост на дружеството,   представляващи   Терен   и изградените в него самостоятелни обекти, включени в Крайпътен комплекс „Ф. Г“,находящ се в землището на гр. Д. община В., откъм източната част на международен път Е 79, при километьр 15+700, а именно: подробно описани в Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека -/л.43-47 от делото/,а именно :

1.ТЕРЕН с обща площ по графични данни /скица/ от 31 580,07 / тридесет и една хиляди,петстотин и осемдесет цяло и седем стотни/ кв. м, а по доказателствените за собственост- 26 678 кв. м., за който са отредени: Урегулиран поземлен имот I   /първи-   римско/   "За   бензиностанция,   ресторант,   паркинг   и озеленяване",   Урегулиран поземлен имот II / втори- римско/ " За паркинг и озеленяване" и Урегулиран поземлен имотIII /трети- римско/“За газостанция, автосервиз, автомивка, цех за регенериране на гуми,цех за покривала,склад и озеленяване“,   идентични   на   посочените   в   доказателствените   актове   за собственост:

Поземлен имот, представляващ Парцел II от масив 65, по плана на гр. Д., община В., при граници и съседи: парцел 9- пасища, мери на кметство гр. Д. Канал № 49, Парцели с № 1,2,3 и 4 от масив 81- пасища, мери;   Поземлен имот, представляващ Парцел 8 от масив 65 по плана на гр. Д., при граници и съседи: парцел 9 от масив 65- пасище, мера на кметство гр.Д., път № 118- В.- С. /Е 79/ в участък при км. 15 + 700;

Поземлен имот, представляващ парцел 9 от масив 65 по плана на гр. Д. -- -раници и съседи: парцел № 348- пасище, мера на кметство гр. Д., път 118- В.- С. /Е79/ в участък км 15+ 700, канал № 49, път № 121, път № 157, парцел № 338- други територии на междуселищната пътно- транспортна мрежа и парцел № 8- пасище, мера на кметство гр. Д.

Поземлен имот № 079001 / седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТТЕ 24061, община В., в местността "Емир Бугаз“ с площ 5,484 дка /пет дка и четиристотин осемдесет и четири кв. м./, при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път; Кад. № 000178- местен път и Нива №079002 на ЕТ "Ф.- Г- И. Й.- гр. В. и Поземлен имот   №079002/ седемдесет и девет хиляди и две/   по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТТЕ 24061, община В., в местността "Емир Бугаз", с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. м/при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път; Имот № 079001 на ЕТ "Ф.- Г-И. Й.- гр. В. Кад. № 000178- местен път и Нива № 079003 на наследници на Г. Г. и К. Ц..

2.САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ,   а именно: А/ В УПИ I: а/   Паркинг със застроена площ 7,699 дка / седем дка и шестстотин деветдесет и девет кв. м.; б/ бензиностанция със Сервиз за техническо обслужване, състоящ се от: Горивно стопанство /бетонни бункери/ с шест отделни клетки със застроена площ 298 / деветдесет и осем/ кв.м, и Сграда на бензиностанцията на два етажа и със застроена площ 248 /двеста четиридесет и осем/ кв.м., включваща: сутерен,котелно помещение, склад за търговски цели, Първи етаж: Търговски помещение за обменно бюро, битова стая за персонала и сервизни помещения;   Втори   етаж:   две   канцеларии,   складово   помещение,   панорамна за гости, два броя стоманени козирки от 210 кв.м. и 195 кв.м.; в/ Автомивка със сервиз за техническо обслужване със застроена площ 387 /триста седемдесет и седем/ кв. м., състоящ се от: диагностичен канал, автомивка,коридор, стая за персонала, склад, компресорно помещение, помещение за хидрофор,помещение за елагрегаж, помещение за трансформатор и сервизни ; г/ Масивна двуетажна спомагателна сграда /Административна сграда/с надстройка /мансарден етаж/ със застроена площ 113/ сто и тринадесет/ кв.м.,състояща се от: Първи етаж: склад, котелно помещение и две помещения за диагностичен канал; Втори етаж: шест броя канцеларии и входно антре; мансарден етаж: пет броя канцеларии и входно антре;   д/ Трафопост с агрегатно с мощност 400 кWА със застроена площ 51 /петдесет и един/ кв.м.,състоящ се от помещение за трансформатора, помещение с табла НН и агрегатно помещение

Б/ В УПИ II: Паркинг с площ 10,464 / десет хиляди и четиристотин шестдесет и четири/ кв. м.;

В/ В УПИ III: а/ Паркинг с площ 4 800 / четири хиляди и осемстотин/ кв. м.; б/ Газостанция с площ 876 /осемстотин седемдесет и шест /кв.м.

в/ Производствен склад № 1 / едно/ с площ 302,56 /триста и две цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м. ;

г/ Производствен склад № 2 /две/ с площ 302,56 /триста и две цяло и петдесет и шест стотни/ кв. м.;

д/ Производствен склад № 3 /три/ с площ 302,56 /триста и две цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м.

е/ Производствен склад № 4 /четири/ с площ 525,76 / петстотин двадесет и пет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв. м.;

ж/ Производствен склад № 5 /пет/ с площ 282,00 / двеста осемдесет и два/ кв. м,;

з/Открит паркинг с площ 2 000/ две хиляди/ кв. м.и

и/ Двуетажна сграда за ресторант и офнси, построена до фаза "Груб строеж" с обща разгърната застроена площ от 2420,90 /две хиляди четиристотин и двадесет цяло и девет десети/кв.м.

Страните по настоящия договор- Кредитор, Кредитополучател и Третото лице- ипотекарен длъжник се съгласяват , че при неиздължаването на която и да е погасителна вноска или дължима лнхва, както и при неизпълнение на условията по настоящия нотариален акт и по Договор за банков кредит № 000-236-001/ 20.03.2007 г. и Договор за встъпване в дълг от 20.03,2007 г. и всички последващи към тях анекси, Кредиторът- 'Т. Б.АД може да направи предсрочно изискуемо цялото или част от вземането / главница, лихви и разноски/ и да се удовлетвори от ипотекираните имоти чрез принудително изпълнение, като ги продаде по установения от закона ред.

С Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 083 том II, рег. № 2417, н. д. № 283 от 2007 год., вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 3037 от 20.04 2007 год., Акт № 86, том II, д. № 2368/07 год., парт. книга 7787, 17804 ответникът „Ф.- Г" ООД, като трето лице -ипотекарен длъжник, на основание чл. 5 от Договор за банков кредит № 000-253-001/13.04.2007 год. и чл. 4 от Договора за встъпване в дълг от 13.04.2007 год. , чрез представителя си И. Т. Й.- Управител, учредява в полза на кредитора- втория ответник „Т. Б." АД гр. С. втора по ред договорна ипотека върху същите недвижими имоти.

С Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижим имот № 073, том III, рег. № 7937, н. д. № 473 от 2009 год., вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 5623 от 07.12.2009 год., Акт №57, том II, д. № 3065/09 год., парт.книга/без номер/- ответникът „Ф.- Г" ООД, като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ и ипотекарен длъжник, на основание чл. 5 от Договор за банков кредит № 055-156-001/09.12.2009 год. чрез представителя си И. Т. Й.- Управител, учредява в полза на кредитора, вторият ответник „Т. Б. АД гр. С. договорна ипотека върху същите недвижими имоти, подробно описани в представеният с настоящата искова молба, Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 073 -Доказателство № 36 .

Процесиите газостанция, поземлен имот № 079001, поземлен имот № 079002, открит паркинг, изграден върху 2 000 кв.м. общинска земя и паркинг, с площ от 4 800 кв.м. първоначално са били собственост на ЕТ „Ф. Г – И. Й.“,като по това време на ЕТ „Ф. Г И. Й.“ са били издадени приложените към исковата молба констативни нотариални актове.След това с дружествени договори, приложени делото , въпросните имоти са апортирани от ЕТ „Ф. Г И. Й." в капитала на „Ф. Г" ООД. С вписването в ТР при ВОС на дружествените договори, с които са извършени апортите, на основание чл. 73, ал. 1 ТЗ (в редакцията и към 2005 г.), както и на основание чл. 140, ал. 3 от ТЗ, дружеството „Ф. Г" ООД е станало единствен собственик на тези имоти,като този факт е отразен и в удостоверенията, издадени от службата по вписванията, приложени към отговора на ответника „Т. б.“АД и в приложените удостоверения за данъчни оценки /л.208-209 от делото/.

От скица № 559/28.02.2006 г .,Заповед № 154/08.11.2005 г. и др.документи е видно ,че са одобрени Подробен устройствен план - План за регулация и План за застройка на Крайпътен комплекс „Ф. Г", собственост на „Ф. Г" ООД, като за целия комплекс са отредени три урегулирани имота, а именно УПИ I - за бензиностанция, ресторант, паркинг и озеленяване и УПИ II - за паркинг, озеленяване и параклис и УПИ III - за газостанция, автосервиз, автомивка и др. Видно е от скицата също така, че УПИ III е идентичен с имота, описан в нотариален акт 139 от 1997 г, (това е н.а., с който ЕТ Ф. Г И. Й. се е легитимирал като собственик при апорта във „Ф. Г" ООД на открития паркинг, с площ от 2 000 кв.м.),с имота ,описан в н.а. 083/1999 г. (удостоверяващ собствеността на ЕТ Ф. Г – И. Й., върху нива, с площ от 5 484 кв.м., съставляваща поземлен имот № 079001, при апортирането и в капитала на „Ф. Г" ООД, съгласно Дружествения договор, с определение от 28.02.2003 г. на ОС В.,с имота, описан в н.а. 187/99 г. ( удостоверяващ собствеността на ЕТ Ф. Г – И. Й. на нива от 3 400 кв.м., представляваща поземлен имот 079002, при апортирането на тази нива в капитала на „Ф. Г" ООД с Дружествен договор, с определение от 28.02.2003 г, на ОС В.,с  имота, описан в н.а. 83/2001 г. ( удостоверяващ собствеността на ЕТ Ф. Г – И. Й. върху паркинга, с площ от 4800 кв.м., изграден върху поземлен имот № 079001, при апортирането на този паркинг в капитала на „Ф. Г" ООД) и с имота, описан в н.а 84/2001 г. ( удостоверяващ собствеността на ЕТ Ф. Г – И. Й. върху газостанцията, с площ от 876 кв.м., построена върху поземлен имот № 079001 в землището на гр.Д. при апортирането на тази газостанция в капитала на „Ф. Г"ООД).

 

         По делото е представено заключение на вещото лице В.В.Г. по назначената съдебно-техническа експертиза,което съдът кредитира като компетентно изготвено .На вещото лице е поставена задача след като се запознае с представените по делото документи, скици и схеми, в това число и тези по нотариален акт 162/2013г., с плана за земеразделянето на гр. Д. общ. В. с преписката в Община В. относно утвърждаването и измененията по действащият ПУП за Комплекс „Ф. Г", одобрен съгласно Заповед № 154 от 08.11.2005г., както и със скиците и схемите на имотите, включени в Комплекс „Ф. Г", съгласно действащият кадастър, да отговори на следните въпроси:

 1. Съществува ли одобрен ПУП за Комплекс „Ф. Г", находящ се на километър 15+700 от главен път Е 79 и от кога?
 2. Колко урегулирани поземлени имота са отредени за този ПУП?
 3. Кои поземлени имоти са включени във всеки един от урегулираните поземлени имоти, съставящи одобреният ПУП за Комплекс „Ф. Г"?
 4. В кои от урегулираните поземлени имоти са построени процесиите сгради и паркинги?
 5. Идентични ли са имотите, които са ипотекирани в полза на „Т. Б." АД с имотите, които са придобити от „Ф. Г" ООД преди датата на сключването на съответните договори за учредяване на ипотека?

От Община В. отдел ТСУ вещото лице получило копия на следните документи,приобщени към делото :

-        Трасировъчен карнет на УПИ I - за бензиностанция, ресторант, паркинг и озеленяване; УПИ II - за параклис, озеленяване и паркинг; УПИ III – за газостанция, автосервиз, автомивка, цех за бандак, цех за покривала, склад и озеленяване,образувани за комплекс „Ф. Г" в землището на гр. Д., общ. В в мащаб 1:1500 с дата октомври 2005г.;

-        Координатен регистър за обект: ЧИ на ПУП на план за регулация за комплекс „Ф. Г" в землището на гр. Д. общ. В., съдържащ 53 броя подробни точки;

-        Заповед № 154 от 08.11.20015г. за одобряване на ЧИ на ПУП на план за регулация за комплекс „Ф. Г" в землището на гр. Д., общ. В..

Вещото лице е приложило заверено копие (Приложение 1-листа 313-314 от делото) на Заповед № 154 от 08.11.2005г.на Кмета на община В. за одобряване на ЧИ на ПУП на план за регулация за комплекс „Ф. Г" в землището на гр. Д. общ. В..

Вещото лице дава заключение ,че съществува одобрено частично изменение на ПУП - План за регулация за комплекс „Ф. Г" в землището на гр. Д. с който са образувани:

-        УПИ I - за бензиностанция, ресторант, паркинг и озеленяване;

-        УПИ II - за параклис, озеленяване и паркинг;

-        УПИ III - за газостанция, автосервиз, автомивка, цех за бандак, цех за покривала, склад и озеленяване.Съответният ПУП - План за регулация е изготвен на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ.Одобряването на ЧИ на ПУП -План за регулация за комплекс „Ф. Г" е с номер 17/05.10.2005г., видно от печат за одобряване върху приложението на страница номер 243 от делото, както и от Заповед № 154 от 08.11.20015г. за одобряване на ЧИ на ПУП на план за регулация за комплекс „Ф. Г" в землището на гр. Д. общ. В..

ЧИ на ПУП План за регулация за комплекс „Ф. Г" в землището на гр. Д., одобрен с Заповед № 154 от 08.11.20015г. обхваща три броя УПИ, както следва:

-        УПИ I - за бензиностанция, ресторант, паркинг и озеленяване;

-        УПИ II - за параклис, озеленяване и паркинг;

-        УПИ III - за газостанция, автосервиз, автомивка, цех за бандак, цех за покривала, склад и озеленяване;

По данни от Координатен регистър (Приложение 4-стр.317-318 от делото), вещото лице е начертало скица (Приложение 5-л.319 от делото ) на границата на ПУП за Комплекс „Ф. Г". След сравнение на скицата и предоставеният от Община В. Трасировъчен карнет на УПИ I - за бензиностанция, ресторант, паркинг и озеленяване; УПИ II - за параклис, озеленяване и паркинг; УПИ III - за газостанция, автосервиз, автомивка, цех за бандак, цех за покривала, склад и озеленяване вещото лице установява,че поземлените имоти включени в ПУП за Комплекс „Ф. Г" са както следва в приложената таблица,в която срещу номера на УПИ са посочени включените в него поземлени имоти с номерата им по кадастралната карта и по картата на възстановената собственост.

         След сравнение на скицата и предоставеният от Община В. Трасировъчен карнет на УПИ I - за бензиностанция, ресторант, паркинг и озеленяване; УПИ II за параклис, озеленяване и паркинг; УПИ III - за газостанция, автосервиз, автомивка, цех за бандак, цех за покривала, склад и озеленяване вещото лице констатира ,че сградите и паркингите ,включени в ПУП за Комплекс „Ф. Г" са както следва:в УПИ 1       са построени бензиностанция ,открит паркинг ,паркинг и ресторант с офиси,в УПИ II е построен паркинг и в УПИ III         са построени автомивка ,трафопост,административна сграда,газостанция и 5 склада.

На въпроса идентични ли са имотите, които са ипотекирани в полза на „Т. Б." АД с имотите, които са придобити от „Ф.Г" ООД преди датата на сключването на съответните договори за учредяване на ипотека вещото лице дава следния отговор :

Имотите, попадащи в УПИ I са:

-        065008 - Собственост на "Ф.-Г"   ООД БУЛСТАТ.. по Нотариален акт за продажба, № 166 от 28.08.2008г. издаден от НОТАРИУС №025-Р.С.В. за 6.255 дка ид. части от целия имот, вписване   в   служба по вписванията В. с вх.рег.№ 6291   от 29.08.2008 г., акт.№ 65, том XXII, дело 4958 от 2008 г., партидна книга: том 44788,   стр. 17804.Собственик до 10.10.2008г.

-        065009 -Собственост на "Ф.-Г" ООД БУЛСТАТ.. по извлечение от дружествени договори за внасяне на право на собственост в търговско дружество-        чл.73 ТЗ,   N0 1274 от 27.01.2003г. издаден от ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД,Собственик до 28.03.2014г.

-        000338-Собственост на "Ф.-Г ООД БУЛСТАТ. по Нотариален акт за продажба, N0 166 от 28.08.2008г. издаден от НОТАРИУС № 025-Р.С.В. за 3.077 дка,   вписване в служба по вписванията В. с вх. №.рег.Ио 6291 от 29.08.2008 г., акт.№ 65, том XXII, дело 4958 от 2008 г., партидна книга: том 44788,стр. 17804.

Собственик до 28.03.2014г.

Имотите, попадащи в УПИ II са:

-        000118 - Собственост на Община В.

-        081011 - Собственост на държавата;

Имотите, попадащи в УПИ III са:

-        080005 - Собственост на държавата;

-        000049 - Собственост на МЗХ;

-        000278 - Собственост на Община В.;

-        079002 - Собственост на "Ф.-Г11 ООД БУЛСТАТ. по Извлечение от дружествени договори за внасяне на право на собственост в търговско дружество - чл.73 ТЗ, от 27.01.2003г. издаден от НОТАРИУС №488-Р.С.В. за 3.400 дка, вписване в служба по вписванията В. с в№.рег.№1274 от 10.04.2003 г., акт.№ 70, том II, , партидна книга: том 1355,стр. 17804.Собственик до 16.10.2017г.

-079001-Собственост на "Ф.-Г1 ООД БУЛСТАТ. чрез апорт в дружество.Документът за собственост е извлечение от дружествени договори за внасяне на право на собственост в търговско дружество - чл.73 ТЗ, от 27.01.2003г. издаден от НОТАРИУС № 488-Р.С.В. за 5.484 дка, вписване в служба по вписванията В. с рег.№ 1274 от 10.04.2003 г., акт.№) 70, том II, дело   от .... г., партидна книга: том 1355, стр.17804.Собственик до 10.10.2014г.

-        079007 - Собственост на "Ф.-Г" ООД БУЛСТАТ. по Нотариален акт за продажба, № 19 от 26.05.2004г. издаден от НОТАРИУС № 162-Р.С.В. за   4.757 дка, вписване в   служба по вписванията В. с вх.рег. №2274 от 27.05.2004 г., акт. № 63, том VII, дело 1482 от 2004 г., партидна       книга:том 3717,   стр. 17804.Собственик до 28.03.2014г,

-        000181 - Собственост на Община В.

-        000178 - Собственост на Община В.;

-000348-Собственост на "Ф.-Г" ООД БУЛСТАТ.. по Нотариален акт за продажба, № 166 от 28.08.2008г. издаден от НОТАРИУС №025-Р.С.В. за   3.984 дка ид. части от целия имот, вписване   в   служба по вписванията В. с вх.рег. №6291 от 29.08.2008 г., акт. № 65, том XXII, дело 4958 от 2008 г., партидна         книга: том 44788,   стр. 17804.Собственик до 28.03.2014г.

Договорите за учредяване на ипотека са 3 броя, както следва:

1)      Договор за банков кредит № 000-236-001 от 20.03.2007г.:

2)      Договор за банков кредит № 000-253-001 от 13.04.2007г.:

Преди датата на сключването на съответните договори за учредяване на ипотека, имотите придобити от „Ф. Г" ООД са следните:

 • 065009
 • 079002
 • 079001
 • 079007

3)      Договор за банков кредит № 0055-156-001 от 09.12.2009г.:

Преди датата на сключването на съответният договор за учредяване на ипотека, имотите придобити от „Ф. Г" ООД са следните:

 • 065008
 • 000338
 • 000348 .

         При така установената фактическа обстановка Окръжен съд-В. приема за установено от правна страна следното :

         ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТВЪРДЕНИЯТА НА ИЩЦИТЕ ,ЧЕ ИМОТИТЕ,ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ НЕ СА БИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ИПОТЕКИТЕ ПРИ ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКИТЕ

Ищците ЕТ „Ф.-Г – И. Й., ЕИК. и „ГТ – в. т." ЕООД, ЕИК.. са предявили три субективно съединени иска срещу ответниците за прогласяването на нищожността на три броя договори за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, сключени между ответника „Т. б.“ и ответника „“Ф. Г“ООД и обективирани в три нотариални акта :

А) нот. акт 084, т. II, рег. № 2418, н.д. 284 от 2007 г., на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в службата по вписванията с вх. Рег. № 3033/20.04.2007 г, Акт № 84, т. II, д. № 2364/07, парт. книга 7787,17804;

Б) нот. акт 083, т. II, рег. № 2147, н.д. 283 от 2009 г, на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в службата по вписванията с вх. Рег. № 3037/20.04.2007 г, Акт № 86, т. II, д. № 2368/07, парт. книга 7787,17804; и

В) нот. акт 073, т. III, рег. № 7937, н.д. 473 от 2009 г., на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в службата по вписванията   с вх. Рег. № 5623/07.12.2009 г., Акт № 57, т. II, д. № 3065/09,

относно ипотекираните с тях в полза на „Т. б.“АД недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти, а именно:

а)      Поземлен имот № 079001 (седемдесет и девет хиляди и едно) по картата за възстановяването на собствеността на землището на гр. Д. ЕКАТЕ 24061 (двадесет и четири хиляди и шестдесет и едно), община В. в местността „Емир Бугаз", с площ от 5,484 (пет цяло и четиристотин и осемдесет и четири хилядни) дка,при граници и съседи: имот кад. № 000181 - полски път, имот кад. № 000178 – местен път и нива № 079002;

б)      Поземлен имот № 079002 (седемдесет и девет хиляди и две) по картата за възстановяването   на   собствеността   на   землището   на   гр.   Д.,   ЕКАТЕ 24061 (двадесет и четири хиляди и шестдесет и едно), община В. в местността „Емир Бугаз", с площ от 3,400 (три цяло и четиристотин хилядни) дка, при граници и съседи: имот кад. № 000181 - полски път, имот кад. № 079001, имот кад. № 000178 -местен път и нива № 079003;

в)      УПИ III: Паркинг, с площ от 4 800 (четири хиляди и осемстотин) кв.м.г)         Газостанция, с площ от 876 (осемстотин седемдесет и шест) кв.м.

д)      Открит паркинг, с площ от 2 000 (две хиляди) кв.м.

         Не се спори от страните ,че ответниците „Т. б.“ и „“Ф. Г“ООД са сключили три договора за учредяване на доброволна ипотека въхру посочените по-горе имоти и обективирани в посочените по –горе нотариални актове като обезпечение на три кредита .

         Спори се относно това дали учредителят на ипотеките е бил собственик на имотите при учредяването на ипотеките.

         По силата на чл. 167, ал. 3 от ЗЗД  ипотека може да се учреди само върху имоти, които при сключването на договора принадлежат на лицето, което я учредява. Следователно законът изисква учредителят на ипотеката обективно да е бил собственик на ипотекираните имоти към момента на сключването на договора за ипотека и разпоредбите на ГПК не изискват правото на собственост да е доказано пред Нотариуса с документите, които са описани като приложение към нотариалния акт за учредяването на ипотеката. Критерият за действителност на ипотеката е не дали собствеността е установена безспорно от приложените към нотариалния акт документи, а дали в действителност към този момент учредителят реално е бил собственик на ипотекирания имот или не.

         При правен спор следва да докаже ,че учредителят е бил собственик на имотите при учредяването на ипотеката.Ако се установи ,че учредителят е бил собственик на имотите независимо от това ,че представените пред нотариуса документи не удостоверяват това му качество ,ипотеката е действителна.И обратното - ако се установи ,че учредителят не е бил собственик на имотите независимо от това ,че представените пред нотариуса документи удостоверяват това му качество ,ипотеката следва да бъде прогласена за нищожна .

В конкретния случай Окръжен съд-В. приема от събраните по делото доказателства ,че учредителят на ипотеките е бил собственик на ипотекираните имоти при учредяването им поради следното :

Видно е от приложените копия от Дружествени договори на „Ф. Г" ООД от 2003 г., от 2005 г. и от 2009 г, които са приложени по фирменото дело на „Ф. Г" ООД, на основание чл. 491а, ал.1 ГПК (отм.), с определения на Видински ОС процесиите имоти са апортирани от ЕТ „Ф.Г И. Й." в капитала на ответника - „Ф. Г" ООД .От представените от ответника „Т. б.“АД удостоверения от Службата по вписванията е видно ,че апортите са вписани и в Службата по вписванията. В дружествения договор, приложен по фирменото дело на „Ф. Г" ООД с определението на ВОС от 08.11.2005 г. процесиите имоти изрично са посочени в чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 7, т. 11, т. 12 и т. 22, както и в дружествения договор от 2009 г, подписан непосредствено преди учредяването на третата ипотека върху процесиите имоти.

Фактът ,че ищецът ЕТ „Ф. Г-И. Й.“ е апортирал процесните имоти в капитала на ответника „Ф. Г“ООД преди учредяването на ипотеките не се сочи в исковата молба ,но след депозирането на отговор на исковата молба от „Т. Б.“АД не се оспорва и даже изрично се признава.

От Удостоверение № 4685/18.08.2008 г. /л.193 от делото/и Удостоверение № 1873/30.12.2009 г. /л.194 от делото/ на Службата по вписванията - гр. В. по силата на вписани в Службата по вписванията - гр. В. дружествени договори за апорт под дв. вх. рег. № 1274/10.04.2003 г, т. II, № 70 и с вх. № 504/2005 г., към датата на оспорваните ипотеки, включително и към датите на издаването на удостоверенията - съответно към 2008 и към 2009 г., собственик на имот № 079001 е дружество „Ф. Г" ООД, а не „ЕТ Ф. Г И. Й. .В първото удостоверение е посочено, че върху този имот към 2008 г. вече са вписани двете предходни ипотеки, учредени от „Ф. Г" ООД на 20.04.2007 г. в полза на „Т. б.“АД . Следователно по времето на учредяването на трите ипотеки, учредени с нот. акт 084, т. II, рег. № 2418, н.д. 284 от 2007 г., на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в СВ с вх. Рег. № 3033/20.04.2007 г, Акт № 84, т. II, д. № 2364/07, парт. книга 7787,17804, с нот. акт 083, т. II, рег. № 2147, н.д. 283 от 2009 г, на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в СВ с вх. Рег. № 3037/20.04.2007 г., Акт № 86, т. II, д. № 2368/07, парт. книга 7787,17804 и с нот. акт 073, т. III, рег. № 7937, н.д. 473 от 2009 г., на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара, вписан в СВ с вх. Рег. № 5623/07.12.2009 г., Акт № 57, т.II, д. № 3065/09, парт. книга без номер, собственик на процесния имот № 079001 е бил именно учредителят на ипотеките - втория ответник по делото, дружеството „Ф. Г ООД.От Удостоверение № 20/02.11.2006 г. /л.197 от делото/и Удостоверение № 1873/30.12.2009 г. на Службата по вписванията - гр. В. по силата на вписани в Службата по вписванията - гр. В. под дв. вх. рег. № 1274/10.04.2003 г, т. II, № 70 и с вх. № 504/2005 г. дружествени договори за апорт, към датата на оспорваните ипотеки, включително и към датата на издаването на удостоверенията - съответно към 2006 и към 2009 г., собственик на газостанцията с площ от 876 кв.м. имотна партида 15733 в Службата по Вписванията, описана подробно в исковата молба, е именно дружество „Ф. Г" ООД, а не „ЕТ Ф. Г И. Й.". Освен това в същите две удостоверения е посочено, че върху този имот към 2008 г. вече са вписани двете предходни ипотеки, учредени от „Ф. Г" ООД на 20.04.2007 г. в полза на „Т. б.“АД , както и ипотеката от 2009 г. Следователно, по времето на учредяването на трите ипотеки, учредени с вписаните нотариални актове, описани подробно по-горе, собственик на процесната газотанция е бил именно учредителят на ипотеките - втория ответник по делото, дружество „Ф. Г" ООД.

От Удостоверение № 1873/30.12.2009 г., на Службата по вписванията - гр. В., по силата на вписани в Службата по вписванията - гр. В. Дружествени договори за апорт под дв. вх. рег. № 1274/10.04.2003 г, т. II, № 70 и с вх. № 504/2005 г., към датата на оспорваните ипотеки, включително и към датата на издаването на удостоверението собственик на Поземлен имот № 079002, с площ от 3 400 кв.м., находящ се в местност „Емир Бугаз", е именно дружество „Ф. Г" ООД, а не „ЕТ Ф. Г И. Й.",следователно по времето на учредяването на ипотеките, учредени с вписаните нотариални актове, описани подробно по-горе, собственик на процесния ПИ 079002, находящ се в местността „Емир Бугаз", по плана за земеразделянето на гр. Д. е бил именно учредителят на ипотеките - втория ответник по делото, дружество „Ф. Г" ООД.От Удостоверение № 21/02.11.2006 г. и Удостоверение № 1873/30.12.2009 г. на Службата по вписванията - гр. В. по силата на вписан Дружествен договор за апорт под дв. вх. рег. № 504/04.02.2005 г, т. I, № 102, вписан по фирменото дело на дружеството с определение на ВОС от 04.06.2005 г., към датата на оспорваните ипотеки, включително и към датата на издаването на посочените по-горе удостоверения, собственик на паркинга с площ от 4 800 кв.м., включен в УПИ III, вписан с парт. № 15728 в Службата по вписванията и описан подробно в исковата молба, е именно дружество „Ф. Г" ООД, а не „ЕТ Ф. Г И.   Й.",следователно по времето на учредяването на двете ипотеки, учредени с нот. акт 084, т. II, рег. № 2418, н.д. 284 от 2007 г., на Нотариус Ц. Д. и с нот. акт 083, т. II, рег. № 2147, н.д. 283 от 2009 г, на Нотариус Ц. Д., № 025 в Нотариалната Камара собственик на процесният паркинг е бил именно учредителят на ипотеките - втория ответник по делото - дружество „Ф.Г" ООД.

От скица № 559/28.02.2006 г, извадка от ПУП на Крайпътен комплекс „Ф. Г" /л.202 от делото/ е видно ,че паркингът, който ищците твърдят, че ЕТ „Ф. Г И. Й. е придобил през 2001 г. с нот. акт № 83, т.1, рег 5026, н.д. 407/2001 г. и който през 2005 г. е апортиран в капитала на „Ф. Г" ООД, след одобрението на ПУП е включен в УПИ III от комплекса. Видно е от нот. акт № 83, т.1, рег 5026, н.д. 407/2001 г. , че паркингът е построен върху бивша нива, съставляваща поземлен имот № 079001 от землището на гр. Д. с площ от 5484 кв. м., съгласно приложения от ищците нот. акт 83/1999 г.От Удостоверение № 1873/30.12.2009 г. на Службата по вписванията -гр. В., по силата на вписани в Службата по вписванията - гр. В.Дружествени договори за апорт под дв. вх. рег. № 1274/10.04.2003 г., т. II, № 70 и с вх. № 504/2005 г, към датата на оспорваните ипотеки, включително и към датата на издаването на удостоверението, собственик на паркинга с площ от 2 000 кв.м., включен в УПИ III, и вписан с парт. № 15742 в Службата по вписванията и описан подробно в исковата молба, е именно дружество „Ф. Г" ООД, а не „ЕТ Ф. Г И. Й.".,следователно, по времето на учредяването на ипотеките, учредени с вписаните нотариални актове, които са описани подробно по-горе, собственик на процесния паркинг с площ от 2 000 кв.м. в местността „Емир Бугаз" по плана за земеразделянето на гр. Д. е бил именно учредителят на ипотеките -втория ответник по делото - дружество „Ф. Г" ООД.Видно от Нотариален акт № 163, т. III, рег. № 2499, дело № 271 от 2013   г.   на   Нотариус   Т. А.,   №   162   НК, вписан   в   СВ   вх.   Рег.   № 2665/15.04.2013 г, Акт № 94, т. IX, дело № 891/2013 г. за недвижим имот, придобит на основание апорт по чл. 72-73 от ТЗ, покупко-продажба, построено, пристроено и надстроено в собствен поземлен имот /л.206 от делото/ за процесиите имоти през 2013 г. е издаден констативен нотариален акт, който да удостовери придобиването им

от „Ф. Г" ООД по силата на извършения апорт в капитала на дружеството. Самият дружествен договор от 2003 г. е посочен в този нотариален акт като доказателство,което е послужило на нотариуса като основание за издаването на нотариалния акт за придобиването на имотите от „Ф. Г" ООД като апортна вноска, по силата на чл. 72-73 от ТЗ- ред №4 отдолу нагоре на стр.3 от нотариалния акт .

От удостоверение за данъчна оценка   изх №5504006617/11.08.2006 г. /л.208 от делото/ е видно,че непосредствено преди учредяването на ипотеките от 2007 г. газостанцията е била вече декларирана в Община В. като собственост на „Ф. Г" ООД .От    удостоверение     за     данъчна     оценка     изх     №5504006611/11.08.2006 г. /л.209 от делото/ е видно ,че непосредствено преди учредяването на ипотеките от 2007 г. поземлени имоти № № 079001 и 079002   са били вече декларирани в

Община В. като собственост на „Ф. Г" ООД

Следователно, през целия период - от 2005 г, през времето, когато са учредявани процесиите ипотеки, както и до 2013 г. включително, дружество „Ф. Г" ООД несъмнено е било изключителен и действителен собственик на всички имоти, които са предмет на процесиите ипотеки, в това число и на процесиите имоти, съгласно предявените искове по настоящето дело.

 

Окръжен съд-В. намира за неоснователни доводите на ищците относно това ,че за договорните ипотеки липсвали задължително необходимите решения на ОС на „Ф. Г" ООД за учредяването на ипотеките и че тази липса водела до нищожност на ипотеките, поради нарушаване на разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ поради следното :

Съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. на ВКС по т. д. № 3/2013 г, ОСГТК решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган (управител/управители). Евентуалната липса на решение на общото събрание на дружеството би ангажирала само евентуалната отговорност на управителя за вреди на дружеството.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗВИТИТЕ В ИСКОВАТА МОЛБА ДОВОДИ ОТНОСНО ТОВА ,ЧЕ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ИПОТЕКИТЕ ИМОТИТЕ НЕ СА БИЛИ УРЕГУЛИРАНИ

Не почива на доказателствата по делото твърдението на ищците, че към момента на учредяването на ипотеките в землището на гр. Д. между гр. Д. и гр. В. не е имало кадастрален   план   и че имотите   не   били   урегулирани.  

От заключението на вещото лице и от Скица № 559/28.02.2006 г. за одобреното частично изменение на ПУП - ПР - ПЗ, която е презаверена и е приложена към актовете за учредяването на ипотеките , към датите на учредяването на ипотеките за терена на Комплекс „Ф. Г" е бил изработен ПУП, по реда на чл. 16 и сл. от ЗУТ, като са били отредени три урегулирани поземлени имота за предвиденото в комплекса застрояване.Необосновано е твърдението на ищците, че посочването на номерата на УПИ и на включените в УПИ поземлени имоти не водело до конкретизация на ипотекираните поземлени имоти.

 

ОТНОСНО ТВЪРДЕНИЕТО НА ИЩЦИТЕ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА НЕЯСНОТА ОТНОСНО ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦЕТО, УЧРЕДЯВАЩО ИПОТЕКАТА

Окръжен съд-В. намира за неоснователно твърдението на ищците, че съществувала неяснота относно идентификацията на лицето, учредяващо ипотеката, тъй като в нотариалния акт „Ф. Г" ООД било записано с ЕИК на друго юридическо лице. Не се спори между страните ,че в нотариален акт № 83/2007 г. е допусната грешка, като вместо действителния БУЛСТАТ номер на „Ф. Г" ООД е посочен повторно БУЛСТАТ номера на друго търговско дружество . Ответното дружество „Ф. Г" ООД, видно от самия нотариален акт, е надлежно идентифицирано със седалището си, адреса на управление и номера на фирменото си дело, тома, страницата и партидата от регистъра на търговските дружество при Окръжен съд-В. и не може да се постави под съмнение идентичността на „Ф. Г" ООД като страна по сделката. Следва да се отбележи ,че към датата на подписването на този нотариален акт не е бил в сила Закона за търговския регистър /влязъл в сила на 01.01.2018 г./ и че юридическите лица са били идентифицирани с номерата на техните фирмени дела и съответния съд, при който те са регистрирани,което в случая е направено коректно.

ОТНОСНО ТВЪРДЕНИЯТА НА ИЩЦИТЕ, ЧЕ ИПОТЕКИТЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЧЛ. 170 ОТ ЗЗД,

Съдът намира за неоснователни доводите на ищците относно това,че ипотеките противоречат на чл. 170 от ЗЗД, тъй като липсвало тъждество, разбирано като възможност имотът да се идентифицира като имот, собственост на лицето, което учредява ипотеката.Видно от приложените нотариални актове за договорна ипотека, процесиите имоти са описани отделно с тяхната площ, предназначение, УПИ, в който са включени или са построени, местонахождение на съответния УПИ, в който са построени. В приложената скица графично и със номера на съответния нотариален акт е указано кой имот в кой УПИ е включен и кои са имотите, които са идентични със съответния УПИ ,поради което не е налице твърдяната от ищците нетъждественост между имотите, посочени в ипотечните актове и имотите, които са собственост на учредителя на ипотеката.В нотариалните актове достатъчно точно са посочени признаците, индивидуализиращи пространствените предели на правото на собственост .В задължителната съдебна практика на ВКС се приема ,че изводът по отношение тъждеството на ипотекирания имот се основава на обстоятелствата по делото, а не единствено на описанието на вещта в акта - т. е че не само на правните, но и на фактическите индивидуализиращи признаци на ипотекирания имот и неговото притежание към момента на сделката, подлежат на преценка по основанието на чл. 170 от ЗЗД.

Неоснователни са и доводите на ищците, че договорите за ипотека противоречели на нормата на чл. 166, ал. 2 и на чл. 167, ал. 2 от ЗЗД, тъй като имотите не били поединично определени и не били надлежно индивидуализирани чрез посочване на тяхното местоположение, граници и площ,че за част от имотите не била посочена площта, за други - местността, в която се намират по плана на гр. Д..Окръжен съд-В. приема,че имотите са описани достатъчно конкретно и точно по начин да бъдат индивидуализирани и различени от всички останали такива подобни имоти, намиращи се в същия район или другаде в землището на гр. Д. В нотариалните актове е посочено, че имотите се намират на километър 15+700 на главен път Е 79, и че съставляват чест от Крайпътен комплекс „Ф. Г“ ,след което имотите, включени в него, са индивидуално посочени и описани,като в нотариалните актове е посочено в кой точно поземлен имот са изградени процесиите самостоятелни сгради и съоръжения, посочени са границите и съседите на съответните поземлени имоти, в които са изградени сградите и съоръженията, посочено е в кои местности по плана за земеразделяне на гр. Д. те се намират, посочено е в кои УПИ от Подробния Устройствен План (ПУП) на Комплекс „Ф. Г" са построени сградите и съоръженията, или са разположени поземлените имоти, описани са и самите сгради.Изискването на чл. 166, ал. 2 ЗЗД е имотите да бъдат ипотекирани индивидуално е постигнато в процесиите ипотечни актове, като в тях всеки един от ипотекираните имоти е посочен и описан отделно от другите ипотекирани имоти. С нормата на чл. 167, ал. 2 ЗЗД законодателят не е посочил изрично правно важимите за индивидуализацията на ипотекирания имот признаци,затова отсъствието на изрично посочени граници в ипотечен договор само по себе си не е основание да се приеме, че е нарушено изискването индивидуализиране на имота щом с белезите, с които е описан, той е в достатъчна степен определен като конкретен самостоятелен имот, предмет на съответното ипотечно право.В конкретния случай, самостоятелните сгради са конкретизирани и индивидуализирани. Посочено е, че паркингът с площ от 4 800 кв.м., паркингът с площ от 2 000 кв.м. и газостанцията са разположени в УПИ III от ПУП на Крайпътния комплекс „Ф. Г", в който УПИ са включени и поземлените имоти № 079001 и № 079002. Местоположението и подробното описание на урегулирания поземлен имот, в който са построени сградите, също е посочено,конкретизирана е площта на газостанцията и на паркингите които са ипотекирани,конкретизирани са номерата на имотите по плана за земеразделяне на гр. Д. област В., които са включени в единия от отредените три УПИ за Крайпътния комплекс „Ф. Г" - в УПИ III, върху които УПИ са изградена и газостанцията и паркингите. Посочена е местността в която са разположени отделните имота ,посочени са съседите на имотите, които съставляват УПИ III, върху които са построени газостанцията и паркингите и пр.Съдът приема ,че конкретизиращите признаци са достатъчни за определянето и конкретизирането на конкретните имоти, които са ипотекирани и за тяхната индивидуализация в процесиите нотариални актове за договорни ипотеки.

         Окръжен съд намира за неоснователни и доводите на ищците относно липсата на дата върху нотариалния акт №73 рег.№7939 н.д.473 от 2009 г.На представения препис действително липсва дата ,но това не прави нотариалното удостоверение нищожно ,тъй като нотариалният акт се съставя в множество оригинални екземпляри за нотариалното дело,страните ,Агенцията по вписванията и АГКК .Ищците не са представили доказателства за липсата на дата на всеки един оригинален нотариален акт .По силата на чл. 32а от Правилника за вписванията съдията по вписванията отказва вписването на актове, които не отговарят на закона.Процесната договорна ипотека е вписана в имотния регистър,следователно тя отговаря на законовото изискване на чл. 580, т. 1 от ГПК за наличието в акта на годината,   месеца и   ден.

         ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ

         С оглед изхода на делото „ ГТ – в. т." ЕООД, ЕИК,. със седалище и адрес на управление: гр. В., и ЕТ „Ф.-Г-И. Й." ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. В. със съдебен адрес ***.. следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника „Т. Б. АД, ЕИК.., със седалище: гр. С. 1000, р-н.. направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на по 200 лв.         По делото не са представени доказателства за направени разноски за адвокатско възнаграждение .

Водим от горното Съдът

 

                                       Р   Е   Ш  И :          

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКА на „ ГТ – в. т." ЕООД, ЕИК,. със седалище и адрес на управление: гр. В., представлявано от Т. И. Й. - Управител, чрез М. К. Н. -юрисконсулт- пълномощник и на ЕТ „Ф.-Г-И. Й." ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. В., Южна промишлена зона, Комплекс бензиностанция, представлявано от Управителя И. Т. Й. чрез адв. И. В. – ВдАК със съдебен адрес ***,В. против

1.„Ф. -   Г"   ООД,   в   несъстоятелност,   ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. В. с Управител И. Т. Й. и представлявано от Синдика Р. Г. *** , тел: ..и

 1. „Т. Б. АД, ЕИК. със седалище: гр. С.1000, р-н. представлявано от В. Г. В., М. С. Ш. и А. П. Ц.– Б. ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТТА на Договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти от 20.04.2007 год., обективиран в Нотариален акт за учредяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 084 том II, рег. № 2418, н. д. № 284 от 2007 год., на Нотариус Ц. Д. вписана под № 025 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС гр. В., вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 3033 от 20.04 2007 год, Акт № 84, том II, д. № 2364/07 год, парт, Книга 7787,17804, с който „Ф. - Г" ООД със седалище гр. В. ЕИК.. като трето лице- Ипотекарен длъжник, за обезпечаване на всички вземания по банков инвестиционен кредит учреден с Договор за банков кредит № 000-236-001/20.03.2007 год. и въз основа на Договор за встъпване в дълг от 20.03.2007 год. по този Договор за банков кредит, учредява първа по ред в полза на „Т. Б." АД, ЕИК.. договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

а/ Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКА ТЕ 24061, о. В. в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин осемдесет и чети кв. м. / при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 та ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.

б / Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. и,/ при граници и съседи: Кад.№ 000181- полски път; имот № 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.; Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на насл. на Г. Г. и К. Ц..

в/ В УПИ III: Паркинг с площ 4 800/ четири хиляди и осемстотин / кв. м.

г/ Газостанция с плащ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м.

д/ Открит паркинг с площ 2 000- две хиляди кв. м.

ОТХВЪРЛЯ ИСКА на „ ГТ – в. т." ЕООД, ЕИК,. със седалище и адрес на управление: гр. В., представлявано от Т. И. Й. - Управител, чрез М. К. Н. -юрисконсулт- пълномощник и на ЕТ „Ф.-Г-И. Й." ЕИК. със седалище и адрес на управление: гр. В.Ю., представлявано от Управителя И. Т. Й. чрез адв. И. В. – ВдАК със съдебен адрес ***, Ю… против

1.„Ф.   -   Г"   ООД,   в   несъстоятелност,   ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. В. Ю.. с Управител И. Т. Й. и представлявано от Синдика Р. Г. *** , тел:.. и

 1. „Т. Б." АД, ЕИК.., със седалище: гр. С. представлявано от В. Г. В., М. С. Ш.и А. П. Ц. – Б.    ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТТА    на Договор за учредяване на   договорна   ипотека   върху   недвижими   имоти   от   20.04.2007   год.,обективиран   в   Нотариален   акт   за   учредяване   на   ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху недвижими имоти на трето лице № 083, том II, рег. № 2417, н. д. № 283 от 2007 год., на Нотариус Ц. Д., вписана под № 025 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС гр. В.,   вписан в Службата по вписвания с вх, Рег. № 3037 от 20.04 .2007 год., Акт № 86, том II, д. № 2368/07 год., парт.книга 7787,17804, с които „Ф.- Г" ООД със седалище   гр. В., ЕИК. като трето лице- Ипотекарен длъжник, за обезпечаване на всички вземания по банков инвестиционен кредит учреден с Договор за банков кредит № 000-253-001/13.04.2007 год,,     и Договор за встъпване в дълг от 13.04.2007 год,учредява втора по ред в полза на „Т. Б. АД, ЕИК. договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

а/ Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин осемдесет и чети кв. м. / при граници и съседи: Кад. № 000181- полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.

б / Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д. ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка и четиристотин кв. м./ при граници и съседи: Кад.№ 000181- полски път; имот № 079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В. Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на насл. на Г., Г. и К. Ц.

в/ В УПИ III: Паркинг с площ 4 800/ четири хиляди и осемстотин / кв. м.

г/. Газостанция с плащ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м.

д/ Открит паркинг с площ 2 000- две хиляди кв. м.

ОТХВЪРЛЯ ИСКА на „ ГТ – в. т." ЕООД, ЕИК,. със седалище и адрес на управление: гр. В. представлявано от Т. И. Й. - Управител, чрез М. К. Н. -юрисконсулт- пълномощник и на ЕТ „Ф.-Г-И. Й." ЕИК. със седалище и адрес на управление: гр. В. Ю.. представлявано от Управителя И. Т. Й. чрез адв. И. В. – ВдАК със съдебен адрес ***, Ю. против

1.„Ф.-   Г"   ООД,   в   несъстоятелност, ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. В. Ю. с Управител И. Т. Й. и представлявано от Синдика Р.Г. *** , тел: ..и

 1. „Т. Б." АД, ЕИК..със седалище: гр. С. 1000, р-н.. представлявано от В. Г. В. М. С. Ш. и А. П. Ц.– Б. ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТТА на Договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти от .12.2009 год., обективиран в Нотариален   акт   за   учредяване   на   ДОГОВОРНА   ИПОТЕКА   върху недвижим имот № 073, том III, рег. № 7937, н. д. № 473 от 2009 год., на Нотариус   Ц.   Д.,   вписана   под   №   025   в   регистъра   на Нотариалната камара, с район на действие - района на РС гр. В. вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 5623 от 07.12.2009 год., Акт № 57, том II, д. № 3065 год., парт. книга /без номер/, с която „Ф. - Г"   ООД със седалище гр. В., ЕИК.., като Кредитополучател - Ипотекарен длъжник, за обезпечаване на всички вземания по банков инвестиционен кредит учреден с Договор за банков кредит № 055- 156 - 001/09.12,2009 год., учредява в полза на “Т. Б." АД , ЕИК.. договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

а / Поземлен имот № 079001/седемдесет и девет хиляди и едно/ по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д. ЕКАТЕ 24061 ,О. В. в местността „Емир Бутаз" с площ 5, 484 дка/ пет дка и четиристотин и осемдесет и четири кв. м. / при граници и съседи:   Кад. №000181-полски път,§ Кад. № 000178 - местен път и нива № 079002 на ЕТ „Ф.-Г И. Й.- гр. В.

б/Поземлен имот № 079002/ седемдесет и девет хиляда и две/   по картата на възстановената собственост на землището на гр. Д., ЕКАТЕ 24061, община В., в местността „Емир Бугаз" с площ 3,400 дка / три дка четиристотин кв. м./ при граници и съседи:   Кад.№ 000181- полски път;имот №079001 на ЕТ „Ф.-Г И. Й."- гр. В.; Кад. № 000178-местен път и Нива № 079003 на насл. на Г. Г. и К. Ц.

в/   В УПИ III/трети/: Паркинг     с площ   4 800/ четири хиляди и осемстотин / кв. м.

г/ Газостанция с площ 876 / осемстотин седемдесет и шест/ кв. м .

д/ Открит паркинг с площ 2 000- две хиляди кв. м.

         ОСЪЖДА „ ГТ – в. т." ЕООД, ЕИК,.. със седалище и адрес на управление: гр. В., Ю.- и от ЕТ „Ф.-Г-И. Й." ЕИК..със седалище и адрес на управление: гр. В., Ю.- адрес ***, Ю. ДА ЗАПЛАТЯТ на ответника „Т. Б." АД, ЕИК.., със седалище: гр. С. 1000, р-н…направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на по 200 лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

 

                                          СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :