ВЧГРД № 49-2019

Определение по Гражданско дело 49/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №43

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на деветнадедесети февруари

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдия   С. С.     ч.   гр. д. №49 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на Л.Д.Й. чрез адв. И.В. против Разпореждане от 28.11.2018г. по гр.д. №1319/17г. на ВРС , с което е върната въззивна жалба поради неизпълнение в срок на дадени от съда указания за отстраняване на нередовности-не представяне на препис от въззивната жалба за връчване на другата страна .

                Като причина за неизпълнение указанията на съда се сочи,че съобщението е изпратено до пълномощника на страната-адв. В.,който не е открит на адреса,а по телефона е заявил,че не може да получи книжата.Твърди се,че адв. В. не се е свързал с жалбоподателката,а самата жалбоподателка не е получавала съобщение за отстраняване на нередовности,поради което не е изпълнила указанията на съда.След упълномощаване на дв. В. е поискано удължаване на срока по чл.63ГПК и е внесена указаната д. такса,но не са знаели,че следва да рледставят и копие от въззивната жалба.Иска от съда да отмени атакуванато разпореждане.

Ответникът по жалба П.К.М.,представляван от адв. Б. счита жалбата за неоснователна и моли съда да не я уважава като му присъди разноски в размер на 200лв.-адв. хонорар.Счита,че жалбоподателката е била редовно уведомена за оставена без движение въззивна жалба с получаване на съобщението от адв. пълномщникът й адв. В. и не е било необходимо ново уведомяване нито на Л.Й.,нита на адв. В.Твърди,че Л.Й. е бездействала като не еследила за развитието на производството и не е защитила интересите си.Счита,че адв. Венкова,която е упълномощена от страната през м. май 23018г. също е бездействала и не е изпълнила задълженията си като упълномощен представител на страната и е потърсила информация за развитието на делото чак на 15.10.2018г. и то по телефона,а не лично в деловодството на съда.Счита,че лошото изпълнение на задълженията от страна на адв. Венкова несъставляват обективна причина,която е попречила на страната да изпълни указанията на съда,а е въпрос на вътрештните отношения между страните при договора за поръчка.Смята също,че липсват доказателства в подкрепа на твърденията на жалбоподателката.

                   От данните по делото съдът   приема за установено следното от фактическа страна.

          С Разпореждане от 17.05.18г. ВРС е указал на жалбоподателката Л.Д.Й. да внесе д.такса в размер на 394,25лв. и да представи препис от жалбата за насрещнатастрана в едноседмичен срок от съобщението . Уведомлението е изпратено до адреса на адв. В.,от където се е върнало в цялост с отбезязване на кои дати е посетен адреса,но не е открит никой на който да се връчи.Изпратено е второ съобщение с указания пълномощникът на страната да се потърси по телефона.Съобщението е върнато с отбелязване,че на 01.10.18г. в разговор по телефона лицето е заявило,че е извън С. и не може да получи книжата.С молба от 18.10.18г. Л.Д.Й. чрез адв. И.В. е поискала от съда на основание чл.63,ал.1 ГПК да удължи срока за отстраняване нередовности на въззивната жалба-внасяне на д. такса.С Определение от 29.10.18г. ВРС е продължил срока с четири седмици,считано от 16.10.18г. като в определението си съдът е посочил какви са констатираните нередовности-невнесена държавна такса и непредставен препис от въззивната жалба за насрещната страна.В дадения от съда срок адв. В… като пълномощник на Л.Д.Й. е внесла определената държавна такса,но не е представила препис от въззивната жалба.При това положение ВРС е постановил обжалваното разпореждане като е върнал въззивната жалба.

           При тези данни въззивния съд достигна до следните изводи:

От приложените доказателства се установи,че действително пълномощникът на жалбоподателката адв. Вачев не е бил открит на адреса и тя не е била надлежно уведомена за оставянето на въззивната й жалба без движение поради констатирани нередовности. Вътрешните отношения между жалбоподателката и пълномощникът й действително   не могат да се приемат като обективна невъзможност за изпълнение на дадените от съда указания,но това възражение на ответната по жалба страна би било вярно,ако пълмощтикът на страната беше редовно уведомен,което не е така в настоящия случай.

След подаването на молба по чл.63 ГПК от адв. И. В. и продължаването на срока за изпълнение указанията ан съда за отстраняване на нередовности с Определението от 29.10.18г. жалбоподателката вече е била редовно уведомена за разпореждането на ВРС чрез нейния пълномощник .В цитираното определение съдът е посочил какви точно са констатираните нередовности и адв. Венкова се е запознала с него,но е отстранила само една от посочените нередовности-внасяне на дължимата д. такса.

Твърденията в ч. жалба,че страната и нейният пълномощник не са получавали разпореждането ,с което се укаозват нередовностите на въззивната жалба в случая не е вярно.Дори да не са получили самото разпореждане от 17.05.18г.,то с Определението от 29.10.18г. отново тези нередовности са посочени и страната е била уведомена надлежно за това,като е даден четири седмичен срок за отстраняването им.

В случая е основателно възражението на ответника по жалба,че уведомяването на пълномощника на страната се счита за редовно уведомяване на страната и неизпълнението на задълженията от страна на пълномощника е въпрос на вътрешни отношения между упълномощен и упълномощител,но за процеса не съставляват обективна невозможност за изпъление указанията на съда.

По изложените съображения ВОС счита жалбата за неоснователна,а обжалваното разпореждане на ВРС за правилно и законосъобразно,за което

 

                                             О П Р Е Д Е Л И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 28.11.2018г. на по гр.д. №1319/17г. по описа на Видински районен съд.

Осъжда Л.Д.Й.,ЕГН ********** със съдебен адрес *** да заплати на П.К.М. *** с ЕГН ********** направените от него разноски по настоящото дело в размер на 200лв.-адв. хонорар.

                      Определението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщението му до страните.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: