ВЧГРД № 22-2019

Определение по Гражданско дело 22/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-40

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари

Две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                           

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно ч. гражданско дело № 22 по описа за 2019г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на адв.А.М., като особен представител на ответницата П.И.В. против определение от 06.12.2018г. постановено по Гр.д. № 984/2016г. по о писа на ВРС с което е оставено без уважение искането на особения представител да се задължи ищеца да де позира допълнителен хонорар за процесуалното представителство на ответницата В. във втората фаза на делбеното производство.

Поддържа се в частната жалба, че постановения отказ е незаконосъобразен, тъй като не е съобразен с Наредбата на Висшия адвокатски съвет за определяне на минималния размер на адвокатските възнаграждение. Поддържа се, че е следвало да се приложи действащият към момента на постановяване на определението актуален размер към момента на образуване на делото, а не към момента на постановяване на определението. Поискано е да се отмени обжалваното определение като се укаже на ищеца да внесе допълнително сумата от 300 лева за адвокатско възнаграждение във втората фаза на делбата.

По делото е постъпил писмен отговор от адв.Д. като пълномощник на П. В. К. в който е поискано жалбата да бъде оставена без уважение. Поддържа се, че делото е за делба на земеделски земи и съгласно чл.7, ал.4 от наредбата за адвокатските възнаграждения хонорарът е не по-малко от 300 лева за всяка фаза. Поддържа се, че ищецът е внесъл 800 лева, които покриват минималните изисквания за всяка една от фазите и е неоснователно искането за внасяне на допълнителни 300 лева. Поддържа се, че искът е предявен на 03.05.2016г., преди изменението на наредбата за адвокатските възнаграждения поради което частната жалба следва да се остави без уважение.

Окръжния съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба и 9становището на ищеца по делото приема следното:

Частната жалба е подадена в законноустановения срок и от надлежна страна поради което е допустима.По същество частната жалба е неоснователна.

В обжалваното определение, съдът се е произнесъл по постъпила молба на 27.11.2018г. от назначения за особен представител на ответницата П.И.В. – адв.А.М., назначена на разноски на ищеца. Молбата е, да се задължи ищецът да внесе допълнително сумата 800 лева за разноски, дължими на особения представител във втората фаза на делбеното производство. Съдът е посочил, че определеното възнаграждение за особен представител при предявяване на иска за делба е съобразено с разпоредбата на чл.7 от Наредбата, която е действала към момента на предявяване на иска, а именно 03.05.2016г. На това основание, съдът е оставил без уважение искането на особения представител за определяне на допълнително възнаграждение във втората фаза на делбата, в размер на 800 лева.

Окръжния съд приема, че обжалваното определение е законосъобразно и съобразено с изискванията за минимални адвокатски възнаграждения по Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения, като в случая съдът правилно е преценил че определеното адвокатско възнаграждение, което е определено с писмо от 26.01.2017г. в размер на 800 лева от Адвокатска Колегия гр.В. следва да се приеме за възнаграждение за всички фази на делбеното производство, тъй като не е посочено изрично че това възнаграждение касае само първата фаза на делбата. Ако се приложи и действащата към момента на постановяване на определението на ВРС/редакция на чл.7, ал.4/ така определеното възнаграждение също е в рамките на закона, тъй като в случая се касае за делба на земеделски земи, където е определено минимално възнаграждение от 300 лева за всяка фаза.

Обжалваното определение ще следва да бъде потвърдено, за което Окръжния съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 06.12.2018г. постановено по гр.д. № 984/2016г. по описа на Видински Районен Съд.

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 

 

                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

  1.