ГР.Д. № 389-2018

Решение по Гражданско дело 389/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-11

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Гр.В.

 

19.02.2019 г.

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на  петнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : Г. Й.

                                                    Членове :1.

                                                                      2.

при секретаря   В. К............................................................. и с участието на прокурора В. Д. ...............................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №389    по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

Производството е по реда на Глава 28 ГПК „Поставяне под запрещение”.

Делото е образувано по исковата молба на М.П.Н. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** като майка на        П.В.Г. ЕГН ********** и В.В.Г. ЕГН ********** и баба на В.Т.Г. с ЕГН ********** ,всички живущи на посочения адрес чрез адвокат – пълномощник А. Й.- член на АК В. с адрес за връчване на съдебни книжа: гр. В. срещу

  1. П.В.Г. ЕГН **********
  2. В.В.Г. ЕГН **********
  3. В.Т.Г. ЕГН **********

всички с постоянен адрес ***.

Ищцата твърди ,че двамата ѝ сина и внукът ѝ живеят при нея и че тя се грижи за тях.Синът ѝ П.В.Г., род. на ***г., ЕГН ********** бил с диагноза „Умерена умствена изостаналост", значително нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение и призната от ТЕЛК 80% неработоспособност.Синът ѝ В.В.Г., род. на ***г., ЕГН ********** бил с диагноза „умерена умствена изостаналост", значително нарушение на поведението и призната от ТЕЛК 80% неработоспособност.Внукът ѝ В.Т.Г., род. на ***г., ЕГН ********** бил с диагноза „умерена умствена изостаналост", значително нарушение на поведението и призната от ТЕЛК 75% неработоспособност. Неговата майка М. В. Г., ЕГН **********, вследствие ПТП от 29.10.2018г. и след проведено болнично лечение в реанимацията в МБАЛ – В., починала на 31.10.2018г.

Поддържа се ,че ответниците не можели да се грижат сами за своите работи поради заболяванията им, описани по –горе,не разбирали значението на постъпките си и не били в състояние да защитават интересите си, поради което се иска от съда тримата да бъдат поставени под пълно запращание .

Към исковата молба са приложени : медицински документи /ТЕЛК/, копие от справка родствени връзки НБД „Население", копия актове за раждане, копие от акт за смърт.

Ответниците ,редовно призовани ,не са взели становище по делото.

Становището на представителя на Видинската окръжна прокуратура е за уважаване на исковете и за поставяне на ответниците под пълно запрещение.

 

След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът приема за установено от фактическа страна следното :

П.В.Г. съгласно Експертно решение № 2460 от заседание № 129 от 07.09.2017г. на ТЕЛК към М. „С.. П." АД- гр. В. е с „водеща диагноза умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение / F 71.1 по МКБ- X /. Оценка на вид и степен на увреждане- 80% трайно намалена работоспособност.От малък изостава в психомоторното си развитие. Обучаван в Помощно училище, но поради непрекъснати бягства и дромоманни прояви /склонност към непрекъснато пътуване/ не завършил и първи клас,с чести дисфорични кризи- вика, чупи, напада близките си. Последна хоспитализация в ПО В. от м.08 до м.09.2017г... Обективно състояние: ... психомоторно напрегнат, емоционално паратимен,, затормозено мислене, парабулия... Памет и интелект в недоразвитие..."

При проверка в Картотеката и Архива на Психиатрично отделение към МБАЛ „С.. П." АД- гр. В. се установява, че на името на П.В.Г. с ЕГН ********** няма регистрация за диспансерен учет, както и диспансерно досие. Налична е медицинска документация / Истории на заболяване / за 3бр. хоспитализации-м.10.2007г., м.09.2015г. и м.09.2017г. по повод възбудни епизоди на фона на интелектуален дефицит. Окончателната диагноза е умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение / F 71.1 по МКБ- X /. П.В.Г. е фамилно обременен по бащина линия / леля с интелектуален дефицит и неясно психично страдание /.Още от ранна детска възраст показал изоставане в невропсихическото си развитие. Проходил и проговорил със закъснение. Воден на консултации в МА- Сф. Детска клиника, където го диагностицирали с «умствено увреждане». Отглеждан в къщи от родителите си, не е посещавал детска градина. Не ходил на училище- не знае да чете и пише. Говорът му е слабо развит, употребява стереотипно само отделни думи. Няма изградени навици необходими в ежедневието. По характер е тих, спокоен, обича тишина и да гледа филми по телевизията. Рядко изпада във възбудни кризи, предимно когато е гладен или когато брат му В. го дразни със силна музика. Може да се храни самостоятелно, има изразен апетит, но не в състояние сам си приготви храната, да си сипе, да отсервира. Нуждае се от контрол и напътствия за обличане, хигиена, тоалет, къпане.Подвижен е. Има слабост по цял ден да стой по кръстовищата и да наблюдава преминаващите коли,след което сам се прибира в къщи. Може да отиде до пазара и да се върне.Видимата му възраст е по- ниска от действителната с видими признаци на ретардация в съхранено общо телесно състояние. В непозната среда и компанията на други хора е психомоторно напрегнат, страхово зареден и притеснен в контакта- плаче, търси очен контакт с майка си, клати се стереотипно,неразтоворлив , пасивно негативистичен,дезориентиран за време, място и простронство,неадекватен, некритичен и недооценъчен към менталния си дефицити,емоционално и волево изравнен- към паратимен и парабуличен. Интелектуалното му функциониране е на нивото на умствена възраст на дете на 3-4 години, което приблизително отговаря на ИК 40-45- умерена умствена изостаналост-средна степен. Преобладава нагледно-образното и ситуативно мислене.

Според вещото лице съвременните схващания за същността на интелектуалната недостатъчност се свеждат до наличието на органично увреждане в кората на главния мозък, при което са налице отклонения в познавателната дейност на индивида - и тези отклонения са както трайни, така и необратими. С умствена изостаналост се определя състоянието на задържано или непълно развитие на интелекта. Това състояние се характеризира основно с нарушение на уменията, които възникват в процеса на развитие и дават своя дял във формирането на общото ниво на интелегентност, т.е. когнитивните, речевите, двигателните и социалните умения.Първичният недостатък се свързва с наличието на органична увреда, която корелира с етиологията и с патогенетичните механизми. Този първичен недостатък се изразява в органично поражение на мозъчната кора, което е резултат от тежки мозъчни заболявания с различен произход - наследствен, вроден или придобит. Органичното мозъчно увреждане е с тотален и дифузен характер, което следователно води до общо и значително нарушение на основните психични процеси.Вторичните отклонения при интелектуална недостатъчност са резултат от въздействието на първичния недостатък и се изразяват в трайно и иманентно недоразвитие на познавателните процеси и качествата на личността. Те са обусловени от макроструктурните поражения на мозъчната кора, които водят до трайно и цялостно психическо недоразвитие.

Според вещото лице интелектуалния дефицит у П. В. Г. е тежкостепенен и е довел до социална дисфункция от такава степен и вид, че не му позволяват да разбира свойството и значението на действията който извършва, както и да се самообслужва ефективно и да се грижи пълноценно за своите интереси. Не е способен самостоятелно да осъществява своите права и задължения. Поради естеството и степента на дефиците си, не е в състояние да се ориентира в по-сложна обстановка и да взема решения, чрез които да защитава ефективно своите права и интереси.Според вещото лице са налице медицински критерии за поставяне на лицето П.В.Г. под пълно запрещение.

 

В.В.Г., ЕГН ********** с адрес: *** по данни от Експертно решение № 276 от заседание № 013 от 19.01.2017г. на ТЕЛК към МБАЛ „С.. П." АД- гр. В. е с „водеща диагноза: Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.1 по МКБ- X /международната статистическа квалификация на болестите и проблемите,свързани със здравето/. Оценка на вид и степен на увреждане- 75% ТНР... Анамнеза: момче с изоставане в НПР, отглеждан от баба, учил в ПУ без усвоени минимум знания... Епизоди на гневност, безпринципност, липса на битови и социални умения. Приема Финлепсин епизодично... Обективно състояние: психомоторно леко напрегнат, емоционално лабилен, леко еуфоричен. Мисловно- бедно, неинформативно. Хипобулия. Памет и интелект- лека към умерена умствена изостаналост.

При проверка в Картотеката и Архива на Психиатрично отделение- гр. В. се установява, че на името на В.В.Г. с ЕГН ********** няма регистриращия за диспансерен учет, както и диспансерно досие. Налична е медицинска документация за три хоспитализации- м.10.2007г., м.10.2016г. и м.09.2018г. по повод възбудни епизоди на фона на интелектуален дефицит. Окончателната диагноза е Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.1 по МКБ- X /.

В.В.Г. е фамилно обременен по бащина линия / леля с интелектуален дефицит и неясно психично страдание /. Още от ранна детска възраст показал изоставане в невропсихическото си развитие. Консултиран и изследван стационарно в Медицинска академия,детска клиника, където го диагностицирали с «умствено увреждане». Там проходил и проговорил. Отглеждан в къщи от родителите си, не е посещавал детска градина. Правили опити за обучение в училище, но поради неовладим плач и напикавания го освободили като необучаем. Говорът му е слабо развит, употребява стереотипно само отделни думи. Подвижен е. Няма изградени навици ,необходими в ежедневието за себеобгрижване. По характер е спокоен, но при провокации реагира с възбудни кризисни реакции. Като малък, след свада с брат си П., го намушкал многократно с нож в областа на гърба. Обича да слуша и гледа музикални предавания по телевизията. Не може се ориентира извън дома , не смее да излиза сам ,защото се губи. Деня си запълва със слушане на народна и сръбска музика. Заедно с В. с разни предмети обича да имитира свирене на различни инструменти. Не в е стояние сам си проготви храната, да си сипе, да отсервира. Нуждае се от контрол напътствия за обличане, хигиена, тоалет, къпане.Видимата му възраст е по- ниска от действителната с видими признаци на ретардация и инфантилизъм в съхранено общо телесно състояние. Психомоторно напрегнат в контакта. Избягва и не поддържа директен очен контакт. Говори си сам, усмихва се безповодно. Дезориентиран за време, място и простронство. Неадекватен, некритичен и недооценъчен към менталния си дефицити. Емоционално и волево изравнен- към паратимен и парабуличен. Интелектуалното му функциониране е на нивото на умствена възраст на дете на 3-4 години, което приблизително отговаря на ИК 40-45- умерена умствена изостаналост-средна степен. Преобладава нагледно-образното и ситуативно мислене.

Вещото лице дава заключение ,че  В.     В.     Г.,     ЕГН ********** и адрес: *** страда   от умерена   умствена   изостаналост,   значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.1   по   МКБ- X /.   Заболяването     се   квалифицира   като органично увреждане в кората на главния мозък, при което са налице отклонения в познавателната дейност на индивида и тези отклонения са както трайни, така и необратими.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да възприема, анализира и оценява фактите от действителността. Няма изградени възможности за нормално общуване с хората.        Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да формира адекватно поведение.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е в състояние да разбира свойството и значението на действията които извършва и да защитава интересите си.Няма усвоени умения и възможност сам да се грижи за себе си, за личните и имуществените си интереси,не е в състояние самостоятелно да се облича, да полага грижи за личната и домашна хигиена, да си приготвя

храна.Налице е според вещото лице медицинският критерии   за   поставяне   на   лицето   В.   В.Г. под пълно запрещение.

В.Т.Г., ЕГН **********,адрес: *** съгласно данни от Експертно решение № 3785 от заседание № 172 от 27.10.2016г. на ТЕЛК към МБАЛ „С. П." АД- гр. В. е с „водеща диагноза: Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.1 по МКБ- X/.Оценка на вид и степен на увреждане- 80% ТНР... Анамнеза: Диспансеризиран в ПО с диагноза Умерена умствена изостаналост... изостанал в НПР, недоразвит говор, посещавал училище без усвоени знания... Епизоди на раздразнителност, гневносги, стереотипни движения, автоагресивни прояви... Обективно състояние: психомоторно двигателно напрежение... емоционално дисфоричен... Невротични и параноидни включвания. Хипобулия. Памет и интелект в недоразвитие..."При проверка в Картотеката и Архива на Психиатрично отделение- гр. Видин, се установява, че на името на В.Т.Г. с ЕГН ********** няма регистриращия за диспансерен учет, както и диспансерно досие. Налична е медицинска документация за две хоспитализации- 03 - 08.10.2016г и от 10 - 15.01.2019г. по повод възбудни епизоди на фона на интелектуален дефицит. Окончателната диагноза е Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.1 по МКБ- X /. В.Т.Г. e фамилно обременен- баща с умствена изостаналост, братя на майка му са с интелектуален дефицит.Роден е от първа нормално износена бременост, нормално раждане. До 3 годишна възраст живял с майка си, а после го оставили на грижите на баба и дядо по майчина линия. Проходил и проговорил със закъснение. Не е посещавал детска ясли и детска градина. Подвижен е. Говорът му е добре развит и артикулиран. Употребява правилно голям брой думи. Ходил на училище в ПУ «П. Берон», но не постигнал грамотност. Не познава букви и цифри и не може да си служи с тях. Има изградени елементарни навици, необходими в ежедневието. По характер е тих, спокоен, обича да слуша и да гледа филми по телевизия. Предпочита музикални предавания,редовно следи «Шоуто на Слави»,като разпознава музикантите, назовава ги по име, посочва правилно инструментите ,на които свирят. Предпочита да си стои в къщи, занимава се заедно с чичо си В. в имитации на свирене с различни предмети. Няма агресивни тенденции в поведението си. Не в състояние сам си проготви храната, може да си сипе, да отсервира, но не го прави. Може да се облича сам, но се нуждае от контрол и напътствия за обличане, хигиена, тоалет, къпане. Може да изпълнява дребни поръчки- да изхвърли буклука, да отиде до магазина / с бележка за продуктите и точни пари /.Видимата му е възраст по- ниска от действителната, в съхранено общо телесно състояние. Психомоторно е спокоен, поведенчески подреден, доловимо напрегнат и притеснен в контакта. Грубо ориентиран за собствена личност, дезориентиран за време и място. Некритичен и недооценъчен към болестта си и наличните дефицити. Емоционално и волево е затормозен. Мисловният му процес е забавен по протичане, без груби разстройства по структура,елементарен по съдържание. Паметта и интелекта му са в недоразвитост на нивото на лека към умерена умствена изостаналост, болестно затормозени и снизени под преморбидното ниво /преди заболяването/, по шизофренен тип.

Вещото лице дава заключение ,че В.Т.Г., ЕГН ********** и адрес: *** страда от умерена към лека умствена изостаналост, без значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.0 по МКБ- X /. Заболяването   се квалифицира като органично увреждане в кората на главния мозък, при което са налице отклонения в познавателната дейност на индивида - и тези отклонения са както трайни, така и необратими.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да възприема, анализира и оценява фактите от действителността. Няма изградени възможности за нормално общуване с хората.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да формира адекватно поведение. Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е в състояние да разбира свойството и значението на действията ,които извършва и да защитава интересите си.Няма усвоени умения и възможност сам да се грижи за себе.В състояние е самостоятелно да се облича,но за личната и домашна хигиена, приготвянето на храна и пр.се нуждае от ежедневни подкрепа, контрол и обгрижване от околните.Налице е според вещото лрице медицинският критерии и основания по Закона за здравето за поставяне на лицето под пълно запрещение.

Горната фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от показанията на свидетелите  и от представените с исковата молба документи ,от разпита на свидетелите Г. В. Г. и В.Г.Н. и от трите заключения на вещото лице д-р Н.Н. .

При личното си възприятие на ответниците Съдът констатира,че отразеното в посочените по-горе медицински документи и в показанията на свидетелите отразява обективната истина-ответниците са психомоторно напрегнати, страхово заредени и притеснени в контакта ,клатят се стереотипно,неразтоворливи са , дезориентирани за време, място и простронство,неадекватени, некритичени и недооценъчен към менталния си дефицити. Интелектуалното им функциониране е на нивото на умствена възраст на дете на 3-4 години . Преобладава нагледно-образното и ситуативно мислене.

         Така установената фактическа обстановка налага следните правни изводи:

Предявеният иск е допустим - исковата молба изхожда от лице ,което има правен интерес с оглед разпоредбата на чл. 336, ал. 1 от ГПК.

Разгледан по същество, искът е основателен:

Съгласно чл. 5 от ЗЛС, непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение.

За да се постави едно лице под запрещение - пълно или частично, е необходимо едновременно да са налице две условия. Първото е очертано от т.нар. медицински критерий - то да е болно от слабоумие или душевна болест. Слабоумието е умствена недоразвитост от раждането, като идиотия, инбецилност, дебилност, олигофрения, а душевната болест (психопатия) е страдание на умствено развито лице, което обаче има за последица такова разстройство на съзнанието, което сочи на промяна на личността и обуславя неадекватно поведение.Второто кумулативно необходимо условие, за да се постави едно лице под запрещение е наличието на правния критерий - то да не може да се грижи за своите работи. Преценката за това се прави от съда. За да може да се грижи за своите работи, лицето следва да разбира предписанията на правните норми и да съобразява поведението си с тях, да се ориентира в социалната среда и да може да ръководи постъпките си, като преценява последиците от тях. Грижата за своите работи включва и отношението към обществото и съобразяване с установения в него ред, т.е. лицето следва да се държи нормално. Поставянето в зависимост на кумулативност на двата законови критерия по чл. 5 от Закона за лицата и семейството означава, че не е достатъчно лицето да страда от слабоумие или (и) душевна болест, за да бъде поставено под запрещение. Необходимо е с оглед конкретното му поведение да се преценява дали то може да се грижи за своите работи – в този смисъл Решение № 379 от 7.05.2009 г. на ВКС по гр. д. № 1320/2008 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Б. Д.

Болестното състояние от атеросклерозата не е психична, а неврологична болест. Тя не е еднозначна и със слабоумието, освен ако вследствие на атеросклерозата е настъпило и дементно състояние, и то такова, което да води до извод за изразено слабоумие, пречка да се ръководят постъпките от страна на болното лице /Решение № 1270 от 20.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 3856/2007 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията М. Фурнаджиева/.

При така изяснената фактическа обстановка, събраните по делото доказателства – медицинските документи и придобитото лично впечатление на съда за състоянието на ответника П.В.Г. ЕГН ********** , последният се преценява като недееспособен и с оглед охраняване на интересите му следва да бъде поставен под пълно запрещение с произтичащите от това законни последици.Основанията за това са : интелектуалния дефицит у П. В. Г. е тежкостепенен и е довел до социална дисфункция от такава степен и вид, че не му позволяват да разбира свойството и значението на действията който извършва, както и да се самообслужва ефективно и да се грижи пълноценно за своите интереси. Не е способен самостоятелно да осъществява своите права и задължения. Поради естеството и степента на дефиците си, не е в състояние да се ориентира в по-сложна обстановка и да взема решения, чрез които да защитава ефективно своите права и интереси.

При така изяснената фактическа обстановка, събраните по делото доказателства – медицинските документи и придобитото лично впечатление на съда за състоянието на ответника В.В.Г. ЕГН ********** , последният се преценява като недееспособен и с оглед охраняване на интересите му следва да бъде поставен под пълно запрещение с произтичащите от това законни последици.Основанията за това са :    В.     В.     Г. страда   от умерена   умствена   изостаналост,   значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.1   по   МКБ- X /.   Заболяването     се   квалифицира   като органично увреждане в кората на главния мозък, при което са налице отклонения в познавателната дейност на индивида и тези отклонения са както трайни, така и необратими.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да възприема, анализира и оценява фактите от действителността. Няма изградени възможности за нормално общуване с хората.        Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да формира адекватно поведение.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е в състояние да разбира свойството и значението на действията които извършва и да защитава интересите си.Няма усвоени умения и възможност сам да се грижи за себе си, за личните и имуществените си интереси,не е в състояние самостоятелно да се облича, да полага грижи за личната и домашна хигиена, да си приготвя храна.

При така изяснената фактическа обстановка, събраните по делото доказателства – медицинските документи и придобитото лично впечатление на съда за състоянието на ответника В.Т.Г. ЕГН **********   последният се преценява като недееспособен и с оглед охраняване на интересите му следва да бъде поставен под пълно запрещение с произтичащите от това законни последици.Основанията за това са :   В.Т.Г., ЕГН ********** и адрес: *** страда от умерена към лека умствена изостаналост, без значително нарушение на поведението изискващо грижи и лечение / F 71.0 по МКБ- X /. Заболяването   се квалифицира като органично увреждане в кората на главния мозък, при което са налице отклонения в познавателната дейност на индивида - и тези отклонения са както трайни, така и необратими.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да възприема, анализира и оценява фактите от действителността. Няма изградени възможности за нормално общуване с хората.Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е способен да формира адекватно поведение. Поради вида и степента на интелектуалният си дефицит не е в състояние да разбира свойството и значението на действията които извършва и да защитава интересите си.Няма усвоени умения и възможност сам да се грижи за себе.В състояние е самостоятелно да се облича,но за личната и домашна хигиена, приготвянето на храна и пр.се нуждае от ежедневни подкрепа, контрол и обгрижване от околните.

С оглед разпоредбата на  чл. 338, ал. 3 от ГПК, след влизане на решението в сила, препис от същото следва да се изпрати на органа по настойничеството.

Водим от горното и на основание Чл. 338 ГПК Съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ П.В.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***.

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ      В.В.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес *** .

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ      В.Т.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***.

Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването на препис.

Препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на органа по настойничеството към община гр. В.. (кмета на същата или упълномощено от него длъжностно лице), за учредяване на настойничество на всяко едно от лицата.

 

                                                СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :