НОХД № 202-2017

ПРОТОКОЛ43

 

гр. Видин, 6   юли   2017 г.

 

            ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

              съдебно заседание на   06.07. 2017 г.   в   състав:                                      

                              Председател: Л. Л.                                      

                                                                                        

         При участието на секретар Нели Кючукова.

         и прокурора Х. Г. сложи за

         разглеждане НОХ дело №202   по  описа за 2017 година            

         докладвано от съдията   Л. Л.

         На   именното   повикване в   11:15 часа се явиха:

 

 

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВИДИН се явява прокурорът Х. Г.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Б.Г. се явява лично.

В залата се намира адв. М.П.Г., определена за служебен защитник на обвиняемия Д.Б.Г. на ДП.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г. – Желая адв. М.Г. да ме защитава по настоящото дело.

СЪДЪТ

 

                                      ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адвокат М.П.Г., като служебен защитник на обвиняемия Д.Б.Г., по настоящото дело.

        

         На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Господин съдия, нямам искания по горните текстове от НПК. Да се даде ход на делото. Със защитата на подсъдимия сме постигнали и подписали споразумение, което Ви предлагаме за одобрение. Имуществените вреди са напълно възстановени.

АДВ. Г. – Нямам искания за доказателства и отводи. Моля да се даде ход на делото. Действително с представителя на ОП – Видин постигнахме и подписахме споразумение, което е в делото пред Вас и моля да го одобрите.

СЪДЪТ намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което

 

                                        ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ, както следва:

Д.Б.Г. - роден на ***г. в гр. Б., бьлгарин, българско гражданство, неженен, с основно образование, не осъждан, с ЕГН **********.

 

ПРОКУРОРЪТ – Господин съдия, представили сме споразумение между мен, като представител на ОП-Видин, от една страна и обвиняемия Д.Б.Г. със защитник адв. Г. от друга страна, в следната насока:

Днес 29.06.2017г. в гр. Видин между мен Х. Г. – прокурор в Окръжна Прокуратура – Видин и адв. М.Г. ***, защитник на обвиняемия Д.Б.Г., с ЕГН:**********, роден на ***г. в гр. Б., с адрес: ***, на основание чл.381 от НПК се сключи следното споразумение за решаване на досъдебно производство №6/2017г. по описа на РУ – Б., прокурорска преписка №131/2017г. по описа на Окръжна прокуратура – Видин.

С настоящото споразумение страните се съгласяват делото да бъде решено и да не се провежда съдебно разглеждане по общия ред.

На страните са известни правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно и съгласно чл.383, ал.1 от НПК има последиците на влязла в сила присъда.

Страните се съгласяват относно това, обвиняемият Д.Б.Г., роден на ***г. в гр. Б., местоживеене ***, българин, българско гражданство, неженен, с основно образование, не осъждан, с ЕГН **********, да бъде признат за ВИНОВЕН в това, че на 10.01.2017г. в с.Р., обл.В. при условията на продължавано престъпление за времето от 15:17 часа до 15:21 часа е използвал платежен инструмент – дебитна карта №67606519005006008 и данни от платежен инструмент – ПИН код за дебитна карта, без съгласието на титуляра й – К. Д. С. с ЕГН:********** ***, като е извършил три отделни транзакции, чрез въвеждане на ПИН кода и е получил сума общо в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева, като деянието не съставлява по тежко престъпление, по деяния както следва:

  • в 15:17 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г. Д“ №.. е извършил транзакция на 300 /триста/ лева;

  • в 15:18 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г.Д.“ №31 е извършил транзакция на 30 /тридесет/ лева;

  • в 15:21 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г.Д.“ №31 е извършил транзакция на 50 /петдесет/ лева – престъпление по чл.249, ал.1 във вр. С чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват за това престъпление на Д.Б.Г., с ЕГН:**********, на основание чл.249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за считано от влизане на споразумението в сила. срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

         В допълнение към горното – вещественото доказателство – 1 бр. компакт диск “Verbatim” DVD-R 47 GB с надпис „ДП-6/17“ с червен цвят, да остане към делото.

          

АДВ. Г. – Господин съдия, действително сме постигнали споразумение, параметрите на което бяха посочени коректно от представителя на Окръжна прокуратура – Видин, включително и в допълнителната част относно вещественото доказателство. Споразумението се намира приложено по делото пред Вас. Считам същото за законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, за което моля да бъде одобрено от Вас.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК, Съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Б.Г. – Заявявам пред съда, че разбирам обвинението, признавам се за виновен по обвинението, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Моля да одобрите споразумението.

 

На основание чл.382, ал.6 от НП

СЪДЪТ

                                         ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ВПИШЕ в протокола окончателното споразумение.

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение:

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Б.Г. - роден на ***г. в гр. Б., местоживеене ***, българин, българско гражданство, неженен, с основно образование, не осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: на 10.01.2017г. в с.Р., обл.В., при условията на продължавано престъпление за времето от 15:17 часа до 15:21 часа е използвал платежен инструмент – дебитна карта №67606519005006008 и данни от платежен инструмент – ПИН код за дебитна карта, без съгласието на титуляра й – К. Д. С. с ЕГН:********** ***, като е извършил три отделни транзакции, чрез въвеждане на ПИН кода и е получил сума общо в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева, като деянието не съставлява по тежко престъпление, по деяния както следва:

  • в 15:17 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г. Д.“ №.. е извършил транзакция на 300 /триста/ лева;

  • в 15:18 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р.на ул. „Г.Д.“ №.. е извършил транзакция на 30 /тридесет/ лева;

  • в 15:21 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г.Д.“ №31 е извършил транзакция на 50 /петдесет/ лева – престъпление по чл.249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват за това престъпление на Д.Б.Г., с ЕГН **********, като на основание чл.249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

         Вещественото доказателство – 1 бр. компакт диск “Verbatim” DVD-R 47 GB с надпис „ДП-6/17“ с червен цвят, да остане към делото.

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР в ОП: ……………                         ОБВИНЯЕМ: ……………..

 

         / Х. Г./                                                              /Д.Б.Г./

 

 

                                                                           ЗАЩИТНИК:………………

                                                                                 /адв. М.Г./

 

 

     СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение, визирано по-горе и доброволно подписано от страните по делото не противоречи на закона и морала, за което и при условията на чл.382, ал.7 от НПК

 

                                          ОПРЕДЕЛИ:

 

     ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните – от една страна прокурорът от Окръжна прокуратура-Видин Х. Г. и от друга – обвиняемият Д.Б.Г. и неговият защитник адвокат М.Г., по силата на което:

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Б.Г. - роден на ***г. в гр. Б., местоживеене ***, българин, българско гражданство, неженен, с основно образование, не осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.01.2017г. в с.Р., обл.В., при условията на продължавано престъпление за времето от 15:17 часа до 15:21 часа е използвал платежен инструмент – дебитна карта №67606519005006008 и данни от платежен инструмент – ПИН код за дебитна карта, без съгласието на титуляра й – К. Д. С. с ЕГН ********** ***, като е извършил три отделни транзакции, чрез въвеждане на ПИН кода и е получил сума общо в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева, като деянието не съставлява по тежко престъпление, по деяния както следва:

  • в 15:17 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г. Д.“ №. е извършил транзакция на 300 /триста/ лева;

  • в 15:18 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г.Д.“ №.. е извършил транзакция на 30 /тридесет/ лева;

  • в 15:21 часа на 10.01.2017г. чрез АТМ №01057405 на банка

„Интернешънъл Асет банк“ – с.Р., находящ се в с.Р. на ул. „Г.Д.“ №.. е извършил транзакция на 50 /петдесет/ лева, за което и на основание чл.249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, го ОСЪЖДА, като му налага наказаниелишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

         Вещественото доказателство – 1 бр. компакт диск “Verbatim” DVD-R 47 GB с надпис „ДП-6/17“ с червен цвят, да остане към делото.

 

 

     На основание чл.24, ал.3 от НПК прекратява производството по НОХД №202/2017г. по описа на ВОС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:45

часа.

                                            

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: