ВГРД № 361-2018

Определение по Гражданско дело 361/2018г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е-41

 

Гр.В.

 

19.02.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на ..................................................... две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             Председател : Д. М.

                                                     Членове :1.С. С.

                                                                    2.Г. Й.

при секретаря     ............................................... и с участието на прокурора...........................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №361     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

С определение от 26.11.2018 г., по гр.д. № 361/18 г., ОС В., е прекратил производството по делото поради невнасяне на дължима такса по жалба на П.Т. от 19.09.2018 г.С определение №559/13.02.2019 г. по ч.гр.д.№739 по описа за 2019 г. на Софийския апелативен съд определението е отменено и преписката е върната на Окръжен съд-В. за предприемане на действия съобразно с мотивите на определението.

При новото разглеждане на делото Окръжен съд-В. , след като се запозна с данните по делото ,указанията на Софийския апелативен съд и след като извърши служебна проверка в деловодството на съда относно делата ,образувани по жалби на П.Т.И. намира следното:

Пред ДСИ към РС В. е образувано изп.д. № 2174/18 г., по заявление от 5.06.2018 г. на взискателя О.В. срещу длъжника П.И.Т.. Последният е депозирал жалба вх. № 2820 от 19.09.2018 г. - л. 104, насочена срещу покана за доброволно изпълнение изх. № 16042 от 13.08.2018 г., като се излагат оплаквания, че действията на ДСИ са извършени без надлежна представителна власт. Тъй като жалбата е постъпила директно в ОС В. с определение от 21.09.2018 г. производството по гр. д. № 290/18 г. е прекратено и преписката е изпратена на ДСИ за администриране. На 25.09.2018 г. по изп.д. № 2174/18 г. ДСИ е разпоредил жалбата да се остави без движение, като е указал на жалбоподателя Т. в едноседмичен срок да внесе държавна такса от 25 лв. по чл. 16 от ТДТ. Видно от отбелязване върху изпратеното съобщение разпореждането е получено па 11.10.2018 г. В предоставения срок (на 18.10.2018 г.) жалбоподателят Т. е подал уточняваща молба, в която като приложение под № 2 с описана вносна бележка за внесена ДТ по сметка на ОС В. - л. 114. По делото е налични разписка — л. 126,която е от 3.10.2018 г. г.е. съставена с след датата па депозиране на жалбата на П.Т., но предхожда получаването па указанията на съда. В разписката е вписано, че е внесена по изп.д. № 2174/18 г.

         Окръжен съд-В. констатира ,че след възобновяване на делото същото е образувано под нов номер-365/2018 г. по описа на Окръжен съд-В..С влязло в сила определение №216/19.11.2018 г. по гр.д.№365/2014 г. по описа на Окръжен съд-В. жалба вх.№2820/19.09.2018 г. ,подадена от П.И.Т. ,е оставена без разглеждане като недопустима и е прекратено производството по делото.

 

           По делото е налична и друга жалба от П.Т., постъпила на същата дата - 19.09.2018 г. в АС- В., като е образувано адм.д. № 256/18   г.

С определение от 26.09.2018 г. на АС производството е разделено и в частта, относно законосъобразността на действията на ДСИ е изпратено на ОС В.. Въз основа на жалбата е образувано друго дело - гр.д. № 306/18 г.по описа на Окръжен съд-В. ,като молбата е входена на 02.10.2018 г. С определение от 9.10.2018 г.производството по делото е прекратено , като преписката е изпратена за комплектоване на ДСИ. С разпореждане от 15.10.2018 г. на ДСИ са дадени указания до длъжника Т. за внасяне на държавна такса в размер на 25 лв. по сметка на ОС В.. Съобщението е връчено на 5.11.2018 г.Окръжен съд-В. констатира ,че делото е висящо към настоящия момент .

Производството по гр.д. №361/18 г. с образувано пред ОС В. във връзка с писмо от Административен съд В., вх. № 3448 от 15.11.2018 г., в което е отразено, че съгласно определение от 13.11.2018 г. (приложено по делото - л. 17), производството пред АС В. е разделено и жалбата на П.Т. в частта, в която се обжалват действия на ДСИ по изп.д. № 2174 е изпратено по подсъдност на гражданския съд. Делото е образувано на 15.11.2018 г.

В изпълнение на указанията на Софийския апелативен съд и след като извърши служебна проверка в деловодството на съда,Окръжен съд-В. констатира ,че гр.д. № 306/18 г.по описа на Окръжен съд-В. и гр.д. №361/18 г. по описа на Окръжен съд- В. са с един и същи предмет и са образувани съответно въз основа на писма от Административен съд В. вх.№ 2955/02.10.2018 г. и вх. № 3448 от 15.11.2018 г., в което е отразено, че съгласно определение от 13.11.2018 г. (приложено по делото - л. 17), производството пред АС В. е разделено и жалбата на П.Т. в частта, в която се обжалват действия на ДСИ по изп.д. № 2174 е изпратено по подсъдност на гражданския съд .

Налице са две дела между същите страни ,на едно и също основание и с едно и също искане ,поради което и на основание Чл.126 ал.1 ГПК по-късно заведеното дело следва да бъде прекратено .

Водим от горното и на основание Чл.126 ал.1 ГПК Съдът

 

                                         О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Прекратява производството по гр.д.361/2018 г. по описа на Видинския окръжен съд.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-С. чрез Видинския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.