ВГРД № 335-2018

Решение по Гражданско дело 335/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 4

                                              

 

Гр. В.

 

                                                               18.02.2019

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен   съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на шестнадесети януари

две хиляди   и  деветнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря В. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 335 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на И.А.Й. чрез адв.Д. против разпределение от 08.08.2018г. по изпълнително дело № 20161310400031 на ДСИ при Белоградчишки Районен Съд.

Поддържа се в жалбата, че при изготвяне на протокола за разпределение от 08.08.2018г. са допуснати съществени нарушения на процесуалните правни норми. Като такива нарушения се сочи, че жалбоподателят не е призован за предявяване на разпределението с което е било допуснато нарушение по чл.462 от ГПК. Останалите оплаквания са свързани с насрочване и провеждане на публична продан на 29.03.2018г., като се поддържа, че за проведената публична продан жалбоподателят не е бил уведомен, като продаваните имоти са в режим на СИО. Посочва се, че тези оплаквания са предмет на жалба по друго дело.

По делото е постъпило писмено становище от „И. А. Б.“ АД гр.Со. в което се поддържа, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Посочва се, че не е налице нарушение на чл.462 от ГПК, тъй като разпределението се предявява на длъжника и на всички взискатели, което е било спазено в случая от съдебния изпълнител при БРС. Посочва се, че разпределението е извършено след провеждане на публичната продан за която жалбоподателят поддържа, че е обжалвал, което води на извода, че е знаел за провеждането изпълнително производство и не са му били нарушени правата, както при провеждане на публичната продан, така и при извършване на разпределението.

На основание чл.437, ал.2 от ГПК съдът е внесъл жалбата за разглеждане в открито съдебно заседание, като в съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателят поддържа оплакванията направени в жалбата.

Окръжния съд след като се запозна с оплакванията в жалбата и писменото становище на „И. А. Б.“ АД гр.С. приема за установено следното:

Жалбата е допустима, като съдът приема, че по същество същата е неоснователна.

Жалбоподателят е насочил жалбата си против извършеното от ДСИ разпределение по изпълнителното дело на 08.08.2018г. Твърди, че при разпределението е нарушена разпоредбата на чл.462 от ГПК. Съгласно тази разпоредба съдебният изпълнител предявява разпределението на длъжника и на всички взискатели по делото. От приложеното изпълнително дело е видно, че жалбоподателят няма качеството на длъжник по делото, а и самият той не твърди това обстоятелство. Относно останалите оплаквания жалбоподателят заявява в жалбата, че са предмет на друго производство поради което съдът приема че не е сезиран с тях в настоящето производство.

В жалбата други конкретни нарушения не се посочват при извършване на разпределението поради което окръжния съд приема че жалбата е неоснователна и ще следва да се остави без уважение. За което Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБАТА НА И.А.Й. *** против разпределение от 08.08.2018г. по изпълнително дело № 20161310400031 на ДСИ при Белоградчишки Районен Съд.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен Съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.               

              

 

 

         2.