ЧНД № 32-2019

Определение по Наказателно дело 32/2019г.

           П Р О Т О К О Л № 12

                          Гр.Видин, 12.02.2019 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

            Съдебно заседание на дванадесети февруари 2019 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.С.

                                     

При участието на секретар Артинка Ангелова

и прокурора: К.К. сложи за разглеждане

ЧН дело № 32 по описа за 2019 год. докладвано

от съдията Вл.С.

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – се явява прокурорът К..

Адв.С. – представям писмена молба от моя клиент с която уведомява съда, че е съгласен делото да бъде разгледано в него отсъствие при условията на чл.65, ал.3 от НПК.

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адв.С. - Да не се дава ход на делото, оттеглям молбата която съм внесъл.

Съдът, като взе предвид изявлението на процесуалния представител на обвиняемият, намира, че производството по обжалване на мярката за неотклонение, следва да се прекрати за което

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 32/2019г. по описа на ОСВидин.

Определението може да се обжалва чрез ОСВидин до САС в тридневен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 12.30 ч.

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                          СЕКРЕТАР: