ЧНД № 31-2019

Определение по Наказателно дело 31/2019г.

П Р О Т О К О Л № 11

 

 

Гр. Видин, 07.02.2019 год.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на   седми февруари,

две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                   Председател: В.М.

                                                                   

При участието на секретаря:А.А.

и прокурорът М.К. сложи за разглеждане

ЧН Дело № 31 по описа за 2019 г., докладвано

от съдията В.М.

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът К..

ИСКАНОТО ЛИЦЕ Б.И. – явява се лично, доведен от ОЗ „Охрана” Видин.

В залата се намира преводача Т.Т., която ще извърши превод от български език на турски и обратно.

Т.Т. – Вписана съм в списъка на заклетите преводача към Министерство на правосъдието и Търговската палата.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА Т.Л.Т. за преводач от български език на турски език и обратно.

СНЕМА самоличността на преводача както следва:

Т.Л.Т. – 28г., без родство, неосъждана.

На преводача се напомни наказателната отговорност по чл.291, ал.2 от НК и същата обеща да даде верен превод.

Преводачът Т. встъпи във функциите си.

         В залата се намира адв.А.Б.Й.-Г. определена като служебен защитник в настоящето производство.

ИСКАНОТО ЛИЦЕ Б.И./чрез преводача/: – Желая да ме представлява адв. А.Й. *** и желая превода да бъде извършван от Т..

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адвокат А.Й. *** за служебен защитник на исканото лице по настоящото производство.

Съдът разясни на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурорът : – Нямам искания за отводи. Няма да представям други доказателства извън преписката с която е задържан издирвания. Да се даде ход на делото.

Исканото лице/чрез преводача/ – Нямам искания за отводи, да се даде ход на делото.

Адв.Й.: – Също нямам искания за доказателства и отводи. Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът снема самоличността на исканото лице както следва:

         Б. И. –роден на ***г. в Г., гр.Х., ****** гражданин, с постоянен адрес в Р..Т.

 

         СЪДЪТ                           О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените към искането писмени доказателства.

         На основание чл.43, ал.4 от ЗЕЕЗА СЪДЪТ

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

        

         ИСКАНОТО ЛИЦЕ да бъде запознато с основанието за задържане, основанието на ЕЗА, с правото му да изрази съгласие за предаване на компетентните органи на издаващата държава членка и последиците от това.

         Исканото лице И. /чрез преводача/ - Разбрах за какво е производството въз основа на което е издадена ЕЗА. Съгласен съм да бъда предаден на Х. власти, интересуваме срока на процедурата пред Вас. Искам да бъда третиран съгласно закона, не съм бил там. Искам да заявя че през 2016г. въобще не съм бил в Х.. От 2007г.до 2009г. съм лежал до м.февруари 2009г.

         Прокурорът – Поддържам направеното искане за вземане на МНО по отношение на исканото лице отнасящо се за изпълнение на ЕЗА от Холандия.Няма да соча доказателства.

         адв.Й.- Оспорвам искането, тъй като считам че не отговаря на чл.37, изобщо не става ясно каква е степента на участие на исканото лице, а самия той твърди че е излежал и нямаме доказателства дейсвително ли е излежал за това което го издирват.Същият казва че има адрес в Б., на който да отседне. Нямам на този етап доказателствени искания.

                  

         СЪДЪТ                О П Р Е Д Е Л И:

        

         ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛО.

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

        

         Прокурорът- Моля да вземете МНО задържане под стража по отношение на турския гражданин който е издирван с ЕЗА от Холандия. В това производство единствено следва да се определи дали ЕЗА отговаря на Еропейското законодателство и на нашата ЕЗЗА която е съобразена с ЕЗА. Тази заповед отговаря на чл.36 и 37 от ЗЕЕЗА защото са описани престъпленията за които е осъден, наказанията които са му наложени, приложимо е законодателство от държавата която е издала ЕЗА. Факта че това наказание не е изтекло по давност подлежи на изпълнение издадено от компетентен орган, т.е. тя напълно отговаря на нашия закон на Европейските директиви и поради тази причина и тъй като лицето се издирва и има опасност да се укрие, защото да бъде едно лице издирвано с ЕЗА, то се е укрило и този закон съдържа императивни разпоредби в които законодателя е заявил в ЗЕЕЗА чл.43 че се взема МНО «задържане под стража» именно защото има укриване на това лице и считам че никаква друга МНО не би могла да се вземе по отношеине на И.. Относно заявените от адв.Й. неща че той си е изтърпял присъдата, то не е наша работа в това производство, нито в същинското и българския съд няма право да обсъжда дали е изтърпяно, дали е бил там, дали не е бил, дали е осъден правилно или не. Ние следим дали отговарят реквизитите на ЕЗА и моля да вземете МНО «задържане под стража» спрямо И..

         адв.Й.- От представената ЕЗА не става ясно колко точно е излежало лицето и дали наистина се издирва за да излежи остатъка от тези присъди. Рамковото решение на ЕЗА указва на държавите че те трябва строго формално да се придържат в това производство дали са налице само реквизитите и не е вярно че в съдебното производство съдът не се интересува дали е извършено деяние или не, защото в същинското производство можем да искаме информация от държавата която го иска да разберем действително ли е излежал тези наказания и е останал някакъв остатък. Подзащитният ми заяви че има адрес в Б. като телефона му е в иззетия телефон от органите. Същия би могъл да търпи друга МНО, но незнам дали е влязла в сила другата МНО и ще направя опит да разбера с какви данни разполага лицето. Има основание съдът да откаже в същинското производство, но, на този етап нямам доказателства да поискам друга МНО, различна от «задържане под стража».

         Исканото лице /чрез преводача/ в лична защита – Бих искал да се получи повече информация от Х. и съответно от страната от която е получана ЕЗА и относно второто дело. По първото дело съм осъден и съм излежал, но за второто няма идея и не съм бил там. Искам всичко да се изпълни спрямо закона и се получи повече информация защото аз самия нямам такава. Да се отворят делата в Х. и бъдат прегледани. Показаната ми от съда ЕЗА с описание на деянията за които съм издирван е на разбираем за мен език и от същата мога да придобия впечатления за това за което съм издирван.

         СЪДЪТ                          О П Р Е Д Е Л И:

       

         ВРЪЧВА ЕЗА на исканото лице.

        

         СЪДЪТ                         О П Р Е Д Е Л И:

       

         ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА на исканото лице/чрез преводача/ - Неискам да се възползвам, поддържам казаното от адвоката ми.

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и се оттегли на тайно съвещание за постановяване на определението.

         След проведеното тайно съвещание съобразявайки становището на страните, данните на делото и закона съдът прие за установено следното:

         В съдебно заседание представителя на ОП поддържа направеното искане, а исканото лице Б. Исидак оспорва същото. Делото е образувано по искане на ОП В. № 268/19 от 07.02.2019г. за вземане на МНО «Задържане под стража» спрямо исканото лице Б.И..*** е задържан Б.И. роден на ***г., ******* гражданин, във връзка с издадена ЕЗА от властите на Н. –Н. прокуратура-. С Постановление на ОПВ. от 04.02.2019г. същият е задържан за срок до 72 часа. Съдебните Х. власти са изпратили в превод на български език издадена за Б.И. ЕЗА от 25.03.2016г. от която се установява че И. се издирва за извършени престъпления по две дела. дело А, обхващащо 4 престъпления свързани с трафик на проституция, малтретиране, заплашване и изнудване с наложено наказание 4/четири/ години и 9/девет/ месеца и дело Б обхващащо опит за убийство и опит за съвместно извършване на тежко престъпление с Постановена влязла в сила присъда за срок от 2г. и 8 месеца.

         Видно от ЕЗА за деянията за които е осъдено исканото лице е предвидено наказание «Лишаване от Свобода» по първото дело – 4г. и 9 м., по второто дело 2г. и 8м.затвор. Давностна за престъпленията не е изтекла.

         ЕЗА отговаря на изискванията на чл.36 и чл.37, ал.1 от ЗЕЕЗА. Налице са всички реквизити регламентирани в чл.37, ал.1 до т.7 от ЗЕЕЗА. Престъпленията за които е издадена присъдата на исканото лице са с постановени присъди чиито срок е не по-малко от 1г. и наложеното наказание не е по-малко от 4м. Деянията за които е наказано исканото лице е престъпление и по българския НК. Освен това за 1 дело – дело А, не е налице изискване за двойна наказуемост, тъй като престъпленията фигурират в чл.36, ал.3, т.1,т.3,т.21 и т.28. Не са налице основанията за отказ по смисъла на чл.39 от ЗЕЕЗА, тъй като престъплението за което е издадена заповедта не е амнистирано от .РБ изпълнението не е погасено по давност и не попада в юрисдикцията на РБ. Исканото лице не е осъдено за същите престъпления за които е издадена Заповедта с влязла в сила присъда на български съд или съд на трета държава членка на ЕС. Исканото лице е пълнолетно и няма данни да е наказателно неотговорно по българското законодателство.Не са налице основанията за отказ и съгласно чл.40 от ЗЕЕЗА. При това положение и с оглед чл.64 от НПК във вр.с чл.43, ал.3 от ЗЕЕЗА съдът намира че спрямо исканото лице следва да бъде наложена мярка за неотклонение «Задържане под стража». Видно от ЕЗА исканото лице е осъдено за престъпления от общ характер по 2 дела - дело А, обхващащо 4 престъпления свързани с трафик на проституция, малтретиране, заплашване и изнудване с наложено наказание 4/четири/ години и 9/девет/ месеца и дело Б обхващащо опит за убийство и опит за извършване на съвместно тежко престъпление с Постановена влязла в сила присъда за срок от 2г. и 8 месеца. Исканото лице не е гражданин на РБ., няма постоянно местоживеене на територията на РБ. и уседналост на територията на нашата страна. При това положение по отношение на исканото лице Б.И. е налице опасността предвидена в чл.63, ал.1 от НПК, а именно реална опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление.

         Съдът намира че единствената мярка за неотклонениое която може да изпълни целите на мерките за неотклонение е «задържане под стража». Водим от горното СЪДЪТ

        

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ВЗЕМА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ «ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА» по отношение на Б.И., роден на ***г.,*********гражданин във връзка с издаване на ЕЗА от властите на Н. с дата 25.03.2016г. установяваща обстоятелството, че исканото лице се издирва за престъпления по две дела – дело А, обхващащо 4 престъпления свързани с трафик на проституция, малтретиране, заплашване и изнудване с наложено наказание 4/четири/ години и 9/девет/ месеца и дело Б обхващащо опит за убийство и опит за извършване на съвместно тежко престъпление с постановена влязла в сила присъда за срок от 2г. и 8 месеца.

         Определението може да бъде обжалвано пред САС в тридневен срок от днес. В случай на жалба или протест ВОС насрочва делото пред САС за 19.02.2019г. от 10.00 часа. За която дата страните – уведомени.

         След влизане в сила на определението делото да се докладва на председателя на ВОС за определяне на състав, който да разгледа ЕЗА.

         Определя възнаграждение на преводача Т.Т. възнаграждение в размер на 60 лева, платими от бюджета на ВОС.

         На адв.А.Й. да се издаде препис от протокола, който да и послужи пред НБПП.

         Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 16.40 часа.

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                           

 

                           СЕКРЕТАР: